Instruccions per emplenar el conveni de cooperacióDescargar 84 Kb.
Fecha de conversión16.12.2018
Tamaño84 Kb.
Vistas30
Descargas0

Instruccions per emplenar el conveni de cooperació

Instrucciones para cumplimentar el convenio de cooperación

Informacions generals

La Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) va aprovar en Consell de Govern el model de conveni per a la realització de les pràctiques de cooperació educativa per als estudiants d’aquesta universitat. Aquest model ha d'utilitzar-se tal com figura.

No es pot modificar, per cap concepte, cap clàusula d'aquest conveni, ni suprimir ni afegir informació sense un consentiment previ i per escrit del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica de la UNED. Els convenis que modifiquin el model poden no tenir validesa i originar problemes.

Per tal de complir amb la legislació vigent que regula les pràctiques és de compliment obligat annexar al conveni:

 • Annex 1: addenda, centres, entitats i empreses relacionades amb menors amb certificació negativa de delictes sexuals.

 • Annex Projecte formatiu (PF) per a les pràctiques, de grau o màster: s’ha de fer el PF de la titulació o titulacions que estigueu en disposició d’oferir-nos.

Els convenis que no aportin el Projecte formatiu no estaran acomplint el RD 592/2014, d'11 de juliol, que regula les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, i no seran admesos.

Persona de contacte per a tramitar el conveni

Per tal d'aclarir qualsevol punt del conveni, les entitats col·laboradores es poden posar en contacte amb:

Unitat de Pràctiques de la UNED

Sra. Rosa Rodríguez

Tel: 93 736 96 50 ext.: 4

rosarod@barcelona.uned.es

Persones que signen el conveni

El conveni l'hauran de signar les següents parts implicades:

 • Entitat col·laboradora: el càrrec representatiu de la institució

 • Consorci Universitari del C.A. de la UNED província de Barcelona: la direcció del centre

Instruccions per emplenar el conveni

El conveni l’han d’emplenar les entitats cooperadores. Per tal d’emplenar el conveni definitiu a partir del model de la UNED cal:

 1. Inserir en el costat dret de la capçalera del document el logotip o l’escut de l’entitat signant, i eliminar la nota en la qual s'indica on cal inserir el logotip. Cal mantenir el logotip de la UNED.

 2. Emplenar les dades referides a l'entitat signant: el nom de la persona que signa, el seu càrrec representatiu en la institució i el nom complet, el CIF i l'adreça de la institució. Cal emplenar les dades que, per a la seva ràpida identificació per part de l'entitat, marquem de la següent manera: (ex: organisme, institució corresponent). Caldrà substituir el color blau pel negre i emplenar les dades corresponents.

 3. Revisar. Un cop emplenat cal enviar el conveni (conveni i annexes), a la Unitat de Pràctiques de la UNED, per a la seva revisió.

Per tal de continuar el tràmit de la signatura del conveni es pot triar entre dues opcions diferents:

 • Opció A. Si el càrrec representatiu de la institució signant no disposa de signatura electrònica.

 • Opció B. Si el càrrec representatiu de la institució signat sí que disposa de signatura electrònica.

Instruccions Opció A:

 1. Un cop amb el vistiplau de la Unitat de Pràctiques de la UNED, ja es pot imprimir el conveni per triplicat, un dels quals serà per a l'entitat signant i els altres dos per a la UNED.

 2. Signar el conveni. Cal que les dues entitats signin en el lateral esquerre de cadascuna de les pàgines. Per tal que el conveni sigui vàlid han d’estar rubricades totes les pàgines. En l'última, constarà el nom, la firma i el segell d'ambdues entitats en l'espai ja habilitat per a la firma, (aquest procediment de firmes s’ha de realitzar per a cadascuna de las tres còpies impreses).

 1. Un cop signat per l'entitat, cal enviar els tres originals del conveni i els annexes a :

Consorci Universitari del C.A.

de la UNED província de Barcelona

A/ Unitat de Pràctiques

Av. Rio de Janeiro, 56-60

08016 Barcelona

 1. Una vegada rebut el conveni, el signarà la persona representant de la UNED. El centre de la UNED se’n quedarà dues còpies i retornarà la tercera a l’entitat signant.

Instruccions Opció B:

 1. Un cop amb el vistiplau de la Unitat de Pràctiques de la UNED, ja es pot procedir a signar el conveni electrònicament i enviar-lo a la Unitat de Pràctiques.

 2. La UNED procedirà, així mateix, a la seva signatura electrònica i li n’enviarà una còpia.

Nota: Si com a institució teniu uns procediments diferents als que us hem detallat, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres per tal de sol·licitar el corresponent permís al Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica.

Informaciones generales

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) aprobó en Consejo de Gobierno el modelo de convenio para la realización de las prácticas de cooperación educativa para los estudiantes de esta universidad. Este modelo tiene que utilizarse tal como figura.

No se puede modificar, por ningún concepto, ninguna cláusula de este convenio, ni suprimir ni añadir información sin un consentimiento previo y por escrito del Vicerrectorado de Ordenación Académica de la UNED. Los convenios que modifiquen el modelo pueden no tener validez y originar problemas.

Para cumplir con la legislación vigente que regula las prácticas es de obligado cumplimiento anexar al convenio:

 • Anexo 1: adenda, centros, entidades y empresas relacionadas con menores con certificación negativa de delitos sexuales.

 • Anexo Proyecto formativo (PF) para las prácticas, de grado o máster: se debe realizar el PF de la titulación o titulaciones que se esté en disposición de ofrecernos.

Los convenios que no aporten el Proyecto formativo no estarán cumpliendo el RD 592/2014, de 11 de julio, que regula las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios y no serán admitidos.

Persona de contacto para tramitar el convenio

Para aclarar cualquier punto del convenio, las entidades cooperadores se pueden poner en contacto con:

Unidad de Prácticas de la UNED

Sra. Rosa Rodríguez

Tel. 93 736 96 50 ext.: 4

rosarod@barcelona.uned.es

Personas que firman el convenio

El convenio lo tendrán que firmar las siguientes partes implicadas:

 • Entidad cooperadora: el cargo representativo de la institución

 • Consorcio Universitario del C.A. de la UNED provincia de Barcelona: la dirección del centro

Instrucciones para rellenar el convenio

El convenio lo han de rellenar las entidades cooperadoras. Para cumplimentar el convenio definitivo a partir del modelo de la UNED es preciso:

 1. Insertar en el lado derecho de la cabecera del documento, el logotipo o el escudo de la entidad firmante, y eliminar la nota en la cual se indica donde hay que insertar el logotipo. Se debe mantener el logotipo de la UNED.

 2. Cumplimentar los datos referidos a la entidad firmante: el nombre de la persona que firma, su cargo representativo en la institución y el nombre completo, el CIF y la dirección de la institución. Se debe rellenar todos los datos que, para su rápida identificación por parte de la entidad, marcamos de la siguiente manera: (ex: organismo, institución correspondiente). Se deberá sustituir el color azul por el negro y rellenar los datos correspondientes.

 3. Revisar: Una vez cumplimentado, se debe enviar el convenio (convenio y anexos) a la Unidad de Prácticas de la UNED, para su revisión.

Para continuar el trámite de la firma del convenio se puede hacer de dos opciones diferentes:

 • Opción A: Si el cargo representativo de la institución firmante no dispone de firma electrónica.

 • Opción B: Si el cargo representativo de la institución firmante sí que dispone de firma electrónica.

Instrucciones Opción A:

 1. Una vez con el visto bueno de la Unidad de prácticas, ya se puede imprimir el convenio por triplicado, uno de los cuales será para la entidad firmante y los otros dos para la UNED.

 2. Firmar el convenio. Es preciso que las dos entidades firmen en el lateral izquierdo de cada una de las páginas. Para que el convenio sea válido tienen que estar rubricadas todas las páginas. En la última, constará el nombre, la firma y el sello de ambas entidades en el espacio ya habilitado para la firma, (este procedimiento de firmas se tiene que realizar para cada una de las tres copias impresas).

 1. Una vez firmado, por la entidad, se deberá enviar los tres originales del convenio y los anexos a:

Consorcio Universitario del C.A.

de la UNED provincia de Barcelona

A/ Unidad de Prácticas

Av. Rio de Janeiro, 56-60

08016 Barcelona

 1. Una vez recibido el convenio, lo firmará la persona representante de la UNED. El centro de la UNED se quedará dos copias y devolverá la tercera a la entidad firmante.

Instrucciones Opción B:

 1. Una vez con el visto bueno de la Unidad de prácticas de la UNED, ya se podrá proceder a firmar el convenio electrónicamente y enviarlo a la Unidad de Prácticas.

 2. La UNED procederá, así mismo, a firmarlo y le enviará una copia.

Nota: Si como institución se tienen unos procedimientos diferentes de los detallados, no duden en ponerse en contacto con nosotros para solicitar el correspondiente permiso al Vicerrectorado de Ordenación Académica.


Consorci Universitari del C.A. de la UNED província de Barcelona

Av. Rio de Janeiro, 56-60

08016 BarcelonaNIF. P-5827908-D

pàg.Compartir con tus amigos:


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

enter | registro
    Página principal


subir archivos