Crescendo Projecte Curricular Música ÍndexDescargar 327.28 Kb.
Página3/3
Fecha de conversión09.05.2019
Tamaño327.28 Kb.
1   2   3

2. Continguts


Partint d'aquests supòsits i dels dos grans eixos en què s'articula la matèria –percepció i expressió–, els continguts s'han distribuït en blocs. El primer bloc –Apreciació musical– es vincula directament amb l'eix de percepció, i alhora el segon i tercer –Interpretació i Creació– ho fan amb l'eix d'expressió. Per la seva banda, el quart bloc –La música en la cultura i en la societat– inclou continguts relacionats amb els referents culturals de les músiques que es faran servir en els blocs anteriors, al costat d'altres que ajuden a conèixer millor el món musical actual i el paper de la música en diversos contextos socials i culturals.

2.1. Capacitats de percepció


El principal recurs del mètode és l'audició musical, entesa aquesta no sols com una exemplificació d'explicacions històriques, sinó com una activitat degudament preparada que recorre a diverses estratègies metodològiques. Orienta l'alumne cap a la identificació dels elements integrants del discurs musical. També pretén informar de les diferents maneres d'emprar la música, la relació que guarda amb altres llenguatges artístics i la funció que compleix en la societat actual, en la qual els avanços tecnològics i el consumisme indiscriminat obliguen a fer que s'orienti l'alumne a aprendre a consumir i a valorar cada música segons el seu estil i funció.

Les capacitats d'expressió i percepció del fenomen musical s'uneixen en el llenguatge musical, format pels codis musicals, que afavoreixen el desenvolupament de l'expressió i comprensió de la música. Els seus paràmetres i elements essencials estan presents en tots els procediments i estratègies d'intervenció didàctica.


2.2. Capacitats d'expressió


L'expressió vocal i el cant és, al costat de l'expressió instrumental i el moviment, un dels mitjans essencials d'expressió. La cançó té un component musical i semàntic extraordinari, per la qual cosa serà un dels continguts essencials de la classe de música; pot ser acompanyada pels instruments i és un magnífic recurs per al moviment i el desenvolupament del treball cooperatiu.

L'expressió instrumental, un altre gran recurs de l'expressió musical, parteix de la consideració del propi cos com a instrument musical i pot realitzar-se amb un instrument individualment o mitjançant la pràctica de conjunts instrumentals. Els instruments més habituals són la flauta dolça o de bec, la guitarra, la percussió de làmines, els teclats i la petita percussió.

El moviment i la dansa són formes d'expressió corporal i al mateix temps potencien el desenvolupament psicomotor. A través de la dansa s'experimenten i interioritzen elements bàsics comuns al llenguatge musical i corporal, com les nocions espacials i temporals, l’altura sonora, les graduacions, les formes, els processos formals, etc. En les activitats es plantejaran danses tradicionals i populars, formes de dansa per a peces instrumentals, representació escènica de cançons, danses antigues, modernes, etc. El treball d'aquest mitjà d'expressió no està exempt de dificultats i el professor haurà de respectar les peculiaritats de cada alumne, la seva imatge corporal i sensibilitat, per facilitar que es defineixi i pugui expressar-se amb el moviment.

3. Atenció a la diversitat


Tot el professorat comparteix l'opinió que donar resposta a la diversitat serà el repte educatiu prioritari per al docent en els pròxims anys, tenint en compte la realitat dels centres educatius, en què cada cop hi ha una major diversitat de nivells curriculars. Vivim en una societat cada cop més desigual i multicultural, la qual cosa es tradueix en la presència als centres escolars d'alumnes cada cop més heterogenis. Això obliga a un canvi radical, especialment en una àrea com la Música, que per les seves característiques peculiars integra i acull tots els nois i noies. Per això, aquest mètode ofereix al professor diferents propostes per adaptar les activitats al nivell dels seus alumnes i tractar la diversitat dins l'aula, afavorint aquest tractament mitjançant un conjunt d'estratègies íntimament relacionades amb la metodologia exposada i a través de l'organització del grup de classe.

L'organització d'una classe heterogènia exigeix més habilitats docents que la d'una classe homogènia, més estratègies metodològiques que desenvolupin la interacció i l'intercanvi entre els alumnes i l'acceptació, respecte i confiança entre ells. Per això proposem: • Activitats de treball cooperatiu en què el resultat final depèn de la coordinació i col·laboració del grup, com les activitats corals, la formació de conjunts instrumentals, les coreografies de danses, etc. Mantindrem sempre l’opinió que la diversitat enforteix la classe i ofereix a tots més oportunitats d'aprenentatge.

 • Estratègies socioafectives que contribueixin al desenvolupament d'actituds positives: valoració del cos, la veu, les possibilitats d'expressió i comunicació. Es valoren els petits èxits de cada alumne de manera que aquests tinguin la possibilitat de comprovar els seus progressos en les activitats d'avaluació.

 • Utilització d'un llenguatge clar i comprensible.

 • Disponibilitat d'activitats diversificades (per exemple, activitats diferents per desenvolupar una mateixa capacitat). El protagonista en l'elecció de les activitats serà el professor, que considerarà les diferències individuals i de grup que es detecten en l'avaluació inicial: els interessos dels alumnes, el contacte que han tingut amb les activitats musicals, les destreses adquirides.

 • Presentació d'activitats que permeten diversos graus de realització. Per als alumnes amb dificultats, procurarem que assimilin les idees fonamentals o continguts mínims; els que sense esforç aconsegueixen els objectius dedicaran mes temps a aprofundir en els coneixements adquirits, ampliant i investigant, sense oblidar que en el tractament de la diversitat cal ser flexibles i aplicar les estratègies segons el criteri discret del professor, per evitar que l'alumne se senti discriminat o catalogat com algú especial, tant positivament com negativament.

 • Prioritat al desenvolupament d'actituds per les especials característiques de les relacions psicosocials que es donen a l'aula de Música.

 • Selecció de diverses tècniques didàctiques en funció de les capacitats dels alumnes, que passen des de procediments imitatius fins a l'accés a una cançó o peça instrumental per mitjà de l'aplicació habitual del llenguatge musical.

Es fomenten activitats d'aprenentatge variades i adaptables entre les quals el professor pot elegir, així com agrupaments flexibles: es planifiquen activitats de gran grup, petit grup i individuals.

L'atenció a la diversitat no sols representa un ajust curricular per als mes desfavorits, sinó que també inclou activitats d'ampliació i investigació per als alumnes i les alumnes que han superat els nivells exigits, mitjançant el respecte al ritme d'aprenentatge de cada alumne.


4. Les competències bàsiques


El desenvolupament de les competències bàsiques rep en aquest material una atenció prioritària, partint del convenciment que l'educació ha de realitzar una funció social i formativa més que merament instructora de continguts. Són les capacitats de respondre a demandes complexes i dur a terme tasques diverses de forma adequada. Suposen una combinació d'habilitats pràctiques, coneixements, motivació, valors ètics, actituds, emocions i altres components socials i de comportament que es mobilitzen conjuntament per aconseguir una acció eficaç. Els seus trets diferencials són:

 1. Constitueixen un «saber fer», un saber que s'aplica.

 2. Són susceptibles d'adequar-se a una diversitat de contextos.

 3. Tenen caràcter integrador, perquè comprenen coneixements, procediments i actituds.

Perquè una competència pugui considerar-se bàsica ha de complir tres condicions:

 1. Contribuir a obtenir resultats d'alt valor personal o social.

 2. Poder aplicar-se a un ampli ventall de contextos i àmbits rellevants.

 3. Permetre a les persones que les adquireixen superar amb èxit exigències complexes.

Les competències no han d'interpretar-se com si fossin els aprenentatges mínims comuns, encara que en formin part, sinó com a orientacions dels aprenentatges per aconseguir que els alumnes desenvolupin diverses formes d'actuació i adquireixin la capacitat d'enfrontar-se a situacions noves. La seva principal contribució a l'enriquiment del nostre currículum consisteix a orientar l'ensenyament, en permetre identificar els continguts i els criteris d'avaluació que tenen caràcter d'imprescindibles. No substitueixen els elements que s'inclouen en el currículum, sinó que els completen plantejant un enfocament integrat i integrador de tot el currículum escolar.

La inclusió de les competències bàsiques en el currículum parteix d'una proposta de la Unió Europea, adaptada al nostre marc i a les nostres circumstàncies específiques. Són les següents: 1. Competència comunicativa lingüística i àudiovisual.

 2. Competència matemàtica.

 3. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

 4. Tractament de la informació i competència digital.

 5. Competència social i ciutadana.

 6. Competència artística i cultural.

 7. Competència d'aprendre a aprendre.

 8. Competència d'autonomia i iniciativa personal.

5. Contribució de l'àrea al desenvolupament de les competències bàsiques


Els continguts de la matèria de Música desenvolupen directament les competències comunicatives i, en especial, la competència artística i cultural. Fomenten la capacitat d'apreciar, comprendre i valorar críticament diferents manifestacions culturals i musicals, a través de les experiències perceptives, expressives i del coneixement de músiques de diferents cultures, èpoques i estils. Potencien, així, actituds obertes i respectuoses i ofereixen elements per a l'elaboració de judicis fonamentats cap a les distintes manifestacions musicals, establint connexions amb altres llenguatges artístics i amb els contextos social i històric en què se circumscriu cada obra.

L'orientació de la matèria, en la qual l'expressió juga un paper important, permet adquirir habilitats per expressar idees, experiències o sentiments de forma creativa, especialment presents en continguts relacionats amb la interpretació, la improvisació i la composició, tant individual com col·lectiva, que alhora estimulen la imaginació i la creativitat.

La Música col·labora en el desenvolupament de la competència d'autonomia i iniciativa personal, a través del treball cooperatiu i l'habilitat per planificar i gestionar projectes. La interpretació i la composició són dos clars exemples d'activitats que requereixen planificació prèvia i presa de decisions per obtenir els resultats desitjats. En les activitats relacionades especialment amb la interpretació musical, es desenvolupen capacitats i habilitats com la perseverança, la responsabilitat, l'autocrítica i l'autoestima.

La Música contribueix també a la competència social i ciutadana. La participació en activitats musicals de distinta índole, especialment les relacionades amb la interpretació i creació col·lectiva que requereixen un treball cooperatiu, col·labora en l'adquisició d'habilitats per relacionar-se amb els altres. La participació en experiències musicals col·lectives permet expressar idees pròpies, valorar les dels altres i coordinar les pròpies accions amb les de la resta dels integrants del grup, responsabilitzant-se en la consecució d'un resultat. El contacte amb una àmplia varietat de músiques, tant del passat com del present, afavoreix la comprensió de les aportacions de les diferents cultures i la valoració dels altres i de les característiques de la societat en què es viu.

La Música també contribueix de manera directa al desenvolupament del tractament de la informació i competència digital. L'ús dels recursos tecnològics al camp de la música possibilita el coneixement i domini bàsic del maquinari i el programari musical, els diversos formats de so i d'àudiovisual o les tècniques de tractament i gravació del so relacionats, entre altres, amb la producció de missatges musicals, àudiovisuals i multimèdia. Així mateix, afavoreix el seu aprofitament com a eina per als processos d'autoaprenentatge i la seva possible integració en les activitats d'oci. A més a més, l'obtenció d'informació musical requereix destreses relacionades amb el tractament de la informació, encara que des d'aquesta matèria, mereix especial consideració l'ús de productes musicals i la seva relació amb la distribució i els drets d'autor.

La música també contribueix al desenvolupament de la competència d'aprendre a aprendre, potenciant capacitats i destreses fonamentals per a l'aprenentatge guiat i autònom, com l'atenció, la concentració i la memòria, alhora que desenvolupa el sentit de l'ordre i de l'anàlisi. D'una banda, l'audició musical necessita una escolta reiterada per arribar a conèixer una obra, reconèixer-la, identificar-ne els elements i <>. Per una altra, totes aquelles activitats d'interpretació musical i d'entreteniment auditiu requereixen la presa de consciència sobre les pròpies possibilitats, la utilització de distintes estratègies d'aprenentatge, la gestió i control eficaç dels propis processos.

Amb relació a la competència comunicativa lingüística i àudiovisual, la música contribueix, com altres matèries, a enriquir els intercanvis comunicatius i a l'adquisició i ús d'un vocabulari musical bàsic. També col·labora a la integració del llenguatge musical i del llenguatge verbal, i a la valoració de l'enriquiment d'aquesta interacció.

Des del punt de vista de la competència en el coneixement i la interacció amb el món, la música realitza la seva aportació a la millora de la qualitat del medi ambient, identificant i reflexionant sobre l'excés de soroll, la contaminació sonora i l'ús indiscriminat de la música, a fi de generar hàbits saludables. A més a més, els continguts relacionats amb l'ús correcte de la veu i de l'aparell respiratori, no sols per aconseguir resultats musicals òptims, sinó també per prevenir problemes de salut, incideixen en el desenvolupament d'aquesta competència.a) Competència comunicativa lingüística i àudiovisual: es refereix a la utilització del llenguatge com a instrument, tant de comunicació oral o escrita, com d'aprenentatge i de regulació de conductes i emocions.

La música contribueix a l'adquisició de la Competència comunicativa lingüística i àudiovisual, ja que, igual que altres àrees, ajuda a l'enriquiment dels intercanvis comunicatius i a l'adquisició i ús d'un vocabulari musical bàsic. També col·labora a la integració del llenguatge musical i el llenguatge verbal i a la valoració de l'enriquiment que aquesta interacció genera.

Específicament, Crescendo desenvolupa aquesta competència de diverses maneres. En primer lloc, mitjançant la utilització de la paraula, ja que aquesta conté dos elements de la música: mètrica, que s'associa amb el ritme, i fonètica, amb la melodia. El cant és una continuació de la parla; hi ha una relació molt estreta entre cançó i text. És, a més a més, un acte comunicatiu, perquè al llarg de la història s'han inventat cobles, tornades, cançons, endevinalles, embarbussaments, jocs de sort, amb què la comunitat expressa idees, sentiments, esdeveniments, etc.

Efectivament, la competència lingüística està íntimament relacionada amb l'educació musical i es desenvolupa per mitjà de procediments molt variats: rimes populars, endevinalles, cançons, refranys, jocs de comptar, de sort, de rotllana, narracions, acompanyament de textos amb percussió rítmica i instrumental, ús d'ostinatos rítmics i repetitius que poden dur-se a terme de diferents maneres: amb la veu, amb percussions corporals i instrumentals, etc. A més a més, les cançons ajuden enormement al desenvolupament del llenguatge -augment de vocabulari, expressió, entonació, articulació i vocalització correctes, etc.-, són una excel·lent eina en la fixació de conceptes i, en definitiva, afavoreixen el desenvolupament del llenguatge en la seva faceta comprensiva i expressiva.

El desenvolupament de l'expressió rítmica pot millorar problemes del llenguatge en els seus aspectes lector i d'escriptura (dislèxies, disgrafies, dislàlies, etc.).

Per últim, l'educació musical contribueix a la intel·ligència lingüística perquè implica la interpretació d'uns símbols i l'aprenentatge d'un vocabulari musical específic.b) Competència matemàtica: és l'habilitat per utilitzar els nombres i les seves operacions bàsiques, els símbols i les formes d'expressió i raonament matemàtic.

Específicament, Crescendo contribueix al desenvolupament de la competència matemàtica de diverses maneres, donada l'estreta relació entre música i matemàtiques. En primer lloc, proposa el treball amb elements matemàtics: la força o intensitat del so, els valors o figures, els accents, els temps del compàs, la distància o interval entre els sons, les escales, els graus de l'escala, els tons i els semitons, etc. D'altra banda, la primera matèria de la música -el so i els seus paràmetres físics- s'estudien en els diferents nivells amb divers grau de complexitat.c) Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: és l'habilitat per interactuar en el món físic, tant en els seus aspectes naturals com en els generats per l'acció humana, per comprendre aquests fenòmens, predir-los, millorar-los i preservar les condicions de vida.

La música realitza la seva aportació a la millora de la qualitat del medi ambient identificant l'excés de soroll, la contaminació sonora i l'ús indiscriminat de la música, per reflexionar-hi i generar hàbits saludables. A més a més, es treballa l'ús correcte de la veu i de l'aparell respiratori, no sols per aconseguir resultats musicals òptims, sinó també per prevenir problemes de salut.

Específicament, Crescendo contribueix al desenvolupament d'aquesta competència des de diversos àmbits. D'una banda, mitjançant la sensibilització davant el so, el rebuig a la contaminació acústica i l'hipersonorització del món actual, així com la valoració dels microsons. Es fomenta el rebuig al soroll indiscriminat i a la contaminació sonora actual, invitant a la valoració del silenci i al descobriment de la bellesa dels sons de la natura. Aquesta s'integra també en l'àrea, en ser protagonista de nombroses cançons i melodies, i font d'inspiració d'obres d'importants compositors, que han imitat el so dels ocells, de les plantes, de les estacions, del mar o dels rius. Igualment, es valoren les manifestacions musicals de la comunitat (cants, danses, exposicions, festes, etc.). D'altra banda, en Crescendo, es descobreix el valor estètic musical de diversos objectes quotidians i de rebuig (per exemple, en l'elaboració d'instruments de construcció pròpia), de manera que s'ofereix la creativitat com a contrapartida al mer consumisme.

Per últim, a través de les activitats artísticomusicals, s'afavoreix en l'adolescent la salut mental, per la gratificació personal que experimenten en els treballs creatius, ja individuals o col·lectius, com cançons, danses, jocs i interpretació d'instruments.d) Tractament de la informació i competència digital: es tracta de l'habilitat per cercar, obtenir, processar i comunicar la informació i transformar-la en coneixement.

La música també contribueix de manera directa al desenvolupament del tractament de la informació i competència digital. L'ús dels recursos tecnològics del camp de la música possibilita el coneixement i domini bàsic del maquinari i el programari musicals, els diversos formats de so i d'àudio digital o les tècniques de tractament i gravació del so relacionades, entre altres, amb la producció de missatges musicals, àudiovisuals i multimèdia. N’afavoreix, així mateix, l’aprofitament com a eina per als processos d'autoaprenentatge i la seva possible integració en les activitats d'oci.

A més a més, l'obtenció d'informació musical requereix destreses relacionades amb el tractament de la informació, encara que des d'aquesta matèria mereix especial consideració l'ús de productes musicals i la seva relació amb la distribució i els drets d'autor.

El mètode Crescendo contribueix al desenvolupament d'aquesta competència de diverses maneres. D'una banda, es presenten les diferents utilitats de la informàtica en el terreny musical: reproduir i escoltar música, guardar-la, cercar-hi informació, compondre, etc. En segon lloc, es coneixen els diversos mitjans de gravació i de reproducció del so en l'actualitat y al llarg de la història. En tercer lloc, s'estudia la difusió actual de la música mitjançant mitjans electrònics i digitals. Per acabar, s'estudia de forma crítica la música «enllaunada» i la influència dels mitjans tecnològics en la creació i difusió de la música de tots els estils i en l'èxit de la música comercial.e) Competència social i ciutadana: permet viure en societat, comprendre la realitat social del món en què es viu i exercir la ciutadania democràtica.

La música contribueix també a la competència social i ciutadana. La participació en activitats musicals de distinta índole, especialment les relacionades amb la interpretació i creació col·lectiva que requereixen un treball cooperatiu, ajuda a l'adquisició d'habilitats per relacionar-se amb els altres. La participació en experiències musicals col·lectives dóna l'oportunitat d'expressar idees pròpies, valorar les dels altres i coordinar les pròpies accions amb les dels altres integrants del grup, responsabilitzant-se de la consecució d'un resultat.

La presa de contacte amb una àmplia varietat de músiques, tant del passat com del present, afavoreix la comprensió de diferents cultures i de la seva aportació al progrés de la humanitat, així com la valoració dels altres i dels trets de la societat en què es viu.

Específicament, Crescendo contribueix al desenvolupament d'aquesta competència a través de distintes vies. D'una banda, es fomenta el sentit de pertinença i identificació amb uns grups socials de referència, cosa que implica respecte a les normes bàsiques de convivència. D'altra banda, pretén la no discriminació entre sexes i la igualtat entre homes i dones, mitjançant la col·laboració en grups mixtos i heterogenis i la valoració i gaudi de les obres artísticomusicals en elles mateixes, independentment de qui en siguin autors o autores. Per això, es presenten les veus femenines i masculines i es fomenta la pràctica del cant per afavorir l'acceptació del cant coral i la muda de la veu. Les activitats proposades són igualment motivadores per als nois i per a les noies, des del convenciment que ambdós tenen gustos molt diferents i estils d'aprenentatge també diversos. En definitiva, les activitats musicals no contenen cap forma de discriminació entre homes i dones o estereotip social.

A més a més, l'àrea de Música desenvolupa els següents valors bàsics: tolerància, respecte als altres i a un mateix, acceptació i valoració de l'altre, sentit del diàleg, confrontació d'idees i cooperació en tasques comunes, resolució harmònica i pacificadora de conflictes i rebuig de qualsevol situació de violència. La metodologia de Crescendo afavoreix l'actuació desinhibida, respectuosa dins un grup; la coordinació de la pròpia interpretació amb la dels altres membres del grup, amb sentit d'equip i de conjunt; el respecte i coneixement de les normes de comportament més usuals en els espectacles dramàticomusicals; i l'obertura a manifestacions musicals i artístiques d’altres pobles, regions, grups, autors de diferents edats o amb dificultats físiques, etc.

En definitiva, des de la matèria de Música es valora la diversitat, es proposa el diàleg i la negociació com a formes habituals de treball i es respecta el patrimoni cultural: la música és un llenguatge universal que uneix les persones i ensenya a viure en comunitat.f) Competència artística i cultural: representa apreciar, comprendre i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, per entendre-les com a font de gaudi i enriquiment personal i com a patrimoni de tots.

La matèria de Música contribueix de forma directa a l'adquisició de la Competència artística i cultural en tots els aspectes que la configuren. Fomenta la capacitat d'apreciar, comprendre i valorar críticament diferents manifestacions culturals i musicals, a través d'experiències perceptives i expressives i del coneixement de músiques de diferents cultures, èpoques i estils. Pot potenciar així actituds obertes i respectuoses i oferir elements per a l'elaboració de judicis fonamentats respecte a les distintes manifestacions musicals, establint connexions amb altres llenguatges artístics i amb els contextos social i històric als quals se circumscriu cada obra.

L'orientació d'aquesta matèria, en què l'expressió juga un paper important, permet adquirir habilitats per expressar idees, experiències o sentiments de forma creativa, especialment presents en continguts relacionats amb la interpretació, la improvisació i la composició, tant individual com col·lectiva, que al seu torn estimulen la imaginació i la creativitat. D'altra banda, una millor comprensió del fet musical permet la seva consideració com a font de plaer i enriquiment personal.

El desenvolupament d'aquesta competència és una prioritat de Crescendo, perquè es treballa l'expressió musical mitjançant la interpretació vocal, instrumental i corporal, amb diversos nivells de dificultat, que van, des de la improvisació i expressió individual, al coneixement, maneig i utilització específics del llenguatge de la música. D'altra banda, es desenvolupa la percepció acústica de sons i obres musicals de diverses èpoques i estils, provant d'apreciar els diversos plans de l'audició (sensorial, descriptiu, musical, etc.).

Tant en l'expressió com en la percepció musicals es fomenta el gaudi i l'anàlisi de l'obra artística. El judici crític i la valoració recauen també sobre la presència del món artístic en els mitjans de comunicació social i de consum, de manera que l'adolescent es protegeixi de la invasió sonora de baixa qualitat a què es veu exposat i s'afavoreixi una elecció lliure i selectiva de tota l'oferta musical. Es tracta que coneguin la funció de cada tipus de música i sàpiguen valorar-la.

Per acabar, pel que fa al desenvolupament de la creativitat i l'originalitat, la música ofereix a l'adolescent múltiples possibilitats de desenvolupament del pensament convergent i divergent, i és un instrument d'expressió no només sonor, sinó també verbal, corporal i emocional.g) Competència d'aprendre a aprendre: ajuda a iniciar-se en l'aprenentatge i a ser capaç de continuar-lo de manera autònoma al llarg del temps.

La música també contribueix al desenvolupament de la Competència d'aprendre a aprendre, potenciant capacitats i destreses fonamentals per a l'aprenentatge guiat i autònom, com l'atenció, la concentració i la memòria, alhora que desenvolupa el sentit de l'ordre i de l'anàlisi. D'una banda, l'audició musical necessita una escolta reiterada per arribar a conèixer una obra, reconèixer-la, identificar-ne els elements i «apropiar-se’n». Per una altra, totes aquelles activitats d'interpretació musical i d'entrenament auditiu requereixen una presa de consciència sobre les pròpies possibilitats, la utilització de diverses estratègies d'aprenentatge, i la gestió i control eficaç dels propis processos. En tots aquests casos, és necessària una motivació prolongada, per aconseguir els objectius proposats des de l'autoconfiança en l'èxit del propi aprenentatge.

Específicament, Crescendo contribueix al desenvolupament d'aquesta competència afavorint l'autoaprenentatge i l'automotivació: la interpretació musical suposa cantar, tocar, veure i fer, la qual cosa implica un feedback immediat entre l'audició i la motricitat, amb un important reforç visual. A més a més, aprendre música comporta treballar l'atenció, la concentració i la memòria espacial i musical.

D'altra banda, es proposa la gravació de les pròpies interpretacions dels alumnes, per a la qual cosa es desenvolupa el sentit crític i l'exigència de l'obra ben feta, tant pròpia com aliena. Els continguts es presenten clarament seqüenciats, de manera que no puguin produir-se «llacunes» en l'assimilació dels continguts i es proposen diferents tècniques d'estudi: lectura comprensiva, subratllat, esquemes, presentacions orals, etc.h) Competència d'autonomia i iniciativa personal: es refereix a la possibilitat d'optar amb criteri propi i portar endavant les iniciatives necessàries per desenvolupar l'opció elegida i fer-se’n responsable tant en l’àmbit personal com en el social.

Crescendo col·labora al desenvolupament de la competència d'autonomia i iniciativa personal mitjançant el treball cooperatiu a què abans ens hem referit i l'habilitat per planificar i gestionar projectes. La interpretació i la composició són dos clars exemples d'activitats que requereixen una planificació prèvia i la presa de decisions per obtenir els resultats desitjats. D'altra banda, en aquelles activitats relacionades especialment amb la interpretació musical, es desenvolupen capacitats i habilitats com la perseverança, la responsabilitat, l'autocrítica i l'autoestima, ja que aquests són factors clau per a l'adquisició d'aquesta competència.

Específicament, aquesta competència es desenvolupa en Crescendo mitjançant l'escolta i la creació musical. La música destaca per la seva capacitat de produir emocions; a més a més, els joves són tan capaços com els adults, si no més, de comprendre el sentit emocional de la música. En Crescendo es parteix de l'autoconeixement de les pròpies possibilitats corporals i de la interiorització de la música. També es treballen l'autocontrol (mitjançant el control de la postura), la regulació de la respiració, la relaxació corporal i la dansa. Les activitats musicals que es proposen integren l'aspecte afectiu, el cognoscitiu i la capacitat d’«escoltar-se» un mateix.

D'altra banda, es fomenta la comunicació empàtica entre els companys a partir de les propostes musicals. Amb relació a l'aprenentatge d'habilitats socials, l'educació musical compleix una funció important, perquè treballa específicament l'escolta (percepció) i l'expressió comunicativa (interpretació). La primera habilitat que hem de dominar per relacionar-nos bé amb altres persones és, evidentment, la d'escoltar bé, posar oïda, atenció, fer l'esforç conscient de connectar amb l'altre. Per exemple, la intensitat, com a paràmetre del so, és un aspecte de la comunicació verbal que ha de ser tractat de manera preferent.

Aquestes competències no es treballen de forma independent, sinó entrellaçades. Pretenen integrar els diferents aprenentatges, tant els formals com els informals, i els que corresponen a les diferents àrees o matèries del currículum. En cada unitat de Crescendo es treballen aquelles àrees que són més adequades d'acord amb els continguts de la unitat, com s'especifica en la programació.


6. Components de Crescendo


El present mètode de Música per a l’Educació Secundària Obligatòria consta dels següents materials, que formen una unitat, encara que poden ser treballats en conjunt o de forma individual.

Components per a l'alumne • Llibre de l'alumne.

 • Quadern d'activitats.

 • CD-ROM.

Components per al professor

 • Maletí del professor.

 • Caixa In Crescendo.

a) Components per a l'alumne

Llibre de l'alumne


En la doble pàgina d'inici d'unitat, en la qual s'informa del que es treballarà i de les capacitats que s'espera desenvolupar al llarg d’aquesta unitat, s'introdueix el tema principal a partir d'una motivació.

Les activitats que es proposen són variades i atenen a l'expressió i percepció dels diferents blocs de continguts. Estan ordenades en cada unitat segons la seqüència lògica de l'aprenentatge, però el professor ha de considerar altres aspectes (el nivell del grup i la seva motivació, la combinació en el mateix dia d'activitats de cant, instruments i/o moviment) i no seguir estrictament aquest ordre marcat sinó fer-lo flexible.

L'última pàgina de cada unitat es dedica a l'autoavaluació («Posa't nota») i tracta la diversitat, ocupant-se dels alumnes més avantatjats («Activitats per investigar i ampliar»).

Per a més claredat, les activitats es presenten amb unes icones que informen els alumnes del procediment que han de desenvolupar.


Quadern d'activitats


És un material complementari, d'indubtable valor, per posar en pràctica el que s'ha après en el llibre de l'alumne, fungible, per la qual cosa cada alumne realitzarà aquí directament les activitats proposades. Desenvolupa les nou unitats dissenyades per a cada curs, i en dedica l'última a l'avaluació sumativa.

Pot ser utilitzat de forma independent per l'alumne o com a material de suport. Està especialment dissenyat per afavorir aprendre a aprendre, ja que les activitats s'organitzen en tres grups dins cadascuna de les unitats («Recordo», «Aprenc» i «Per saber-ne més»).

El seu principi metodològic és l'aprenentatge significatiu, basat en l'activitat com a mitjà d'adquisició dels conceptes i, especialment, dels procediments i les actituds. S'afavoreix l'autoaprenentatge i el descobriment a través de la presentació dels mateixos de forma espiral, recurrent i reflexiva. Els exercicis han de corregir-se en finalitzar cada unitat, o bé pel professor, individualment, o bé en grup, perquè sigui efectiu l'aprenentatge.

Encara que en la guia didàctica se suggereix en quin moment del desenvolupament de la unitat ha de realitzar-se cadascuna de les activitats, recordem novament que el criteri del professor és el més important a l'hora d'utilitzar aquest material.


CD-ROM


El quadern d'activitats s'acompanya d'un CD-ROM. Aquest és una combinació multimèdia de recursos que barreja la part visual amb la sonora, i que facilita l'aprenentatge de determinats continguts d'una manera interactiva i lúdica. Suposa, a més a més, un important recurs per atendre la diversitat.

Així mateix, s'ha inclòs en el CD-ROM una selecció d'algunes de les obres musicals que apareixen en el llibre de l'alumne; d'aquesta manera, l'alumne podrà escoltar-les tantes vegades com vulgui a casa i aconseguirà així tenir accés a obres musicals de diversos estils que d'una altra manera difícilment arribarien a la seva discoteca.


b) Components per al professor

Maletí del professor


El maletí inclou els materials següents:
Guia didàctica

La primera part de la guia conté una introducció general a l'àrea i a l'alumne d'Educació Secundària, l'estructura de l'obra, la metodologia, el tractament de les competències bàsiques, el tractament de la diversitat, els recursos i materials de l'aula de música, l'avaluació i la bibliografia.

La segona part inclou una guia per al desplegament de les unitats didàctiques en cadascun dels tres trimestres. Aquí es troba la descripció de cadascuna de les activitats proposades en el llibre de l'alumne, juntament amb unes activitats suggerides i seqüenciades per ordre de menor dificultat a major, i altres activitats d'ampliació per a grups o alumnes que així ho requereixin. El criteri del professor és el que decidirà quant de temps dedicarà a cadascuna de les activitats.

Al final de la guia s'inclouen diversos annexos de gran utilitat. Aquests annexos contenen les partitures d'algunes de les audicions del llibre de l'alumne i unes avaluacions fotocopiables amb les quals es poden mesurar els coneixements dels alumnes. Els exercicis d'avaluació són models de proves o exàmens. S'inclouen tres exàmens trimestrals en dues modalitats (A i B) i l'examen de final de curs.

Així mateix, també s'han inclòs en la guia les solucions de tots els quaderns complementaris que acompanyen el mètode: quadern d'activitats i quadern d'atenció a la diversitat, així com les solucions de les pàgines d'autoavaluació del llibre de l'alumne i de les avaluacions trimestrals.L'obra es desenvolupa en nou unitats didàctiques. Cada unitat consta de:

 • Introducció de la unitat didàctica: eix temàtic o motivacional i plantejament.

 • Objectius didàctics específics de la unitat o capacitats que volem desenvolupar.

 • Continguts: seguint el principi de varietat, en totes les unitats s'inclouen continguts de tots els blocs, així com activitats tant d'audició musical com d'expressió vocal, instrumental i corporal.

 • Competències bàsiques i criteris d'avaluació específics de la unitat.

 • Desenvolupament de la unitat o explicació didàctica de totes i cadascuna de les activitats proposades en els materials per a l'alumnat (llibre de l'alumne i quadern d'activitats), seguida de comentaris didàctics i partitures per posar-les en pràctica. S'informa aquí també dels materials específics necessaris. En cadascuna de les propostes del llibre de l'alumne s'especifiquen les activitats suggerides disposades segons l'ordre de realització i activitats d'ampliació o aprofundiment. No obstant això, cada professor, en funció de les seves possibilitats organitzatives, les característiques del seu grup d'alumnes i les diferències individuals (en definitiva, del seu criteri personal), podrà variar l'ordre establert, suprimir o agregar activitats. A partir d'aquests suggeriments, cada professor establirà les activitats d'ampliació que cregui oportunes per als alumnes d'aptituds superiors i de suport per als que presenten dificultats d'aprenentatge. En l’«Apartat activitats per investigar i ampliar» es formulen diverses preguntes i activitats ordenades segons el desenvolupament de la unitat. El professor en trobarà aquí algunes per repassar i altres per investigar i ampliar. Els estudiants realitzaran només les que siguin apropiades segons els seus diversos nivells d'aprenentatge.
Quadern d'atenció a la diversitat

El quadern d'atenció a la diversitat és un material fungible i fotocopiable especialment dissenyat per als alumnes amb necessitats educatives especials i desfasament curricular.
Diccionari musical

Amplia la informació i els termes i conceptes musicals.
Triple CD àudio

El material àudio que oferim és molt ric, ja que conté totes les gravacions musicals necessàries per al desplegament de les activitats suggerides. Així, el professor trobarà un valuós material sonor amb què desenvolupar les seves classes. Les gravacions han estat enregistrades en el mateix ordre en què apareixen en el llibre i consten de:

 • Cançons i peces instrumentals, amb flautes i instruments Orff, en les quals professors i alumnes trobaran un model i un referent per interpretar-les.

 • Bases musicals o acompanyaments de les cançons i peces instrumentals.

 • Música de danses que es correspon amb les coreografies proposades en el mètode.

 • Audicions musicals. Si bé la majoria s'ofereixen completes, en d’altres, amb un criteri didàctic, s'han seleccionat exclusivament els fragments relacionats amb els continguts i activitats que es treballen.

Tant les cançons com la música de danses i les audicions ofereixen un ventall musical obert en què, a més de la música clàssica, s'integren la música popular folklòrica i també la popular moderna o urbana.

Caixa In Crescendo


A més a més, el nostre mètode de música va acompanyat d'una caixa per a l'aula de Música on el professor trobarà els materials següents:
Quaderns fotocopiables

 • Llenguatge musical: conté diversos exercicis per desenvolupar la lectura musical des dels punts de vista rítmic, melòdic i melodicorítmic. Les activitats estan seqüenciades en funció de la dificultat.

 • Peces instrumentals: consta de diverses peces instrumentals de més gran o menor dificultat que les que recull el llibre de l'alumne, i que serveixen per reforçar, tant individualment com en grup, el desenvolupament de l'expressió instrumental.
Targetes musicals

Les trenta-una targetes musicals, impreses per ambdues cares, donen lloc a seixanta-dues imatges musicals compostes per trenta-un instruments (corda, vent, percussió i electrònics) i trenta-un elements gràfics del llenguatge musical, referits a les figures, les notes i els matisos. La utilització d'aquestes targetes reforça la memorització dels instruments i signes musicals.
Pòsters (amb CD àudio i adhesius) i musicogrames.

Oferim quatre pòsters:

 • Instruments de corda.

 • Instruments de vent.

 • Instruments de percussió.

 • L'orquestra simfònica.

Per treballar els tres primers pòsters, s'adjunta un CD amb els sons dels instruments de corda, vent i percussió i uns adhesius que s'enganxen i desenganxen fàcilment amb els noms de cada instrument. La finalitat d'aquest material és dur a terme un exercici interactiu de discriminació auditiva d'instruments.

Així mateix, es presenten tres musicogrames: • El bo, el lleig i el dolent.

 • Dues danses ràpides.

 • El rellotge musical vienès.

A més de ser un motiu bonic de decoració per a l'aula, aquests recursos pretenen facilitar l'aprenentatge en permetre que se segueixin les explicacions en un mateix suport.

Programari per a pissarres interactives


Finalment, Crescendo va acompanyat d'un nou component que permet crear una experiència multimèdia a les classes: el programari per a pissarres interactives. Hi trobaràs nombrosos recursos que podràs projectar sobre una pissarra interactiva:

 • Pòsters amb les famílies d'instruments i audicions dels sons d’aquests instruments.

 • Musicogrames i audicions que els acompanyen, per seguir-les tots junts en un mateix suport.

 • Quadern de peces instrumentals.

 • Quadern de llenguatge musical.

Programación
Unitat 1. El que sigui sonarà

Objectius

 • Rebutjar la contaminació acústica i reconèixer el soroll com un element perjudicial per a la salut.

 • Diferenciar el so del soroll en el nostre entorn i en obres musicals.

 • Experimentar els tipus i temps de la respiració.

 • Escoltar i apreciar el silenci.

 • Reconèixer i diferenciar els paràmetres del so en l'entorn que ens envolta i en obres musicals.

 • Relacionar-se amb els companys i companyes en activitats de cant i moviment.

 • Valorar i utilitzar la veu i el cos com els primers instruments musicals.

 • Escoltar i tocar instruments de percussió.

 • Seguir audicions mitjançant imatges i musicogramas.

 • Expressar i percebre, en activitats de cant i moviment, la forma musical eco.
Continguts
Apreciació musical

 • So i silenci, música i soroll.

 • Paràmetres del so: altura, durada, timbre i intensitat. Repercussió musical.

 • La pulsació.

 • Elements bàsics del llenguatge musical: ritme i melodia.

 • Forma musical: eco.

 • Audició de fragments musicals.

 • Aplicació d'estratègies d'atenció, audició interior, memòria comprensiva i anticipació durant la pròpia interpretació i creació musical.
Interpretació

 • La veu com a instrument musical expressiu i comunicatiu.

 • Habilitats de respiració (tipus i temps), vocalització i articulació.

 • Sons de l'entorn i corporals.

 • Instruments de l'entorn i corporals.

 • Instruments de percussió escolars i orquestrals.
Creació

 • Improvisació rítmica.

 • Comentari d'un text literari-musical.

 • Mitjans tecnològics de gravació i difusió del so.

 • La improvisació, l'elaboració d'arreglaments i la composició com a recursos per a la creació musical.
La música en la cultura i en la societat

 • L'origen de la música.

 • Música i soroll en l'actualitat. Contaminació acústica.

 • Música enregistrada.
Competències bàsiques

1. Competència en comunicació lingüística (pàg. 4, 5, 6, 8 i 12).

3. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic (pàg. 4, 5, 8 i 9).

5. Competència social i ciutadana (pàg. 7, 9, 10 i 11).

7. Competència per aprendre a aprendre (pàg. 13, 14 i 15).


Criteris d’avaluación

 • Percebre i diferenciar els quatre paràmetres del so en sorolls i sons musicals o no musicals tractats en la unitat.

 • Prendre consciència de la importància de les habilitats de respiració, vocalització i articulació en la interpretació de cançons.

 • Rebutjar les situacions d'excés de soroll i la contaminació acústica.

 • Acceptar el silenci com quelcom imprescindible per a l'audició i interpretació musical.

Unitat 2. Pren bona nota

Objectius

 • Apreciar la grafia musical com a mitjà de difusió de la música.

 • • Reconèixer i classificar les veus masculines i femenines.

 • Acceptar els canvis fisiològics del procés de muda de la veu.

 • Interpretar cançons senzilles en cànon.

 • Entonar els sons de l'escala de do major.

 • Reconèixer i identificar sons i ritmes en situacions contextualitzades.

 • Ballar una coreografia en parelles experimentant de forma conscient la tensió i la relaxació de tronc i extremitats en activitats de moviment.

 • Improvisar rítmicament amb el cos, el moviment i els instruments.

 • Diferenciar els instruments de vent en vent-fusta i vent-metall.

 • Reconèixer els instruments de vent-fusta: flauta dolça o de bec, flauta travessera, clarinet, fagot i oboè.

 • Seguir audicions mitjançant musicogrames.

 • Acceptar diferents tipus de música segons la seva funció i el lloc on s'interpreten.

 • Valorar la contribució personal al grup.
Continguts
Apreciació musical

 • La representació del so: notes, figures, silencis, pentagrama i claus.

 • Pols, ritme, accent i compàs.

 • Forma musical: cànon.

 • Lectura i escriptura musical.

 • Discriminació d'instruments de vent-fusta.

 • Audició de les distintes veus humanes.

 • Utilització de recursos corporals, vocals i instrumentals, mitjans audiovisuals i tecnologies, textos, partitures, musicogrames i altres representacions gràfiques per a la comprensió de la música escoltada.
Interpretació

 • La interpretació vocal: relaxació, respiració, afinació i entonació.

 • Classificació de les veus: masculines i femenines.

 • Procés de muda de la veu.

 • Instruments de vent-fusta: flauta de pan, flauta de bec o dolça, picoho, flauta travessera, oboè, clarinet, fagot, contrafagot i saxòfon.

 • Conjunts orquestrals escolars.

 • Iniciació a la interpretació de la flauta dolça.
Creació

 • Acompanyament rítmic d'un recitat.

 • Improvisació ritmicoinstrumental.

 • •Comentari i anàlisi d'una partitura.

 • •Improvisació vocal i instrumental, individual i en grup, responent a diversos estímuls musicals i extramusicals.
La música en la cultura i en la societat

 • El compositor i l'obra: Prokofiev i Haendel.

 • Santa Cecília com a font d'inspiració de compositors de música culta.

 • Gèneres musicals en la cultura occidental: música de cinema.

 • La música en l'actualitat: tipus de música (folklòrica, culta, popular moderna i religiosa) i espais en què es desenvolupa.
Competències bàsiques

2. Competència matemàtica (pàg. 17 i 18).

3. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic (pàg. 20 i 22).

6. Competència cultural i artística (pàg. 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25 i 27).

8. Autonomia i iniciativa personal (pàg. 22 i 26).


Critèris d’avaluació

 • Practicar la interpretació de les figures musicals i els seus silencis.

 • Llegir i escriure els sons de l'escala de do major en clau de sol en segona.

 • Descobrir la festa de Santa Cecília com a font d'inspiració de músics i data de celebració de concerts.

 • •Reconèixer els instruments de vent-fusta en l'audició: flauta, clarinet, oboè i fagot.

 • Valorar els diversos tipus de veus.

 • Respectar els diversos estils de música (popular, clàssica, moderna i religiosa) que s'han presentat.

 • Practicar la interpretació de figures musicals i els seus silencis.

 • Llegir i escriure els sons de l'escala de do major en clau de sol en segona.

Unitat 3. La música de Nadal

Objectius

 • Recitar ritmes i textos.

 • Utilitzar, en situacions contextualitzades, dos dels signes de prolongació del so: punt i calderó.

 • Diferenciar accentuacions binàries, ternàries i quaternàries en recitats rítmics, cançons i danses.

 • Interpretar cançons a dues veus paral·leles.

 • Reflexionar sobre la utilització de la música com a reclam publicitari.

 • Acompanyar cançons i audicions amb instruments escolars.

 • Participar de la funció de la música en les festes nadalenques.

 • Reconèixer i diferenciar el timbre i tessitura dels instruments de corda fregada.

 • Identificar les veus blanques en una audició.
Continguts
Apreciació musical

 • Elements bàsics del llenguatge musical: ritme (binari i ternari), melodia (frases musicals) i harmonia (melodia en paral·lel).

 • Forma musical: nadala, cançó de Nadal i estrenes.

 • Signes de prolongació: calderó i punt.

 • Melodies en paral·lel.

 • Elements gràfics: línies addicionals.

 • Discriminació de ritmes ternaris i binaris.

 • Diferenciació de frases musicals.

 • Audició de veus blanques i mixtes.

 • Audició d'instruments de corda fregada.
Interpretació

 • La veu en la música: instrument musical expressiu i comunicatiu.

 • Els ressonadors.

 • Tipus de veus humanes: veus infantils o blanques.

 • Cançó a dues veus paral·leles.

 • Classificació dels instruments de l'orquestra: instruments de corda fregada.

 • Instrument de construcció amb materials de rebuig: pal de pluja.

 • La interpretació individual i en conjunts instrumentals.

 • Instruments propis del temps de Nadal.
Creació

 • El taller del luthier.

 • Construcció d'instruments amb materials de rebuig: pal de pluja.

 • Creació d'un anunci publicitari.

 • Acompanyament ritmicomelòdic.

 • Elaboració d'arreglaments de cançons i peces instrumentals, mitjançant la creació d'acompanyaments senzills i la selecció de distints tipus d'organització musical (introducció, desenvolupament, interludis, coda, acumulació, etc.).
La música en la cultura i en la societat

 • El Nadal com a font d'inspiració dels compositors.

 • Nadales tradicionals.

 • Música i publicitat.

 • El consum de música en la societat actual.
Competències bàsiques

3. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic (pàg. 28, 29, 32, 34, 35 i 39).

4. Tractament de la informació i competència digital (p. 35).

5. Competència social i ciutadana (pàg. 36 i 37).

6. Competència cultural i artística (pàg. 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38 i 39).


Criteris d’avaluació

 • Mostrar interès per conèixer els nous elements del llenguatge musical.

 • Diferenciar accentuacions binàries, ternàries i quaternàries en recitats rítmics, cançons i danses.

 • Interpretar cançons a dues veus paral·leles respectant les orientacions del director i dels companys.

 • Valorar la utilització de la música com a reclam publicitari.

 • Acompanyar cançons i audicions amb instruments escolars.

 • Coordinar els moviments propis amb els dels companys.

Unitat 4. Per a què serveix la música?

Objectius

 • Apreciar les distintes funcions de la música.

 • Valorar diferents estils musicals.

 • Reconèixer formes musicals elementals: ostinato, rondó, cànon i formes majors: rèquiem i poema simfònic.

 • Descobrir el poder expressiu de la música.

 • Escoltar instruments de vent-metall.

 • Reconèixer les diverses funcions de la música i apreciar l'audició com a forma d'oci.

 • Fer música en classe amb cançons i peces instrumentals.

 • Interpretar silencis de complement, de preparació i lligadures.

 • Entonar i tocar amb la flauta sons alterats.

 • Ballar una dansa antiga.

 • Abordar, de forma simplificada, el tema de les audicions.
Continguts
Apreciació musical

 • Silencis de corxera de complement i de preparació.

 • Signe de prolongació: la lligadura.

 • Formes musicals: rondó, ostinato, cànon, rèquiem i poema simfònic.

 • Alteracions: pròpies i accidentals.

 • Ritme: cèl·lules rítmiques amb punt.

 • Audició d'instruments de vent-metall.

 • Audició d'obres amb distintes formes musicals.

 • Audició de fragments musicals de distints estils.

 • Apreciació musical

 • Aspectes expressius de la cançó (intensitat, temps, timbre, caràcter i fraseig).

 • Tipus de cançons i les seves característiques.

 • Estils vocals i tipus de cant a través de la història.

 • Possibilitats sonores dels instruments segons el material i la forma de tocar-los.

 • Famílies d'instruments: vent-metall.

 • Els instruments com a mitjà d'acompanyament de cançons i danses.
Creació

 • Realització d'un programa de ràdio.

 • Utilització de mitjans audiovisuals: tècnica de diaporama.

 • Recerca d'informació sobre autors i obres.

 • Composició individual o en grup de cançons i peces instrumentals per a distintes agrupacions a partir de la combinació d'elements i recursos presentats en el context de les diferents activitats que es realitzen a l'aula.
La música en la cultura i en la societat

 • L'obra i les seves característiques: qualitats del so, elements de la música i organització formal.

 • Distints estils musicals i diferents funcions de la música.

 • Música culta i música popular. Situació de l'obra musical en les coordenades d’espai i temps.

 • Música en l'actualitat: al cinema, la ràdio i els mitjans audiovisuals.

 • La dansa com a expressió de formes musicals i manifestació cultural d'un context històric i social.
Competéncies bàsiques

3. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic (pàg. 40, 42, 44 i 45).

4. Tractament de la informació i competència digital (pàg. 48, 49 i 50).

5. Competència social i ciutadana (pàg. 43 i 44).

6. Competència cultural i artística (pàg. 41, 43, 44, 45, 46, 47 i 51).


Criteris d’avaluació

 • Valorar els distints estils musicals segons la funció de la música.

 • Reconèixer les formes musicals elementals -ostinato, rondó i cànon- en activitats d'audició i interpretació.

 • Escoltar en silenci fragments musicals d'obres més àmplies.

 • Descobrir el poder expressiu de la música.

 • Aplicar els nous conceptes del llenguatge musical a la interpretació de cançons o peces instrumentals: sons alterats i silencis.

 • Coordinar el moviment propi amb el del grup en danses modernes i antigues.

Unitat 5. Al ritme del carnestoltes

Objectius

 • Desenvolupar habilitats de respiració, articulació, vocalització i entonació.

 • Improvisar lletres per a una música donada dins una estructura d'estrofa i tornada.

 • •Expressar, de forma original, idees i sentiments a través de distints mitjans: la veu, els moviments corporals, els instruments musicals i les situacions d'interpretació.

 • Apreciar, de forma diferent, dues melodies en funció dels instruments, el caràcter i la velocitat amb què s'interpreten.

 • Accedir a una cançó aplicant-hi els coneixements del llenguatge musical.

 • Seguir una audició de música activa mitjançant musicogramas i preaudicions.

 • Conèixer i valorar les relacions entre música i carnestoltes en diversos contextos.

 • Acceptar els diversos estils musicals que es proposin.

 • Valorar la importància de la sarsuela al teatre musical.

 • Descobrir instruments hispanoamericans: cabaça, reco-reco, congues, forastera, agogó i xoca-ho (chocalo).

 • Representar escènicament un fragment de sarsuela.

 • Improvisar passos i moviments.
Continguts
Apreciació musical

 • El ritme en la música: cèl·lules rítmiques basades en corxera i doble semicorxera. La síncope.

 • Alteracions pròpies i accidentals.

 • La melodia: frases musicals.

 • Audició de fragments musicals d'obres inspirades en l'època de carnestoltes.

 • Discriminació d'instruments populars hispanoamericans.

 • Audició de fragments de sarsuela.

 • Elements que intervenen en la construcció d'una obra musical (melodia, ritme, harmonia, timbre, textura, forma, tempo i dinàmica) i identificació d’aquests elements en l'audició i l'anàlisi d'obres musicals.
Interpretació

 • La interpretació vocal: relaxació, respiració, afinació i entonació.

 • Classificació de les veus masculines i femenines.

 • Impostació de la veu.

 • Cant a capella.

 • Instruments populars hispanoamericans.

 • Conjunts orquestrals escolars.

 • Representació de música escènica.
Creació

 • Construcció d'instruments amb materials de rebuig: kazoo i maraques.

 • Creació de textos per a una música.

 • Improvisació musical.

 • Recursos per a la conservació i difusió de les creacions musicals. Enregistrament de les composicions pròpies usant distintes formes de notació i diferents tècniques de gravació.
La música en la cultura i en la societat

 • Música i carnavals a Catalunya.

 • Gèneres de la música occidental: la sarsuela. La dansa en la sarsuela.

 • Relació de música i carnestoltes en diversos contextos geogràfics.

 • El carnestoltes com a font d'inspiració de compositors de música culta.

 • La música popular i els mitjans de comunicació.

 • Música a la ràdio.

 • Formes de danses urbanes: la samba.
Competències bàsiques

1. Competència en comunicació lingüística (pàg. 53, 54 i 61).

2. Competència matemàtica (pàg. 58 i 63).

6. Competència cultural i artística (pàg. 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60 i 62).

8. Autonomia i iniciativa personal (pàg. 56, 57, 59 i 62).


Criteris d’avaluació

 • Practicar la interpretació de figures rítmiques noves i ja conegudes.

 • Diferenciar les alteracions pròpies de les accidentals.

 • Descobrir l'època de carnestoltes com a font d'inspiració de músics i com a part de la nostra tradició cultural.

 • Valorar la sarsuela com una manifestació espanyola del teatre musical.

 • Respectar els distints estils de música -popular, clàssica i moderna- que s'han presentat.

Unitat 6. El color de la música

Objectius

 • Classificar i descriure els instruments musicals segons les seves qualitats sonores.

 • Enumerar els instruments musicals que componen una orquestra i altres grups musicals.

 • Reconèixer les distintes famílies d'instruments.

 • Diferenciar agrupacions instrumentals i estils musicals: orquestra simfònica, rock and roll, orquestra de jazz, banda i orquestra de càmera.

 • Interpretar cançons a diverses veus en ostinato.

 • Descobrir el registre de la veu.

 • Classificar els instruments segons la família a què pertanyen.

 • Diferenciar diverses agrupacions orquestrals.

 • Ballar rock and roll i pasdoble amb els companys.

 • Escoltar música de diferents estils.

 • Interpretar amb la veu i els instruments adaptacions d'obres musicals.

 • Diferenciar els timbres de diversos instruments.
Continguts
Apreciació musical

 • Elements gràfics de la partitura.

 • Melodia, motius i frases.

 • Harmonia: monodia i polifonia.

 • Formes musicals: ostinato, cànon, simfonia i concert grosso.

 • Discriminació d'agrupacions instrumentals i estils musicals: orquestra simfònica, rock and roll, orquestra de jazz, banda i orquestra de cámara.

 • Audició d'obres i fragments musicals amb diverses tècniques d'audició activa.

 • Audició, anàlisi elemental i apreciació crítica d'obres vocals i instrumentals de diversos estils, gèneres, tendències i cultures musicals, incloent-hi les interpretacions i composicions realitzades a l'aula.
Interpretació

 • Qualitats de la veu, registres i modes d'emissió de la veu.

 • La interpretació vocal: tècniques de relaxació, respiració i emissió.

 • Cant a l'uníson i cant coral en cànon.

 • Classificació dels instruments de l'orquestra: corda, vent i percussió.

 • Agrupacions orquestrals: simfònica, de càmera, de jazz, de rock, banda i rondalla.

 • Els instruments com a mitjà d'acompanyament de cançons i danses.

 • Relació entre agrupacions instrumentals i formes de dansa.
Creació

 • Assistència i participació a un concert.

 • Acompanyament musical per acumulació i desacumulació.

 • Utilització de recursos informàtics i altres dispositius electrònics en els processos de creació musical.
La música en la cultura i en la societat

 • Espais musicals tancats (auditoris de música simfònica, sales de càmera, teatres de sarsuela i òpera) i auditoris oberts (espectacles de rock i bandes).

 • Normes de comportament en un concert i en altres espectacles musicals.

 • Gèneres de la música occidental.
Competències bàsiques

1. Competència en comunicació lingüística (pàg. 65, 67, 71 i 73).

3. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic (pàg. 64, 67 i 72).

6. Competència cultural i artística (pàg. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 i 75).

•7. Competència per aprendre a aprendre (pàg. 67, 69 i 74).


Criteris d’avaluació

 • Diferenciar els distints instruments musicals segons la seva família i qualitats sonores.

 • Reconèixer els instruments que componen diverses agrupacions: orquestra simfònica, de jazz, de rock and roll, banda i orquestra de càmera.

 • Descobrir i acceptar el propi registre de veu.

 • Ser capaç de coordinar-se amb la música i el moviment dels companys per ballar adaptacions de rock and roll.

 • Escoltar músiques de diferents estils.

Unitat 7. Melodies per cantar i ballar

Objectius

 • Expressar, de forma original, idees i sentiments mitjançant l'ús de la veu, els instruments i els moviments i accions d'interpretació i improvisació.

 • Descobrir distintes manifestacions de la música popular i folk.

 • Cantar cançons populars a dues veus.

 • Ballar una dansa popular.

 • Conèixer els «aires» musicals.

 • Apreciar els diversos tipus de cançó popular.

 • Conèixer la diferència entre dansa tradicional, de saló i ballet.

 • Escoltar obres musicals de diversos estils.

 • Participar en coreografies de ballet.

 • Gaudir de l'audició d'obres musicals.
Continguts
Apreciació musical

 • Aire.

 • La melodia: definició i períodes.

 • Forma musical: ballet.

 • Audició de músiques de diversos llocs i estils.

 • Seguiment de l'audició musical mitjançant distintes tècniques d'audició activa.

 • Interès per conèixer músiques de característiques diferents i per ampliar i diversificar les pròpies preferències musicals.
Interpretació

 • La cançó: elements constitutius.

 • Gèneres de cançons segons el cicle de la vida.

 • •La veu humana: qualitats i tipus.

 • Tipus de cançó: a l'uníson, en cànon i a dues veus.

 • La jota: interpretació vocal, instrumental i corporal.

 • Instruments tradicionals o populars.

 • Conjunt instrumental: la cobla.

 • Instruments de la música folk.

 • Els instruments com a acompanyament de cançons i danses.
Creació

 • Construcció d'instruments amb materials de rebuig: tambor de caixa i txalaparta.

 • Improvisació musical.

 • Acompanyaments corporals i instrumentals.
La música en la cultura i en la societat

 • El folklore com a font d'inspiració dels compositors. Relació entre música culta i música popular.

 • Música popular del nostre entorn i d'altres cultures.

 • Història de la dansa i tipus de danses.

 • Les danses populars de Catalunya.

 • El ballet: el moviment i la dansa amb relació a altres arts.

 • Elements de la dansa: passos, figures, agrupacions i acompanyament instrumental.

 • Estils de música moderna derivats del folklore: folk i new age.

 • Difusió de la música popular i el ballet en els mitjans de comunicació.
Competències bàsiques

2. Competència matemàtica (pàg. 80 i 84).

3. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic (pàg. 76, 79, 81, 83, 85 i 86).

5. Competència social i ciutadana (pàg. 77, 78, 79 i 82).

8. Autonomia i iniciativa personal (pàg. 78, 82, 86 i 87).


Criteris d’avaluació

 • Reconèixer i valorar distintes manifestacions folklòriques.

 • Intervenir en el cant col·lectiu a dues veus adaptant la interpretació a l'expressió i entonació del grup.

 • En les audicions proposades, reconèixer instruments en plans sonors elementals.

 • Mantenir la coordinació en activitats grupals de moviment.

Unitat 8. Notes de cinema

Objectius

 • Escoltar i tocar música de bandes sonores de pel·lícules.

 • Descobrir els compassos de subdivisió ternària.

 • Formar acords.

 • Iniciar-se en la interpretació d'un teclat o un piano.

 • Inventar una coreografia en grup.

 • Entonar una cançó a dues veus.

 • Improvisar esquemes de pregunta-resposta.

 • Diferenciar les escales pentatòniques de les diatòniques.
Continguts
Apreciació musical

 • Subdivisió binària i ternària.

 • Grups de valoració especial: treset.

 • Forma musical: pregunta i resposta.

 • Escala pentatònica i diatònica. Graus de l'escala.

 • Acords: consonàncies i dissonàncies.

 • Matisos.

 • Audició de música pianística.

 • Audició de fragments de bandes sonores.

 • Valoració de l'audició com a forma de comunicació i com a font de coneixement i enriquiment intercultural.
Interpretació

 • La cançó al cinema.

 • Cant polifònic a dues veus paral·leles.

 • La veu humana: qualitats i tipus de veu.

 • Instruments de l'orquestra. El piano: història, forma, tipus i tècnica.

 • Les habilitats tècniques com a mitjà d'expressió instrumental.

 • Interpretació amb la veu i els instruments d'adaptacions d'obres musicals cinematogràfiques.
Creació

 • Improvisació en piano o teclat.

 • Acompanyament harmònic.

 • Animació sonora.

 • Sonorització de representacions dramàtiques, activitats d'expressió corporal i dansa, i imatges fixes i en moviment en la realització de produccions audiovisuals.
La música en la cultura i en la societat

 • Música en l'actualitat: pluralitat d'estils en la música contemporània. El rock simfònic.

 • La música al servei del llenguatge audiovisual.

 • La música de les bandes sonores de cinema.

 • Comèdia musical i ballet al cinema.
Competències bàsiques

2. Competència matemàtica (pàg. 89, 91, 94 i 96).

3. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic (pàg. 88, 89, 93, 94, 97 i 98).

4. Tractament de la informació i competència digital (pàg. 88, 89, 96 i 98).

8. Autonomia i iniciativa personal (pàg. 90, 92, 93, 95 i 99).


Criteris d’avaluació

 • Reconèixer i valorar distintes manifestacions de la música en els mitjans de comunicació.

 • Intervenir en el cant col·lectiu a dues veus adaptant la pròpia interpretació a l'expressió i entonació del grup.

 • Reconèixer temes musicals elementals en les audicions proposades.

 • Coordinar-se amb el grup en activitats d'interpretació.

Unitat 9. La cançó de l'estiu

Objectius

 • Interpretar cançons i peces instrumentals amb els companys.

 • Participar a les manifestacions de l'estiu en què està present la música.

 • Escoltar fragments d'òpera ambientats a l'estiu.

 • Iniciar-se en l'aprenentatge de la tècnica de la guitarra.

 • Diferenciar la guitarra elèctrica de l'espanyola.

 • Escoltar obres musicals de guitarra d'estils diferents.

 • Seguir les audicions mitjançant musicogramas i moviment.

 • Practicar coreografies de balls de saló treballats al llarg del curs.

 • Analitzar críticament la manipulació dels gustos musicals a través dels mitjans de comunicació.

 • Aplicar, de forma autònoma, els conceptes adquirits de llenguatge musical.
Continguts
Apreciació musical

 • Modalitat: escala diatònica major i menor. Graus de l'escala diatònica.

 • Elements de la música: ritme, melodia, harmonia i textura.

 • Grups de valoració especial: treset.

 • Alteracions: sol sostingut.

 • Escriptura i lectura musical.

 • Acords com a acompanyament de cançons i melodies.

 • Forma musical: rondó.

 • Audició d'obres vocals (òpera).

 • Discriminació del so de la guitarra.

 • Audició de fragments musicals inspirats en l'època estival.

 • La música en directe: els concerts i altres manifestacions musicals.
Interpretació

 • Cançó popular moderna.

 • Anàlisi dels elements constitutius de la cançó (ritme, melodia, harmonia i forma).

 • Estils de cant.

 • La guitarra: història, forma, tipus i tècnica.

 • Les habilitats tècniques com a mitjà d'expressió instrumental.

 • La interpretació individual i en grup.

 • Pràctica, memorització i interpretació de peces vocals i instrumentals apreses per imitació i a través de la lectura de partitures amb diverses formes de notació.
Creació

 • Improvisació amb la guitarra.

 • Organització d'un concert escolar.

 • Creació d'una coreografia en grup.

 • Composició i transcripció d'una cançó de moda.

 • Sensibilitat estètica enfront de noves propostes musicals, valorant els elements creatius i innovadors d’aquestes propostes.
La música en la cultura i en la societat

 • L'estiu com a inspiració dels compositors de música culta.

 • Gèneres musicals de la cultura occidental: l'òpera.

 • La música en directe: actuacions musicals i concerts.

 • La música en l'actualitat: el consum de música en la societat actual i la música difosa en els mitjans de comunicació. Pluralitat d'estils en la música contemporània.

 • Festivals de la cançó, gires i concerts d'estiu.
Competències bàsiques

1. Competència en comunicació lingüística (pàg. 101, 106 i 107).

5. Competència social i ciutadana (pàg. 100, 105, 106, 108, 109 i 110).

6. Competència cultural i artística (pàg. 102, 104, 105, 106, 107, 110 i 111).

7. Competència per aprendre a aprendre (pàg. 103, 108, 109 i 110).


Criteris d’avaluació

 • Utilitzar, de forma autònoma i creativa, els aspectes bàsics del llenguatge musical ja coneguts.

 • Elaborar judicis personals sobre els usos socials de la música.

 • Escoltar en silenci obres musicals importants, reconeixent les intencions i funcions que tenen.

 • Reconèixer i valorar distintes manifestacions de la música en els mitjans de comunicació.
Projecte Curricular Catalunya - CrescendoCompartir con tus amigos:
1   2   3


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

    Página principal
Universidad nacional
Curriculum vitae
derechos humanos
ciencias sociales
salud mental
buenos aires
datos personales
Datos personales
psicoan lisis
distrito federal
Psicoan lisis
plata facultad
Proyecto educativo
psicol gicos
Corte interamericana
violencia familiar
psicol gicas
letras departamento
caracter sticas
consejo directivo
vitae datos
recursos humanos
general universitario
Programa nacional
diagn stico
educativo institucional
Datos generales
Escuela superior
trabajo social
Diagn stico
poblaciones vulnerables
datos generales
Pontificia universidad
nacional contra
Corte suprema
Universidad autonoma
salvador facultad
culum vitae
Caracter sticas
Amparo directo
Instituto superior
curriculum vitae
Reglamento interno
polit cnica
ciencias humanas
guayaquil facultad
desarrollo humano
desarrollo integral
redes sociales
personales nombre
aires facultad