Ies xose neira vilas 21/06/2006 N. Rex. Ti. Cdu autor/Director/Artista/Compositor TítuloDescargar 2.5 Mb.
Página3/21
Fecha de conversión20.03.2018
Tamaño2.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Economía y Espacio

5161 L 33 DOMÍNGUEZ PRIETO, Xosé Ética da economía, Unha

Manuel


Da ética neoliberal á ética personalista

5211 OT 33 FERNÁNDEZ-FEIJÓO SOUTO, Economía que nos envolve, A

Belén

Reflexións sobre o seu lado humano e comonos...

5016 OT 33 (G) FERNÁNDEZ LEICEAGA, Xoaquín Capital estranxeiro e industrialización en

Galicia

5074 OT 33 (G) DOMÍNGUEZ PRIETO, Xosé Ética da economía, UnhaManuel

Da ética neoliberal á ética personalista

5127 OT 33 (G) FERNÁNDEZ LEICEAGA, Xoaquín Estructura económica de Galiza

LÓPEZ IGLESIAS, Edelmiro

998 L 34 VARIOS Constitución Española

3603 L 34 IDEGA Producción científica e Recur-

sos de Investigación. Vol. I.

3604 L 34 IDEGA Producción científica e Recur-

sos de Investigación. Vol. II.

3605 L 34 IDEGA Producción científica e Recur-

sos de Investigación. Vol. III.

4280 L 34 Varios autores Lexislación actualizada sobre a

lingua galega

5204 OT 34 NÚÑEZ NÚÑEZ, José Guía básica dos dereitos de autor

5217 OT 34 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Menor na lexislación e códigos éticos

Valentín Alejandro sobre publicidade, O

VÁZQUEZ COUCEIRO, Susana

1996 L 35 VARIOS Lei de asunción de competencias

en materia de obras hidrau. 20.

1998 L 35 VARIOS Lei de normalización lingüísti-

ca. 5.

1999 L 35 VARIOS Lei de recoñecemento da galeguidade. 6.

2000 L 35 VARIOS Lei para o incremento dos tipos

de taxa de cuantía fixa. 4.

2001 L 35 VARIOS Lei de normalización lingüísti-

ca. 5.

2002 L 35 VARIOS Lei de gratuidade dos estudiosmedios. 46.

2003 L 35 VARIOS Lei de protección das pedras

ornamentais. 30.

2004 L 35 VARIOS Lei do Consello Social da Uni-

versidade e Cons. Univ. 43.

2005 L 35 VARIOS Lei de sanidade escolar. 7.

2006 L 35 VARIOS Lei de presupostos da Comunida-

de Autónoma de Galicia. 1984.14

2007 L 35 VARIOS Lei do uso do galego polas en-

tidades locais. 51.

2009 L 35 VARIOS Lei de Consellos Escolares de

Galicia. 38.

2010 L 35 VARIOS Lei de protección das pedras

ornamentais. 30.

2011 L 35 VARIOS Lei de suplementos de crédito

para gastos do persoal. 69.

2012 L 35 VARIOS Lei de adecuación das retribu-

cións do persoal docente. 62.

2038 L 35 VARIOS Loxse. Lei orgánica do

ordenación do sistema educativo

2039 L 35 VARIOS Loxse. Lei orgánica de ordena-

ción do sistema educativo.

2040 L 35 VARIOS Loxse. Lei orgánica de ordena-

ción do sistema educativo.

2041 L 35 VARIOS Loxse. Lei orgánica de ordena-

ción do sistema educativo.

2042 L 35 VARIOS Loxse. Lei orgánica de ordena-

ción do sistema educativo.

2085 L 35 VARIOS Lei de ordenación do sistema

universitario galego. 64.

2086 L 35 VARIOS Lei do consello da xuventude de

Galicia. 40.

2087 L 35 VARIOS Lei de iniciativa lexislativa

popular. 47.

2088 L 35 VARIOS Lei do Consello Social da Uni-

versidade e Cons. Univ. 43.

2089 L 35 VARIOS Lei de asignación de créditos ó

Servicio Galego de Saúde. 65.

2090 L 35 VARIOS Lei de asignación de recursos

para a cooperación local. 56.

2091 L 35 VARIOS Lei de xestión económica e fi-

nanceira pública de Galicia. 15

2092 L 35 VARIOS Lei do plan especial de portos.

44.


2113 L 35 VARIOS Lei de Caixas de Aforro Galegas

28

2114 L 35 VARIOS Lei de gratuidade dos estudiosmedios. 46.

2115 L 35 VARIOS Lei do Consello da Cultura

Galega. 10.

2116 L 35 VARIOS Lei do Consello galego de rela-

cións laborais. 52.

2117 L 35 VARIOS Lei do uso do galego polas en-

tidades locais. 51.

2135 L 35 VARIOS Lei de Cámaras Agrarias. 16.

2136 L 35 VARIOS Lei de crédito extraordinario

para atende-los gastos... 33.

2137 L 35 VARIOS Lei de medidas de erradicación

do chabolismo. 61.

2145 L 35 VARIOS Lei de Consellos Escolares de

Galicia. 38.

2146 L 35 VARIOS Lei de prórroga no réxime de

arrendamientos rústicos. 37.

2147 L 35 VARIOS Lei de Crédito Extr. para aten-

de-los gastos das eleccións. 68

2148 L 35 VARIOS Lei de adecuación das retribu-

cións do persoal docente. 62.

2149 L 35 VARIOS Lei do Instituto Galego da Vi-

venda e Solo. 49.

2150 L 35 VARIOS Lei de servicios sociais. 41.

2159 L 35 VARIOS Lei de declaración de utilidade

pública de det. actuacións. 59.

2160 L 35 VARIOS Lei de Presupostos da Comunida-

de Autónoma de Galicia. 1982. 2

2161 L 35 VARIOS Lei de Estadística de Galicia.

54.

2162 L 35 VARIOS Lei de Bibliotecas. 67.2163 L 35 VARIOS Lei de dotación artística en e-

dificios e construccións pu. 21

2164 L 35 VARIOS Lei de ordenación da pesca marí

tima en augas da Comunidade. 24

2165 L 35 VARIOS Lei de eleccións ó Parlamento

de Galicia. 29.

2166 L 35 VARIOS Lei de limitacións da propieda-

de nas estradas non estatais. 8

2203 L 35 VARIOS Lei do Plan Xeral de Investiga-

ción Científica e Técnica. 53.

2204 L 35 VARIOS Lei de Presupostos da C. Autó-

noma de Galicia. 1989. 57-II.

2205 L 35 VARIOS Lei de réxime das fundacións de

interés galego. 9.

2206 L 35 VARIOS Lei do Consello da Cultura

Galega. 10.

2207 L 35 VARIOS Lei de presupostos da Comunida-

de Autónoma de Galicia. 1983.11

2208 L 35 VARIOS Lei reguladora do consello ase-

sor de RTVE en Galicia. 12.

2209 L 35 VARIOS Lei do Consello galego de rela-

cións laborais. 52.

2210 L 35 VARIOS Lei da escola galega de Admi-

nistración Pública. 42.

2211 L 35 VARIOS Lei de montes veciñais en man

común. 66.

2212 L 35 VARIOS Lei de ordenación marisqueira

e cultivos mariños. 35.

2213 L 35 VARIOS Lei de Presupostos da C. Autó-

noma de Galicia. 1989. 57-I.

2214 L 35 VARIOS Lei reguladora dos xogos e apos

tas en Galicia. 34.

2242 L 35 VARIOS Lei do Servicio Galego de

Saúde. 58.

2243 L 35 VARIOS Lei de concentración parcelaria

31.


2244 L 35 VARIOS Lei de presupostos da C. Autó-

noma de Galicia. 1988. 48-III.

2245 L 35 VARIOS Lei de actuación intensiva nas

parroquias rurais. 13.

2246 L 35 VARIOS Lei de presupostos da Comunida-

de Autónoma de Galicia. 1985.23

2247 L 35 VARIOS Lei de regulación provisoria do

servicio xurídico da Xunta. 19.

2248 L 35 VARIOS Lei de símbolos de Galicia. 17.

2249 L 35 VARIOS Lei de Presupostos da Comunida-

de Autónoma de Galicia. 1986.36

2250 L 35 VARIOS Lei de escolas do persoal sani-

tario. 70.

2251 L 35 VARIOS Lei de Presupostos da C. Autó-

noma de Galicia, 1987. 39-I.

2280 L 35 VARIOS Lei do estatuto galego do con-

sumidor. 22.

2281 L 35 VARIOS Lei de ordenación do comercio

interior. 55.

2282 L 35 VARIOS Lei de presupostos da C. Autó-

noma de Galicia. 1988. 48-II.

2283 L 35 VARIOS Lei de Presupostos da C. Autó-

noma de Galicia. 1989. 57-III.

2284 L 35 VARIOS Lei do valedor do pobo. 18.

2285 L 35 VARIOS Lei reguladora da Xunta e do

seu Presidente. 3.

2286 L 35 VARIOS Lei do Consello de Contas de

Galicia. 27.

2287 L 35 VARIOS Lei de sancións en materia pes-

queira, marisqueira e de cul.26

2288 L 35 VARIOS Lei do patrimonio da Comunidade

Autónoma. 25.

2289 L 35 VARIOS Lei de sanidade escolar. 7.

2292 L 35 VARIOS Lei de fixación da sede das ins

tutucións autonómicas. 1.

2293 L 35 VARIOS Lei de presupostos da C. Autó-

noma de Galicia. 1988. 48-I.

3246 L 35 VARIOS Lei de servicios sociais. 41.

3247 L 35 VARIOS Lei de asignación de recursos

para a cooperación local. 56.

3248 L 35 VARIOS Lei de Presupostos da C. Autó-

noma de Galicia. 1989. 57-I.

3249 L 35 VARIOS Lei de montes veciñais en man

común. 66.

3250 L 35 VARIOS Lei de dotación artística en e-

dificios e construccións pu. 21

3251 L 35 VARIOS Lei de ordenación da pesca marí

tima en augas da Comunidade. 24

3252 L 35 VARIOS Lei de Presupostos da C. Autó-

noma de Galicia, 1987. 39-III.

3253 L 35 VARIOS Lei de Cámaras Agrarias. 16.

3254 L 35 VARIOS Lei do plan especial de portos.

44.

3255 L 35 VARIOS Lei de medidas de erradicacióndo chabolismo. 61.

3256 L 35 VARIOS Lei de presupostos da Comunida-

de Autónoma de Galicia. 1984.14

3257 L 35 VARIOS Lei de Presupostos da C. Autó-

noma de Galicia. 1989. 57-II.

3258 L 35 VARIOS Lei de escolas do persoal sani-

tario. 70.

3259 L 35 VARIOS Lei de concentración parcelaria

31.

3260 L 35 VARIOS Lei de crédito extraordinariopara atende-los gastos... 33.

3261 L 35 VARIOS Lei de Presupostos da C. Autó-

noma de Galicia, 1987. 39-I.

3262 L 35 VARIOS Lei do patrimonio da Comunidade

Autónoma. 25.

3263 L 35 VARIOS Lei de Crédito Extr. para aten-

de-los gastos das eleccións. 68

3264 L 35 VARIOS Lei de eleccións ó Parlamento

de Galicia. 29.

3265 L 35 VARIOS Lei de declaración de utilidade

pública de det. actuacións. 59.

3266 L 35 VARIOS Lei do estatuto galego do con-

sumidor. 22.

3267 L 35 VARIOS Lei do consello da xuventude de

Galicia. 40.

3268 L 35 VARIOS Lei de xestión económica e fi-

nanceira pública de Galicia. 15

3269 L 35 VARIOS Lei de Presupostos da C. Autó-

noma de Galicia, 1987. 39-II.

3270 L 35 VARIOS Lei de prórroga no réxime de

arrendamientos rústicos. 37.

3271 L 35 VARIOS Lei reguladora da Xunta e do

seu Presidente. 3.

3272 L 35 VARIOS Lei de Presupostos da C. Autó-

noma de Galicia. 1989. 57-III.

3459 L 35 VARIOS Lei de sancións en materia pes-

queira, marisqueira e de cul.26

3460 L 35 VARIOS Lei para o incremento dos tipos

de taxa de cuantía fixa. 4.

3461 L 35 VARIOS Lei de adaptación da do solo a

Galicia. 32.

3462 L 35 VARIOS Lei de Presupostos da Comunida-

de Autónoma de Galicia. 1986.36

3463 L 35 VARIOS Lei do Plan Xeral de Investiga-

ción Científica e Técnica. 53.

3464 L 35 VARIOS Lei de presupostos da Comunida-

de Autónoma de Galicia. 1985.23

3465 L 35 VARIOS Lei de Caixas de Aforro Galegas

28

3466 L 35 VARIOS Lei de presupostos da C. Autó-noma de Galicia. 1988. 48-III.

3467 L 35 VARIOS Lei de Estadística de Galicia.

54.

3468 L 35 VARIOS Lei de presupostos da C. Autó-noma de Galicia. 1988. 48-II.

3469 L 35 VARIOS Lei de Presupostos da Comunida-

de Autónoma de Galicia. 1982. 2

3471 L 35 VARIOS Lei de asignación de créditos ó

Servicio Galego de Saúde. 65.

3473 L 35 VARIOS Lei de ordenación marisqueira

e cultivos mariños. 35.

3474 L 35 VARIOS Lei reguladora dos xogos e apos

tas en Galicia. 34.

3475 L 35 VARIOS Lei de fixación da sede das ins

tutucións autonómicas. 1.

3476 L 35 VARIOS Lei de ordenación do comercio

interior. 55.

3477 L 35 VARIOS Lei sobre a compilación do De-

reito Civil en Galicia. 45.

3478 L 35 VARIOS Lei de recoñecemento da galegui

dade. 6.

3479 L 35 VARIOS Lei do Consello de Contas de

Galicia. 27.

3480 L 35 VARIOS Lei de suplementos de crédito

para gastos do persoal. 69.

3481 L 35 VARIOS Lei reguladora do consello ase-

sor de RTVE en Galicia. 12.

3482 L 35 VARIOS Lei sobre competencias das De-

putacións provinciais. 63.

3483 L 35 VARIOS Lei de réxime das fundacións de

interés galego. 9.

3484 L 35 VARIOS Lei do valedor do pobo. 18.

3485 L 35 VARIOS Lei de asunción de competencias

en materia de obras hidrau. 20.

3486 L 35 VARIOS Lei de iniciativa lexislativa

popular. 47.

3488 L 35 VARIOS Lei do Servicio Galego de

Saúde. 58.

3489 L 35 VARIOS Lei de símbolos de Galicia. 17.

3490 L 35 VARIOS Lei de presupostos da C. Autó-

noma de Galicia. 1988. 48-I.

3491 L 35 VARIOS Lei de limitacións da propieda-

de nas estradas non estatais. 8

3492 L 35 VARIOS Lei de actuación intensiva nas

parroquias rurais. 13.

3493 L 35 VARIOS Lei de presupostos da Comunida-

de Autónoma de Galicia. 1983.11

3494 L 35 VARIOS Lei da escola galega de Admi-

nistración Pública. 42.

3454 L 36 VARIOS Guía municipal para a coopera-

ción

4623 L 36 VARIOS Guía Municipal para a Coopera-ción.

294 L 37 MENDOZA BERJANO, Ramón e Educación sobre las drogas en el ciclo

outros superior de E.G.B...

436 L 37 MAYO, W. J. Cómo leer, estudiar y memorizar

rápidamente.

638 L 37 VARIOS Papeles para el debate, Nº 3.

639 L 37 VARIOS Papeles para el debate, Nº 5.

Informe síntesis.

640 L 37 VARIOS Papeles para el debate, Nº 5.

Informe síntesis.

672 L 37 GONZALEZ FERNANDEZ, Luciano. Deseño Curricular Base. Área de

LONGARELA GONZALEZ, Anxo. Matemáticas.

685 L 37 VARIOS Área tecnolóxia. D.C.B. Secun-

daria Obrigatoria (12-16 anos)

689 L 37 LOPEZ VALCARCEL, Xesús M. Lingua galega: marco curricular

(Coord.)


fundamentos previos.

690 L 37 LOPEZ VALCARCEL, Xesús M. Lingua: deseño curricular base.

(Coord.)

692 L 37 VARIOS Proyecto para la reforma de la

enseñanza.

693 L 37 VARIOS Encontros sobre educación e ac-

ta única europea, 1º.

697 L 37 INSTITUTO NEIRA VILAS. Papeis para utilizar na escola.

706 L 37 BRUYEL PEREZ, Augusto Mª. Lengua y literatura. D.C.B.

CAO MARTINEZ, Ramón. ( E.S.O. ) 12-16 años.

729 L 37 VARIOS De como estrudiarmo-la Historia

de España contemporánea no BUP

730 L 37 AGRAFOXO PEREZ, Xerardo Didáctica da Historia antiga e

medieval de Galicia

874 L 37 VARIOS Información profesional. Opcio-

nes al terminar los distintos..

875 L 37 VARIOS Información profesional BUP-COU

876 L 37 MARCOTE VAZQUEZ, Gloria ( Técnicas de trabajo intelectual

Coord. )

932 L 37 BARREIRO RODRÍGUEZ, Herminio Lorenzo Luzuriaga y la renova-

ción educativa en España

992 L 37 VARIOS Formación continuada do profeso

rado de niveis non universit...

994 L 37 VARIOS Reforma educativa a debate, A.

1029 L 37 VARIOS Formación continuada do profeso

rado de niveis non universit...

1030 L 37 VARIOS Formación do profesorado.

E.X.B. e EE.MM.

1145 L 37 VARIOS Proyecto para la reforma de la

enseñanza.

1165 L 37 INSTITUTO NEIRA VILAS. Papeis para utilizar na escola.

1166 L 37 INSTITUTO NEIRA VILAS. Papeis para utilizar na escola.

1261 L 37 CAJIDE VAL, Xosé ( Dir. ) Modelos de ensino bilingüe

axeitado á realidade galega.

1265 L 37 VARIOS Comunicación social en galego.

Manual para o cidadán.

1351 L 37 CAJIDE VAL, Xosé ( Dir. ) Modelos de ensino bilingüe

axeitado á realidade galega.

1352 L 37 CAJIDE VAL, Xosé ( Dir. ) Modelos de ensino bilingüe

axeitado á realidade galega.

1367 L 37 CASTRO SACIDO, Juana C. e Itinerarios pedagógicos de Geo-

outros


grafía, Los

1368 L 37 CASTRO SACIDO, Juana C. (Dir.) Didáctica de la Geografía en el

bachillerato, Tomo I y Tomo II

1370 L 37 VARIOS Exemplificacións didácticas

E.S.O. Tomo VI

1371 L 37 VARIOS Exemplificacións didácticas

E.S.O. Tomo I

1372 L 37 CALVIÑO PEUYO, Xose (Coord.) Experiencia pedagóxica:

Innovación metodolóxica...

1486 L 37 VARIOS Álvaro Cunqueiro. Unidades

didácticas.

1524 L 37 MARTIN CASTAÑEDA, Mª I. Programación interdisciplinar

(Coord.)

VAZQUEZ MARTINEZ, Carmen para 3º B.U.P.

(Coord.)

1612 L 37 DIAZ SOAZ, Angel Manuel Facendo estatística na clase.

Matemática. Unidade didáctica

1613 L 37 GARCIA MARTINEZ, Xose Ramon Clasificación e biodiversidade.

Ciencias Naturais. U. didáctica

1614 L 37 RODRIGUEZ DANS, Aniceto Bancos y sus operaciones, Los.

Tecnoloxía. Unidade didáctica.

1615 L 37 LOPEZ PICO, Francisco Orientación vocacional e profe-

sional. Unidade didáctica

1616 L 37 BACHMAIER CARRILES, Mª del Música. Unidade didáctica

Carmen

1617 L 37 BERNAYS BROWN, Mary Jane Linguas estranxeiras. Unidadedidáctica

1618 L 37 GARCIA PUGA, Maria Francisca En torno al texto narrativo.

Lengua castellana y Literatura

1619 L 37 CASTRO COTON, Matilde Latín nas orixes das nosas lin-

guas, O. Cultura clásica

1620 L 37 PEREZ VEREZ, Pedro Autonomía e heteronomía moral.

Ciencias sociais.

1621 L 37 PARDO FERNANDEZ, Mª Isabel Reacción química. Ciencias da

natureza.

1622 L 37 HERMIDA GARCIA, Modesto Prensa en galego, A. Lingua ga-

lega e Literatura

1623 L 37 CANEDA RENDO, Carmen Bretagne, si loin...si prés, La

Linguas estranxeiras

1624 L 37 GLASGOW, Joyce Programa de introducción a la e

ROBINSON, Pansy/ JACOBSON, ducación ambiental para ...

Willard


1625 L 37 ATREYA, B. D. Educación ambiental: programa

LAHARY, D. e outros de formación continua para...

1626 L 37 FENSHAM, Peter Programa de formación en educa-

HUMWICK, D.J./ JACOBSON, W.J. ción ambiental para futuros...

1627 L 37 JACOBSON, Willard J. Programa de formación continua

en educación ambiental para...

1628 L 37 SINHA, Savita Programa de introducción a la

JACOBSON, W. J. e outros educación ambiental para...

1629 L 37 MUTHOKA, Margaret Educación ambiental: programa

REGO, A. B./ JACOBSON, Willard J. para profesores e inspectores..

1630 L 37 DELEAGE, J. P. Energía como tema interdisci-

SOUCHON, Ch. plinar en la educ. ambiental,La

1631 L 37 CADUTO, Michael J. Guía para la enseñanza de

valores ambientales

1632 L 37 QUETEL, Richard Educación ambiental: hacia una

SOUCHON, Christian pedagogía basada en la...

1633 L 37 SOUCHON, Christian Módulo educativo sobre la

DELEAGE, Jean Paul desertización

1634 L 37 ARCHIBALD, David Equilibrio del biosistema.

McINNIS, Noel Introducción al medio...

1635 L 37 TANGUIANE, S. Criterios pedagógicos y cientí-

PEREVEDENTSEV, V. ficos para definir el...

1636 L 37 TANGUIANE, S. Actividades de educación

PEREVEDENTSEV, V. ambiental para la...

1637 L 37 HUNGERFORD, Harold R. Cómo construir un programa de

PEYTON, Robert Ben educación ambiental

1638 L 37 YOUNG, A. J. Principios fundamentales para

McELHONE, M. J. el desarrollo de la educación..

1639 L 37 GRABE, Sven Educación ambiental en la for-

mación técnica y profesional,La

1640 L 37 LAHIRY, D. e outros Plan de estudios para la forma-

ción de futuros profesores...

1641 L 37 HUNGERFORD, Harold R. e outros Programa de introducción de la

educación ambiental en la...

1642 L 37 VILLENEUVE, Claude Módulo de educación ambiental

y desarrollo sostenible

1664 L 37 VARIOS Proxecto Curricular de Centro,

O

1665 L 37 ANTUNEZ, S. Proyecto educativo de centro,El

1704 L 37 GRAÑA CARRODEGUAS, Jose Avaliación de tres anos de

FERNANDEZ FONTICOBA, Mª experiencia na Reforma das EEMM

Asunción


1959 L 37 VARIOS Otros caminos de la enseñanza.

1960 L 37 TOURIÑAN LOPEZ, José Manuel. Apoio e fomento da investiga-

ción en Galicia.

1961 L 37 TOURIÑAN LOPEZ, José Manuel. Desenvolvemento do sistema

universitario de Galicia.

1962 L 37 VARIOS Actividades de formación do

profesorado.

1963 L 37 VARIOS Actividades de formación do

profesorado.

1964 L 37 VARIOS Enseñanza en acción, La.

1966 L 37 VARIOS Deseño Curricular Base (E.S.O.)

Lingua galega e literatura.

1967 L 37 VARIOS Deseño Curricular Base (E.S.O.)

Lingua galega e literatura.

1968 L 37 VARIOS Deseño Curricular Base de Edu-

cación Secundaria Obrigatoria.

1969 L 37 VARIOS Deseño Curricular Base (E.S.O.)

Linguas estranxeiras.

1970 L 37 VARIOS Deseño Curricular Base (E.S.O.)

Linguas estranxeiras.

1971 L 37 VARIOS Deseño Curricular Base (E.S.O.)

Educación Física.

1973 L 37 VARIOS Deseño Curricular Base (E.S.O.)

Educación Física.

1974 L 37 VARIOS Deseño Curricular Base (E.S.O.)

Cultura clásica.

1975 L 37 VARIOS Deseño Curricular Base (E.S.O.)

Cultura clásica.

1976 L 37 VARIOS Deseño Curricular Base (E.S.O.)

Educación plástica e visual.

1977 L 37 VARIOS Deseño Curricular Base (E.S.O.)

Educación plástica e visual.

1978 L 37 VARIOS Deseño Curricular Base (E.S.O.)

Matemáticas.

1979 L 37 VARIOS Deseño Curricular Base (E.S.O.)

Tecnoloxía.

1980 L 37 VARIOS Deseño Curricular Base (E.S.O.)

Tecnoloxía.

1981 L 37 VARIOS Deseño Curricular Base (E.S.O.)

Tecnoloxía.

1983 L 37 VARIOS Exemplificacións didácticas.

E.S.O. Tomo I

1984 L 37 VARIOS Exemplificacións didácticas.

E.S.O. Tomo I

1985 L 37 VARIOS Exemplificacións didácticas.

E.S.O. Tomo II

1986 L 37 VARIOS Exemplificacións didácticas.

E.S.O. Tomo II

1987 L 37 VARIOS Exemplificacións didácticas.

E.S.O. Tomo II

1988 L 37 VARIOS Exemplificacións didácticas.

E.S.O. Tomo III.

1989 L 37 VARIOS Exemplificacións didácticas.

E.S.O. Tomo III.

1990 L 37 VARIOS Exemplificacións didácticas.

E.S.O. Tomo IV.

1992 L 37 VARIOS Estudios, Actividades e Servi-

cios.


1994 L 37 TOURIÑAN LOPEZ, José Manuel. Apoio e fomento da investiga-

ción en Galicia.

1995 L 37 TOURIÑAN LOPEZ, José Manuel. Desenvolvemento do sistema

universitario de Galicia.

2093 L 37 VARIOS Eduardo Blanco Amor con Auria

ó fondo. Unidades didácticas.

2096 L 37 VARIOS Titulacións universitarias de

1º e 2º ciclo no sistema univ..

2097 L 37 VARIOS Titulacións universitarias de

1º e 2º ciclo no sistema univ..

2098 L 37 VARIOS Titulacións universitarias de

1º e 2º ciclo no sistema univ..

2102 L 37 VARIOS Xubilación voluntaria do profe-

sorado.


2109 L 37 BRAGADO RODRIGUEZ, Manuel. Proxecto Curricular de Centro,

O.

2157 L 37 VARIOS Cadernos para a distancia.2175 L 37 FENTANES RODRIGUEZ, X. Novas tecnoloxías na aula: un

(Coord.)


vídeo de iniciación á xeografía

2299 L 37 VARIOS Nuevas aproximaciones a la

escuela integral.

2300 L 37 VARIOS Iniciativas educativas para el

final de una década.

2308 L 37 VARIOS Exemplificacións didácticas

E.S.O., Tomo VI

2331 L 37 ALONSO DE LA TORRE NUÑEZ, Prensa na aula, A. Coñece o teu

J.R.

periódico.2524 L 37 MESEJO GONZALEZ, Casimiro. Centros de formación do profe-
Compartir con tus amigos:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

    Página principal
Universidad nacional
Curriculum vitae
derechos humanos
ciencias sociales
salud mental
buenos aires
datos personales
Datos personales
psicoan lisis
distrito federal
Psicoan lisis
plata facultad
Proyecto educativo
psicol gicos
Corte interamericana
violencia familiar
psicol gicas
letras departamento
caracter sticas
consejo directivo
vitae datos
recursos humanos
general universitario
Programa nacional
diagn stico
educativo institucional
Datos generales
Escuela superior
trabajo social
Diagn stico
poblaciones vulnerables
datos generales
Pontificia universidad
nacional contra
Corte suprema
Universidad autonoma
salvador facultad
culum vitae
Caracter sticas
Amparo directo
Instituto superior
curriculum vitae
Reglamento interno
polit cnica
ciencias humanas
guayaquil facultad
desarrollo humano
desarrollo integral
redes sociales
personales nombre
aires facultad