Ies xose neira vilas 21/06/2006 N. Rex. Ti. Cdu autor/Director/Artista/Compositor TítuloDescargar 2.5 Mb.
Página3/21
Fecha de conversión20.03.2018
Tamaño2.5 Mb.
Vistas397
Descargas0
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Economía y Espacio

5161 L 33 DOMÍNGUEZ PRIETO, Xosé Ética da economía, Unha

Manuel


Da ética neoliberal á ética personalista

5211 OT 33 FERNÁNDEZ-FEIJÓO SOUTO, Economía que nos envolve, A

Belén

Reflexións sobre o seu lado humano e comonos...

5016 OT 33 (G) FERNÁNDEZ LEICEAGA, Xoaquín Capital estranxeiro e industrialización en

Galicia

5074 OT 33 (G) DOMÍNGUEZ PRIETO, Xosé Ética da economía, UnhaManuel

Da ética neoliberal á ética personalista

5127 OT 33 (G) FERNÁNDEZ LEICEAGA, Xoaquín Estructura económica de Galiza

LÓPEZ IGLESIAS, Edelmiro

998 L 34 VARIOS Constitución Española

3603 L 34 IDEGA Producción científica e Recur-

sos de Investigación. Vol. I.

3604 L 34 IDEGA Producción científica e Recur-

sos de Investigación. Vol. II.

3605 L 34 IDEGA Producción científica e Recur-

sos de Investigación. Vol. III.

4280 L 34 Varios autores Lexislación actualizada sobre a

lingua galega

5204 OT 34 NÚÑEZ NÚÑEZ, José Guía básica dos dereitos de autor

5217 OT 34 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Menor na lexislación e códigos éticos

Valentín Alejandro sobre publicidade, O

VÁZQUEZ COUCEIRO, Susana

1996 L 35 VARIOS Lei de asunción de competencias

en materia de obras hidrau. 20.

1998 L 35 VARIOS Lei de normalización lingüísti-

ca. 5.

1999 L 35 VARIOS Lei de recoñecemento da galeguidade. 6.

2000 L 35 VARIOS Lei para o incremento dos tipos

de taxa de cuantía fixa. 4.

2001 L 35 VARIOS Lei de normalización lingüísti-

ca. 5.

2002 L 35 VARIOS Lei de gratuidade dos estudiosmedios. 46.

2003 L 35 VARIOS Lei de protección das pedras

ornamentais. 30.

2004 L 35 VARIOS Lei do Consello Social da Uni-

versidade e Cons. Univ. 43.

2005 L 35 VARIOS Lei de sanidade escolar. 7.

2006 L 35 VARIOS Lei de presupostos da Comunida-

de Autónoma de Galicia. 1984.14

2007 L 35 VARIOS Lei do uso do galego polas en-

tidades locais. 51.

2009 L 35 VARIOS Lei de Consellos Escolares de

Galicia. 38.

2010 L 35 VARIOS Lei de protección das pedras

ornamentais. 30.

2011 L 35 VARIOS Lei de suplementos de crédito

para gastos do persoal. 69.

2012 L 35 VARIOS Lei de adecuación das retribu-

cións do persoal docente. 62.

2038 L 35 VARIOS Loxse. Lei orgánica do

ordenación do sistema educativo

2039 L 35 VARIOS Loxse. Lei orgánica de ordena-

ción do sistema educativo.

2040 L 35 VARIOS Loxse. Lei orgánica de ordena-

ción do sistema educativo.

2041 L 35 VARIOS Loxse. Lei orgánica de ordena-

ción do sistema educativo.

2042 L 35 VARIOS Loxse. Lei orgánica de ordena-

ción do sistema educativo.

2085 L 35 VARIOS Lei de ordenación do sistema

universitario galego. 64.

2086 L 35 VARIOS Lei do consello da xuventude de

Galicia. 40.

2087 L 35 VARIOS Lei de iniciativa lexislativa

popular. 47.

2088 L 35 VARIOS Lei do Consello Social da Uni-

versidade e Cons. Univ. 43.

2089 L 35 VARIOS Lei de asignación de créditos ó

Servicio Galego de Saúde. 65.

2090 L 35 VARIOS Lei de asignación de recursos

para a cooperación local. 56.

2091 L 35 VARIOS Lei de xestión económica e fi-

nanceira pública de Galicia. 15

2092 L 35 VARIOS Lei do plan especial de portos.

44.


2113 L 35 VARIOS Lei de Caixas de Aforro Galegas

28

2114 L 35 VARIOS Lei de gratuidade dos estudiosmedios. 46.

2115 L 35 VARIOS Lei do Consello da Cultura

Galega. 10.

2116 L 35 VARIOS Lei do Consello galego de rela-

cións laborais. 52.

2117 L 35 VARIOS Lei do uso do galego polas en-

tidades locais. 51.

2135 L 35 VARIOS Lei de Cámaras Agrarias. 16.

2136 L 35 VARIOS Lei de crédito extraordinario

para atende-los gastos... 33.

2137 L 35 VARIOS Lei de medidas de erradicación

do chabolismo. 61.

2145 L 35 VARIOS Lei de Consellos Escolares de

Galicia. 38.

2146 L 35 VARIOS Lei de prórroga no réxime de

arrendamientos rústicos. 37.

2147 L 35 VARIOS Lei de Crédito Extr. para aten-

de-los gastos das eleccións. 68

2148 L 35 VARIOS Lei de adecuación das retribu-

cións do persoal docente. 62.

2149 L 35 VARIOS Lei do Instituto Galego da Vi-

venda e Solo. 49.

2150 L 35 VARIOS Lei de servicios sociais. 41.

2159 L 35 VARIOS Lei de declaración de utilidade

pública de det. actuacións. 59.

2160 L 35 VARIOS Lei de Presupostos da Comunida-

de Autónoma de Galicia. 1982. 2

2161 L 35 VARIOS Lei de Estadística de Galicia.

54.

2162 L 35 VARIOS Lei de Bibliotecas. 67.2163 L 35 VARIOS Lei de dotación artística en e-

dificios e construccións pu. 21

2164 L 35 VARIOS Lei de ordenación da pesca marí

tima en augas da Comunidade. 24

2165 L 35 VARIOS Lei de eleccións ó Parlamento

de Galicia. 29.

2166 L 35 VARIOS Lei de limitacións da propieda-

de nas estradas non estatais. 8

2203 L 35 VARIOS Lei do Plan Xeral de Investiga-

ción Científica e Técnica. 53.

2204 L 35 VARIOS Lei de Presupostos da C. Autó-

noma de Galicia. 1989. 57-II.

2205 L 35 VARIOS Lei de réxime das fundacións de

interés galego. 9.

2206 L 35 VARIOS Lei do Consello da Cultura

Galega. 10.

2207 L 35 VARIOS Lei de presupostos da Comunida-

de Autónoma de Galicia. 1983.11

2208 L 35 VARIOS Lei reguladora do consello ase-

sor de RTVE en Galicia. 12.

2209 L 35 VARIOS Lei do Consello galego de rela-

cións laborais. 52.

2210 L 35 VARIOS Lei da escola galega de Admi-

nistración Pública. 42.

2211 L 35 VARIOS Lei de montes veciñais en man

común. 66.

2212 L 35 VARIOS Lei de ordenación marisqueira

e cultivos mariños. 35.

2213 L 35 VARIOS Lei de Presupostos da C. Autó-

noma de Galicia. 1989. 57-I.

2214 L 35 VARIOS Lei reguladora dos xogos e apos

tas en Galicia. 34.

2242 L 35 VARIOS Lei do Servicio Galego de

Saúde. 58.

2243 L 35 VARIOS Lei de concentración parcelaria

31.


2244 L 35 VARIOS Lei de presupostos da C. Autó-

noma de Galicia. 1988. 48-III.

2245 L 35 VARIOS Lei de actuación intensiva nas

parroquias rurais. 13.

2246 L 35 VARIOS Lei de presupostos da Comunida-

de Autónoma de Galicia. 1985.23

2247 L 35 VARIOS Lei de regulación provisoria do

servicio xurídico da Xunta. 19.

2248 L 35 VARIOS Lei de símbolos de Galicia. 17.

2249 L 35 VARIOS Lei de Presupostos da Comunida-

de Autónoma de Galicia. 1986.36

2250 L 35 VARIOS Lei de escolas do persoal sani-

tario. 70.

2251 L 35 VARIOS Lei de Presupostos da C. Autó-

noma de Galicia, 1987. 39-I.

2280 L 35 VARIOS Lei do estatuto galego do con-

sumidor. 22.

2281 L 35 VARIOS Lei de ordenación do comercio

interior. 55.

2282 L 35 VARIOS Lei de presupostos da C. Autó-

noma de Galicia. 1988. 48-II.

2283 L 35 VARIOS Lei de Presupostos da C. Autó-

noma de Galicia. 1989. 57-III.

2284 L 35 VARIOS Lei do valedor do pobo. 18.

2285 L 35 VARIOS Lei reguladora da Xunta e do

seu Presidente. 3.

2286 L 35 VARIOS Lei do Consello de Contas de

Galicia. 27.

2287 L 35 VARIOS Lei de sancións en materia pes-

queira, marisqueira e de cul.26

2288 L 35 VARIOS Lei do patrimonio da Comunidade

Autónoma. 25.

2289 L 35 VARIOS Lei de sanidade escolar. 7.

2292 L 35 VARIOS Lei de fixación da sede das ins

tutucións autonómicas. 1.

2293 L 35 VARIOS Lei de presupostos da C. Autó-

noma de Galicia. 1988. 48-I.

3246 L 35 VARIOS Lei de servicios sociais. 41.

3247 L 35 VARIOS Lei de asignación de recursos

para a cooperación local. 56.

3248 L 35 VARIOS Lei de Presupostos da C. Autó-

noma de Galicia. 1989. 57-I.

3249 L 35 VARIOS Lei de montes veciñais en man

común. 66.

3250 L 35 VARIOS Lei de dotación artística en e-

dificios e construccións pu. 21

3251 L 35 VARIOS Lei de ordenación da pesca marí

tima en augas da Comunidade. 24

3252 L 35 VARIOS Lei de Presupostos da C. Autó-

noma de Galicia, 1987. 39-III.

3253 L 35 VARIOS Lei de Cámaras Agrarias. 16.

3254 L 35 VARIOS Lei do plan especial de portos.

44.

3255 L 35 VARIOS Lei de medidas de erradicacióndo chabolismo. 61.

3256 L 35 VARIOS Lei de presupostos da Comunida-

de Autónoma de Galicia. 1984.14

3257 L 35 VARIOS Lei de Presupostos da C. Autó-

noma de Galicia. 1989. 57-II.

3258 L 35 VARIOS Lei de escolas do persoal sani-

tario. 70.

3259 L 35 VARIOS Lei de concentración parcelaria

31.

3260 L 35 VARIOS Lei de crédito extraordinariopara atende-los gastos... 33.

3261 L 35 VARIOS Lei de Presupostos da C. Autó-

noma de Galicia, 1987. 39-I.

3262 L 35 VARIOS Lei do patrimonio da Comunidade

Autónoma. 25.

3263 L 35 VARIOS Lei de Crédito Extr. para aten-

de-los gastos das eleccións. 68

3264 L 35 VARIOS Lei de eleccións ó Parlamento

de Galicia. 29.

3265 L 35 VARIOS Lei de declaración de utilidade

pública de det. actuacións. 59.

3266 L 35 VARIOS Lei do estatuto galego do con-

sumidor. 22.

3267 L 35 VARIOS Lei do consello da xuventude de

Galicia. 40.

3268 L 35 VARIOS Lei de xestión económica e fi-

nanceira pública de Galicia. 15

3269 L 35 VARIOS Lei de Presupostos da C. Autó-

noma de Galicia, 1987. 39-II.

3270 L 35 VARIOS Lei de prórroga no réxime de

arrendamientos rústicos. 37.

3271 L 35 VARIOS Lei reguladora da Xunta e do

seu Presidente. 3.

3272 L 35 VARIOS Lei de Presupostos da C. Autó-

noma de Galicia. 1989. 57-III.

3459 L 35 VARIOS Lei de sancións en materia pes-

queira, marisqueira e de cul.26

3460 L 35 VARIOS Lei para o incremento dos tipos

de taxa de cuantía fixa. 4.

3461 L 35 VARIOS Lei de adaptación da do solo a

Galicia. 32.

3462 L 35 VARIOS Lei de Presupostos da Comunida-

de Autónoma de Galicia. 1986.36

3463 L 35 VARIOS Lei do Plan Xeral de Investiga-

ción Científica e Técnica. 53.

3464 L 35 VARIOS Lei de presupostos da Comunida-

de Autónoma de Galicia. 1985.23

3465 L 35 VARIOS Lei de Caixas de Aforro Galegas

28

3466 L 35 VARIOS Lei de presupostos da C. Autó-noma de Galicia. 1988. 48-III.

3467 L 35 VARIOS Lei de Estadística de Galicia.

54.

3468 L 35 VARIOS Lei de presupostos da C. Autó-noma de Galicia. 1988. 48-II.

3469 L 35 VARIOS Lei de Presupostos da Comunida-

de Autónoma de Galicia. 1982. 2

3471 L 35 VARIOS Lei de asignación de créditos ó

Servicio Galego de Saúde. 65.

3473 L 35 VARIOS Lei de ordenación marisqueira

e cultivos mariños. 35.

3474 L 35 VARIOS Lei reguladora dos xogos e apos

tas en Galicia. 34.

3475 L 35 VARIOS Lei de fixación da sede das ins

tutucións autonómicas. 1.

3476 L 35 VARIOS Lei de ordenación do comercio

interior. 55.

3477 L 35 VARIOS Lei sobre a compilación do De-

reito Civil en Galicia. 45.

3478 L 35 VARIOS Lei de recoñecemento da galegui

dade. 6.

3479 L 35 VARIOS Lei do Consello de Contas de

Galicia. 27.

3480 L 35 VARIOS Lei de suplementos de crédito

para gastos do persoal. 69.

3481 L 35 VARIOS Lei reguladora do consello ase-

sor de RTVE en Galicia. 12.

3482 L 35 VARIOS Lei sobre competencias das De-

putacións provinciais. 63.

3483 L 35 VARIOS Lei de réxime das fundacións de

interés galego. 9.

3484 L 35 VARIOS Lei do valedor do pobo. 18.

3485 L 35 VARIOS Lei de asunción de competencias

en materia de obras hidrau. 20.

3486 L 35 VARIOS Lei de iniciativa lexislativa

popular. 47.

3488 L 35 VARIOS Lei do Servicio Galego de

Saúde. 58.

3489 L 35 VARIOS Lei de símbolos de Galicia. 17.

3490 L 35 VARIOS Lei de presupostos da C. Autó-

noma de Galicia. 1988. 48-I.

3491 L 35 VARIOS Lei de limitacións da propieda-

de nas estradas non estatais. 8

3492 L 35 VARIOS Lei de actuación intensiva nas

parroquias rurais. 13.

3493 L 35 VARIOS Lei de presupostos da Comunida-

de Autónoma de Galicia. 1983.11

3494 L 35 VARIOS Lei da escola galega de Admi-

nistración Pública. 42.

3454 L 36 VARIOS Guía municipal para a coopera-

ción

4623 L 36 VARIOS Guía Municipal para a Coopera-ción.

294 L 37 MENDOZA BERJANO, Ramón e Educación sobre las drogas en el ciclo

outros superior de E.G.B...

436 L 37 MAYO, W. J. Cómo leer, estudiar y memorizar

rápidamente.

638 L 37 VARIOS Papeles para el debate, Nº 3.

639 L 37 VARIOS Papeles para el debate, Nº 5.

Informe síntesis.

640 L 37 VARIOS Papeles para el debate, Nº 5.

Informe síntesis.

672 L 37 GONZALEZ FERNANDEZ, Luciano. Deseño Curricular Base. Área de

LONGARELA GONZALEZ, Anxo. Matemáticas.

685 L 37 VARIOS Área tecnolóxia. D.C.B. Secun-

daria Obrigatoria (12-16 anos)

689 L 37 LOPEZ VALCARCEL, Xesús M. Lingua galega: marco curricular

(Coord.)


fundamentos previos.

690 L 37 LOPEZ VALCARCEL, Xesús M. Lingua: deseño curricular base.

(Coord.)

692 L 37 VARIOS Proyecto para la reforma de la

enseñanza.

693 L 37 VARIOS Encontros sobre educación e ac-

ta única europea, 1º.

697 L 37 INSTITUTO NEIRA VILAS. Papeis para utilizar na escola.

706 L 37 BRUYEL PEREZ, Augusto Mª. Lengua y literatura. D.C.B.

CAO MARTINEZ, Ramón. ( E.S.O. ) 12-16 años.

729 L 37 VARIOS De como estrudiarmo-la Historia

de España contemporánea no BUP

730 L 37 AGRAFOXO PEREZ, Xerardo Didáctica da Historia antiga e

medieval de Galicia

874 L 37 VARIOS Información profesional. Opcio-

nes al terminar los distintos..

875 L 37 VARIOS Información profesional BUP-COU

876 L 37 MARCOTE VAZQUEZ, Gloria ( Técnicas de trabajo intelectual

Coord. )

932 L 37 BARREIRO RODRÍGUEZ, Herminio Lorenzo Luzuriaga y la renova-

ción educativa en España

992 L 37 VARIOS Formación continuada do profeso

rado de niveis non universit...

994 L 37 VARIOS Reforma educativa a debate, A.

1029 L 37 VARIOS Formación continuada do profeso

rado de niveis non universit...

1030 L 37 VARIOS Formación do profesorado.

E.X.B. e EE.MM.

1145 L 37 VARIOS Proyecto para la reforma de la

enseñanza.

1165 L 37 INSTITUTO NEIRA VILAS. Papeis para utilizar na escola.

1166 L 37 INSTITUTO NEIRA VILAS. Papeis para utilizar na escola.

1261 L 37 CAJIDE VAL, Xosé ( Dir. ) Modelos de ensino bilingüe

axeitado á realidade galega.

1265 L 37 VARIOS Comunicación social en galego.

Manual para o cidadán.

1351 L 37 CAJIDE VAL, Xosé ( Dir. ) Modelos de ensino bilingüe

axeitado á realidade galega.

1352 L 37 CAJIDE VAL, Xosé ( Dir. ) Modelos de ensino bilingüe

axeitado á realidade galega.

1367 L 37 CASTRO SACIDO, Juana C. e Itinerarios pedagógicos de Geo-

outros


grafía, Los

1368 L 37 CASTRO SACIDO, Juana C. (Dir.) Didáctica de la Geografía en el

bachillerato, Tomo I y Tomo II

1370 L 37 VARIOS Exemplificacións didácticas

E.S.O. Tomo VI

1371 L 37 VARIOS Exemplificacións didácticas

E.S.O. Tomo I

1372 L 37 CALVIÑO PEUYO, Xose (Coord.) Experiencia pedagóxica:

Innovación metodolóxica...

1486 L 37 VARIOS Álvaro Cunqueiro. Unidades

didácticas.

1524 L 37 MARTIN CASTAÑEDA, Mª I. Programación interdisciplinar

(Coord.)

VAZQUEZ MARTINEZ, Carmen para 3º B.U.P.

(Coord.)

1612 L 37 DIAZ SOAZ, Angel Manuel Facendo estatística na clase.

Matemática. Unidade didáctica

1613 L 37 GARCIA MARTINEZ, Xose Ramon Clasificación e biodiversidade.

Ciencias Naturais. U. didáctica

1614 L 37 RODRIGUEZ DANS, Aniceto Bancos y sus operaciones, Los.

Tecnoloxía. Unidade didáctica.

1615 L 37 LOPEZ PICO, Francisco Orientación vocacional e profe-

sional. Unidade didáctica

1616 L 37 BACHMAIER CARRILES, Mª del Música. Unidade didáctica

Carmen

1617 L 37 BERNAYS BROWN, Mary Jane Linguas estranxeiras. Unidadedidáctica

1618 L 37 GARCIA PUGA, Maria Francisca En torno al texto narrativo.

Lengua castellana y Literatura

1619 L 37 CASTRO COTON, Matilde Latín nas orixes das nosas lin-

guas, O. Cultura clásica

1620 L 37 PEREZ VEREZ, Pedro Autonomía e heteronomía moral.

Ciencias sociais.

1621 L 37 PARDO FERNANDEZ, Mª Isabel Reacción química. Ciencias da

natureza.

1622 L 37 HERMIDA GARCIA, Modesto Prensa en galego, A. Lingua ga-

lega e Literatura

1623 L 37 CANEDA RENDO, Carmen Bretagne, si loin...si prés, La

Linguas estranxeiras

1624 L 37 GLASGOW, Joyce Programa de introducción a la e

ROBINSON, Pansy/ JACOBSON, ducación ambiental para ...

Willard


1625 L 37 ATREYA, B. D. Educación ambiental: programa

LAHARY, D. e outros de formación continua para...

1626 L 37 FENSHAM, Peter Programa de formación en educa-

HUMWICK, D.J./ JACOBSON, W.J. ción ambiental para futuros...

1627 L 37 JACOBSON, Willard J. Programa de formación continua

en educación ambiental para...

1628 L 37 SINHA, Savita Programa de introducción a la

JACOBSON, W. J. e outros educación ambiental para...

1629 L 37 MUTHOKA, Margaret Educación ambiental: programa

REGO, A. B./ JACOBSON, Willard J. para profesores e inspectores..

1630 L 37 DELEAGE, J. P. Energía como tema interdisci-

SOUCHON, Ch. plinar en la educ. ambiental,La

1631 L 37 CADUTO, Michael J. Guía para la enseñanza de

valores ambientales

1632 L 37 QUETEL, Richard Educación ambiental: hacia una

SOUCHON, Christian pedagogía basada en la...

1633 L 37 SOUCHON, Christian Módulo educativo sobre la

DELEAGE, Jean Paul desertización

1634 L 37 ARCHIBALD, David Equilibrio del biosistema.

McINNIS, Noel Introducción al medio...

1635 L 37 TANGUIANE, S. Criterios pedagógicos y cientí-

PEREVEDENTSEV, V. ficos para definir el...

1636 L 37 TANGUIANE, S. Actividades de educación

PEREVEDENTSEV, V. ambiental para la...

1637 L 37 HUNGERFORD, Harold R. Cómo construir un programa de

PEYTON, Robert Ben educación ambiental

1638 L 37 YOUNG, A. J. Principios fundamentales para

McELHONE, M. J. el desarrollo de la educación..

1639 L 37 GRABE, Sven Educación ambiental en la for-

mación técnica y profesional,La

1640 L 37 LAHIRY, D. e outros Plan de estudios para la forma-

ción de futuros profesores...

1641 L 37 HUNGERFORD, Harold R. e outros Programa de introducción de la

educación ambiental en la...

1642 L 37 VILLENEUVE, Claude Módulo de educación ambiental

y desarrollo sostenible

1664 L 37 VARIOS Proxecto Curricular de Centro,

O

1665 L 37 ANTUNEZ, S. Proyecto educativo de centro,El

1704 L 37 GRAÑA CARRODEGUAS, Jose Avaliación de tres anos de

FERNANDEZ FONTICOBA, Mª experiencia na Reforma das EEMM

Asunción


1959 L 37 VARIOS Otros caminos de la enseñanza.

1960 L 37 TOURIÑAN LOPEZ, José Manuel. Apoio e fomento da investiga-

ción en Galicia.

1961 L 37 TOURIÑAN LOPEZ, José Manuel. Desenvolvemento do sistema

universitario de Galicia.

1962 L 37 VARIOS Actividades de formación do

profesorado.

1963 L 37 VARIOS Actividades de formación do

profesorado.

1964 L 37 VARIOS Enseñanza en acción, La.

1966 L 37 VARIOS Deseño Curricular Base (E.S.O.)

Lingua galega e literatura.

1967 L 37 VARIOS Deseño Curricular Base (E.S.O.)

Lingua galega e literatura.

1968 L 37 VARIOS Deseño Curricular Base de Edu-

cación Secundaria Obrigatoria.

1969 L 37 VARIOS Deseño Curricular Base (E.S.O.)

Linguas estranxeiras.

1970 L 37 VARIOS Deseño Curricular Base (E.S.O.)

Linguas estranxeiras.

1971 L 37 VARIOS Deseño Curricular Base (E.S.O.)

Educación Física.

1973 L 37 VARIOS Deseño Curricular Base (E.S.O.)

Educación Física.

1974 L 37 VARIOS Deseño Curricular Base (E.S.O.)

Cultura clásica.

1975 L 37 VARIOS Deseño Curricular Base (E.S.O.)

Cultura clásica.

1976 L 37 VARIOS Deseño Curricular Base (E.S.O.)

Educación plástica e visual.

1977 L 37 VARIOS Deseño Curricular Base (E.S.O.)

Educación plástica e visual.

1978 L 37 VARIOS Deseño Curricular Base (E.S.O.)

Matemáticas.

1979 L 37 VARIOS Deseño Curricular Base (E.S.O.)

Tecnoloxía.

1980 L 37 VARIOS Deseño Curricular Base (E.S.O.)

Tecnoloxía.

1981 L 37 VARIOS Deseño Curricular Base (E.S.O.)

Tecnoloxía.

1983 L 37 VARIOS Exemplificacións didácticas.

E.S.O. Tomo I

1984 L 37 VARIOS Exemplificacións didácticas.

E.S.O. Tomo I

1985 L 37 VARIOS Exemplificacións didácticas.

E.S.O. Tomo II

1986 L 37 VARIOS Exemplificacións didácticas.

E.S.O. Tomo II

1987 L 37 VARIOS Exemplificacións didácticas.

E.S.O. Tomo II

1988 L 37 VARIOS Exemplificacións didácticas.

E.S.O. Tomo III.

1989 L 37 VARIOS Exemplificacións didácticas.

E.S.O. Tomo III.

1990 L 37 VARIOS Exemplificacións didácticas.

E.S.O. Tomo IV.

1992 L 37 VARIOS Estudios, Actividades e Servi-

cios.


1994 L 37 TOURIÑAN LOPEZ, José Manuel. Apoio e fomento da investiga-

ción en Galicia.

1995 L 37 TOURIÑAN LOPEZ, José Manuel. Desenvolvemento do sistema

universitario de Galicia.

2093 L 37 VARIOS Eduardo Blanco Amor con Auria

ó fondo. Unidades didácticas.

2096 L 37 VARIOS Titulacións universitarias de

1º e 2º ciclo no sistema univ..

2097 L 37 VARIOS Titulacións universitarias de

1º e 2º ciclo no sistema univ..

2098 L 37 VARIOS Titulacións universitarias de

1º e 2º ciclo no sistema univ..

2102 L 37 VARIOS Xubilación voluntaria do profe-

sorado.


2109 L 37 BRAGADO RODRIGUEZ, Manuel. Proxecto Curricular de Centro,

O.

2157 L 37 VARIOS Cadernos para a distancia.2175 L 37 FENTANES RODRIGUEZ, X. Novas tecnoloxías na aula: un

(Coord.)


vídeo de iniciación á xeografía

2299 L 37 VARIOS Nuevas aproximaciones a la

escuela integral.

2300 L 37 VARIOS Iniciativas educativas para el

final de una década.

2308 L 37 VARIOS Exemplificacións didácticas

E.S.O., Tomo VI

2331 L 37 ALONSO DE LA TORRE NUÑEZ, Prensa na aula, A. Coñece o teu

J.R.

periódico.2524 L 37 MESEJO GONZALEZ, Casimiro. Centros de formación do profe-
Compartir con tus amigos:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

enter | registro
    Página principal


subir archivos