Crescendo Projecte Curricular Música Índex


El currículum oficial d'Educació Secundària ObligatòriaDescargar 327.28 Kb.
Página2/3
Fecha de conversión09.05.2019
Tamaño327.28 Kb.
Vistas30
Descargas0
1   2   3El currículum oficial d'Educació Secundària Obligatòria

1. La música en l'Educació Secundaria Obligatòria


La música és un element amb un valor inqüestionable en la vida de les persones. El desenvolupament tecnològic ha provocat enormes canvis quantitatius i qualitatius pel que fa a la creació, interpretació i difusió de la música. Per poder gestionar aquesta massiva presència del so i la música en el nostre entorn social, cal poder reflexionar, de manera crítica, sobre la realitat sonora del nostre món.

La música en l'Educació Secundaria Obligatòria ha de procurar el desenvolupament dels recursos intel·lectuals, afectius i socials de l'alumnat a través de tres grans àmbits fonamentals: l'escolta significativa, la interpretació vocal i instrumental i la creació musical. Aquests àmbits, que constitueixen una aprofundiment del treball iniciat en l'Educació Primària, es complementen amb un coneixement reflexiu de la música i el seu context i determinen els apartats en què s'organitzen els continguts curriculars.

Els objectius de la matèria es fonamenten en la concepció de la música com una pràctica i com un objecte de coneixement. La comprensió, la reflexió i la valoració de la música s'han d'imbricar i complementar amb les dimensions creatives, expressives i comunicatives de la pràctica musical, de manera que s'enriqueixin mútuament per afavorir l'aprenentatge. La pràctica musical individual permet desenvolupar la sensibilitat personal i estètica, exercir la creativitat, enriquir la pròpia expressió i canalitzar emocions i sentiments. La pràctica musical en grup permet involucrar-se en projectes comuns, desenvolupar habilitats socials i de relació personal, assumir responsabilitats i potenciar actituds de participació i respecte.

L'estudi de la música contribueix a estructurar el pensament, a conèixer, explicar i comprendre el món, i possibilita la reflexió crítica i el raonament fonamentat. Els continguts del currículum de música parteixen d'una visió universal del fet musical, entenent que el coneixement i la valoració de la música catalana i de la música culta occidental són el punt de partida per possibilitar la comprensió de la pluralitat musical actual i de les tradicions i cultures musicals del món.

La música és un mitjà per conformar la nostra identitat personal i col·lectiva, i alhora un punt de connexió entre cultures, que permet el coneixement i l'enriquiment mutu. El desenvolupament de les competències musicals requereix un treball constant, rigorós i acurat, i una reflexió permanent sobre el propi aprenentatge i sobre la manera com es desenvolupen les tasques i les activitats musicals. Per això es planteja una continuïtat clara de l'aprenentatge musical de l'Educació Primària.

2. Objectius de l'àrea de Música


L'ensenyament de la Música en aquesta etapa tindrà com a objectiu el desenvolupament de les capacitats següents:

 • Utilitzar la veu, els instruments i el cos per expressar-se musicalment de forma creativa i personal.

 • Escoltar comprensivament música d'estils, generacions i cultures diverses, amb interès, respecte i sensibilitat estètica.

 • Conèixer l'entorn musical i cultural propi i tenir consciència de la universalitat de la pràctica musical, assumint reflexivament la diversitat de cultures i identitats musicals.

 • Conèixer i aplicar tècniques instrumentals i vocals bàsiques per a la interpretació i la creació musical i per a l'expressió corporal.

 • Participar, de forma responsable i proactiva, en activitats musicals organitzades a l'aula, al centre o en la comunitat educativa, afavorint la cooperació i el treball comú.

 • Reflexionar sobre la dimensió social i cultural de la música i comprendre les seves relacions amb altres àmbits artístics i amb els mitjans de comunicació.

 • Cercar i comprendre informació procedent de diferents fonts i mitjans per enriquir els coneixements musicals propis, fent-ne una lectura rigorosa i reflexiva.

 • Fer ús de la tecnologia per enriquir la percepció, l'expressió i la creació musicals, amb autonomia i esperit crític.

 • Comunicar coneixements, judicis i opinions musicals de forma oral i escrita, amb rigor i claredat, respectant les persones i els valors democràtics.

 • Valorar l'escolta, la pràctica i la creació musical com a font de gaudi, d'enriquiment personal i de coneixement d'un mateix i del món.

3. Continguts


Els continguts de la matèria de cada curs s'organitzen en tres apartats: Escoltar i comprendre; Interpretar i crear i Dimensió social i cultural. En el primer curs, els continguts potencien l'escolta i la interpretació musical; en el tercer curs, els continguts se centren en la comprensió i la valoració, sense deixar de costat la pràctica musical (creació, interpretació, gravació, difusió), tenint sempre en compte la dimensió social de la música. I en el quarts curs, de caràcter optatiu, s'aprofundeix en tots aquests aspectes, fent un èmfasi especial en la dimensió cultural de la música, transcendint l'entorn més immediat de l'alumnat.

Encara que en l'Educació Secundaria Obligatòria els continguts es presentin organitzats per matèries, per a la consecució de les competències bàsiques és convenient establir-hi relacions, sempre que sigui possible. La connexió entre continguts de matèries diverses mostra les diferents maneres de tractar una mateixa situació, dóna un sentit més ampli als conceptes i n’afavoreix la comprensió. De la mateixa manera, els continguts que en una matèria es presenten com a instrument, trobaran en una altra els contextos adequats que els donaran sentit.


3.1. Primer Curs

Bloc 1. Escoltar i comprendre


 • Escolta atenta, escolta memorística, escolta comprensiva, escolta reflexiva i escolta creativa.

 • Identificació i anàlisi auditiva d'elements significatius de la melodia, l'harmonia, el ritme, el timbre i la textura en obres i pràctiques musicals diverses.

 • Classificació i discriminació auditiva dels diversos tipus de veus i instruments i de diverses agrupacions vocals i instrumentals.

 • Sensibilització cap a les dimensions sensorials i terapèutiques del so i de la música i consideració de la importància d'un entorn sonor saludable.

 • Interès per escoltar i conèixer obres i estils musicals diversos.

Bloc 2. Interpretar i crear


 • Interpretació d'obres musicals i pràctica de l'expressió corporal i la dansa utilitzant la veu, els instruments i el cos.

 • Improvisació i creació amb elements bàsics de llenguatge musical, reflexionant sobre els processos creatius i els components essencials del llenguatge musical.

 • Exploració i desenvolupament d'habilitats i tècniques elementals de la veu i dels instruments musicals: afinació, precisió, dicció, fraseig i expressió.

 • Lectura i escriptura de notació musical, també amb editors musicals, al servei de l'audició, la interpretació, la creació i la comprensió de la música.

 • Coneixement i pràctica de pautes i hàbits d'assaig i d'interpretació individual i en grup.

Bloc 3. Dimensió social i cultural


 • Coneixement i valoració de manifestacions i obres significatives del patrimoni musical català i universal.

 • Utilització de fonts d'informació diverses i plurals, per al coneixement de la música.

 • Coneixement dels recursos musicals que ofereix l'entorn cultural i social pròxim i disposició a utilitzar-los de forma cívica i autònoma.

 • Utilització correcta del vocabulari musical específic per descriure i explicar els components essencials del llenguatge musical.

 • Valoració de la pràctica musical com a font de coneixement, d'expressió i de gaudi personal.

3.2. Tercer Curs

Bloc 1. Escoltar i comprendre


 • Aprofundiment en l'escolta atenta, l'escolta memorística, l'escolta comprensiva, l'escolta reflexiva i l'escolta creativa.

 • Aprofundiment en la identificació i anàlisi auditiva d'elements significatius de la melodia, l'harmonia, el ritme, el timbre i la textura en obres i pràctiques musicals diverses.

 • Comprensió i valoració d'obres i pràctiques musicals en la seva dimensió expressiva i estètica.

 • Expressió raonada d'opinions i judicis musicals, adoptant una actitud de diàleg i respecte.

 • Interès per escoltar i conèixer obres i estils musicals diversos.

Bloc 2. Interpretar i crear


 • Interpretació d'obres musicals i pràctica de l'expressió corporal i la dansa utilitzant la veu, els instruments i el cos.

 • Improvisació i creació de fragments i composicions musicals senzilles, reflexionant sobre els processos creatius i els components essencials del llenguatge musical.

 • Desenvolupament d'habilitats i tècniques bàsiques d'improvisació i composició musical orientades a la creativitat i a l'expressió personal i col·lectiva.

 • Desenvolupament d'habilitats i tècniques elementals de la veu i dels instruments musicals: afinació, precisió, dicció, fraseig i expressió.

 • Lectura i escriptura de notació musical, també amb editors musicals, al servei de l'audició, la interpretació, la creació i la comprensió de la música.

 • Utilització de dispositius i instruments electrònics a l'abast per a la creació, interpretació, gravació i anàlisi de peces i activitats musicals.

Bloc 3. Dimensió social i cultural


 • Coneixement i valoració de manifestacions i obres musicals significatives del patrimoni musical català i universal.

 • Aproximació a la pluralitat d'estils i corrents musicals actuals i als seus valors culturals i socials.

 • Utilització de fonts d'informació diverses i plurals, per al coneixement de la música.

 • Valoració crítica de la presència del so i la música en el propi entorn, i del seu consum en la societat actual.

 • Valoració de la pràctica musical com a font de coneixement, d'expressió i de gaudi personal.

3.3. Quart Curs

Bloc 1. Escoltar i comprendre


 • Aprofundiment en l'escolta atenta, l'escolta memorística, l'escolta comprensiva, l'escolta reflexiva i l'escolta creativa.

 • Identificació i anàlisi auditiva d'elements significatius d'estils, generacions i formes en obres i pràctiques musicals diverses.

 • Comprensió i valoració d'obres i pràctiques musicals en la seva dimensió expressiva, estètica, comunicativa i social.

 • Expressió raonada d'opinions i judicis musicals, oralment i per escrit, utilitzant un vocabulari adequat i adoptant una actitud de diàleg i respecte.

 • Interès per escoltar i conèixer obres i estils musicals diversos.

 • Reflexió sobre la presència social de la música i consideració de la importància d'un entorn sonor saludable.

Bloc 2. Interpretar i crear


 • Aprofundiment en la interpretació d'obres musicals i en la pràctica de l'expressió corporal i la dansa utilitzant la veu, els instruments i el cos.

 • Improvisació i creació d'arreglaments i composicions musicals senzilles, reflexionant sobre els processos creatius i els components idiomàtics dels estils musicals.

 • Aprofundiment en el desenvolupament d'habilitats i tècniques bàsiques d'improvisació i composició musical orientades a la creativitat i a l'expressió personal i col·lectiva.

 • Aprofundiment en el desenvolupament d'habilitats i tècniques elementals de la veu i dels instruments musicals utilitzats.

 • Utilització de recursos informàtics i electrònics com a eines per a l'escolta, la interpretació, la creació, l'edició, la gravació i la difusió de fragments i obres musicals.

 • Realització d'audicions o concerts i participació activa en les fases de planificació, assaig, execució, direcció i avaluació.

Bloc 3. Dimensió social i cultural


 • Coneixement i valoració d'obres i estils musicals significatius de la música culta catalana i occidental.

 • Aproximació a la pluralitat de tradicions musicals del món i als seus valors culturals i estètics.

 • Utilització de fonts d'informació diverses i plurals per al coneixement de la música i del seu context històric, cultural i social.

 • Anàlisi de les relacions de la música amb el cinema, el teatre, els mitjans de comunicació, la publicitat, els vídeojocs i la indústria musical.

 • Utilització correcta del vocabulari musical específic per descriure i explicar els components essencials d'estils, generacions i cultures musicals diverses.

 • Coneixement dels recursos per a la creació, interpretació, gravació i difusió de produccions sonores i àudiovisuals que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació i disposició a utilitzar-los de forma cívica i responsable.

4. Criteris d'avaluació


L'avaluació en l'Educació Secundaria Obligatòria constitueix un procés fonamental en la pràctica educativa, permetent en cada moment recollir informació i realitzar les valoracions per a l'orientació i presa de decisions respecte al procés d'ensenyament-aprenentatge. La funció de l'avaluació és, d'una banda, la mesura de l'evolució individual i del grup, però també el diagnòstic dels aspectes que ens han fallat i/o els que han estat positius, per tal d’incidir-hi.

Per les seves característiques peculiars, que la diferencien d'altres matèries, en l'ensenyament musical no sempre és necessari presentar activitats específiques d'avaluació, sinó que poden considerar-se avaluatives les mateixes de les situacions d'ensenyament-aprenentatge. És a dir, l'avaluació no ha de ser subjecta a «examen» o «prova».


4.1. Primer Curs


 • Utilitzar l'escolta atenta per memoritzar, comprendre i reflexionar sobre la música actual de forma personal, crítica i creativa.

 • Crear, individualment o en grup, idees musicals amb la veu i/o els instruments escolars, mostrant iniciativa, creativitat i imaginació.

 • Participar en la interpretació en grup d'obres musicals senzilles de forma activa i cooperativa.

 • Identificar i comprendre de forma auditiva els elements significatius de la música (la melodia, l'harmonia, el ritme, el timbre i la textura) en fragments d'obres representatives del repertori musical occidental i català.

 • Identificar de forma auditiva la correlació de la notació musical amb els elements significatius de la música.

 • Identificar, en l'àmbit quotidià, els diferents usos i funcions de la música.

 • Expressar una opinió raonada sobre l'experiència musical pròpia.

 • Participar en projectes musicals col·lectius, mostrant bons hàbits de treball personal i de treball en equip.

 • Comunicar, de forma oral o escrita, els coneixements musicals adquirits, utilitzant correctament el vocabulari musical específic.

4.2. Tercer Curs


 • Utilitzar l'escolta atenta per memoritzar, comprendre i reflexionar sobre la música actual de forma personal, crítica i creativa.

 • Crear, individualment o en grup, fragments o frases musicals amb la veu i/o els instruments escolars, mostrant iniciativa, creativitat i imaginació.

 • Participar en la interpretació en grup d'obres musicals senzilles de forma activa i cooperativa, assumint les responsabilitats pròpies de la interpretació pública.

 • Utilitzar, de forma autònoma i eficaç, els recursos bàsics que ofereixen la tecnologia musical i les TIC per a la interpretació musical i per a la recerca d'informació.

 • Expressar opinions musicals pròpies, fonamentant-les en els valors estètics, culturals i socials que encarnen les opcions fetes.

 • Identificar, en l'àmbit quotidià, els diferents usos i funcions de la música i la seva presència social, apreciant críticament les seves múltiples facetes.

 • Expressar una opinió raonada sobre esdeveniments musicals del món actual.

 • Participar en projectes musicals col·lectius, mostrant bons hàbits de treball personal i de treball en equip.

 • Comunicar, de forma oral o escrita, els coneixements musicals adquirits fent servir correctament el vocabulari musical específic.

4.3. Quart Curs


 • Utilitzar l'escolta atenta per memoritzar, comprendre i reflexionar sobre la música actual i la música del passat de forma personal, crítica i creativa.

 • Crear, individualment o en grup, breus peces musicals amb la veu i/o els instruments escolars, mostrant iniciativa, creativitat i imaginació.

 • Participar en la interpretació en grup d'obres musicals senzilles de forma activa i cooperativa, assumint les responsabilitats pròpies de la interpretació pública.

 • Identificar i comprendre de forma auditiva els elements significatius de gèneres i estils musicals en fragments d'obres representatives del patrimoni musical universal.

 • Utilitzar els recursos bàsics que ofereixen la tecnologia musical i les TIC per a la producció, gravació i difusió de la música, de forma autònoma i eficaç.

 • Exposar valoracions i judicis estètics propis referits a obres musicals de tradicions i cultures diverses, argumentant-los amb criteris artístics i mostrant interès i respecte per les valoracions diferents.

 • Identificar, en l'àmbit quotidià i històric, els diferents usos i funcions de la música i la seva presència social, apreciant críticament les seves múltiples facetes.

 • Reflexionar sobre els usos de la música en el món actual de forma crítica, raonada i respectuosa.

 • Dur a terme projectes musicals col·lectius, mostrant bons hàbits de treball personal i de treball en equip.

 • Comunicar, de forma oral o escrita, els coneixements musicals adquirits utilitzant correctament el vocabulari musical específic.

5. L'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria

Aspectes psicoevolutius generals


Els alumnes que cursen Educació Secundària Obligatòria es troben en el període de preadolescència i adolescència, moment en què s'ha produït el canvi fisiològic que va deixant endarrere els seus cossos de nen. Això els obliga a adaptar-se al seu nou aspecte i al seu futur paper d'adults, amb el qual defineixen la seva identitat i la seva posició davant la societat. La feina de l'educador serà respectar i donar suport a l'evolució harmònica en aquest moment delicat, en què es produeix la transició entre la infància i la vida adulta.

Desenvolupament intel·lectual


En aquestes edats es desenvolupen noves habilitats de raonament lògic, de pensament més abstracte, hipotètic, reflexiu. Els alumnes i alumnes van prenent a poc a poc consciència d'un món interior propi. Analitzen, reflexionen sobre la seva realitat i els seus sentiments en un procés mitjançant el qual identifiquen la seva personalitat. Encara que intel·lectualment estan arribant al punt més alt, això no va acompanyat de la seguretat en ells mateixos, sinó que, al contrari, se senten indecisos, tímids i inestables, per la qual cosa fluctuen entre temporades en què romanen silenciosos, retrets i desganats i altres en què es comporten de forma extravertida i activa.

Canvis físics i imatge corporal


L'adolescent percep el seu nou cos com alguna cosa estranya, perquè difereix de la seva imatge corporal anterior. La transformació física, que comença entorn dels onze anys i continua fins als divuit o dinou, és un llarg procés de canvis per aconseguir la maduresa física i sexual característica del propi cos en l'època juvenil. Comporta forta conseqüències en el noi i la noia: ha de reconèixer i apropiar-se d'un nou cos, dominar-lo a nivell funcional i assumir-lo psicològicament. El procés és diferent en els nois i en les noies i també hi influeix la procedència social, econòmica i ètnica. L'adolescent tendeix a comparar-se amb els seus companys i, sobretot, amb la imatge ideal que tingui de referència i que varia enormement en funció de les èpoques i les modes. En el cas dels nois, el seu desconcert s'accentua, a més a més, pels problemes derivats de la muda de la veu.

La independència com a recerca d'identitat


En aquest període es passa de la dependència de la infància a l'aspiració d'independència. En aquest procés d'autoafirmació l'adolescent es distancia dels adults, especialment dels pares i professors, critica la seva manera de fer, la forma de tractar-lo, la sensació que no el comprenen, l'actitud tancada davant de tot el que és nou, les restriccions que se li imposen. Es tracta d'una autoafirmació mitjançant l'oposició a l'entorn.

Idealisme i necessitat nous models


Existeix en aquestes edats una tendència a l'idealisme. Els adolescents volen crear un món ideal a la seva mida, ja que el que els ofereix l'adult els sembla molt limitat i definit. Els seus herois i ídols ja no són persones pròximes (pares, professors, etc.), sinó figures llunyanes (cantants, actors, esportistes, etc.), o bé creen els seus propis ideals d'invenció personal.

Autoafirmació personal a través del grup


L'amistat ocupa un paper important en la vida de l'adolescent: els amics són un substitut de la família que proporciona estimulació, empatia, pertinença, participació i fins i tot gregarisme. Senten la necessitat de comunicar les pròpies idees i experiències i exigeixen una amistat exclusiva. En el grup d'amics es busca el suport i el reconeixement necessaris per aconseguir seguretat. Rebutgen la presència de l'adult per poder refermar la seva pròpia personalitat i solen ser reservats a fi de preservar la seva intimitat.

El paper de la música en la vida dels adolescents


La música sempre ha exercit un paper important en l'aprenentatge i la cultura, podent arribar a influir en els costums i les emocions. Forma part de la tradició d'un país o regió (sardanes, sevillanes, tangos...) o d'un organisme cultural (estudiantines universitàries...). En nombroses circumstàncies, la música es converteix en vertadera protagonista (la nadala durant el Nadal, un vals com a primer ball en una casament, les isas en una romeria canària...), o també els propis intèrprets (Plácido Domingo, Los Sabandeños...) o autors (Mozart, Beethoven, Vivaldi...). En la música popular moderna, a partir dels anys cinquanta, el rock and roll va entrar a formar part de la història de la mà del seu intèrprets més aplaudits (Elvis Presley, The Beatles The Rolling Stones...).

Però és ara, més que en altres èpoques, quan l'adolescent viu embolcallat de sons musicals. La música és sovint una companyia constant. Exerceix un paper important en la socialització i en la formació de la seva personalitat, i s'ha convertit en un símbol de la seva recerca d'identitat i autonomia. Els nois i noies fan servir la música com a reforç d'identificació amb el seu grup d'iguals, com a vehicle de la seva rebel·lia contra les convencions, com a ajuda per establir una identitat separada de la dels seus pares o simplement per relaxar-se, entretenir-se o evitar el sentiment de soledat. Escoltar música i veure vídeos musicals són dues de les activitats d'oci més importants durant l'adolescència. Els nostres alumnes escolten música des que s'aixequen fins que se’n van a dormir, i fins i tot molts dormen amb música. La senten com a acompanyament a la dutxa, mentre fan els deures o ajuden en les tasques de casa, quan van amb metro, amb autobús, amb cotxe, a la moto a través dels cascos , o mentre veuen la televisió i parlen amb els amics.

L'educador ha de ser conscient d'aspectes que afecten enormement els alumnes amb relació a la seva experiència musical. Un d’aquests aspectes és que estem immersos en la societat del canvi, uns canvis que se succeeixen a una velocitat meteòrica i sorprenen fins i tot l’adolescent. «Com no m'agrada, ho canvio», és la seva forma de pensament habitual. En conseqüència, no saben esperar, han vist minvada la seva capacitat de frustració i, per descomptat, no suporten l’avorriment. Això comporta el risc de mirar sense veure i sentir sense escoltar. Els seus gustos musicals, igual que amb el vestit, i fins i tot les maneres de pensar o conviure, estan supeditats a les modes que marquen els mitjans de comunicació. El temps lliure o d'oci amb música ha arribat a incorporar-se a la vida juvenil com una cosa habitual, tant en l'àmbit privat de la llar, com en la cada cop més primerenca iniciació a les sortides nocturnes del cap de setmana, en què la música es barreja amb el tabac o l'alcohol. Gaudeixen amb nombrosos tipus de música: alternativa, clàssica, folklòrica, heavy-metall, jazz, rap, rock, pop, electrònica, salsa, grunge, house, techno, entre altres.

Els vídeos musicals s'han convertit en una forma de comunicació persuasiva, que influeix en la cultura dels consumidors i ha alterat els hàbits dels adolescents, que són la seva principal audiència, respecte a la forma de veure la televisió, d'escoltar música i de comprar discos. Aquests vídeos els usen els productors de televisió per guanyar audiència i els productors de discos per vendre música. Hi ha dos tipus de vídeos musicals. En un «vídeo d'actuació» el grup canta el seu tema en un concert o en un estudi. El «vídeo concepte» desenvolupa una història paral·lela a la cançó, que pot afegir o no alguna cosa a la lletra. Malgrat que els «vídeos d’actuació» poden ocasionalment ser xocants, no solen tenir un gran impacte negatiu en l’adolescent. Més aviat són els «vídeos conceptuals» els que han estat criticats per promoure la violència i incitar al sexe. Per últim, no oblidem que els artistes de música popular tenen un paper important en el desenvolupament dels adolescents, ja que poden actuar com a models, i arribar a ser idolatrats. Escenes de fanatisme en concerts, llargues esperes dels fans a les portes dels hotels on s'allotgen els seus ídols, o la imitació de seus moviments i la seva estètica són només alguns exemples de la influència que poden exercir-hi.


6. L'aula de Música. Recursos i materials


L'aula de Música necessita uns recursos, materials i espais específics. L'atenció i la responsabilitat sobre el bon estat de l'aula i els materials ha de ser una finalitat educativa. Cal que els centres disposin d'un aula espaiosa, insonoritzada i aïllada dels sorolls. En comptes de pupitres, és més convenient utilitzar cadires, que facilitin els diversos agrupaments. Respecte als materials, es fa necessària una pissarra pautada, aparells de reproducció del so i de la imatge, faristols plegables i, per descomptat, instruments musicals, així com un armari on guardar-los.

Els instruments musicals han de tenir una mínima qualitat de so (afinació i color), que asseguri una interpretació digna. Els més nombrosos han de ser els de petita percussió (pell, fusta i metall) -sonalls, rascadors...- i els de làmines, de manera que tots els alumnes puguin disposar d'un per a les interpretacions. No ens referim a la marimba o al vibràfon professionals, sinó als pensats per a l'ensenyament musical: carillons (soprano i alt), metal·lòfons (soprano, alt i baix) i xilofons (soprano, alt i baix). També és convenient que tinguem instruments melòdics, com guitarres, almenys un teclat (piano o piano electrònic) i altres instruments que portin els alumnes individualment, per exemple, la flauta de bec. És bo disposar d'algun instrument greu (violoncel, contrabaix, baix elèctric...), utilitzat de forma elemental com a suport de baixos, i fins i tot algun instrument elèctric característic de la música moderna. No oblidem els instruments que produeixen efectes especials, com el pal de pluja, els xiulets, la sirena, el cucut i aquells construïts pels propis alumnes.


Crescendo i el currículum oficial d'Educació Secundària Obligatòria

1. Plantejaments metodològics


En aquest projecte, els objectius, continguts i criteris d'avaluació s'estableixen per a la totalitat de l'etapa, en una proposta curricular oberta i flexible que deixa llibertat al professor perquè adapti, modifiqui i adeqüi el mètode als seus alumnes i a l'entorn educatiu. És a dir, que, si bé aquest mètode té una seqüència atentament elaborada, no és un mètode lineal, ja que els objectius no s'aconsegueixen a través d'un únic camí traçat, sinó de forma global i en funció d'una situació concreta i de moltes propostes diferents. Es tracta, per tant, d'una obra oberta que atén, sobretot, el desenvolupament de les possibilitats expressives i perceptives de l'alumne, que pretén preparar-lo per a la comprensió del fet sonor en el món actual a partir de la pràctica activa i de l'anàlisi crítica de la música.

Utilitzem una metodologia activa basada en l'aprenentatge significatiu amb un procediment recurrent, cíclic o en espiral.

El plantejament s'ha realitzat des d'un punt de vista global. Les unitats didàctiques s'elaboren tenint com a base un tema puntual que es relaciona amb l'àrea (cantar, ballar, el llenguatge musical, els instruments...), un tema d'actualitat o un tema que sigui especialment atractiu per als alumnes (música actual, música del cinema...). Aquest tema, relacionat amb la música, la cultura i la societat, s'utilitza com a pretext per treballar els diversos blocs de continguts marcats pel disseny curricular de Secundària, de manera que en cap moment es dóna una imatge parcial o fragmentada de la música. La base del mètode és el treball amb el so i la seva representació en el llenguatge musical per mitjà dels tres mitjans d'expressió principals: la veu, els instruments i el moviment, la seva evolució a través del temps i la seva integració en els mitjans tecnològics.

S'ha rebutjat la teorització excessiva, ja que tots els continguts s'exposen amb claredat de forma esquemàtica, i es dóna prioritat a les estratègies procedimentals i al desenvolupament d'actituds. És a dir, a la pràctica activa de la música i al gaudi des de les funcions d'oient, intèrpret i crític.

Els procediments es desenvolupen en diferents àmbits d'aprenentatge:


 • Àudioperceptiu: partint del so i la valoració del silenci, discrimina i ordena la percepció auditiva dels paràmetres i elements de la música.

 • Interpretatiu: consisteix en la pràctica musical vocal, instrumental i de moviment.

 • Psicomotor: contribueix al desenvolupament de conductes motrius relacionades amb la coordinació general, la lateralitat i la percepció espacial i temporal.

 • Creatiu o ideatiu: es treballa específicament la creació i composició musical a partir de la improvisació.

 • Notatiu: el llenguatge musical o sistema de codis mitjançant els qual representem el so està present com a aspecte en el desenvolupament de la musicalitat.

 • Analític i crític: s'estudien, comenten i valoren les produccions que interpreten i escolten.

El plantejament del mètode s'ha fet partint de la diversitat cultural del moment en què ens trobem. Es treballen específicament les competències bàsiques i l'atenció a la diversitat, no fent distincions entre llengües, races, sexes, etc.

S'ha partit del coneixement psicològic de les edats que ens ocupen en l'Educació Secundaria, tant des del punt de vista intel·lectual i afectiu com musical. Per això, molts dels compassos, tonalitats i àmbits vocals i instrumentals de peces musicals per interpretar s'han adaptat a les seves capacitats.

També s'ha considerat el coneixement sociològic. S'ha adaptat al nivell de coneixements que marca el currículum de Secundària, però també a la realitat dels centres educatius, en què cada cop hi ha major diversitat de nivells.

Intenta afavorir la construcció d'aprenentatges significatius, en relacionar el que l'alumne ja sap amb els nous aprenentatges, de manera que aquests últims s'integrin en la seva estructura cognitiva. La majoria dels procediments que es plantegen han de realitzar-los els alumnes per si mateixos, a través de la pràctica i recolzats per una motivació interior.

Té un enfocament divertit i lúdic, amb l'objectiu de facilitar, de forma amena i fàcil, la comprensió de la música en tots els seus aspectes, però no està exempt d'una serietat en l'aprenentatge. És molt important que s'afavoreixi un clima agradable i de convivència grata a l'aula.
Compartir con tus amigos:
1   2   3


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

enter | registro
    Página principal


subir archivos