Ies xose neira vilas 21/06/2006 N. Rex. Ti. Cdu autor/Director/Artista/Compositor TítuloDescargar 2.5 Mb.
Página13/21
Fecha de conversión20.03.2018
Tamaño2.5 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21

(Ed.: Manuel Forcadela)

3381 L 869.9 PEREZ SANCHEZ, Manuel Antonio De catro a catro

(Ed.: Carlos L. Bernárdez)

3382 L 869.9 PEREZ SANCHEZ, Manuel Antonio De catro a catro

(Ed.: Carlos L. Bernárdez)

3394 L 869.9 BLANCO, Domingo Poesía popular en Galicia, A.

1745-1885. Vol.I

3395 L 869.9 BLANCO, Domingo Poesía popular en Galicia, A.

1745-1885. Vol.II

3396 L 869.9 CARBALLO CALERO, Ricardo. Historia da Literatura Galega

Contemporánea.

3402 L 869.9 MENDEZ FERRIN, Xosé Luis Con pólvora e magnolias

(Ed.: Anxo Angueira)

3403 L 869.9 POZO GARZA, Luz Códice Calixtino

(Ed.: Carmen Panero)

3404 L 869.9 RODRIGUEZ CASTELAO, Alfonso Vellos non deben de namorarse,

Daniel


(Ed.: María J. Díaz Pinheiro) Os

3405 L 869.9 RODRIGUEZ CASTELAO, Alfonso Vellos non deben de namorarse,

Daniel

(Ed.: María J. Díaz Pinheiro) Os3406 L 869.9 CUNQUEIRO, Alvaro Outros feirantes, Os

(Ed.: Rexina Rodríguez Vega)

3407 L 869.9 CUNQUEIRO, Alvaro Outros feirantes, Os

(Ed.: Rexina Rodríguez Vega)

3408 L 869.9 CASARES, Carlos Ilustrísima

(Ed.: Xosé Manuel Enríquez)

3409 L 869.9 CASARES, Carlos Ilustrísima

(Ed.: Xosé Manuel Enríquez)

3410 L 869.9 CASARES, Carlos Ilustrísima

(Ed.: Xosé Manuel Enríquez)

3411 L 869.9 FERREIRO, Celso Emilio Soño sulagado, O

(Ed.: Ramón Nicolás)

3412 L 869.9 FERREIRO, Celso Emilio Soño sulagado, O

(Ed.: Ramón Nicolás)

3415 L 869.9 MENDEZ FERRIN, Xosé Luis Con pólvora e magnolias (Análi-

(Ed.: Marta Dacosta) se práctica)

3425 L 869.9 RODRIGUEZ, Francisco Eduardo Blanco Amor (O desacou-

go da nación negada)

3427 L 869.9 POZO GARZA, Luz Códice Calixtino (Análise prác-

(Ed.: Anxos Sanmartín) tica)

3443 L 869.9 TARRIO VARELA, Anxo. Literatura galega.

3444 L 869.9 MATO FONDO, Miguel. Literatura Galega. Textos

FERNANDEZ PEREZ-SANJUAN, escollidos.

Carme.


3447 L 869.9 MATO FONDO, Miguel A. Mazá e a cinza, A

(A poesía galega após 1976)

3448 L 869.9 VARIOS Mestres das letras Galegas, 29.

Cómic.


3453 L 869.9 VARIOS Figura de Luis Seoane no Con-

cello de Oleiros, A.

3511 L 869.9 MACEIRA FERNANDEZ, Xosé Literatura Galega no exilio, A.

Manuel.


Consciencia e continuidade.

3549 L 869.9 VARIOS Espidos os teus ollos ( Premios

do XXIII certame lit. Minerva )

3576 L 869.9 CARBALLO CALERO, Ricardo Libros e autores galegos S.XX

3589 L 869.9 CUNQUEIRO, Alvaro Cunqueiro en la radio "Cada día

tiene su historia y otras ..."

3644 L 869.9 VARIOS Diccionario da literatura gale-

ga. I. Autores

3645 L 869.9 CASTELAO Obra completa. 1. Narrativa e

Teatro


3646 L 869.9 CASTELAO, Alfonso Daniel Obra completa. I. Narrativa e

Rodríguez

teatro

3647 L 869.9 CASTELAO, Alfonso Daniel Obra completa. I. Narrativa eRodríguez

teatro


3649 L 869.9 CASTELAO, Alfonso Daniel Vellos non deben de namorarse,

Rodríguez

(Ed.: María J. Díaz Pinheiro) Os

3653 L 869.9 FERRO COUSELO, Xesús Obra selecta

3723 L 869.9 VARIOS Prosa histórica, relixiosa e

(Ed.: Begoña e Mar Campos Souto) xurídica medieval (Antoloxía)

3724 L 869.9 FREIXEIRO MATO, Xosé R. (Ed.) Séculos escuros e a Ilustración

galega, Os. (Antoloxía)

3725 L 869.9 BLANCO, Domingo (Ed.) Escolma da literatura popular

galega


3726 L 869.9 GARCIA NEGRO, Pilar (Ed.) Literatura galega do prerrena-

GOMEZ SANCHEZ, Anxo (Ed.) cemento, A. (1808-1863)

3727 L 869.9 GOMEZ SANCHEZ, A. e outros Prosa do primeiro Renacemento,

(Eds.)


A. (Antoloxía)

3729 L 869.9 GARCIA NEGRO, Pilar e outros Literatura feminina e feminista

(Ed.)

da segunda metade do século XIX3801 L 869.9 PEREZ RODRIGUEZ, Luis Historia do teatro galego na

Arxentina. Un autor: Tacholas

3807 L 869.9 HERRERO FIGUEROA, Aracéli Teatro en Fingoi, O

3818 L 869.9 VARIOS CL aniversario do Instituto

Provincial de Lugo

3821 L 869.9 VARIOS Traballos premiados. 5º premio

de poesía e relatos curtos

3836 L 869.9 DAVIES, Catherine Rosalía de Castro e Follas no-

vas

3852 L 869.9 FERNANDEZ PRIETO, Lourenzo Prosa política no tempo das Ir-(Ed.)

BARREIRO, Manuel M. (Ed.) mandades da Fala

3854 L 869.9 DIAZ PEREZ, Evaristo (Ed.) Novelas de céltiga e lar, As

BOUZAS MILLAN, Xosé Lois (Ed.)

3855 L 869.9 REI ROMEU, Manuel (Ed.) Narrativa de Castelao, A

3865 L 869.9 BREA, Mercedes e outros Lírica profana Galego-portugue-

sa I.

3866 L 869.9 BREA, Mercedes e outros Lírica profana Galego-portugue-sa II.

3879 L 869.9 FERNANDEZ PRIETO, Lourenzo Prosa política no tempo das Ir-

(Ed.)

BARREIRO, Manuel M. (Ed.) mandades da Fala3882 L 869.9 OREIRO, Xesús Celso Emilio Ferreiro (O home e

a obra)


3883 L 869.9 LOPEZ GARCIA, Antonia Camiños do soño (A poesía de

Uxío Novoneyra), Os.

3885 L 869.9 REI ROMEU, Manuel Arte e verdade(a obra literaria

de Daniel Castelao

3898 L 869.9 LOPEZ, Teresa Neotrobadorismo, O

3900 L 869.9 RODRIGUEZ, Francisco Eduardo Blanco Amor (O desacou-

go da nación negada)

3905 L 869.9 AXEITOS, Xosé L. Poética de Manuel Antonio, A

3906 L 869.9 RODRIGUEZ, Francisco Literatura galega contemporánea

(Problemas de método e interp.)

3907 L 869.9 MACEIRA FERNANDEZ, Xosé Literatura galega no exilio, A

Manuel


3917 L 869.9 CASARES, Carlos Conversas con Anxel Fole

3920 L 869.9 REQUEIXO, Armando Anxel Fole. Aproximación temá-

tica á súa obra narrativa...

3922 L 869.9 PALLARES, Pilar Rosas na sombra. A poesía de

Luis Pimentel

3926 L 869.9 RODRIGUEZ FER,Claudio Galicia misteriosa de Anxel Fo-

le, A

3929 L 869.9 MATO FONDO, Miguel A. Mazá e a cinza (A poesía ga-lega após 1976), A

3935 L 869.9 FOLE, Anxel Obra galega completa. Tomo I

3936 L 869.9 FOLE, Anxel Obra galega completa. Tomo II

3950 L 869.9 ALONSO GIRGADO, Luis Anxel Fole e A lus do Candil

REQUEIXO, Armando

3951 L 869.9 PEÑA ALVAREZ, Paulino e outros Lobos (Anxel Fole), Os. Unida-

des didácticas.

3957 L 869.9 ANSEDE ESTRAVIZ, Alberte (Dir.) Historia da literatura galega

SANCHEZ IGLESIAS, Cesáreo (Dir.) Volume I

3958 L 869.9 ANSEDE ESTRAVIZ, Alberte (Dir.) Historia da literatura galega

SANCHEZ IGLESIAS, Cesáreo (Dir.) Volume II

3985 L 869.9 MACEIRA FERNANDEZ, Xosé M. Literatura na Diáspora bonaeren

(Ed.)

se

3990 L 869.9 ANTONIO, Manuel De catro a catro. Antoloxía(Ed.: Anxos Sanmartín Rei)

4049 L 869.9 PENA, Xosé Ramón Manual e Antoloxía de Literatu-

ra galega Medieval

4082 L 869.9 LANCIANI, Giulia. Dicionário da Literatura Medie-

TAVANI, Giuseppe. val Galega e Portuguesa.

4090 L 869.9 ANSEDE ESTRAVIZ, Alberte (Dir.) Historia da Literatura Galega.

SANCHEZ IGLESIAS, Cesáreo (Dir.) Vol. 3

4273 L 869.9 QUEIXAS ZAS, Mercedes Trobadores no Reino de Galiza,

Os

4274 L 869.9 RODRIGUEZ, Francisco. Eduardo Blanco Amor. Álbum deliteratura.

4275 L 869.9 VARIOS Luís Seoane e o libro galego na

Arxentina ( 1937-1978 ).

4306 L 869.9 MONTEAGUDO, Henrique Son das ondas, O

4432 L 869.9 CABANILLAS, Ramón Obra completa. I

4433 L 869.9 CABANILLAS, Ramón Obra completa. II

4434 L 869.9 CABANILLAS, Ramón Obra completa. III

4455 L 869.9 FERREIRO, Celso Emilio Obra completa, I.

4468 L 869.9 IRIZARRY, Estelle Creación literaria de Rafael

Dieste, La.

4471 L 869.9 VARIOS Trobadores do reino de Galiza,

Os.


4492 L 869.9 CASTELAO, Alfonso R. Obra completa

4493 L 869.9 CASTELAO, Alfonso R. Obra completa

4494 L 869.9 CASTELAO, Alfonso R. Obra completa

4501 L 869.9 VARIOS Antoloxía da narrativa

actual (II)

4504 L 869.9 MARIÑO PAZ, Ramón Historia da lingua galega

4511 L 869.9 BLANCO TORRES, Roberto Disto e do outro (antoloxía)

4520 L 869.9 RISCO, Antón (Ed.) Antoloxía da literatura fantás-

tica en lingua galega

4525 L 869.9 FREIXANES, Víctor F. Johán de Cangas, Martín Códax,

Meendinho

NICOLÁS RODRÍGUEZ, Ramón Lírica medieval 1200-1350

4537 L 869.9 ASENDE ESTRAVIZ, Alberte Historia da literatura galega

(Dir-ANS)

SANCHEZ IGLESIAS, Cesáreo (Dir.)

4637 L 869.9 ANSEDE ESTRAVIZ, Alberte (Dir.) Historia da Literatura Galega,

SANCHEZ IGLESIAS, Cesareo Vol. 5.

4675 L 869.9 BLANCO TORRES, Roberto Disto e do outro. Antoloxía

4696 L 869.9 MONTEAGUDO, Henrique Son das ondas, O. Xograres da

beiramar


4780 L 869.9 CASTELAO Obra completa. 1. Narrativa e

Teatro


4900 L 869.9 OLIVEIRA ARAGÂO, Cleudene de Xosé Neira Vilas e Rachel de

Queiroz, fabuladores artífices

4935 L 869.9 MURGUÍA, Manuel En prosa. Textos en galego

4964 L 869.9 GUTIÉRREZ IZQUIERDO, Ramón Lecturas de nós

Introducción á literatura galega

5008 L 869.9 MOLINA, César Antonio Prensa literaria en Galicia (1920-1960)

5014 L 869.9 RODRÍGUEZ FER, Claudio Comentarios de textos populares e de

masas


5017 L 869.9 RODRÍGUEZ FER, Claudio Literatura galega durante a guerra civil

(1936-1939)

5018 L 869.9 GONZÁLEZ-MILLÁN, Xoán Literatura e sociedade en Galicia

(1975-1990)

5068 L 869.9 QUEIXAS ZAS, Mercedes Trobadores do Reino de Galiza, Os

Martín Códax, Mendiño, Xoán de Cangas

5070 L 869.9 QUEIXAS ZAS, Mercedes Trobadores do Reino de Galiza, Os

Martín Códax, Mendiño, Xoán de Cangas

5105 L 869.9 MÉNDEZ FERRÍN, Xosé Luís De Pondal a Novoneyra

5106 L 869.9 GONZÁLEZ-MILLÁN, Xoán Narrativa galega actual, A (1975-1984)

Unha historia social

5115 L 869.9 GUTIÉRREZ, Santiago Merlín e a súa historia

5203 OT 869.9 CERMEÑO, Xosé Escribir un guión

5324 L 869.9 MATO FONDO, Miguel Literatura galega. Textos escollidos

FERNÁNDEZ PÉREZ-SANJULIÁN,

Carme


5325 L 869.9 MATO FONDO, Miguel Literatura galega. Textos escollidos

FERNÁNDEZ PÉREZ-SANJULIÁN, Unidade de traballo

Carme

5442 OT 869.9 MONLLOR, Cecilia Aventura de escribir, AJUBLIN, Martine

5453 L 869.9 BERNÁRDEZ, Carlos L., e outros Literatura galega. Século XX

5560 L 869.9 ALONSO GIRGADO, Luís De Rosalía a Sarmiento

FARIÑA MIRANDA, Carmen Escolma do Día das Letras Galegas

(1963-2002)

5561 L 869.9 ALONSO GIRGADO, Luís De Rosalía a Sarmiento

FARIÑA MIRANDA, Carmen Escolma do Día das Letras Galegas

(1963-2002)

5562 L 869.9 ALONSO GIRGADO, Luís De Rosalía a Sarmiento

FARIÑA MIRANDA, Carmen Escolma do Día das Letras Galegas

(1963-2002)

5563 L 869.9 ALONSO GIRGADO, Luís De Rosalía a Sarmiento

FARIÑA MIRANDA, Carmen Escolma do Día das Letras Galegas

(1963-2002)

5564 L 869.9 ALONSO GIRGADO, Luís De Rosalía a Sarmiento

FARIÑA MIRANDA, Carmen Escolma do Día das Letras Galegas

(1963-2002)

5565 L 869.9 ALONSO GIRGADO, Luís De Rosalía a Sarmiento

FARIÑA MIRANDA, Carmen Escolma do Día das Letras Galegas

(1963-2002)

5566 L 869.9 ALONSO GIRGADO, Luís De Rosalía a Sarmiento

FARIÑA MIRANDA, Carmen Escolma do Día das Letras Galegas

(1963-2002)

5567 L 869.9 ALONSO GIRGADO, Luís De Rosalía a Sarmiento

FARIÑA MIRANDA, Carmen Escolma do Día das Letras Galegas

(1963-2002)

5568 L 869.9 ALONSO GIRGADO, Luís De Rosalía a Sarmiento

FARIÑA MIRANDA, Carmen Escolma do Día das Letras Galegas

(1963-2002)

5569 L 869.9 ALONSO GIRGADO, Luís De Rosalía a Sarmiento

FARIÑA MIRANDA, Carmen Escolma do Día das Letras Galegas

(1963-2002)

5600 L 869.9 RODRÍGUEZ IGLESIAS, Francisco Galicia. Literatura

(Edit.)


T. XXXIV: A literatura desde 1936 ata

principios..

5623 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5624 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5625 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5626 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5627 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5631 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5632 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5633 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5634 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5635 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5636 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5637 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5638 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5639 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5640 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5641 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5642 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5643 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5644 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5645 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5646 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5647 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5648 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5649 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5650 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5651 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5652 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5653 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5654 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5655 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5656 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5657 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5898 L 869.9 VARIOS AUTORES Crítica e autores. I

Artigos e entrevistas publicados en La Voz

de G.

5899 L 869.9 VARIOS AUTORES Crítica e autores. IArtigos e entrevistas publicados en La Voz

de G.


5900 L 869.9 VARIOS AUTORES Crítica e autores. II

Artigos e entrevistas publicados en La Voz

de G.

5901 L 869.9 VARIOS AUTORES Crítica e autores. IIArtigos e entrevistas publicados en La Voz

de G.


5923 L 869.9 VARIOS AUTORES Concurso literario, 11º

5924 L 869.9 VARIOS AUTORES Concurso literario, 11º

6170 L 869.9 QUEIXAS ZAS, Mercedes Trobadores do Reino de Galiza, Os

Martín Códax, Mendiño, Xoán de Cangas

6188 L 869.9 FARIÑA MIRANDA, Carmen (Edit.) De Rosalía a Avilés de Taramancos

LOJO ABEIJÓN, María Escolma do Día das Letras Galegas

(1963-2003)

6219 L 869.9 MONLLOR, Cecilia Experiencias de animación á lectura

JUBLIN, Martine

6281 L 869.9 VÁZQUEZ-MONXARDÍN, Afonso Antón Avilés de Taramancos

VALCÁRCEL, Marcos

6282 L 869.9 VÁZQUEZ-MONXARDÍN, Afonso Antón Avilés de Taramancos

VALCÁRCEL, Marcos

6378 L 869.9 PENA, Xosé Ramón Historia da literatura medieval

galego-portuguesa

6390 L 869.9 FIDALGO, Elvira As cantigas de Santa María

6491 L 869.9 CUQUEJO ENRÍQUEZ, María De Rosalía a Xoaquín Lorenzo

FARIÑA MIRANDA, Carmen Escolma do día das Letras Galegas

(1963-2004)

6499 L 869.9 QUEIXAS ZAS, Mercedes Trobadores do reino de Galiza, Os

Martín Códax, Mendiño, Xoán de Cangas

6500 L 869.9 QUEIXAS ZAS, Mercedes Trobadores do reino de Galiza, Os

Martín Códax, Mendiño, Xoán de Cangas

6501 L 869.9 QUEIXAS ZAS, Mercedes Trobadores do reino de Galiza, Os

Martín Códax, Mendiño, Xoán de Cangas

6502 L 869.9 QUEIXAS ZAS, Mercedes Trobadores do reino de Galiza, Os

Martín Códax, Mendiño, Xoán de Cangas

6962 L 869.9 VARIOS Antoloxía da lírica galego-portuguesa

ARIAS FREIXEDO, X. Bieito

(edición)

6969 L 869.9 VARIOS Quedas en nós, Xela Arias

6994 L 869.9 CASTRO DE, Rosalía Rosalía de Castro, na súa vida, nos seus

versos

6995 L 869.9 VARIOS Arredor do Centenario de Rosalía 1985LIÑARES GIRAUT, X. Amancio

7004 L 869.9 FERREIRO, Celso Emilio Poesía galega completa

7011 L 869.9 BLANCO TORRES, Roberto Pinga de orballo, Unha

ROBLEDO MUÍÑA, Carmen

7029 L 869.9 VARIOS De Rosalía a Lorenzo Varela

Escolma do Día das Letras Galegas

1963-2005

7030 L 869.9 VARIOS De Rosalía a Lorenzo Varela

Escolma do Día das Letras Galegas

1963-2005

7031 L 869.9 VARIOS De Rosalía a Lorenzo Varela

Escolma do Día das Letras Galegas

1963-2005

7032 L 869.9 VARIOS De Rosalía a Lorenzo Varela

Escolma do Día das Letras Galegas

1963-2005

7033 L 869.9 VARIOS De Rosalía a Lorenzo Varela

Escolma do Día das Letras Galegas

1963-2005

7034 L 869.9 VARIOS De Rosalía a Lorenzo Varela

Escolma do Día das Letras Galegas

1963-2005

7035 L 869.9 VARIOS De Rosalía a Lorenzo Varela

Escolma do Día das Letras Galegas

1963-2005

7129 L 869.9 VARIOS Lorenzo Varela, un poeta no desacougo

7130 L 869.9 VARIOS De Rosalía a Lorenzo Varela

7274 L 869.9 VARIOS De Rosalía a Lorenzo Varela

Escolma do día das Letras Galegas

(1963-2005)

7501 L 869.9 VÁZQUEZ-MONXARDÍN, Afonso Frei Martín Sarmiento

VALCÁRCEL, Marcos

7502 L 869.9 VÁZQUEZ-MONXARDÍN, Afonso Frei Martín Sarmiento

VALCÁRCEL, Marcos

5435 L 869.9 (G) RODRÍGUEZ IGLESIAS, Francisco Galicia. Literatura

(Dir.)


T. XXX: A Idade Media

5436 L 869.9 (G) RODRÍGUEZ IGLESIAS, Francisco Galicia. Literatura

(Dir.)

T. XXXI: Os séculos escuros. O século XX5437 L 869.9 (G) RODRÍGUEZ IGLESIAS, Francisco Galicia. Literatura

(Dir.)


T. XXXII: O século XX. A liter. anterior á

Guerra


5438 L 869.9 (G) RODRÍGUEZ IGLESIAS, Francisco Galicia. Literatura

(Dir.)


T. XXXIII: A liter. desde 1936 ata hoxe:

poesía...

7240 OT 869.9 (G) RODRÍGUEZ IGLESIAS, Francisco Galicia. Literatura

3563 L 869.9 (GAL) ALONSO GIRGADO, Luis (Dir.) Gelmírez. Hojas de otoño a pri-

mavera

4496 L 869.9.1 ALVAREZ CACCAMO, Xosé María. E mirarémo-las ondas!ALVAREZ BLAZQUEZ, Xosé María.

4469 L 869.9.3 CASTELAO, Alfonso R. Retrincos. Un ollo de vidro

181 L 869.9-1 CASTRO, Rosalía de Cantares gallegos

182 L 869.9-1 PONDAL, Eduardo Queixumes dos pinos

183 L 869.9-1 CURROS ENRIQUEZ, Manuel Aires da miña terra

184 L 869.9-1 CABANILLAS, Ramón Antoloxía poética

185 L 869.9-1 ANTONIO, Manuel. De catro a catro e outros poe-

mas.


186 L 869.9-1 ANTONIO, Manoel De catro a catro e outros poe-

mas


187 L 869.9-1 AMADO CARBALLO, Luis Obra completa

188 L 869.9-1 LAMAS CARVAJAL, Valentín Escolma poética

189 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Escolma de poesía

190 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Escolma de poesía

198 L 869.9-1 FERREIRO, Celso Emilio Longa noite de pedra

213 L 869.9-1 VARIOS Antoloxía da poesía galega ac-

tual

233 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os418 L 869.9-1 MANUEL MARÍA Antoloxía poética

653 L 869.9-1 ALONSO MONTERO, Xesús Celso Emilio Ferreiro. (Antolo-

gía)

657 L 869.9-1 FERREIRO, Celso Emilio Viaxe ao país dos ananos658 L 869.9-1 FERREIRO, Celso Emilio Antoloxía

(Ed.: Antonio García Teixeiro)

691 L 869.9-1 RODRIGUEZ BARRIO, Xavier Celebración do gozo

705 L 869.9-1 MATO FONDO, Miguel (edit.) Poesía contemporánea a partir

de 1975, A

856 L 869.9-1 PEREZ SANCHEZ, Manuel Antonio De catro a catro e outros tex-

(Ed.: Román Raña Lama) tos

858 L 869.9-1 CABANILLAS, Ramón Na noite estrelecida

(Ed.: Xosé Ramón Pena)

859 L 869.9-1 CABANILLAS, Ramón Na noite estrelecida

(Ed.: Xosé Ramón Pena)

866 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

867 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

868 L 869.9-1 FERREIRO, Celso Emilio Longa noite de pedra

869 L 869.9-1 FERREIRO, Celso Emilio Longa noite de pedra

906 L 869.9-1 PIMENTEL, Luis Poesía galega

(Ed.: Ramiro Fonte)

939 L 869.9-1 PIMENTEL, Luis Poesía galega

(Ed.: Ramiro Fonte)

1173 L 869.9-1 CARVALHO CALERO, Ricardo Reticencias...(1986-1989)

1175 L 869.9-1 CASTRO, Rosalía de Cantares gallegos

(Ed.: Xavier Rodríguez Baixeras)

1188 L 869.9-1 BLANCO TORRES, Roberto Orballo da media noite

1209 L 869.9-1 GONZALEZ GARCES, Miguel Poesía gallega de posguerra

(1939-1975). Vol. I

1221 L 869.9-1 GONZALEZ GARCES, Miguel Poesía gallega de posguerra

(1939-1975). Vol. II

1260 L 869.9-1 ALVAREZ LIMESES, Gerardo Antre dous séculos. Versos ga-

legos

1346 L 869.9-1 ALVAREZ LIMESES, Gerardo Antre dous séculos. Versos ga-legos

1347 L 869.9-1 ALVAREZ LIMESES, Gerardo Antre dous séculos. Versos ga-

legos

1348 L 869.9-1 ALVAREZ LIMESES, Gerardo Antre dous séculos. Versos ga-legos

1349 L 869.9-1 PEREZ CREUS, Juan Derradeiras pombas do serán, As

1350 L 869.9-1 PEREZ CREUS, Juan Derradeiras pombas do serán, As

1377 L 869.9-1 MANUEL MARÍA Antoloxía poética

1379 L 869.9-1 CASTRO, Rosalía de Follas novas

1381 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

(Ed.: Claudio Rguez e C. Blanco)

1382 L 869.9-1 FERREIRO, Celso Emilio Longa noite de pedra

(Ed.: Gonzalo Navaza)

1383 L 869.9-1 CASTRO, Rosalía de Cantares gallegos

(Ed.: Xavier Rodríguez Baixeras)

1384 L 869.9-1 LORENZO VARELA, Xesús Poesía galega

(Ed.: Carlos López Bernárdez)

1385 L 869.9-1 SEOANE, Luis Cicatrices, As. A maior abonda-

(Ed.: B. Eiroa e C. Moure) mento

1386 L 869.9-1 CABANILLAS, Ramón Na noite estrelecida

(Ed.: Xosé Ramón Pena)

1387 L 869.9-1 PIMENTEL, Luis Poesía galega

(Ed.: Ramiro Fonte)

1388 L 869.9-1 PONDAL, Eduardo Poesía

(Ed.: Manuel Forcadela)

1390 L 869.9-1 FERREIRO, Celso Emilio Antoloxía

(Ed.: Antonio García Teixeiro)

1393 L 869.9-1 MANUEL MARÍA Terra Cha

(Ed.: Xosé María Dobarro)

1395 L 869.9-1 SEOANE, Luis Fardel de eisilado. Na brétema

(Ed.: B. Eiroa e C. Moure) Sant-Iago
Compartir con tus amigos:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

    Página principal
Universidad nacional
Curriculum vitae
derechos humanos
ciencias sociales
salud mental
buenos aires
datos personales
Datos personales
psicoan lisis
distrito federal
Psicoan lisis
plata facultad
Proyecto educativo
psicol gicos
Corte interamericana
violencia familiar
psicol gicas
letras departamento
caracter sticas
consejo directivo
vitae datos
recursos humanos
general universitario
Programa nacional
diagn stico
educativo institucional
Datos generales
Escuela superior
trabajo social
Diagn stico
poblaciones vulnerables
datos generales
Pontificia universidad
nacional contra
Corte suprema
Universidad autonoma
salvador facultad
culum vitae
Caracter sticas
Amparo directo
Instituto superior
curriculum vitae
Reglamento interno
polit cnica
ciencias humanas
guayaquil facultad
desarrollo humano
desarrollo integral
redes sociales
personales nombre
aires facultad