Parròquia de Sant Pere d’OctaviàDescargar 27.98 Kb.
Fecha de conversión16.12.2018
Tamaño27.98 Kb.

Parròquia de Sant Pere d’Octavià

full informatiu 1018 –Diumenge 5è de durant l’any – 8 de febrer de 2015


Entre l’èxit de la ciutat i el silenci del desert

Ens diu Sant Marc que en començar la seva vida pública, Jesús va cridar els primers deixebles a Cafarnaüm. De seguida va anar a la ensenyar a la sinagoga on va guarir l’esperitat i després es va allotjar a casa de Simó i Andreu. La sogra de Simó era al llit amb febre i Jesús li donà la mà i li va transmetre tanta salut que ella mateixa els serví a taula.

En una petita ciutat, les notícies devien correr de boca en boca i tan de pressa, que aquell mateix vespre “tota la ciutat” s’havia aplegat davant la porta acompanyant els seus malats. Havien descobert que el Mestre que meravellava amb la seva doctrina, tenia la potestat de vèncer tota mena de mals.

L’èxit va ser imparable. Li deien: “Tothom us busca”. Però Ell es refugià de bon matí al silenci del desert per pregar. I després, se´n va anar als pobles veïns a predicar “que aquesta és la meva missió”.

La saludable tensió que creà la seva partença va ser una gran lliçó.

I també ho és per nosaltres que avui mateix ens apleguem a l’encontre del Senyor Jesús. Si el cerquéssim per treure’n beneficis terrenals, no el trobaríem. Ell, en plena comunió amb el Pare celestial, ve a anunciar la Bona Nova de la salvació que no s’ha de confondre amb el benestar terrenal. Ni tan sols amb el d’una suposada pau psicològica. Ell s’allunya de tothom que el pren per un mag o un prestidigitador.

Que Ell ens faci la gràcia d’educar el nostre cor vacil·lant perquè comprenguem quines són “les ferides que embena” i quina és la missió de qui salva del pecat i de la mort per la creu i la resurrecció.

Avui a Vespres, a les 20h.

demanarem al Senyor que ens faci comprendre i viure l’Evangeli

i que estiguem disposats a fer tot el que calgui per anunciar-lo.

Avui, contra la misèria a la Missió de Chezi

“Mans Unides” avui ens proposa ajudar la Missió de Chezi, a Malawi, on les Gnes. de Maria Mitjancera necessiten construir els habitacles perquè dos metges i dues infermeres puguin atendre de forma estable els 77.000 pacients que anualment acudeixen aquest centre. El cost d’aquest projecte s’eleva a 39.963 e. i es confia que els fidels dels arxiprestats de Sant Cugat i Montcada hi donaran suport:

els ajudem?

Òscar Romero, bon pastor i màrtir


L’arquebisbe Òscar Romero va ser assassinat al Salvador mentre celebrava la Missa, el 24 de març de 1980. El context conflictiu que va viure i el posicionament dels contraris al seu pensament, havien creat reticències sobre la seva figura.

Els responsables vaticans que han estudiat la seva biografia han reconegut unànimes que va ser “executat per odi a la fe” i el Papa Francesc, dimarts passat, dia 3 de febrer, va signar el decret que reconeix el seu martiri com el d’un bon pastor que ha donat la vida pel seu poble.

Ara passa a encapçalar la llarga llista dels màrtirs contemporanis i és honorat per altres confessions cristianes com l’Anglicana que ha col·locat la seva imatge al costat de Luther King i D. Bonhoeffer a la catedral de Westminster.

Tothom el pot reconèixer com a defensor dels pobres i de la pau. El seu martiri dóna força i sentit a molts salvadorencs que han perdut familiars i amics durant la guerra civil i a tantes altres desconegudes víctimes de la violència.

Els bisbes italians han decidit que el dia de la seva mort sigui jornada de pregària pels missioners màrtirs. I les Nacions Unides l’han proclamat dia internacional per al dret a la veritat en relació a les greus violacions dels drets humans i de la dignitat de les víctimes.

Donem-ne gràcies Déu!

Preguem els uns pels altres

Intencions de pregària per a la Missa: DISSABTE, dia 7, a les 20: Mercè Serra Abat, 1er anivers. DIUMENGE, 9: difunts família Dalet-Pérez. 11: esposos Timoteo Masero & Francisca Romero. 12: Fernando Redondo, 11è aniv. 13,15: Rogelio Cernadas Rodríguez. 19: Francisco Trujillo. 20,30: Montserrat Geli. DILLUNS, 9: Oriol Sitjà. 20: pels difunts de la setmana. DIMARTS, 9: família Andreu-Dàvila. 20: Oriol Sitjà. DIMECRES, 9: Joan Junoy. 20: Rogelio Cernadas Rodríguez. DIJOUS, 9: Mercè Vives. 20: Marta Castellví Parcerisses. DIVENDRES, 9: M. Teresa Fàbregas Montanya, 5è anivers. 20: Júlia Farran Grau. DISSABTE, 9: Teresa Vilapriño. 20: Teresa i Mercè.

Preguem pels nostres germans difunts: Carmen Monreal Martínez (93) que morí el dia 8 de gener; Miquel Via Climent (71) que morí el dia 24; Pere Campoy (91) que morí el dia 31; Humberto Espinosa Torres (75) que morí el dia 2 de febrer a Cochabamba, Bolívia; Fernando Murillo Pereña (67) que morí el dia 4 i Esteve Domènec Pla (95) que morí el dia 6. Al cel siguin. Demà DILLUNS a les vuit del vespre, celebrarem la Missa pels difunts de la setmana.

Parròquia de Sant Pere d’Octavià

hoja informativa 1018 –Domingo 5.º durante el año – 8 de febrero de 2015


Entre el éxito de la ciudad y el silencio del desierto

Nos dice San Marcos que, al iniciar su vida pública, Jesús llamó a los primeros discípulos a Cafarnaúm. En seguida fue a enseñar a la sinagoga, donde curó al endemoniado, y después se alojó en casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en la cama con fiebre, y Jesús, al darle la mano, le transmitió tanta salud que ella misma les sirvió la mesa.

En una pequeña ciudad, las noticias debían correr de boca en boca y tan deprisa, que aquella misma noche “la población entera” se había agolpado a la puerta acompañando a sus enfermos. Habían descubierto que el Maestro que maravillaba con su doctrina tenía la potestad de vencer todo tipo de males.

El éxito fue imparable. Le decían: “Todo el mundo te busca”. Pero Él se refugió de madrugada en el silencio del desierto para orar. Y después, se fue a las aldeas cercanas a predicar, “que para eso he salido”.

La saludable tensión que creó su partida fue una gran lección. Y también lo es para nosotros, que hoy mismo nos reunimos al encuentro del Señor Jesús. Si lo buscásemos para sacar beneficios terrenales, no lo encontraríamos. Él, en plena comunión con el Padre celestial, viene a anunciar la Buena Nueva de la salvación, que no hay que confundir con el bienestar terrenal. Ni tan solo con el de una supuesta paz psicológica. Él se aleja de todo aquel que le toma por un mago o un prestidigitador.

Que Él nos haga la gracia de educar el nuestro corazón vacilante para que comprendamos cuáles son “las heridas que venda” y cuál es la misión de quien salva del pecado y de la muerte por la cruz y la resurrección.

Hoy en Vísperas, a las 20h.pediremos al Señor que nos haga comprender y vivir el Evangelio

y que estemos dispuestos a hacer todo lo que haga falta para anunciarlo.

Hoy, contra la miseria en la Misión de Chezi

“Manos Unidas” hoy nos propone ayudar a la Misión de Chezi, en Malawi, donde las Hnas. de María Mediadora necesitan construir los habitáculos para que dos médicos y dos enfermeras puedan atender de forma estable a los 77.000 pacientes que anualmente acuden a ese centro. El coste del proyecto se eleva a 39.963€, y se confía en que los fieles de los arciprestazgos de Sant Cugat y Montcada den su apoyo:

¿Los ayudamos?

Óscar Romero, buen pastor y mártir


El arzobispo Óscar Romero fue asesinado en el Salvador mientras celebraba la Misa, el 24 de marzo de 1980. El contexto conflictivo que vivió y el posicionamiento de los contrarios a su pensamiento habían creado reticencias sobre su figura.

Los responsables vaticanos que han estudiado su biografía han reconocido unánimes que fue “ejecutado por odio a la fe”, y el Papa Francisco, el pasado martes, día 3 de febrero, firmó el decreto que reconoce su martirio como el de un buen pastor que ha dado la vida por su pueblo.

Ahora pasa a encabezar la larga lista de los mártires contemporáneos y es honrado por otras confesiones cristianas como la anglicana, que ha colocado su imagen al lado de Luther King y D. Bonhoeffer en la catedral de Westminster.

Todo el mundo puede reconocerlo como defensor de los pobres y de la paz. Su martirio da fuerza y sentido a muchos salvadoreños que han perdido familiares y amigos durante la guerra civil y a tantas otras desconocidas víctimas de la violencia.

Los obispos italianos han decidido que el día de su muerte sea “Jornada de oración por los misioneros mártires”. Y las Naciones Unidas lo han proclamado “Día Internacional por el Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas”.

¡Demos gracias a Dios!

Oremos los unos por los otros

Intenciones de oración para la Misa: SÁBADO, día 7, a las 20: Mercè Serra Abat, 1er anivers. DOMINGO, 9: difuntos familia Dalet-Pérez. 11: esposos Timoteo Masero & Francisca Romero. 12: Fernando Redondo, 11º aniv. 13,15: Rogelio Cernadas Rodríguez. 19: Francisco Trujillo. 20,30: Montserrat Geli. LUNES, 9: Oriol Sitjà. 20: por los difuntos de la semana. MARTES, 9: familia Andreu-Dàvila. 20: Oriol Sitjà. MIÉRCOLES, 9: Joan Junoy. 20: Rogelio Cernadas Rodríguez. JUEVES, 9: Mercè Vives. 20: Marta Castellví Parcerisses. VIERNES, 9: M. Teresa Fàbregas Montanya, 5.º anivers. 20: Júlia Farran Grau. SÁBADO, 9: Teresa Vilapriño. 20: Teresa y Mercè.Oremos por nuestros hermanos difuntos: Carmen Monreal Martínez (93) que murió el día 8 de enero; Miquel Via Climent (71) que murió el día 24; Pere Campoy (91) que murió el día 31; Humberto Espinosa Torres (75) que murió el día 2 de febrero a Cochabamba, Bolívia; Fernando Murillo Pereña (67) que murió el día 4 y Esteve Domènec Pla (95) que murió el día 6. En el cielo estén. Mañana LUNES a las ocho del noche, celebraremos la Misa por los difuntos de la semana.


Compartir con tus amigos:


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

    Página principal
Universidad nacional
Curriculum vitae
derechos humanos
ciencias sociales
salud mental
buenos aires
datos personales
Datos personales
psicoan lisis
distrito federal
Psicoan lisis
plata facultad
Proyecto educativo
psicol gicos
Corte interamericana
violencia familiar
psicol gicas
letras departamento
caracter sticas
consejo directivo
vitae datos
recursos humanos
general universitario
Programa nacional
diagn stico
educativo institucional
Datos generales
Escuela superior
trabajo social
Diagn stico
poblaciones vulnerables
datos generales
Pontificia universidad
nacional contra
Corte suprema
Universidad autonoma
salvador facultad
culum vitae
Caracter sticas
Amparo directo
Instituto superior
curriculum vitae
Reglamento interno
polit cnica
ciencias humanas
guayaquil facultad
desarrollo humano
desarrollo integral
redes sociales
personales nombre
aires facultad