Pliego de claúsulas técnicas particulares que regirán en la celebración de un concurso público para adjudicar la utilizacion de un local y la gestión del centro de rehabilitación psicosocial para enfermos mentales urola-kostaDescargar 0.59 Mb.
Página1/2
Fecha de conversión26.03.2018
Tamaño0.59 Mb.
  1   2
EZAUGARRI TEKNIKO BEREZIEN AGIRIA, ADIMEN-GAIXOEK ERREHABILITAZIO PSIKOSOZIALA EGITEKO AZPEITIAN DAGOEN EGUNEKO ZENTRO BERRIAREN ERABILERA ETA KUDEAKETARAKO KONTRATU BEREZIA ARAUTZEKO

PLIEGO DE CLAÚSULAS TÉCNICAS PARTICULARES QUE RIGEN EL CONTRATO ESPECIAL PARA EL USO Y LA GESTIÓN DEL NUEVO CENTRO DE DÍA DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL PARA ENFERMOS MENTALES DE AZPEITIA1. AGIRIAREN XEDEA

1.- OBJETO DEL PLIEGO.Agiri honen xedea adimeneko gaixotasuna duten pertsonek errehabilitazio psikosoziala egiteko Azpeitian dagoen zentroaren erabilera eta kudeaketarako kontratu berezia esleitzeko lehiaketa arautu behar duten baldintza teknikoak zehaztea da.

El presente pliego tiene por objeto fijar las condiciones técnicas que han de regir en el concurso para la adjudicación del contrato especial para el uso y la gestión del centro de día de rehabilitación psicosocial de Azpeitia para personas con enfermedad mental.2. LOKALAREN ERABILERA

2.- UTILIZACIÓN DE LOCAL.Adimeneko gaixotasuna duten pertsonei eguneko arreta emateko Azpeitian dagoen errehabilitazio psikosozialeko zentro berria, agiri honetan zehaztutako kudeaketaren xedea, Enparan kalean kokatuta dago, 6 zenbakian, 2. solairuan.

El nuevo centro de rehabilitación psicosocial de Azpeitia en el que se prestará atención diurna a personas con enfermedad mental, objeto de la gestión del presente pliego está ubicado en la calle Enparan, nº 6- 2º.Zerbitzu hau emateko, kontratuak berekin du, era inplizituan, esleipendunari higiezina erabiltzeko emakida egitea; era berean, esleipendunarekin formalizatuko den kontratuan eranskin gisa gehitu den dokumentuan deskribatutako altzariak eta ekipamendua erabiltzeko emakida egingo zaio.

Para el desarrollo de este servicio, el contrato conlleva implícitamente la concesión del uso del inmueble a la adjudicataria, así como del mobiliario y del equipamiento que se describirán en anexo adjunto al contrato que se formalizará con la adjudicataria.3. EDUKIERA

3.- CAPACIDADZentroaren gehieneko edukiera 20 plazakoa da.

El mencionado centro cuenta con una capacidad máxima de 20 plazas.4. ZERBITZUAREN EZAUGARRIAK

4.- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIOZentroa kudeatuko duen erakundeak bete beharreko eginkizunak zuzenduta egongo dira, oro har, adimeneko gaixotasun kronikoak dituzten pertsonen eta beren familien berariazko beharrizan sozialei erantzuna ematera; horretarako, errehabilitazioa eta komunitatearen euskarria baliatuko dira, baliabide horiek beharrezkoak baitira gaixo horien gizarteratzea ahalbidetzeko, erakundeetan txertatzea edo gizarte-bazterketa pairatzea saihesteko, eta, azken buruan, beren gizarte- eta familia-ingurunean ahalik eta bizitza autonomoena eta normalizatuena egiteko moduko baldintzetan mantenduko direla ziurtatu ahal izateko.

Las funciones a realizar por la entidad gestora del centro estarán encaminadas, con carácter general a atender las necesidades sociales específicas de las personas con enfermedades mentales crónicas y de sus familias, mediante el desarrollo de los recursos de rehabilitación, y soporte comunitario que son necesarios para posibilitar la reinserción e integración social de estas personas, evitar su institucionalización o marginación social y en definitiva asegurar que puedan mantenerse en su entorno social y familiar en unas condiciones de vida lo más autónoma y normalizada posible.Zerbitzua gizarte-zerbitzu espezializatuen barruan egongo da, eta zerbitzuaren sektorizazioaren esparrua arlo soziosanitarioa izango da. Horretarako, ezinbestekoa da adimen-osasuneko zerbitzuekin eta oinarrizko gizarte-zerbitzuekin lankidetza eta koordinazio estuan lan egitea.

El servicio se inscribe dentro de los servicios sociales especializados y su marco de sectorización es el espacio sociosanitario. Para ello se hace imprescindible trabajar en estrecha colaboración y coordinación con los servicios de salud mental y con los servicios sociales de base.5. ZERBITZUAREN HELBURUAK

5.- OBJETIVOS DEL SERVICIOZerbitzu honen helburu nagusia pertsona bakoitzari egokitutako errehabilitazio psikosozialeko programak eskaintzea da, erabiltzaileei komunitatean normaltasunez moldatzeko eta beren gizarte-ingurunean ahalik eta era aktiboenean eta autonomoenean funtzionatzeko beharrezkoak diren gaitasunak ikastea edo berreskuratzea ahalbidetzeko.

El objetivo general de este servicio es el de ofrecer programas individualizados de rehabilitación psicosocial que permitan a los usuarios aprender o recuperar aquellas habilidades que necesitan para desenvolverse normalmente en la comunidad y funcionar lo más activa y autónomamente en su medio social.Zentroaren helburu zehatzak arretaren berariazko hiru alorretan banatuta daude:

Los objetivos específicos del centro se agrupan en tres áreas específicas de atención: • Errehabilitazio psikosoziala: Erabiltzaileen autonomia pertsonala eta soziala hobetzera zuzendutako esku-hartzea da, eta gorputzaren eginkizunak hobetzearekin, minusbaliotasuna gainditzearekin eta oinarrizko jardueren eta jarduera instrumentalen murrizketarekin zerikusia duten alderdi guztiak lantzen dira bereziki.

 • Rehabilitación Psicosocial: Intervención dirigida a mejorar la autonomía personal y social de la persona , incidiendo en todos los aspectos relacionados con la mejora de las funciones corporales y superación de las discapacidades y restricciones de las actividades básicas e instrumentales.

 • Familiei laguntza eta komunitatearen sostengua ematea: Familiei informazioa, aholkularitza eta laguntza eskainiko zaizkie, gobernurako eta bizikidetzarako duten gaitasuna hobetzearren. Horrez gain, komunitate-inguruneari ere eragingo zaio, erabiltzailearen ohiko inguruneak berez dituen oztopoak kendu edo murriztearren.

 • Apoyo a las familias y soporte comunitario: se ofrecerá a las familias información, asesoramiento y apoyo con el fin de mejorar su capacidad de manejo y convivencia. Se incidirá también el entorno comunitario para lograr eliminar o reducir las barreras contextuales del medio en el que se desenvuelve la persona usuaria.

 • Gizarte-laguntza eta gizarte-sostengua, jarduerak egitean eta parte hartzean lortutako maila mantentzen dela eta hondatzearen, isolatzearen eta baztertzearen prozesuak saihesten direla bermatzearren.

 • Apoyo y soporte social necesario para asegurar el mantenimiento del nivel de actividad y participación alcanzado y evitar los procesos de deterioro, aislamiento y marginación.6. PERTSONA ERABILTZAILEEN TIPOLOGIA

6.- TIPOLOGÍA DE PERSONA USUARIAEguneko zentroa diseinatuta dago 18 eta 60 urte bitartekoak diren eta adimeneko gaixotasun kronikoak dituzten pertsonei arreta emateko. Adimeneko gaixotasun kronikoak dituzten pertsonak buru-nahasmendu larri eta kroniko jakin batzuk jasaten dituztenak dira (sindrome zerebral eta organikoak, eskizofrenia, afektibitate-nahasmendu bipolarrak, errepikatzen diren depresio-nahasmenduak, nahasmendu paranoideak eta bestelako psikosiak). Nahasmendu horiek zaildu edo eragozten dute pertsona gaixoen gaitasun funtzionalak eguneroko bizitzaren alderdietan garatzea, eta galarazten dute, halaber, beren autonomia edo autoaskitasuna garatzea.

El centro de día está diseñado para atender a personas afectadas de enfermedad mental crónica de edades comprendidas entre los 18 y 60 años entendiendo como tales aquellas personas que sufren ciertos trastornos mentales graves y crónicos (síndromes cerebro-orgánicos, esquizofrenia, trastornos afectivos bipolares, trastornos depresivos recurrentes, trastornos paranoides y otras psicosis) que dificultan o impiden el desarrollo de sus capacidades funcionales en relación a áreas de la vida diaria y que dificultan el desarrollo de su autonomía o autosuficiencia.


Taldea mugatzeko eta bere ezaugarriak zehazteko orduan, hiru alderdi kontuan hartu behar dira:

Es necesario conjugar tres dimensiones a la hora de delimitar y caracterizar al colectivo :- DIAGNOSTIKOA: Nahasmendu psikiatriko larria, bereziki psikosiarekin lotuta.

 • Dimensión DIAGNOSTICO: trastorno psiquiátrico grave, especialmente nucleado en torno a la psicosis.- MINUSBALIOTASUNA: andeatzeak eta gabeziak funtzionamendu psikosozialean.

 • Dimensión DISCAPACIDAD: deterioros y déficit en el funcionamiento psicosocial.- IRAUPENA: nahasmendu kronikoa, arazo psikiatriko eta psikosozialen iraupen luzea.

 • Dimensión DURACIÓN.: carácter crónico, larga duración de la problemática psiquiátrica y psicosocial7. ESKAINI BEHARREKO ZERBITZUAK

7.- SERVICIOS A PRESTAR


Adimeneko gaixotasuna duten pertsonei zuzenduta dagoen Azpeitiko errehabilitazio psikosozialeko zentroak zerbitzu oso bat emateko beharrezkoak diren azpiegitura eta ekipamendua eskaintzen dizkie bertan hartu behar diren pertsonei.

El centro de rehabilitación psicosocial de Azpeitia para personas con enfermedad mental ofrece la infraestructura y equipamiento necesario para la prestación de un servicio global a las personas a las que va dirigido.Eskainiko diren zerbitzuetako bat arreta integral etengabea izango da. Horretarako, diagnostikoa egiteaz gain, banan-banako arreta-planaren diseinua egingo da, jarduteko helburuak definitzeko nahiz helburu horien segimendua eta ebaluazioa ahalbidetzeko.

Los servicios a prestar han de incluir una atención integral permanente mediante la elaboración del diagnóstico y el diseño de un Plan de Atención individualizado que defina los objetivos de actuación y permitan el seguimiento y la evaluación de los mismos.Hauek dira eskainiko diren gutxieneko zerbitzuak:

Los servicios mínimos a prestar serán los siguientes:


Hotel-zerbitzuak

Servicios Hoteleros
 • Mantenua: Bazkaria barnean dago, erabiltzaile bakoitzaren beharrak kontuan izanda.

 • Manutención: Se incluye la comida del mediodía, teniendo en cuenta las necesidades específicas de los usuarios.

 • Garbiketa: espazio orokorretan.

 • Limpieza: de los espacios generales.

 • Garraioa: ez dago barnean.

 • Transporte: queda excluido.Oinarrizko arreta pertsonaleko eta eguneroko bizitzako jardueretan berriz moldatzeko zerbitzuak:

Servicios de atención personal básica y readaptación en actividades de la vida diaria:Zerbitzu hauen helburua da erabiltzaile bakoitzaren autonomia hobetzea eta gaitasunak mantentzea, eta burutu behar diren jarduerak xede hauek lortzeko egingo dira:

Cuyo objetivo será la mejora de la autonomía y mantenimiento de las capacidades de cada usuario y se incluirán actividades destinadas a:
Laguntza edo/eta gainbegiratzea, nork bere burua zaintzeko jarduerak egiteko orduan, hau da:

Apoyo y/o supervisión para la realización de actividades de autocuidado:

 • Norberaren higienea.

 • Higiene personal.

 • Mugikortasuna.

 • Movilidad.

 • Eguneroko ekintzetan trebetasuna lortzeko entrenamendua egitea.

 • Entrenamiento en habilidades cotidianas.Laguntza eta gainbegiratzea jarduera instrumentalak egitean: norberaren ahalmenak, plangintza ekonomikoa, gizarte-trebetasunak.

Apoyo y supervisión en actividades instrumentales: competencias personales, planificación económica, habilidades sociales.Osasun-zerbitzuak

Servicios SanitariosAlderdi fisikoa nahiz psikikoa sartzen dira zerbitzu hauen barruan. Osasun- eta familia-zerbitzuekin koordinatuta egongo dira, eta bereziki zainduko dira erabiltzaileen bilakaera fisiko zein kognitiboa, prebentzioari begira, eta arretari eta zainketa pertsonalari dagozkien baina osasun-zentroek berezkoak ez dituzten eguneroko tratamendu medikoen segimendua.

En sus componentes tanto físicas como psíquicas, coordinada con los servicios de salud y la familia, haciendo especial incidencia en la evolución física y cognitiva de los usuarios para la prevención, y en el seguimiento de los tratamientos médicos diarios que siendo propios de la atención y cuidados personales no lo sean propios de un centro de salud.

Zerbitzu psikosozialak

Servicios Psico-SocialesZerbitzu hauen barruan, gaitasun psikosozialak, okupazionalak eta gizartean parte hartzekoak mantentzeko eta hobetzeko jarduerak daude.

Mantenimiento y mejora de las capacidades psico-sociales, ocupacionales y de participación social. • Banan-banako arreta: ingurunean moldatzea eta gaitasun funtzionalak mantentzea sustatzeko.

 • Atención Individual: para favorecer la adaptación al entorno y el mantenimiento de sus capacidades funcionales. • Familiari arreta ematea: familia-dinamikan familiako kideren baten minusbaliotasunaren ondorioz gerta daitezkeen aldaketak aintzakotzat hartuko dira, eta bereziki landuko da senitartekoei informazioa eta prestakuntza ematea.

 • Atención Familiar: atendiendo las posibles alteraciones de la dinámica familiar en relación con la discapacidad de uno de sus miembros, trabajando especialmente la información y formación de los familiares. • Arreta sozial eta komunitarioa: alderdi sozialak mantentzea eta hobetzea: harremanak, errehabilitazioa nahiz hezkuntzaren eta kulturaren alorreko esku-hartzea (animazioa, jarduera soziokulturalak, eta abar), gizarte-laguntza, gizarteratzea eta gizartean parte hartzea.

 • Atención Social y comunitaria: mantenimiento y mejora en aspectos sociales de relación, rehabilitación e intervención educativo cultural (animación y actividades socioculturales, etc), apoyo social, integración y participación social.Informazioa eta arreta emateko eta parte hartzeko zerbitzuak, erabiltzaileari eta familiari zuzenduta

Servicios de información/atención y participación al usuario y la familia
Zentroan kanpoko nahiz barneko informazio-sistema bat egongo da, elementu hauek izango dituena:

El centro dispondrá de un sistema de información externa e interna que contará con: • Barne-erregimenari buruzko araudi bat, jarduera-egitarauak, eta informazioa emateko foiletoa.

 • Un reglamento de régimen interno, programas de actividades y folleto informativo.

 • Kexak jartzeko, iradokizunak eta erreklamazioak egiteko eta bezeroen gogobetetasuna ebaluatzeko prozedura bat.

 • Un procedimiento de quejas, sugerencias, reclamaciones y evaluación de la satisfacción de clientes.

 • Era berean, parte hartzeko bideak zehaztuko dira.

 • Establecerá cauces de participación.Prestazio horiek gauzatzeko, hainbat irizpide beteko dira, hala nola, kalitatea, doitasun teknikoa, gardentasuna eta familiei informazioa ematea, erabiltzaileen garapen osoa eta gizarteratzea lortzeko ahaleginez, eta indarrean dauden xedapenei jarraituz.

La ejecución de estas prestaciones se ajustarán a criterios de calidad, rigor técnico, transparencia, e información a las familias, buscando el desarrollo integral e inserción social de los usuarios de acuerdo con las disposiciones vigentes.
8. ZERBITZUA EMATEA

8.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO.Zerbitzua eskaintzeko egunen kopuru eraginkorrak –249 egun izango direla jo da– bat egingo du urteko lanegunen kopuruarekin, larunbatak kanpo.

El número de días efectivo de servicio, estimado en 249, coincidirá con el número de días laborables del año, excluidos los sábados.Zerbitzua eskaintzeko orduen kopurua 8koa izango da zerbitzu-egun eraginkor bakoitzeko, behean zehaztutako gutxi gorabeherako ordutegiaz, eta beharren araberako malgutasuna kontuan izanda:

El número de horas de servicio será de 8 horas por día de servicio efectivo, conforme al siguiente horario orientativo y flexibilidad según necesidades:09:00etatik 17:00etara.

De 9h a 17'00 horas.Gizarte Politikako Departamentuak zerbitzua eskaintzeko egunen kopurua nahiz eguneroko orduen kopurua aldatu ahal izango ditu, sortzen diren beharren arabera, eta nolanahi ere den, kontratistaren finantza-oreka mantendu egingo da esleipen-prezioan definitutako maila berean.

El Departamento de Política Social podrá variar el número de días y de horas diarias de servicio en atención a las necesidades que se vayan presentando manteniendo en todo caso el equilibrio financiero de la contratista en los mismos niveles definidos por el precio de adjudicación.9. LANGILEAK

9.- PERSONAL.Gutxieneko ratio eta kalkulu hauek zehaztu dira:

Se establecen las siguientes ratios y estimaciones mínimas:Behar diren langileak:

Personal necesario:

Zentroaren plaza-kopurua: 20

Nº de plazas del centro: 20

Urteko zerbitzu-egunen kopurua: 249

Nº de días de servicio al año: 249

Urteko zerbitzu-asteen kopurua: 49,8

Nº de semanas de servicio al año: 49,8


A) Osasunekoak ez diren zuzeneko langileak:

A) Personal Directo No Sanitario:


Monitorea: Ratioa: 1 eta 15 bitartean,

8 orduz, eguneroMonitor: Ratio: 1 a 15, durante 8 horas, todos los días.

Urteko orduen kopurua, guztira: 2.656,83

Horas resultantes al año: 2.656,83


Erdi mailako teknikaria: Ratioa:1 eta 16 bitartean, 8 orduz, egunero

Técnico medio: Ratio: 1 a 16, durante 8 horas, todos los días.

Urteko orduen kopurua, guztira: 2.490,00

Horas resultantes al año: 2.490,00


A) Osasuneko zuzeneko langileak:

B) Personal Directo Sanitario:


Mediku psikiatra: Ratioa: Asteko 4 ordu 15 plazako.

Médico psiquiatra: Ratio: 4 horas semanales por cada 15 plazas.

Urteko orduen kopurua, guztira: 265,60

Horas resultantes al año: 265,60

OLT / EUD: Ratioa: Asteko 4 ordu 15 plazako.

ATS / DUE: Ratio: 4 horas semanales por cada 15 plazas.

Urteko orduen kopurua, guztira: 265,60

Horas resultantes al año: 265,60

C) Zeharkako langileak:

C) Personal Indirecto:


Garbitzailea Ratioa:0, 17 ordu plaza bakoitzeko

Limpiador/a Ratio: 0,17 horas por plaza

Eguneko orduen kopurua, guztira: 3,40

Horas resultantes al día: 3,40

Asteko orduen kopurua, guztira: 17,00

Horas resultantes a la semana: 17,00

Urteko orduen kopurua, guztira: 846,60 Urteko orduen kopurua:

Horas resultantes al año: 846,609.1 Langileen antolakuntza

9.1 Organización del personalEnpresa esleipendunak arduradun bat izendatuko du solaskide zuzenaren eginkizunak betetzeko, zentroaren barruan nahiz Gizarte Politikako Departamentuaren aurrean.

La empresa adjudicataria determinará un responsable, que realizará las funciones de interlocutor directo dentro del centro así como con el Departamento de Política Social.Era berean, erabiltzaile bakoitzaren erreferentziazko langilea izendatuko da. Langile horren eginkizuna izango da bere ardurapean dauden erabiltzaileei arreta emateko prozesuaren alderdi guztiak bideratzea eta koordinatzea.

Asimismo se determinará el trabajador de referencia de cada usuario. Esta persona tendrá asignada la tarea de canalizar y coordinar los diferentes aspectos del proceso de atención a los usuarios que le sean asignados.9.2 Langileak hautatzeko modua

9.2 Selección del personalLizitatzaileek egiten duten eskaintzan, agiri honen xede den zerbitzuan arituko diren langileei lotutako hainbat alderdi deskribatu beharko dituzte. Horretarako, kontratazio hau arautuko duen hautaketa-plan bat taxutu beharko dute. Plan horretan, kontuan hartu beharko dira, besteak beste, behean adierazitako alderdiak, eta alderdiok lehentasuna izango dute langileak hautatzeko orduan:

Los licitadores deberán describir en su oferta diversos aspectos en relación al personal que será utilizado por éste en el desarrollo del servicio objeto del presente pliego, para lo cual elaborará un Plan de Selección que regirá en la presente contratación. En el deberán tomarse en consideración, entre otros y como aspectos preferentes para la selección de personal, los siguientes: 1. Bete behar dituzten eginkizunei egokitutako prestakuntza izatea.

1.- Formación adecuada a las funciones a desarrollar. 1. Antzeko edukia duten lanetan eskarmentua izatea.

2.- Experiencia en trabajos de similar contenido. 1. Euskadiko Autonomi Erkidegoko hizkuntza ofizialak jakitea; era berean, egiaztatu beharko dute Gipuzkoako Foru Aldundiaren jarduera-esparruan hizkuntza ofizialen erabilera 2008-2012 aldirako arautzen duen urtarrilaren 27ko 4/2009 Foru Dekretuaren 16 artikuluan aurreikusitakoa betetzen dutela.

3.- Conocimiento de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, acreditando el cumplimiento de lo previsto en el artículo 16 del Decreto Foral 4/2009, de 27 de enero, que regula el uso de las lenguas oficiales en el ámbito de la Diputación Foral de Gipuzkoa para el periodo 2008-2012. 1. Lan bila ari diren langileak kontratatzea.

4.- Contratación de personal demandante de empleoOrdezko aukera gisa, esleipendunak aurkeztu ahal izango du zerbitzu hau bere ardurapean garatzen ari izango diren langileen zerrenda, gutxienez aurreko paragrafoan adierazitako alderdiak azaltzen dituen langileen curriculuma gehituta duena.

Podrá, alternativamente, el adjudicatario presentar una relación del personal que tiene previsto utilizar en el desarrollo de este servicio con indicación del curriculum de los mismos, como mínimo, en relación a los aspectos subrayados en el párrafo anterior.10. ERABILERARI BURUZKO ARAUDIA

10.- RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN10.1. Erabiltzaileak aukeratzeko modua

10.1 Designación de las personas usuarias.Erabiltzaileak aukeratzeko, oro har, atal honetan deskribatutako prozedura erabiliko da. Egoera bereziak gertatzen direnean soilik, eta zentroaren funtzionamendua hobetzeko xedez betiere, aldaketak egin ahal izango dira prozeduran.

Con carácter general la designación de personas usuarias se realizará conforme al procedimiento que se describe en el presente apartado. Sólo en atención a circunstancias especiales y siempre para el mejor funcionamiento del Centro se podrán introducir modificaciones en el procedimiento.Plaza guztiak erabiliko dira Gizarte Politikako Departamentuak zehazten dituen pertsonei arreta emateko, eta Gipuzkoako Balorazio eta Orientazio Soziosanitarioaren Batzordeak txosten lotesle bat emango du aldez aurretik. Batzordeak, halaber, eskaerak balioztatu eta gero, onartu edo ukatu egingo ditu.

La totalidad de las plazas se destinarán a las personas que determine el Departamento de Política Social, previo informe vinculante de la Comisión de Valoración y Orientación Sociosanitaria de Gipuzkoa, quien valorará las solicitudes y aprobará o denegará las mismas.Gizarte Politikako Departamentuak erabiltzailea zentroan sartzeko baimena emango du, eta behar den plaza esleituko zaio eskatzaileari, une horretan bete gabeko plazarik egonez gero. Bestela, itxaronzerrendan sartuko da.

El Departamento de Política Social procederá a la autorización de ingreso, asignándose la plaza correspondiente si en dicho momento existiera vacante. En caso contrario, se procederá a su inclusión en la correspondiente lista de espera.Pertsona eskatzailea zentroan sartzen denean, sarrera-egunaren ondorengo hirurogei egunak egokitzeko alditzat edo probalditzat joko dira.

Producida la incorporación de la persona al Centro, los sesenta días posteriores al Ingreso se considerarán período de adaptación o prueba.Zentroan sartzen den pertsonaren erabiltzaile-izaera berriz aztertu ahal izango da, eta izaera hori galdu ahal izango du hasiera batean zeuden baldintzak aldatu baldin badira.

La condición de persona usuaria podrá ser revisada, pudiendo disponerse la pérdida de dicha condición por haberse modificado las condiciones iniciales del mismo.10.2. Gorabeherak

10.2 IncidenciasEsleipendunak zerbitzuan, erabiltzaileen behin betiko alta eta bajei lotuta, sortzen diren gorabeheren berri emango dio Gizarte Politikako Departamentuari, gorabehera horiek gertatzen diren egun berean. Behin betiko bajatzat joko dira erabiltzailearen heriotza dela-eta gertatutakoak edo erabiltzaileak bere borondatez egindakoak, edo Gizarte Politikako Departamentuak kontuan hartzen dituen beste egoera batzuen ondorio direnak.

El adjudicatario notificará al Departamento de Política Social las incidencias que se produzcan en el servicio en relación a las altas y bajas definitivas de las personas usuarias, el mismo día en que tales incidencias se produzcan. Se considerarán bajas definitivas las producidas por fallecimiento o las bajas voluntarias de la persona usuaria o por otras circunstancias consideradas por el Departamento de Política Social.Behin-behineko bajak izango dira –eta, beraz, plaza erreserbatzeko eskubidea sortuko dute– erabiltzailea ospitale-zentro batean sartzearen ondorio direnak, edo, Gizarte Politikako Departamentuak halakotzat jotzen dituenean, antzeko egoeren ondorio direnak. Behin-behineko bajak izango dira, halaber –eta, beraz, aurreko kasuan bezala, plaza erreserbatzeko eskubidea sortuko dute– oporraldi arruntez gozatzearen ondorio direnak, oporraldia urteko 30 egunetik gorakoa ez denean.

Tendrán la consideración de bajas temporales, y por tanto originarán un derecho de reserva de plaza, aquellas bajas que se produzcan como consecuencia del ingreso de la persona usuaria en un centro hospitalario u otras circunstancias de índole similar, así consideradas por el Departamento de Política Social. También tendrán la consideración de bajas temporales, originando igualmente un derecho de reserva de plaza, el disfrute de periodos vacacionales ordinarios que no excedan de 30 días anuales.Plazaren erreserba 7. egunetik aurrera ezarriko da, eta 90 egunez gehienez ere.

La reserva de plaza se aplicará a partir del 7º día y hasta un máximo de 90 días.Modu objektiboan har daitekeen edozein arrazoi dela-eta, erabiltzaileren batek zentroko bizikidetzan nahasmendua sortzen duen jokaera duenean, esleipendunak bere barne-erregimenari buruzko araudian adierazitakoari jarraituz jokatuko du. Hala eta guztiz ere, aipatutako egoera mantentzen bada, esleipendunak jakinaren gainean jarriko du Gizarte Politikako Departamentua. Hala, Departamentuak, txosten teknikoa egin eta gero, behar den bezala jokatuko du, eta erabiltzaileak bere izaera galtzeko ebazpena ere eman ahal izango du.

Cuando por cualquier razón objetivable una persona usuaria presente una conducta que alterara la normal convivencia del centro, el adjudicatario procederá en base a lo dispuesto en su reglamento de régimen interior. Si, no obstante lo anterior, persistiese la situación mencionada, lo pondrá en conocimiento del Departamento de Política Social, quien previo informe técnico, procederá como corresponda, incluyendo la resolución de pérdida de condición de persona usuaria.Era berean, zerbitzuaren garapenean eragina duen beste edozein gorabehera ahalik eta denborarik laburrenean jakinaraziko da.

Cualquier otro tipo de incidencia que afecte al desarrollo del servicio deberá también ser comunicada en el menor plazo de tiempo.10.3. Egokitzeko aldia

10.3. Período de adaptaciónZerbitzu honen erabiltzailea egokitzeko aldia izango da erabiltzailea zentroan sartu eta hurrengo hirurogei egun naturalek osatutakoa.

Se considera periodo de adaptación de la persona usuaria de este Servicio, el constituido por los sesenta días naturales siguientes a su ingreso.Aldi horretan, erabiltzaileari zentroan arreta ematea eragozten duen egoeraren bat gertatuz gero, zentroak edo, bidezkoa bada, enpresa esleipendunak Gizarte Politikako Departamentuari emango diote horren berri, erabiltzaileak zentroan jarraitzeko ezintasunaren oinarri diren arrazoiak xehetasunez jasota dauzkan txosten baten bitartez. Departamentuak egoera horri buruz ematen duen ebazpena loteslea izango da.

Si durante dicho período se apreciasen circunstancias que impidan la atención de la persona usuaria en el centro, éste, o en su caso la empresa adjudicataria, deberán ponerlo en conocimiento de Departamento de Política Social, mediante informe en el que se detallen de forma pormenorizada los motivos que basan que justifican la imposibilidad de seguir en el centro, siendo vinculante la resolución que al respecto adopte el Departamento


11. ERABILTZAILEEK PARTE HARTZEKO SISTEMA

11.- SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS USUARIASZerbitzuen funtzionamendu-sistemak erabiltzaileen eta beren familien parte-hartzea sustatu beharko du, behean zerrendatutako alderdietan, gutxienez:

El sistema de funcionamiento de los servicios deberá de fomentar la participación de las personas usuarias y sus familias, como mínimo en los aspectos siguientes:1. Parte hartzea banan-banako Arreta Plana egiteko orduan.

1. Participar en la elaboración del Plan de Atención Individual.2. Parte hartzea barne-erregimenari buruzko araudian adierazitako moduan.

2. Participar en los términos expresados en el correspondiente Reglamento de Régimen Interior.3. Eskaintzen zaizkien zerbitzuen kalitatea hobetzen duten ekimenak aurkeztea eta iradokitzea.

3. Presentar y sugerir iniciativas que mejoren la calidad de los servicios que se les presten.4. Familien parte-hartzea sustatzeko ekintzak eta jarduerak proposatzea.

4. Proponer acciones y actividades destinadas a fomentar la participación de las familias.5. Zentroan gauzatzeko helburuz garatzen diren zerbitzuak, programak eta jarduerak ezagutzea.

5. Conocer los servicios, programas y actividades desarrollados para el Centro.6. Zerbitzuen kalitateari buruzko aldian behingo ebaluazioa egitea.

6. Evaluación periódica de la calidad de los servicios.12. BARNEKO ETA KANPOKO KOMUNIKAZIOAK

12.- COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNASEsleipendunak zerbitzua garatzean eta zentroko zerbitzuaren kudeaketa egitean burutzen dituen barneko zein kanpoko komunikazio guztiak Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gizarte Politikako Departamentuaren eta Osasun Sailaren izenean egingo ditu.

Toda comunicación interna y externa que el adjudicatario efectúe en el desarrollo del servicio y en lo referente a su gestión en el centro será realizada en nombre del Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa y del Departamento de Sanidad conjuntamente.Eraikinean dauden identifikatzeko eta seinaleztatzeko elementu guztiek, erabiltzen diren paperek eta irudiak izan ditzaketen gainerako euskarriek islatu egingo dute zentroarentzat, esleipendunaren adostasunarekin, definitzen den ikus identitatea.

Todos los elementos de identificación y señalización en el edificio, papelería y demás soportes susceptibles de incorporar imagen, reflejarán la identidad visual que de conformidad con el adjudicatario, se defina para el centro.Nolanahi ere den, horri dagokionez, bete egingo da Gipuzkoako Foru Aldundiaren jarduera-esparruan hizkuntza ofizialen erabilera 2008-2012 aldirako arautzen duen urtarrilaren 27ko 4/2009 Foru Dekretuan ezarritakoa.

A este respecto, en cualquier caso, se dará cumplimiento a lo establecido en el Decreto Foral 4/2009, de 27 enero, que regula el uso de las lenguas oficiales en el ámbito de la Diputación Foral de Gipuzkoa para el periodo 2008-2012.13. ETENGABEKO EBALUAKETA

13.- EVALUACIÓN PERMANENTE13.1. Ebaluaketa teknikoa

13.1 Evaluación TécnicaGipuzkoako Foru Aldundiaren Gizarte Politikako Departamentuak zentroko zerbitzuei buruzko etengabeko ebaluaketa egingo du, kalitate materialaren eta funtzionamenduaren kalitatea egiaztatzearren. Horretarako, esleipendunak, beharrezkotzat jotzen dituen jarduketa guztiez gain, urtero, eta urtearen lehenengo hiruhilekoaren barruan, aurreko ekitaldian eskainitako zerbitzuaren garapenari buruzko memoria teknikoa igorriko du. Agiri horretan, nahitaez azaldu beharko dira alderdi hauek:

El Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa realizará una evaluación permanente de los servicios prestados a fin de comprobar el nivel de calidad material y de funcionamiento. Para ello, además de cuántas actuaciones considere necesario realizar con tal fin, el adjudicatario deberá remitir anualmente, y dentro del primer trimestre del año, una Memoria Técnica del desarrollo del servicio durante el ejercicio precedente que deberá incluir necesariamente los siguientes aspectos:

1. Egindako jardueren ezaugarri nagusiak; bereizi beharko da zeintzuk diren zerbitzuaren erabiltzaileei zuzeneko arreta emateko diren jarduerak eta zeintzuk familiei arreta emateko nahiz kudeaketa egiteko eta langileei prestakuntza emateko direnak.

1. Características generales de las actividades desarrolladas, diferenciando las que se dirigen a la atención directa de las personas usuarias del servicio, de las que se dirigen a la atención a las familias y a la gestión y formación del personal.

2. Ereduzko ordutegia; ordu-tarte bakoitzean egindako jarduerak adieraziko dira, eta baita jarduera horiek burutzen dituzten langileak ere, I. eranskinean jasotakoaren arabera.

2. Horario-tipo, con indicación de las actividades realizadas en las distintas franjas horarias y del personal que las lleva a cabo, tal y como se indica en el Anexo I.

3. Jarduerak nola dauden antolatuta eta nola gauzatzen diren.

3. Modo en que están organizadas y ejecutadas las actividades.

4. Erabilitako metodologia eta baliabide teknikoak, eta horiek aukeratzeko arrazoiak ere azalduko dira.

4. Metodología y recursos técnicos aplicados, justificando su selección.

5. Norberaren garapen-programak ebaluatzeko irizpideak eta sistemak.

5. Criterios y sistemas de evaluación de los programas de desarrollo individual.Gizarte Politikako Departamentuak ebaluazio hori osatu ahal izango du, Gipuzkoako Balorazio eta Orientazio Soziosanitarioaren Batzordeak edo Departamentuak berak izendatutako teknikariek ezartzen dituzten aldian behingo sistemen edo sistema jarraituen bitartez.

Así mismo el Departamento de Política Social podrá completar esta evaluación mediante los sistemas periódicos o continuados que puedan establecerse por la Comisión de Valoración y Orientación Sociosanitaria de Gipuzkoa o los técnicos designados por el Departamento.13.2. Ebaluaketa ekonomikoa

13.2 Evaluación económicaBeste alde batetik, Gizarte Politikako Departamentuak zentroak eskaintzen diren zerbitzuen ustiapenari buruzko ebaluaketa ere egingo du, esleitutako proiektura nola dagoen egokituta egiaztatzearren. Horretarako, esleipendunak behean adierazitako informazioa emango dio Gizarte Politikako Departamentuari, adierazten den aldizkakotasunez:

El Departamento de Política Social realizará, asimismo, una evaluación de la explotación de los servicios prestados, a fin de comprobar su adecuación al proyecto adjudicado. Con tal fin el adjudicatario deberá facilitar al Departamento de Política Social, con la periodicidad que se indica, la siguiente información:Gertakaria jazotzen den unean bertan:

En el momento en que se produzcan:Esleipendunak Gizarte Politikako Departamentuari emango dio zerbitzuaren erabiltzaileen bajei eta altei buruzko informazioa, horiek gertatzen diren unean bertan. Horretarako, Extranet informatikako aplikazioa erabiliko du.

El adjudicatario deberá facilitar al Departamento de Política Social las altas y bajas de usuarios del servicio en el momento en el que se produzcan. Para ello utilizará la aplicación informática de Extranet.Epea: Errehabilitazio psikosozialeko zentroaren erabiltzaile diren pertsonen alta eta bajen inguruko gorabeheren berri emango zaio Gizarte Politikako Departamentuari, gorabehera horiek gertatzen diren egun berean.

Plazo: las incidencias relativas a las altas y bajas de usuarios del Centro de Rehabilitación Psicosocial serán comunicadas al Departamento de Política Social el mismo día en que se produzcan.Hilero:

Mensualmente:Horrez gain, Gipuzkoako Foru Aldundiak aurreikusita dauka AUTOFAKTURAZIOA egiteko sistema bat ezartzea. Prozedura zerbitzua ematen duen enpresa kontratistak eskainitako erabiltzaileen alta eta bajei buruzko informazioa erabiltzean datza. Behin Gipuzkoako Foru Aldundiak informazio hori aztertu duenean, eta informazioa ontzat eman eta gero, autofaktura bat egingo zaio enpresa esleipendunari, Extranet aplikazioa erabilita. Enpresa kontratistak jasotako autofakturari oniritzia emanez gero, Gipuzkoako Foru Aldundiak dokumentuaren, hau da, fakturaren kudeaketa egingo du, aipatutako dokumentu edo autofaktura ordaintzeko.

Así mismo, la Diputación Foral de Gipuzkoa tiene previsto establecer un sistema de AUTOFACTURACIÓN. El procedimiento consiste en utilizar la información de altas y bajas de usuarios facilitado por la empresa contratista que presta el correspondiente servicio. Una vez analizada dicha información por la Diputación Foral de Gipuzkoa, y habiendo dado su visto bueno, se procedería a emitir una autofactura a la empresa adjudicataria correspondiente mediante la aplicación de Extranet. En caso de que la empresa contratista dé su visto bueno a la autofactura recibida, la Diputación Foral de Gipuzkoa realizará la gestión del documento ( autofactura ) para poder proceder al pago del mismo ( de la misma ).Urtero:

Anualmente:Behean adierazitako alderdiei buruzko informazioa, Gizarte Politikako Departamentuak zehazten dituen ereduen arabera.

Información relativa a las siguientes áreas de acuerdo con los modelos que determine el Departamento de Política Social:Azken ekitaldiari dagokionez:

En relación al último ejercicio:a) Kudeaketaren urteko kontuak, indarrean dagoen kontabilitatearen plan nagusian ezarritakoa betez.

a) Cuentas Anuales de la gestión según se establece en el Plan General de Contabilidad vigente.b) Memoria ekonomikoa; bertan jasoko dira, behar den xehetasunez, ustiapeneko kontua osatzen duten kontu-sailak, kontuaren bilakaera eta ekitaldien artean dauden aldakuntzen arrazoiak, eta, halaber, erakundearen ondasunen eta finantzen egoera hobeto ulertzeko nabarmendu beharrekotzat jotzen diren alderdi guztiak.

b) Memoria económica, que recogerá con un nivel de detalle suficiente las partidas que componen la cuenta de explotación, su evolución y causas de las variaciones existentes entre ejercicios, así como cuantos aspectos se consideren necesarios resaltar para el mejor entendimiento de la situación patrimonial y financiera de la institución.c) Bukatutako ekitaldiari dagokion zerbitzuaren kontu-ikuskaritzari buruzko txostena, profesional independente batek egina, edo zentroaren ikuskaritza mugatua.

c) Informe de auditoría del ejercicio finalizado, del Servicio correspondiente, realizada por profesional independiente o revisión límitada del Centro.d) Langileei buruzko datuak, Gipuzkoako Foru Aldundiaren ereduaren arabera, eta kontratistak bere ardurapeko langileen aurrean dituen betebeharrak egiaztatzeko dokumentazioa, Gizarte Segurantzaren aurrean dituen betebeharrak barne.

d) Datos del personal según modelo facilitado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, así como la documentación acreditativa de las obligaciones de la contratista respecto al personal que constituye su plantilla, incluyendo obligaciones de la Seguridad Social

(TC 1 eta TC 2).

( TC 1 y TC2 ).e) Lagatako ibilgetua mantentzeko programa, eta Gizarte Politikako Departamentuari itzuli behar zaion ibilgetuaren inguruko programa.

e) Programa de mantenimiento del inmovilizado cedido y de aquel que deba ser objeto de reversión al Departamento de Política Social.Epea: Adierazitako informazioa Departamentuari igorri beharko zaio, informazioaren xedea den ekitaldiaren hurrengo urteko bigarren seihilekoa hasi baino lehen.

Plazo: La información referida deberá ser suministrada al Departamento, como fecha límite, antes del segundo semestre del ejercicio siguiente al que hagan referencia.Nolanahi ere den, Gizarte Politikako Departamentuak esleipendunari eskatu ahal izango dizkio gastu eta diru-sarrerak egiaztatzeko beharrezkoak diren frogagiri guztiak, eta kudeaketaren ondare-egoerarekin zerikusia duen edozein agiri, bere kaudimen ekonomiko eta finantzarioa eta zerbitzuaren prestazioan duen eragina egiaztatzearren.

El Departamento de Política Social podrá, en cualquier caso, solicitar al adjudicatario cuántos comprobantes de gastos, ingresos y cualquier otro relacionado con la situación patrimonial de la gestión, con el objetivo de comprobar su solvencia económica y financiera y su repercusión en la prestación del servicio.14. MANTENTZE PLANA

14.- PLAN DE MANTENIMIENTO.Kontratistak aurkeztu beharko du, egindako eskaintzaren B gutunazaleko ezinbesteko edukien artean, laga egin zaion eraikina eta bertako instalazioak nahiz ekipamendua mantentzeko plan bat.

El contratista habrá de presentar, como uno de los contenidos de carácter obligatorio del sobre B de su oferta, un Plan de Mantenimiento del edificio que le haya sido cedido y de sus instalaciones, así como del equipamiento.Plana behar bezala aurkezteko erreferentzia Gipuzkoako Foru Aldundiari dagozkion eraikinetarako mantentze-lanen erabiltzailearen liburua (2006) izeneko argitalpena izango da, agiri honen IV. eranskin gisa gehituko dena. Argitalpenak izaera minimoa izango du, betetze-mailari dagokionez. Nolanahi ere, argitalpenean zehaztutakoa betetzeko orduan, jarduketen maiztasuna adieraziko da eta gauzatzeko era identifikatuko da, eta horretarako lizitatzailearen berezko bitartekoak erabiliko dira edo lizitatzaileak ondorio horretarako kanpoko profesionalengana jo ahal izango du.

Para su correcta presentación se indica como referencia el Libro del Mantenimiento del Usuario para edificaciones pertenecientes a la Diputación Foral de Gipuzkoa (2006), que se facilitará como anexo IV de los presente Pliegos y, que tiene carácter de mínimo en cuanto a su cumplimiento. El mismo se cumplimentará, en todo caso, señalando la frecuencia de actuaciones e identificando la forma de ejecución, con medios propios o con profesionales ajenos con los que cuenta la licitadora al efecto.Horrez gain, eraikinari eta eraikinaren berezko ezaugarriei buruzko datuek duten zehaztasun-maila ere balioztatuko da.

Asímismo, se valorará el grado de concreción de dichos datos en referencia al inmueble concreto y sus características específicas.Catálogo: convocatorias -> contratos -> apuntes
apuntes -> Pliego de prescripciones técnicas que regirán el contrato administrativo de concesión del uso y de la gestión de cinco centros de protección para menores de edad extranjeros no acompañados en urretxu, azpeitia, legorreta, arrasate e igeldo
apuntes -> Pliego de Condiciones Técnicas que han de regir la contratación de la asistencia técnica al Departamento para la Política Social para la formación y selección de familias acogedoras
apuntes -> Pliego de condiciones técnicas que regirán en la adjudicación del contrato de asistencia al departamento de política social para el desarrollo de un servicio de investigacióN
apuntes -> Andere agurgarria
apuntes -> Pliego de condiciones tecnicas del expediente de contratación del servicio para la realización de programas de apoyo a las familias cuidadoras de personas en situación de dependencia en el territorio histórico de gipuzkoa
apuntes -> Pliego de condiciones técnicas para la contratación de la asistencia al departamento para los derechos humanos, el empleo y la inserción social para el desarrollo del proyecto denominado “equipos zonales de infancia y adolescencia”
apuntes -> Memoria económica
apuntes -> Pliego de prescripciones técnicas que regirán el contrato administrativo de concesión de uso y gestión del centro “matsaria” de acogimiento residencial para personas menores de edad en situación de desproteccióN
apuntes -> Eibarko gerontologia zentroko arreta psikosoziala garatzeko eta betetzeko zerbitzua kontratatzeko arautuko duten baldintza teknikoen agiria


Compartir con tus amigos:
  1   2


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

    Página principal
Universidad nacional
Curriculum vitae
derechos humanos
ciencias sociales
salud mental
buenos aires
datos personales
Datos personales
psicoan lisis
distrito federal
Psicoan lisis
plata facultad
Proyecto educativo
psicol gicos
Corte interamericana
violencia familiar
psicol gicas
letras departamento
caracter sticas
consejo directivo
vitae datos
recursos humanos
general universitario
Programa nacional
diagn stico
educativo institucional
Datos generales
Escuela superior
trabajo social
Diagn stico
poblaciones vulnerables
datos generales
Pontificia universidad
nacional contra
Corte suprema
Universidad autonoma
salvador facultad
culum vitae
Caracter sticas
Amparo directo
Instituto superior
curriculum vitae
Reglamento interno
polit cnica
ciencias humanas
guayaquil facultad
desarrollo humano
desarrollo integral
redes sociales
personales nombre
aires facultad