Crescendo Projecte Curricular Musica


El currículum oficial d’Educació Secundària Obligatòria



Descargar 318 Kb.
Página2/3
Fecha de conversión09.05.2019
Tamaño318 Kb.
1   2   3



El currículum oficial d’Educació Secundària Obligatòria

1. La música en l’Educació Secundària Obligatòria


La música, com a bé cultural i com a llenguatge i mitjà de comunicació no verbal, constitueix un element d’un valor inqüestionable en la vida de les persones. En l’actualitat, vivim en contacte permanent amb la música, sens dubte, l’art més poderosament massiu del nostre temps. El desenrotllament tecnològic ha anat modificant considerablement els referents musicals de la societat per la possibilitat d’escoltar qualsevol producció musical mundial a través dels discos, la ràdio, la televisió, els jocs electrònics, el cinema, la publicitat, Internet, etc. Aquest mateix desenrotllament tecnològic ha obert, al seu torn, noves vies per a la interpretació i la creació musical, tant de músics professionals com de qualsevol persona interessada en fer música.

Des d’aquesta perspectiva, el currículum de Música per a l’Educació Secundària Obligatòria pretén establir punts de contacte entre el món exterior i la música que s’aprén a les aules, possibilitar les vies necessàries per estimular en l’alumnat el desenvolupament de la percepció, la sensibilitat estètica, l’expressió creativa i la reflexió crítica, i fer que arribe a un grau d’autonomia tal que permeta la participació activa i informada en diferents activitats vinculades amb l’audició, la interpretació i la creació musical.

D’altra banda, l’educació musical a la Comunitat valenciana té com a punt de partida un entorn cultural, social i històric, que conforma una infrastructura d’iniciativa institucional o popular, que marca i predisposa la vida local cap al gaudi i la participació directa en el fet musical, en tots els estils: des de la música universal a compositors pròxims, des de l’ortodòxia a l’avantguarda. Aquest fet suposa una sensible diferenciació del context sonor valencià, un context significatiu que atorga un pes específic a la música, que el centre docent ha d’escoltar i al mateix temps rendibilitzar des del punt de vista pedagògic, garantint-hi una formació d’acord.

La nostra realitat s’insereix, a més, en un arc mediterrani que comprén cultures que constantment intercanvien els seus trets i provoquen un mestissatge fructífer que traspassa fronteres. En els ritmes i les melodies, en les lletres de les cançons, en la manera d’adornar-les, en les cadències, en les danses, en els instruments, ens reconeixem i rehabilitem una memòria que corre el risc de perdre’s en una excessiva globalització d’estètiques, productes i formes de vida. Al mateix temps, el futur s’intueix intercultural. Els centres docents de la nostra Comunitat en són un exemple palpable, i, en aquest sentit, la música pot actuar d’element catalitzador entre uns ciutadans i unes ciutadanes formats musicalment des de l’escola.

En aquesta etapa, una aproximació més diferenciada i analítica continua el caràcter més global que l’àrea d’Educació artística presentava en l’Educació Primària. Açò es correspon amb les característiques evolutives de l’alumnat, en un moment en què la seua capacitat d’abstracció experimenta un desenrotllament notable. Aquesta diferenciació no impedeix, no obstant això, que la matèria es continue articulant entorn de dos eixos fonamentals, la percepció i l’expressió, vinculats, al seu torn i de forma directa, amb l’adquisició d’una cultura musical bàsica i necessària per a totes i tots els ciutadans.

D’altra banda, l’expressió al·ludeix al desenrotllament de totes aquelles capacitats vinculades amb la interpretació i la creació musical. Des del punt de vista de la interpretació, l’ensenyament i l’aprenentatge de la Música se centren en tres àmbits diferenciats, però estretament relacionats: l’expressió vocal, l’expressió instrumental i el moviment i la dansa. Per mitjà del desenrotllament d’aquestes capacitats, es tracta de facilitar l’èxit d’un domini bàsic de les tècniques requerides per al cant i la interpretació instrumental, així com els ajustos rítmics i motors implícits en el moviment i en la dansa. La creació musical remet a l’exploració dels elements propis del llenguatge musical i a l’experimentació i la combinació dels sons a través de la improvisació, l’elaboració d’arranjaments i la composició individual i col·lectiva.

El tractament dels continguts que integren aquests dos eixos ha de fer-se tenint en compte que en l’actualitat, més que en altres èpoques, la música és un dels principals referents d’identificació de la joventut. El fet que l’alumnat la senta com a pròpia constitueix, paradoxalment, un avantatge i un inconvenient en el moment de treballar-la a l’aula: avantatge, perquè el valor, així com les expectatives i la motivació respecte a aquesta matèria són elevades; inconvenient, perquè l’alumnat, en fer-la seua, posseeix caires confirmatoris molt arrelats.

La presència de la Música en l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria ha de considerar com a punt de referència, el gust i les preferències de l’alumnat, però, simultàniament, ha de concebre els continguts i el fenomen musical des d’una perspectiva creativa i reflexiva, i intentar aconseguir quotes més elevades de participació en la música com a espectador, intèrpret i creador.


2. Objectius de l’àrea de Música


L’ensenyament de la Música en aquesta etapa tindrà com a objectiu el desenrotllament de les capacitats següents:

 • Utilitzar la veu, el cos, objectes, instruments i recursos tecnològics per a expressar idees i sentiments; enriquir les pròpies possibilitats de comunicació i respectar altres formes diferents d’expressió.

 • Desenrotllar i aplicar diverses habilitats i tècniques que possibiliten la interpretació (vocal, instrumental i de moviment i dansa) i la creació musical, tant individuals com en grup.

 • Escoltar una àmplia varietat d’obres, de distints estils, gèneres, tendències i cultures musicals, apreciant el seu valor com a font de coneixement, enriquiment intercultural i plaer personal; interessar-se per ampliar i diversificar les preferències musicals pròpies.

 • Reconéixer les característiques de diferents obres musicals com a exemples de la creació artística i del patrimoni cultural, en especial de la Comunitat valenciana, sent conscient de les seues intencions i funcions, i aplicar-hi la terminologia apropiada per a descriure-les i valorar-les críticament.

 • Utilitzar i gaudir del moviment i la dansa, com a mitjà de representació d’imatges, sensacions i idees, i apreciar-los com a forma d’expressió individual i col·lectiva; dedicar-hi una atenció especial a les danses tradicionals de la Comunitat valenciana.

 • Utilitzar de forma autònoma diverses fonts d’informació –mitjans audiovisuals, Internet, textos, partitures i altres recursos gràfics– per a conéixer i gaudir de la música.

 • Conéixer i utilitzar diferents mitjans audiovisuals i tecnologies de la informació i la comunicació com a recursos per a la producció musical, valorant-ne la contribució a les distintes activitats musicals i a l’aprenentatge autònom de la música.

 • Participar en l’organització i realització d’activitats musicals que tenen lloc en diferents contextos, amb respecte i disposició per a superar estereotips i prejuís, prenent consciència, com a membre d’un grup, de l’enriquiment que es produeix amb les aportacions dels altres.

 • Comprendre i apreciar les relacions entre el llenguatge musical i altres llenguatges i àmbits de coneixement, així com la funció i significat de la música en diferents produccions artístiques i audiovisuals i en els mitjans de comunicació.

 • Elaborar juís i criteris personals, per mitjà d’una anàlisi crítica dels diferents usos socials de la música, siga quin en siga l’origen, aplicar-los amb autonomia i iniciativa a situacions quotidianes i valorar la contribució que la música pot fer a la vida personal i a la de la comunitat.

 • Valorar el silenci i el so com a part integral del medi ambient i de la música, prenent consciència dels problemes creats per la contaminació acústica i les seues conseqüències.

 • Conéixer les distintes manifestacions musicals a través de la història i la seua significació en l’àmbit artístic i sociocultural.

 • Comprendre i valorar les relacions entre el llenguatge musical i altres llenguatges i àmbits de coneixement, així com la funció i significat de la música en diferents produccions artístiques i audiovisuals i en els mitjans de comunicació.

 • Conéixer i apreciar el patrimoni cultural i contribuir activament a conservar-lo i millorar-lo, entendre la diversitat lingüística i cultural com un dret dels pobles i els individus, i desenvolupar una actitud d’interés i respecte cap a l’exercici d’aquest dret.

 • Assolir i consolidar hàbits de respecte i disciplina com a condició necessària per al desenrotllament de les activitats musicals.

3. Continguts


En els continguts previstos en Segon i en Tercer, el primer bloc, Escolta, es vincula directament amb l’eix de percepció, alhora que el segon i el tercer, Interpretació i creació, ho fan amb l’eix d’expressió. Per la seua banda, el quart bloc, Contextos musicals, inclou continguts relacionats amb els referents culturals de les músiques que s’utilitzaran en els blocs anteriors junt amb altres que ajuden a conéixer millor el món musical actual i el paper de la música en distints contextos socials i culturals.

En els continguts del Quart Curs, entre els quals la Música és una matèria opcional, el primer bloc, Audició i referents musicals, es relaciona directament amb l’eix de percepció, i arreplega, al mateix temps, nous continguts per aprofundir en el paper de la música en distints contextos socials i culturals del passat i del present. El segon bloc, La pràctica musical, s’insereix en l’eix d’expressió, i arreplega tots aquells continguts relacionats amb la interpretació vocal i instrumental, el moviment i la dansa, la improvisació, l’elaboració d’arranjaments i la composició, així com la participació en projectes musicals de diversa índole. Aquests dos primers blocs prestaran especial atenció a audicions i interpretacions, tant de cançons com de danses tradicionals del repertori de la Comunitat valenciana. El tercer bloc, Música i tecnologies, estretament vinculat amb els anteriors, inclou de manera explícita una sèrie de continguts que permeten conéixer i utilitzar eines tecnològiques en activitats d’audició i producció musical.



Aquesta organització dels continguts entorn de blocs i eixos, pretén presentar-los de forma coherent. No existeix, no obstant això, cap prioritat entre els uns i els altres ni cap exigència per la qual se n’haja de partir preferentment d’un en particular. Entre els diferents continguts s’estableix una relació cíclica: uns enriqueixen els altres, els promouen, els desenvolupen i els consoliden. Al mateix temps, tots es vinculen amb els coneixements del llenguatge i la cultura musical.

3.1. Segon Curs

Bloc 1. Escolta


 • Aplicació d’estratègies d’atenció, audició interior, memòria comprensiva i anticipació durant la pròpia interpretació i creació musical.

 • Utilització de recursos corporals, vocals i instrumentals, mitjans audiovisuals i tecnologies, textos, partitures i musicogrames.

 • Elements que intervenen en la construcció d’una obra musical (melodia, ritme, harmonia, timbre, textura, forma, temps i dinàmica) i identificació d’aquests en l’audició i l’anàlisi d’obres musicals.

 • Classificació i discriminació auditiva dels diferents tipus de veus i instruments.

 • Audició, anàlisi elemental i apreciació crítica d’obres vocals i instrumentals de distints estils, gèneres, tendències i cultures musicals.

 • La música en directe: els concerts i altres manifestacions musicals.

 • Interés en conéixer músiques de distintes característiques i per ampliar i diversificar les pròpies preferències musicals.

 • El silenci en l’audició.

 • Valoració de l’audició com a forma de comunicació i com a font de coneixement i enriquiment intercultural.

 • Interés per desenvolupar hàbits saludables d’escolta i de respecte als altres durant l’escolta.

Bloc 2. Interpretació


 • La veu i la paraula com a mitjans d’expressió musical: característiques i habilitats tècniques i interpretatives.

 • Exploració i descobriment de les possibilitats de la veu com a mitjà d’expressió musical i pràctica de la relaxació, la respiració, l’articulació, la ressonància i l’entonació.

 • Els instruments i el cos com a mitjans d’expressió musical: característiques i habilitats tècniques i interpretatives.

 • Interés en el coneixement i l’atenció de la veu, el cos i els instruments.

 • Acceptació i predisposició per a millorar les capacitats tècniques i interpretatives (vocal, instrumental i corporal) pròpies, i respecte davant d’altres capacitats i formes d’expressió.

 • Interpretació de cançons tradicionals de la Comunitat valenciana.

 • Interpretació de danses tradicionals de la Comunitat valenciana.

Bloc 3. Creació


 • La improvisació, l’elaboració d’arranjaments i la composició com a recursos per a la creació musical.

 • Improvisació vocal i instrumental, individual i en grup, en resposta a distints estímuls musicals i extramusicals.

 • Sensibilitat estètica cap a noves propostes musicals, a través del reconeixement dels seus elements creatius i innovadors.

 • Valoració de la lectura i l’escriptura musical i dels distints mitjans de gravació sonora com a recursos per a l’enregistrament i difusió d’una obra musical.

3.2. Tercer Curs

Bloc 1. Escolta


 • Utilització de recursos corporals, vocals i instrumentals, mitjans audiovisuals i tecnologies, textos, partitures, musicogrames i altres representacions gràfiques per a la comprensió de la música escoltada.

 • Elements que intervenen en la construcció d’una obra musical (melodia, ritme, harmonia, timbre, textura, forma, temps i dinàmica) i identificar-los per mitjà de l’audició i l’anàlisi d’obres musicals.

 • Classificació i discriminació auditiva dels diferents tipus de veus i instruments i de distintes agrupacions vocals i instrumentals.

 • Audició, anàlisi elemental i apreciació crítica d’obres vocals i instrumentals de distints estils, gèneres, tendències i cultures musicals, incloent-hi les interpretacions i composicions realitzades a l’aula.

 • La música en directe: els concerts i altres manifestacions musicals.

 • Interés per conéixer músiques de distintes característiques i per ampliar i diversificar les pròpies preferències musicals.

 • Valoració de l’audició com a forma de comunicació i com a font de coneixement i enriquiment intercultural.

 • Interés per desenrotllar hàbits saludables d’escolta i de respecte als altres durant l’escolta.

Bloc 2. Interpretació


 • Exploració de les possibilitats de diverses fonts sonores i pràctica d’habilitats tècniques per a la interpretació.

 • Pràctica, memorització i interpretació de peces vocals i instrumentals apreses per imitació i a través de la lectura de partitures amb diverses formes de notació, dedicant-hi una especial atenció al repertori tradicional de la Comunitat valenciana.

 • Agrupacions vocals i instrumentals en la música de diferents gèneres, estils i cultures. La interpretació individual i en grup.

 • Pràctica de les pautes bàsiques de la interpretació: silenci, atenció a la directora o al director i a les altres o els altres intèrprets, audició interior, memòria i adequació al conjunt.

 • Experimentació i pràctica de les distintes tècniques del moviment i la dansa, expressió dels continguts musicals a través del cos i el moviment, i interpretació d’un repertori variat de danses. Danses tradicionals de la Comunitat valenciana.

 • Utilització dels dispositius i instruments electrònics disponibles per a la interpretació i gravació de peces i activitats musicals, i fer-ne un comentari crític.

 • Interés en el coneixement i l’atenció de la veu, el cos i els instruments.

 • Acceptació i predisposició per a millorar les capacitats tècniques i interpretatives pròpies (vocal, instrumental i corporal), i respecte davant d’altres capacitats i formes d’expressió.

 • Acceptació i acompliment de les normes que regeixen la interpretació en grup i aportació d’idees musicals que contribuïsquen al perfeccionament i gaudi de l’activitat en comú.

Bloc 3. Creació


 • Elaboració d’arranjaments de cançons i peces instrumentals, per mitjà de la creació d’acompanyaments senzills i la selecció de distints tipus d’organització musical (introducció, desenvolupament, interludis, coda, acumulació, etcètera).

 • Composició individual o en grup de cançons i peces instrumentals per a distintes agrupacions a partir de la combinació d’elements i recursos presentats en el context de les diferents activitats que es realitzen a l’aula.

 • Recursos per a la conservació i difusió de les creacions musicals. Enregistrament de les composicions pròpies usant distintes formes de notació i diferents tècniques de gravació.

 • Utilització de recursos informàtics i altres dispositius electrònics en els processos de creació musical.

 • Sonorització de representacions dramàtiques, activitats d’expressió corporal i dansa, i imatges fixes i en moviment en la realització de produccions audiovisuals.

 • Sensibilitat estètica davant de noves propostes musicals, a través del reconeixement dels elements creatius i innovadors que contenen.

 • Valoració de la lectura i l’escriptura musical, i dels distints mitjans de gravació sonora com a recursos per a l’enregistrament i la difusió d’una obra musical.

Bloc 4. Contextos musicals


 • Coneixement de les manifestacions musicals més significatives del patrimoni musical occidental i d’altres cultures. Música tradicional de la Comunitat valenciana.

 • Reconeixement de la pluralitat d’estils en la música actual.

 • Utilització de diverses fonts d’informació per a indagar sobre instruments, compositors i compositores, intèrprets, concerts i produccions musicals en viu o gravades.

 • El so i la música en els mitjans audiovisuals i en les tecnologies de la informació i la comunicació. Valoració dels recursos tecnològics com a instruments per al coneixement i gaudi de la música.

 • La música al servei d’altres llenguatges: corporal, teatral, cinematogràfic, radiofònic i publicitari. Anàlisi de la música utilitzada en diferents tipus d’espectacles i produccions audiovisuals.

 • El consum de la música en la societat actual. Sensibilització i actitud crítica davant del consum indiscriminat de música i la contaminació acústica.

3.3. Quart curs

Bloc 1. Audició i referents musicals


 • La música com un element amb una presència constant en la vida de les persones: l’audició de música en la vida quotidiana, en els espectacles i en els mitjans audiovisuals.

 • Audició, reconeixement, anàlisi i comparació de músiques de diferents gèneres i estils, així com del patrimoni musical d’Espanya, especialment de la Comunitat valenciana: instruments i agrupacions, repertori de danses i cançons tradicionals.

 • Utilització de distintes fonts d’informació per a obtindre referències sobre músiques de diferents èpoques i cultures, incloent-hi les actuals, i sobre l’oferta de concerts i altres manifestacions musicals en viu i divulgades a través dels mitjans de comunicació.

 • La música en els mitjans de comunicació. Factors que influeixen en les preferències i les modes musicals.

 • La crítica com a mitjà d’informació i valoració del fet musical. Anàlisi de crítiques musicals i ús d’un vocabulari apropiat per a l’elaboració de crítiques orals i escrites sobre la música escoltada.

 • L’edició, la comercialització i la difusió de la música. Noves modalitats de distribució de la música i les seues conseqüències per als professionals de la música i la indústria musical.

 • Interés, respecte i curiositat per la diversitat de propostes musicals, així com pels gustos musicals d’altres persones.

 • Rigor en la utilització d’un vocabulari adequat per a descriure la música.

Bloc 2. La pràctica musical


 • Pràctica i aplicació d’habilitats tècniques en grau creixent de complexitat i concertació amb les altres parts del conjunt en la interpretació vocal i instrumental i en el moviment i la dansa. Danses tradicionals de la Comunitat valenciana.

 • Interpretació de peces vocals i instrumentals apreses d’oïda i per mitjà de la lectura de partitures amb diversos tipus de notació, dedicant-hi especial atenció al repertori tradicional de la Comunitat valenciana.

 • Utilització de diferents tècniques, recursos i procediments compositius en la improvisació, l’elaboració d’arranjaments i la creació de peces musicals.

 • Planificació, assaig, interpretació, direcció i avaluació de representacions musicals a l’aula i en altres espais i contextos.

 • Àmbits professionals de la música. Identificació i descripció de les distintes facetes i especialitats en el treball dels músics.

 • Perseverança en la pràctica d’habilitats tècniques que permeten millorar la interpretació individual i en grup i la creació musical.

 • Interés en conéixer les possibilitats que ofereix la música en els àmbits personal i professional.

Bloc 3. Música i tecnologies


 • El paper de les tecnologies en la música. Transformació de valors, hàbits, consum i gust musical com a conseqüència dels avanços tecnològics de les últimes dècades.

 • Utilització de dispositius electrònics, recursos d’Internet i software musical de distintes característiques per a l’entrenament auditiu, l’escolta, la interpretació i la creació musical.

 • Aplicació de diferents tècniques de gravació, analògica i digital, per a enregistrar les creacions pròpies, les interpretacions realitzades en el context de l’aula i altres missatges musicals.

 • Anàlisi de les funcions de la música en distintes produccions audiovisuals: publicitat, televisió, cinema, videojocs, etc.

 • Sonorització d’imatges fixes i en moviment per mitjà de la selecció de músiques preexistents o la creació de bandes sonores originals.

 • Valoració crítica de la utilització dels mitjans audiovisuals i les tecnologies de la informació i la comunicació com a recursos per a la creació, la interpretació, l’enregistrament i la difusió de produccions sonores i audiovisuals.

4. Criteris d’avaluació


L’avaluació en l’Educació Secundària Obligatòria constitueix un procés fonamental en la pràctica educativa, que permet en cada moment recollir informació i realitzar les valoracions per a l’orientació i presa de decisions respecte al procés d’ensenyament-aprenentatge. La funció de l’avaluació és, per un costat, la mesura de l’evolució individual i del grup, però també el diagnòstic dels aspectes que ens han fallat i/o els que han sigut positius per incidir-hi.

Per les seues característiques peculiars, que la diferencien d’altres matèries, en l’ensenyament musical no sempre cal presentar activitats específiques d’avaluació, sinó que poden considerar-se les mateixes de les situacions d’ensenyament-aprenentatge. És a dir, l’avaluació no ha d’estar subjecta a l’«examen» o «prova».


4.1. Segon Curs


 • Reconéixer els diferents paràmetres del so presents en la interpretació i l’anàlisi d’una estructura musical, i distingir els elements que s’utilitzen en la representació gràfica de la música.

 • Percebre i identificar el silenci, entés com a element estructurador del so, i incorporar-lo a l’anàlisi de les produccions musicals, tant les que s’han compost com les que s’han escoltat.

 • Reconéixer auditivament i determinar l’època o cultura a què pertanyen distintes obres musicals escoltades prèviament a l’aula, i interessar-se per ampliar les seues preferències.

 • Diferenciar les sonoritats dels instruments de l’orquestra, així com la forma i els quatre tipus de veus més comunes.

 • Comunicar juís personals als altres sobre la música escoltada.

 • Participar en la interpretació en grup d’una peça vocal, instrumental o coreogràfica, al temps que s’adequa la pròpia interpretació a la del conjunt i assumint-hi rols distints.

 • Interpretar cançons tradicionals de la Comunitat valenciana.

 • Interpretar danses tradicionals de la Comunitat valenciana.

 • Iniciar-se en la utilització d’alguns recursos tecnològics disponibles, de manera que es demostre un coneixement bàsic de les tècniques i els procediments necessaris per a gravar i reproduir música i per a realitzar senzilles produccions audiovisuals.

 • Llegir distints tipus de partitures en el context de les activitats musicals de l’aula com a suport a la interpretació i l’audició.

 • Assolir les pautes de conducta, els hàbits i la disciplina que permeten un adequat desenrotllament de les activitats musicals.

 • Identificar en l’àmbit quotidià situacions en què es produeix un ús indiscriminat del so, analitzar-ne les causes i proposar-hi solucions.

4.2. Tercer Curs


 • Reconéixer auditivament i determinar l’època o cultura a què pertanyen distintes obres musicals escoltades prèviament a l’aula, i interessar-se en ampliar les seues preferències.

 • Identificar i descriure, per mitjà de l’ús de distints llenguatges (gràfic, corporal o verbal) alguns elements i algunes formes d’organització i estructuració musical (ritme, melodia, textura, timbre, repetició, imitació i variació) d’una obra musical interpretada en viu o gravada.

 • Comunicar juís personals als altres sobre la música escoltada.

 • Participar en la interpretació en grup d’una peça vocal, instrumental o coreogràfica, al temps que s’adequa la pròpia interpretació a la del conjunt i assumint-hi rols distints.

 • Acompanyar melodies aplicant els coneixements bàsics de llenguatge musical adquirits i respectar el marc d’actuació d’esquemes rítmic-melòdics en situacions d’improvisació i interpretació.

 • Utilitzar amb autonomia alguns dels recursos tecnològics disponibles, demostrant així un coneixement bàsic de les tècniques i els procediments necessaris per a gravar i reproduir música i per a realitzar produccions audiovisuals senzilles.

 • Elaborar un arranjament per a una cançó o una peça instrumental utilitzant apropiadament una sèrie d’elements donats.

 • Interpretar un repertori variat de danses tradicionals de la Comunitat valenciana.

 • Llegir distints tipus de partitures en el context de les activitats musicals de l’aula com a suport a les tasques d’interpretació i audició.

 • Identificar en l’àmbit quotidià situacions en què es produeix un ús indiscriminat del so, i analitzar-ne les causes i proposar-hi solucions.

 • Caracteritzar la funció dels mitjans de comunicació com a elements de difusió de la música.

4.3. Quart curs


 • Explicar algunes de les funcions que compleix la música en la vida de les persones i en la societat.

 • Analitzar diferents peces musicals a partir de l’audició i l’ús de documents impresos com partitures, comentaris o musicogrames, i descriure’n les característiques principals.

 • Exposar de forma crítica l’opinió personal respecte a distintes músiques i esdeveniments musicals, argumentant-la en relació a la informació obtinguda en diferents fonts: llibres, publicitat, programes de concerts, crítiques, etcètera.

 • Reconéixer i situar en el seu context (històric, filosòfic, artístic) manifestacions musicals de diferents períodes de la història de la música i, en particular, les pròpies de la Comunitat valenciana.

 • Assajar i interpretar, en un grup reduït, una peça vocal o instrumental o una coreografia apreses de memòria a través de l’audició o observació de gravacions d’àudio i vídeo, o per mitjà de la lectura de partitures i altres recursos gràfics, fent-hi una especial incidència en el repertori popular de la Comunitat valenciana.

 • Participar activament en algunes de les tasques necessàries per a la celebració d’activitats musicals en el centre: planificació, assaig, interpretació, direcció, etc.

 • Explicar els processos bàsics de creació, edició i difusió musical, tenint-hi en compte la intervenció de distints professionals.

 • Elaborar un arranjament per a una peça musical a partir de la transformació de distints paràmetres (timbre, nombre de veus, forma, etcètera) en un fitxer MIDI, utilitzant-hi un seqüenciador o un editor de partitures.

 • Sonoritzar una seqüència d’imatges fixes o en moviment utilitzant diferents recursos informàtics.

 • Saber analitzar la música a fi d’extraure’n les principals característiques formals i estilístiques, i situar-les en el seu context cultural.

 • Reconéixer les mostres més importants del patrimoni musical de les diferents comunitats autònomes i en especial el de la Comunitat valenciana (instruments i agrupacions, repertori de danses i cançons tradicionals).



Compartir con tus amigos:
1   2   3


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

    Página principal
Universidad nacional
Curriculum vitae
derechos humanos
ciencias sociales
salud mental
buenos aires
datos personales
Datos personales
psicoan lisis
distrito federal
Psicoan lisis
plata facultad
Proyecto educativo
psicol gicos
Corte interamericana
violencia familiar
psicol gicas
letras departamento
caracter sticas
consejo directivo
vitae datos
recursos humanos
general universitario
Programa nacional
diagn stico
educativo institucional
Datos generales
Escuela superior
trabajo social
Diagn stico
poblaciones vulnerables
datos generales
Pontificia universidad
nacional contra
Corte suprema
Universidad autonoma
salvador facultad
culum vitae
Caracter sticas
Amparo directo
Instituto superior
curriculum vitae
Reglamento interno
polit cnica
ciencias humanas
guayaquil facultad
desarrollo humano
desarrollo integral
redes sociales
personales nombre
aires facultad