Ies xose neira vilas 21/06/2006 N. Rex. Ti. Cdu autor/Director/Artista/Compositor TítuloDescargar 2.5 Mb.
Página13/21
Fecha de conversión20.03.2018
Tamaño2.5 Mb.
Vistas404
Descargas0
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21

(Ed.: Manuel Forcadela)

3381 L 869.9 PEREZ SANCHEZ, Manuel Antonio De catro a catro

(Ed.: Carlos L. Bernárdez)

3382 L 869.9 PEREZ SANCHEZ, Manuel Antonio De catro a catro

(Ed.: Carlos L. Bernárdez)

3394 L 869.9 BLANCO, Domingo Poesía popular en Galicia, A.

1745-1885. Vol.I

3395 L 869.9 BLANCO, Domingo Poesía popular en Galicia, A.

1745-1885. Vol.II

3396 L 869.9 CARBALLO CALERO, Ricardo. Historia da Literatura Galega

Contemporánea.

3402 L 869.9 MENDEZ FERRIN, Xosé Luis Con pólvora e magnolias

(Ed.: Anxo Angueira)

3403 L 869.9 POZO GARZA, Luz Códice Calixtino

(Ed.: Carmen Panero)

3404 L 869.9 RODRIGUEZ CASTELAO, Alfonso Vellos non deben de namorarse,

Daniel


(Ed.: María J. Díaz Pinheiro) Os

3405 L 869.9 RODRIGUEZ CASTELAO, Alfonso Vellos non deben de namorarse,

Daniel

(Ed.: María J. Díaz Pinheiro) Os3406 L 869.9 CUNQUEIRO, Alvaro Outros feirantes, Os

(Ed.: Rexina Rodríguez Vega)

3407 L 869.9 CUNQUEIRO, Alvaro Outros feirantes, Os

(Ed.: Rexina Rodríguez Vega)

3408 L 869.9 CASARES, Carlos Ilustrísima

(Ed.: Xosé Manuel Enríquez)

3409 L 869.9 CASARES, Carlos Ilustrísima

(Ed.: Xosé Manuel Enríquez)

3410 L 869.9 CASARES, Carlos Ilustrísima

(Ed.: Xosé Manuel Enríquez)

3411 L 869.9 FERREIRO, Celso Emilio Soño sulagado, O

(Ed.: Ramón Nicolás)

3412 L 869.9 FERREIRO, Celso Emilio Soño sulagado, O

(Ed.: Ramón Nicolás)

3415 L 869.9 MENDEZ FERRIN, Xosé Luis Con pólvora e magnolias (Análi-

(Ed.: Marta Dacosta) se práctica)

3425 L 869.9 RODRIGUEZ, Francisco Eduardo Blanco Amor (O desacou-

go da nación negada)

3427 L 869.9 POZO GARZA, Luz Códice Calixtino (Análise prác-

(Ed.: Anxos Sanmartín) tica)

3443 L 869.9 TARRIO VARELA, Anxo. Literatura galega.

3444 L 869.9 MATO FONDO, Miguel. Literatura Galega. Textos

FERNANDEZ PEREZ-SANJUAN, escollidos.

Carme.


3447 L 869.9 MATO FONDO, Miguel A. Mazá e a cinza, A

(A poesía galega após 1976)

3448 L 869.9 VARIOS Mestres das letras Galegas, 29.

Cómic.


3453 L 869.9 VARIOS Figura de Luis Seoane no Con-

cello de Oleiros, A.

3511 L 869.9 MACEIRA FERNANDEZ, Xosé Literatura Galega no exilio, A.

Manuel.


Consciencia e continuidade.

3549 L 869.9 VARIOS Espidos os teus ollos ( Premios

do XXIII certame lit. Minerva )

3576 L 869.9 CARBALLO CALERO, Ricardo Libros e autores galegos S.XX

3589 L 869.9 CUNQUEIRO, Alvaro Cunqueiro en la radio "Cada día

tiene su historia y otras ..."

3644 L 869.9 VARIOS Diccionario da literatura gale-

ga. I. Autores

3645 L 869.9 CASTELAO Obra completa. 1. Narrativa e

Teatro


3646 L 869.9 CASTELAO, Alfonso Daniel Obra completa. I. Narrativa e

Rodríguez

teatro

3647 L 869.9 CASTELAO, Alfonso Daniel Obra completa. I. Narrativa eRodríguez

teatro


3649 L 869.9 CASTELAO, Alfonso Daniel Vellos non deben de namorarse,

Rodríguez

(Ed.: María J. Díaz Pinheiro) Os

3653 L 869.9 FERRO COUSELO, Xesús Obra selecta

3723 L 869.9 VARIOS Prosa histórica, relixiosa e

(Ed.: Begoña e Mar Campos Souto) xurídica medieval (Antoloxía)

3724 L 869.9 FREIXEIRO MATO, Xosé R. (Ed.) Séculos escuros e a Ilustración

galega, Os. (Antoloxía)

3725 L 869.9 BLANCO, Domingo (Ed.) Escolma da literatura popular

galega


3726 L 869.9 GARCIA NEGRO, Pilar (Ed.) Literatura galega do prerrena-

GOMEZ SANCHEZ, Anxo (Ed.) cemento, A. (1808-1863)

3727 L 869.9 GOMEZ SANCHEZ, A. e outros Prosa do primeiro Renacemento,

(Eds.)


A. (Antoloxía)

3729 L 869.9 GARCIA NEGRO, Pilar e outros Literatura feminina e feminista

(Ed.)

da segunda metade do século XIX3801 L 869.9 PEREZ RODRIGUEZ, Luis Historia do teatro galego na

Arxentina. Un autor: Tacholas

3807 L 869.9 HERRERO FIGUEROA, Aracéli Teatro en Fingoi, O

3818 L 869.9 VARIOS CL aniversario do Instituto

Provincial de Lugo

3821 L 869.9 VARIOS Traballos premiados. 5º premio

de poesía e relatos curtos

3836 L 869.9 DAVIES, Catherine Rosalía de Castro e Follas no-

vas

3852 L 869.9 FERNANDEZ PRIETO, Lourenzo Prosa política no tempo das Ir-(Ed.)

BARREIRO, Manuel M. (Ed.) mandades da Fala

3854 L 869.9 DIAZ PEREZ, Evaristo (Ed.) Novelas de céltiga e lar, As

BOUZAS MILLAN, Xosé Lois (Ed.)

3855 L 869.9 REI ROMEU, Manuel (Ed.) Narrativa de Castelao, A

3865 L 869.9 BREA, Mercedes e outros Lírica profana Galego-portugue-

sa I.

3866 L 869.9 BREA, Mercedes e outros Lírica profana Galego-portugue-sa II.

3879 L 869.9 FERNANDEZ PRIETO, Lourenzo Prosa política no tempo das Ir-

(Ed.)

BARREIRO, Manuel M. (Ed.) mandades da Fala3882 L 869.9 OREIRO, Xesús Celso Emilio Ferreiro (O home e

a obra)


3883 L 869.9 LOPEZ GARCIA, Antonia Camiños do soño (A poesía de

Uxío Novoneyra), Os.

3885 L 869.9 REI ROMEU, Manuel Arte e verdade(a obra literaria

de Daniel Castelao

3898 L 869.9 LOPEZ, Teresa Neotrobadorismo, O

3900 L 869.9 RODRIGUEZ, Francisco Eduardo Blanco Amor (O desacou-

go da nación negada)

3905 L 869.9 AXEITOS, Xosé L. Poética de Manuel Antonio, A

3906 L 869.9 RODRIGUEZ, Francisco Literatura galega contemporánea

(Problemas de método e interp.)

3907 L 869.9 MACEIRA FERNANDEZ, Xosé Literatura galega no exilio, A

Manuel


3917 L 869.9 CASARES, Carlos Conversas con Anxel Fole

3920 L 869.9 REQUEIXO, Armando Anxel Fole. Aproximación temá-

tica á súa obra narrativa...

3922 L 869.9 PALLARES, Pilar Rosas na sombra. A poesía de

Luis Pimentel

3926 L 869.9 RODRIGUEZ FER,Claudio Galicia misteriosa de Anxel Fo-

le, A

3929 L 869.9 MATO FONDO, Miguel A. Mazá e a cinza (A poesía ga-lega após 1976), A

3935 L 869.9 FOLE, Anxel Obra galega completa. Tomo I

3936 L 869.9 FOLE, Anxel Obra galega completa. Tomo II

3950 L 869.9 ALONSO GIRGADO, Luis Anxel Fole e A lus do Candil

REQUEIXO, Armando

3951 L 869.9 PEÑA ALVAREZ, Paulino e outros Lobos (Anxel Fole), Os. Unida-

des didácticas.

3957 L 869.9 ANSEDE ESTRAVIZ, Alberte (Dir.) Historia da literatura galega

SANCHEZ IGLESIAS, Cesáreo (Dir.) Volume I

3958 L 869.9 ANSEDE ESTRAVIZ, Alberte (Dir.) Historia da literatura galega

SANCHEZ IGLESIAS, Cesáreo (Dir.) Volume II

3985 L 869.9 MACEIRA FERNANDEZ, Xosé M. Literatura na Diáspora bonaeren

(Ed.)

se

3990 L 869.9 ANTONIO, Manuel De catro a catro. Antoloxía(Ed.: Anxos Sanmartín Rei)

4049 L 869.9 PENA, Xosé Ramón Manual e Antoloxía de Literatu-

ra galega Medieval

4082 L 869.9 LANCIANI, Giulia. Dicionário da Literatura Medie-

TAVANI, Giuseppe. val Galega e Portuguesa.

4090 L 869.9 ANSEDE ESTRAVIZ, Alberte (Dir.) Historia da Literatura Galega.

SANCHEZ IGLESIAS, Cesáreo (Dir.) Vol. 3

4273 L 869.9 QUEIXAS ZAS, Mercedes Trobadores no Reino de Galiza,

Os

4274 L 869.9 RODRIGUEZ, Francisco. Eduardo Blanco Amor. Álbum deliteratura.

4275 L 869.9 VARIOS Luís Seoane e o libro galego na

Arxentina ( 1937-1978 ).

4306 L 869.9 MONTEAGUDO, Henrique Son das ondas, O

4432 L 869.9 CABANILLAS, Ramón Obra completa. I

4433 L 869.9 CABANILLAS, Ramón Obra completa. II

4434 L 869.9 CABANILLAS, Ramón Obra completa. III

4455 L 869.9 FERREIRO, Celso Emilio Obra completa, I.

4468 L 869.9 IRIZARRY, Estelle Creación literaria de Rafael

Dieste, La.

4471 L 869.9 VARIOS Trobadores do reino de Galiza,

Os.


4492 L 869.9 CASTELAO, Alfonso R. Obra completa

4493 L 869.9 CASTELAO, Alfonso R. Obra completa

4494 L 869.9 CASTELAO, Alfonso R. Obra completa

4501 L 869.9 VARIOS Antoloxía da narrativa

actual (II)

4504 L 869.9 MARIÑO PAZ, Ramón Historia da lingua galega

4511 L 869.9 BLANCO TORRES, Roberto Disto e do outro (antoloxía)

4520 L 869.9 RISCO, Antón (Ed.) Antoloxía da literatura fantás-

tica en lingua galega

4525 L 869.9 FREIXANES, Víctor F. Johán de Cangas, Martín Códax,

Meendinho

NICOLÁS RODRÍGUEZ, Ramón Lírica medieval 1200-1350

4537 L 869.9 ASENDE ESTRAVIZ, Alberte Historia da literatura galega

(Dir-ANS)

SANCHEZ IGLESIAS, Cesáreo (Dir.)

4637 L 869.9 ANSEDE ESTRAVIZ, Alberte (Dir.) Historia da Literatura Galega,

SANCHEZ IGLESIAS, Cesareo Vol. 5.

4675 L 869.9 BLANCO TORRES, Roberto Disto e do outro. Antoloxía

4696 L 869.9 MONTEAGUDO, Henrique Son das ondas, O. Xograres da

beiramar


4780 L 869.9 CASTELAO Obra completa. 1. Narrativa e

Teatro


4900 L 869.9 OLIVEIRA ARAGÂO, Cleudene de Xosé Neira Vilas e Rachel de

Queiroz, fabuladores artífices

4935 L 869.9 MURGUÍA, Manuel En prosa. Textos en galego

4964 L 869.9 GUTIÉRREZ IZQUIERDO, Ramón Lecturas de nós

Introducción á literatura galega

5008 L 869.9 MOLINA, César Antonio Prensa literaria en Galicia (1920-1960)

5014 L 869.9 RODRÍGUEZ FER, Claudio Comentarios de textos populares e de

masas


5017 L 869.9 RODRÍGUEZ FER, Claudio Literatura galega durante a guerra civil

(1936-1939)

5018 L 869.9 GONZÁLEZ-MILLÁN, Xoán Literatura e sociedade en Galicia

(1975-1990)

5068 L 869.9 QUEIXAS ZAS, Mercedes Trobadores do Reino de Galiza, Os

Martín Códax, Mendiño, Xoán de Cangas

5070 L 869.9 QUEIXAS ZAS, Mercedes Trobadores do Reino de Galiza, Os

Martín Códax, Mendiño, Xoán de Cangas

5105 L 869.9 MÉNDEZ FERRÍN, Xosé Luís De Pondal a Novoneyra

5106 L 869.9 GONZÁLEZ-MILLÁN, Xoán Narrativa galega actual, A (1975-1984)

Unha historia social

5115 L 869.9 GUTIÉRREZ, Santiago Merlín e a súa historia

5203 OT 869.9 CERMEÑO, Xosé Escribir un guión

5324 L 869.9 MATO FONDO, Miguel Literatura galega. Textos escollidos

FERNÁNDEZ PÉREZ-SANJULIÁN,

Carme


5325 L 869.9 MATO FONDO, Miguel Literatura galega. Textos escollidos

FERNÁNDEZ PÉREZ-SANJULIÁN, Unidade de traballo

Carme

5442 OT 869.9 MONLLOR, Cecilia Aventura de escribir, AJUBLIN, Martine

5453 L 869.9 BERNÁRDEZ, Carlos L., e outros Literatura galega. Século XX

5560 L 869.9 ALONSO GIRGADO, Luís De Rosalía a Sarmiento

FARIÑA MIRANDA, Carmen Escolma do Día das Letras Galegas

(1963-2002)

5561 L 869.9 ALONSO GIRGADO, Luís De Rosalía a Sarmiento

FARIÑA MIRANDA, Carmen Escolma do Día das Letras Galegas

(1963-2002)

5562 L 869.9 ALONSO GIRGADO, Luís De Rosalía a Sarmiento

FARIÑA MIRANDA, Carmen Escolma do Día das Letras Galegas

(1963-2002)

5563 L 869.9 ALONSO GIRGADO, Luís De Rosalía a Sarmiento

FARIÑA MIRANDA, Carmen Escolma do Día das Letras Galegas

(1963-2002)

5564 L 869.9 ALONSO GIRGADO, Luís De Rosalía a Sarmiento

FARIÑA MIRANDA, Carmen Escolma do Día das Letras Galegas

(1963-2002)

5565 L 869.9 ALONSO GIRGADO, Luís De Rosalía a Sarmiento

FARIÑA MIRANDA, Carmen Escolma do Día das Letras Galegas

(1963-2002)

5566 L 869.9 ALONSO GIRGADO, Luís De Rosalía a Sarmiento

FARIÑA MIRANDA, Carmen Escolma do Día das Letras Galegas

(1963-2002)

5567 L 869.9 ALONSO GIRGADO, Luís De Rosalía a Sarmiento

FARIÑA MIRANDA, Carmen Escolma do Día das Letras Galegas

(1963-2002)

5568 L 869.9 ALONSO GIRGADO, Luís De Rosalía a Sarmiento

FARIÑA MIRANDA, Carmen Escolma do Día das Letras Galegas

(1963-2002)

5569 L 869.9 ALONSO GIRGADO, Luís De Rosalía a Sarmiento

FARIÑA MIRANDA, Carmen Escolma do Día das Letras Galegas

(1963-2002)

5600 L 869.9 RODRÍGUEZ IGLESIAS, Francisco Galicia. Literatura

(Edit.)


T. XXXIV: A literatura desde 1936 ata

principios..

5623 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5624 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5625 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5626 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5627 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5631 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5632 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5633 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5634 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5635 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5636 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5637 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5638 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5639 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5640 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5641 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5642 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5643 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5644 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5645 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5646 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5647 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5648 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5649 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5650 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5651 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5652 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5653 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5654 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5655 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5656 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5657 L 869.9 CALVIÑO MARTÍNEZ, Xosé A., e Entre nós, en galego

outros


5898 L 869.9 VARIOS AUTORES Crítica e autores. I

Artigos e entrevistas publicados en La Voz

de G.

5899 L 869.9 VARIOS AUTORES Crítica e autores. IArtigos e entrevistas publicados en La Voz

de G.


5900 L 869.9 VARIOS AUTORES Crítica e autores. II

Artigos e entrevistas publicados en La Voz

de G.

5901 L 869.9 VARIOS AUTORES Crítica e autores. IIArtigos e entrevistas publicados en La Voz

de G.


5923 L 869.9 VARIOS AUTORES Concurso literario, 11º

5924 L 869.9 VARIOS AUTORES Concurso literario, 11º

6170 L 869.9 QUEIXAS ZAS, Mercedes Trobadores do Reino de Galiza, Os

Martín Códax, Mendiño, Xoán de Cangas

6188 L 869.9 FARIÑA MIRANDA, Carmen (Edit.) De Rosalía a Avilés de Taramancos

LOJO ABEIJÓN, María Escolma do Día das Letras Galegas

(1963-2003)

6219 L 869.9 MONLLOR, Cecilia Experiencias de animación á lectura

JUBLIN, Martine

6281 L 869.9 VÁZQUEZ-MONXARDÍN, Afonso Antón Avilés de Taramancos

VALCÁRCEL, Marcos

6282 L 869.9 VÁZQUEZ-MONXARDÍN, Afonso Antón Avilés de Taramancos

VALCÁRCEL, Marcos

6378 L 869.9 PENA, Xosé Ramón Historia da literatura medieval

galego-portuguesa

6390 L 869.9 FIDALGO, Elvira As cantigas de Santa María

6491 L 869.9 CUQUEJO ENRÍQUEZ, María De Rosalía a Xoaquín Lorenzo

FARIÑA MIRANDA, Carmen Escolma do día das Letras Galegas

(1963-2004)

6499 L 869.9 QUEIXAS ZAS, Mercedes Trobadores do reino de Galiza, Os

Martín Códax, Mendiño, Xoán de Cangas

6500 L 869.9 QUEIXAS ZAS, Mercedes Trobadores do reino de Galiza, Os

Martín Códax, Mendiño, Xoán de Cangas

6501 L 869.9 QUEIXAS ZAS, Mercedes Trobadores do reino de Galiza, Os

Martín Códax, Mendiño, Xoán de Cangas

6502 L 869.9 QUEIXAS ZAS, Mercedes Trobadores do reino de Galiza, Os

Martín Códax, Mendiño, Xoán de Cangas

6962 L 869.9 VARIOS Antoloxía da lírica galego-portuguesa

ARIAS FREIXEDO, X. Bieito

(edición)

6969 L 869.9 VARIOS Quedas en nós, Xela Arias

6994 L 869.9 CASTRO DE, Rosalía Rosalía de Castro, na súa vida, nos seus

versos

6995 L 869.9 VARIOS Arredor do Centenario de Rosalía 1985LIÑARES GIRAUT, X. Amancio

7004 L 869.9 FERREIRO, Celso Emilio Poesía galega completa

7011 L 869.9 BLANCO TORRES, Roberto Pinga de orballo, Unha

ROBLEDO MUÍÑA, Carmen

7029 L 869.9 VARIOS De Rosalía a Lorenzo Varela

Escolma do Día das Letras Galegas

1963-2005

7030 L 869.9 VARIOS De Rosalía a Lorenzo Varela

Escolma do Día das Letras Galegas

1963-2005

7031 L 869.9 VARIOS De Rosalía a Lorenzo Varela

Escolma do Día das Letras Galegas

1963-2005

7032 L 869.9 VARIOS De Rosalía a Lorenzo Varela

Escolma do Día das Letras Galegas

1963-2005

7033 L 869.9 VARIOS De Rosalía a Lorenzo Varela

Escolma do Día das Letras Galegas

1963-2005

7034 L 869.9 VARIOS De Rosalía a Lorenzo Varela

Escolma do Día das Letras Galegas

1963-2005

7035 L 869.9 VARIOS De Rosalía a Lorenzo Varela

Escolma do Día das Letras Galegas

1963-2005

7129 L 869.9 VARIOS Lorenzo Varela, un poeta no desacougo

7130 L 869.9 VARIOS De Rosalía a Lorenzo Varela

7274 L 869.9 VARIOS De Rosalía a Lorenzo Varela

Escolma do día das Letras Galegas

(1963-2005)

7501 L 869.9 VÁZQUEZ-MONXARDÍN, Afonso Frei Martín Sarmiento

VALCÁRCEL, Marcos

7502 L 869.9 VÁZQUEZ-MONXARDÍN, Afonso Frei Martín Sarmiento

VALCÁRCEL, Marcos

5435 L 869.9 (G) RODRÍGUEZ IGLESIAS, Francisco Galicia. Literatura

(Dir.)


T. XXX: A Idade Media

5436 L 869.9 (G) RODRÍGUEZ IGLESIAS, Francisco Galicia. Literatura

(Dir.)

T. XXXI: Os séculos escuros. O século XX5437 L 869.9 (G) RODRÍGUEZ IGLESIAS, Francisco Galicia. Literatura

(Dir.)


T. XXXII: O século XX. A liter. anterior á

Guerra


5438 L 869.9 (G) RODRÍGUEZ IGLESIAS, Francisco Galicia. Literatura

(Dir.)


T. XXXIII: A liter. desde 1936 ata hoxe:

poesía...

7240 OT 869.9 (G) RODRÍGUEZ IGLESIAS, Francisco Galicia. Literatura

3563 L 869.9 (GAL) ALONSO GIRGADO, Luis (Dir.) Gelmírez. Hojas de otoño a pri-

mavera

4496 L 869.9.1 ALVAREZ CACCAMO, Xosé María. E mirarémo-las ondas!ALVAREZ BLAZQUEZ, Xosé María.

4469 L 869.9.3 CASTELAO, Alfonso R. Retrincos. Un ollo de vidro

181 L 869.9-1 CASTRO, Rosalía de Cantares gallegos

182 L 869.9-1 PONDAL, Eduardo Queixumes dos pinos

183 L 869.9-1 CURROS ENRIQUEZ, Manuel Aires da miña terra

184 L 869.9-1 CABANILLAS, Ramón Antoloxía poética

185 L 869.9-1 ANTONIO, Manuel. De catro a catro e outros poe-

mas.


186 L 869.9-1 ANTONIO, Manoel De catro a catro e outros poe-

mas


187 L 869.9-1 AMADO CARBALLO, Luis Obra completa

188 L 869.9-1 LAMAS CARVAJAL, Valentín Escolma poética

189 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Escolma de poesía

190 L 869.9-1 IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino Escolma de poesía

198 L 869.9-1 FERREIRO, Celso Emilio Longa noite de pedra

213 L 869.9-1 VARIOS Antoloxía da poesía galega ac-

tual

233 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os418 L 869.9-1 MANUEL MARÍA Antoloxía poética

653 L 869.9-1 ALONSO MONTERO, Xesús Celso Emilio Ferreiro. (Antolo-

gía)

657 L 869.9-1 FERREIRO, Celso Emilio Viaxe ao país dos ananos658 L 869.9-1 FERREIRO, Celso Emilio Antoloxía

(Ed.: Antonio García Teixeiro)

691 L 869.9-1 RODRIGUEZ BARRIO, Xavier Celebración do gozo

705 L 869.9-1 MATO FONDO, Miguel (edit.) Poesía contemporánea a partir

de 1975, A

856 L 869.9-1 PEREZ SANCHEZ, Manuel Antonio De catro a catro e outros tex-

(Ed.: Román Raña Lama) tos

858 L 869.9-1 CABANILLAS, Ramón Na noite estrelecida

(Ed.: Xosé Ramón Pena)

859 L 869.9-1 CABANILLAS, Ramón Na noite estrelecida

(Ed.: Xosé Ramón Pena)

866 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

867 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

868 L 869.9-1 FERREIRO, Celso Emilio Longa noite de pedra

869 L 869.9-1 FERREIRO, Celso Emilio Longa noite de pedra

906 L 869.9-1 PIMENTEL, Luis Poesía galega

(Ed.: Ramiro Fonte)

939 L 869.9-1 PIMENTEL, Luis Poesía galega

(Ed.: Ramiro Fonte)

1173 L 869.9-1 CARVALHO CALERO, Ricardo Reticencias...(1986-1989)

1175 L 869.9-1 CASTRO, Rosalía de Cantares gallegos

(Ed.: Xavier Rodríguez Baixeras)

1188 L 869.9-1 BLANCO TORRES, Roberto Orballo da media noite

1209 L 869.9-1 GONZALEZ GARCES, Miguel Poesía gallega de posguerra

(1939-1975). Vol. I

1221 L 869.9-1 GONZALEZ GARCES, Miguel Poesía gallega de posguerra

(1939-1975). Vol. II

1260 L 869.9-1 ALVAREZ LIMESES, Gerardo Antre dous séculos. Versos ga-

legos

1346 L 869.9-1 ALVAREZ LIMESES, Gerardo Antre dous séculos. Versos ga-legos

1347 L 869.9-1 ALVAREZ LIMESES, Gerardo Antre dous séculos. Versos ga-

legos

1348 L 869.9-1 ALVAREZ LIMESES, Gerardo Antre dous séculos. Versos ga-legos

1349 L 869.9-1 PEREZ CREUS, Juan Derradeiras pombas do serán, As

1350 L 869.9-1 PEREZ CREUS, Juan Derradeiras pombas do serán, As

1377 L 869.9-1 MANUEL MARÍA Antoloxía poética

1379 L 869.9-1 CASTRO, Rosalía de Follas novas

1381 L 869.9-1 NOVONEYRA, Uxío Eidos, Os

(Ed.: Claudio Rguez e C. Blanco)

1382 L 869.9-1 FERREIRO, Celso Emilio Longa noite de pedra

(Ed.: Gonzalo Navaza)

1383 L 869.9-1 CASTRO, Rosalía de Cantares gallegos

(Ed.: Xavier Rodríguez Baixeras)

1384 L 869.9-1 LORENZO VARELA, Xesús Poesía galega

(Ed.: Carlos López Bernárdez)

1385 L 869.9-1 SEOANE, Luis Cicatrices, As. A maior abonda-

(Ed.: B. Eiroa e C. Moure) mento

1386 L 869.9-1 CABANILLAS, Ramón Na noite estrelecida

(Ed.: Xosé Ramón Pena)

1387 L 869.9-1 PIMENTEL, Luis Poesía galega

(Ed.: Ramiro Fonte)

1388 L 869.9-1 PONDAL, Eduardo Poesía

(Ed.: Manuel Forcadela)

1390 L 869.9-1 FERREIRO, Celso Emilio Antoloxía

(Ed.: Antonio García Teixeiro)

1393 L 869.9-1 MANUEL MARÍA Terra Cha

(Ed.: Xosé María Dobarro)

1395 L 869.9-1 SEOANE, Luis Fardel de eisilado. Na brétema

(Ed.: B. Eiroa e C. Moure) Sant-Iago
Compartir con tus amigos:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

enter | registro
    Página principal


subir archivos