Coordinadors de cicle


FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALLDescargar 0.7 Mb.
Página3/4
Fecha de conversión09.05.2019
Tamaño0.7 Mb.
1   2   3   4

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL


La Formació en Centres de Treball és un mòdul obligatori que es desenvolupa dins d’una empresa de la branca dels estudis triats.

Cada alumne té dos responsables de la formació en empresa: un tutor de l’institut i un tutor de l’empresa que entre tots dos faran el seguiment de les pràctiques.

La tramitació i el seguiment de les pràctiques es fa de forma telemàtica mitjançant el programa qBID que gestiona el Consell de Cambres de Comerç. En aquest procés participa l’alumne juntament amb els tutors esmentats.

En finalitzar el mòdul s’avalua amb la nota apte o no apte, tot i que al quadren hi consti una nota qualitativa.

Una vegada acabats els estudis l’alumne rep un document acreditatiu d’aquesta qualificació que reflecteix també el nombre d’hores de practiques realitzades i l’entitat a on s’han realitzat.

Aquest document pot acompanyar el currículum vitae de l’alumne en el moment de cercar feina.


Horari de l’FCT


La distribució de la formació en centres de treball es fixarà a cada centre i seguirà, amb caràcter

general, el calendari escolar.

La formació en centres de treball es pot portar a terme en un període o més. Es poden realitzar

fins a 4 hores diàries de manera simultània amb les hores lectives del cicle. Es poden fer fins a 7

hores diàries, en la modalitat intensiva, si no concorren en el mateix dia amb les hores lectives del

cicle. A les unitats suport vital les pràctiques es realitzaran en torns de 12 hores.

La formació en centres de treball es realitzarà dins la franja horària compresa entre les 6:00 -23:00 hores.

OBJECTIUS


 • Orientar a l'alumne/a perquè pugui tenir un coneixement més clar de les pròpies capacitats i interessos propis

 • Facilitar la inserció i la qualificació professional dins del món del treball

 • Fer un aprenentatge dels coneixements i tecnologies actuals en un ambient real de treball d’empresa o institució

 • Adquisició de nous coneixements professionals

 • Desenvolupar, en el context laboral, els coneixements curriculars apresos

 • Comprensió i participació en el procés productiu i/o tasques de serveis

 • Adquisició d’hàbits de relacions humanes a l’empresa

NORMATIVA


Les pròrrogues al mòdul Formació en Centres de Treball només poden ser d’un 20 % de les hores totals del mòdul.

Els convenis de l’alumnat menor d’edat haurà d’estar signat pel pare, mare o tutor/a legal.

Als menors de 28 anys, l’assegurança escolar cobreix els accidents laborals dins de l’horari i dates indicades al conveni de col·laboració amb l’empresa.

EXEMPCIÓ


L’exempció a la formació en centres de treball consisteix en la reducció total, del 50% o del 25% del temps que l’alumne/a passa a l’empresa fent pràctiques.

Les exempcions poden ser:


Exempció total


Si l’alumne té experiència professional que es correspongui amb el cicle. Haurà d'acreditar, com a mínim, un nombre de hores igual al del mòdul de FCT. L'exempció serà del total de les hores del mòdul de FCT.

Exempció parcial


 • Si l’alumne té experiència professional que NO es correspongui amb el cicle. Haurà d'acreditar, com a mínim, el doble de les hores del mòdul de FCT. L'exempció serà d'un 25% de les hores del mòdul de FCT.
 • Si l’alumne té experiència professional que es correspongui amb el cicle. Haurà d'acreditar, com a mínim, la meitat de les hores del mòdul de FCT. L'exempció serà d’un 50% de les hores del mòdul de FCT.

Concurrència d'exempcions


No es poden sumar les exempcions parcials
La sol·licitud d’exempció es formularà al/la tutor/a de pràctiques que la trametrà al director/a del centre que és qui té competència per resoldre les sol·licituds en funció de la normativa vigent.

acreditació


L’alumne ha de presentar documentació acreditativa de la seva experiència laboral, per exemple: Certificat o informe de l’empresa, Contractes Laborals, Fulls de salaris, Informe de la vida laboral. Si treballa pel seu compte: Certificat d’alta d’activitat econòmica, Rebuts de cotització a la SS, Quota d’autònom, Declaració trimestral positiva de l’activitat econòmica.

Borsa de treball


El tutor facilitarà l’alumnat l’imprès d’autorització per a la divulgació de dades personals d’alumnat per a facilitar-les a tercers amb finalitats de demanda de treball. Aquesta base de dades serà lliurada a les empreses que desitgin contractar ex-alumnes.

 1. ASSISTÈNCIA


Segons Resolució de 21 de juny de 1999 (modificada en la Resolució de 29 de maig de 2001) l’assistència a classe és obligatòria en tots els mòduls lectius que cursi l’alumne i a totes les hores previstes del mòdul de Formació en Centre de Treball. L’assistència de l’alumnat és la condició necessària que permet tant l’aplicació de l’avaluació continua com la vigència de la matrícula en el cicle formatiu.
Més informació( anul·lació matricula, baixa d’ofici ....) veure guia de centre alumnat
 1. AVALUACIONS

L’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat del cicle formatiu es realitza per unitats formatives i és contínua és a dir, les qualificacions al llarg del curs són orientatives, indiquen l’evolució acadèmica de l’alumne. En acabar la unitat formativa s’obté una nota final de la mateixa que és la que consta a l’expedient de l’alumne. Es superarà el mòdul quan l’avaluació de les diferents unitats formatives que el composen sigui positiva.


Cada professor/a de mòdul informarà dels criteris d'avaluació i recuperació acordats per l'equip docent.

Més informació veure guia de centre alumnat
 1. ANNEXES

MATERIAL


L’ Institut serà l'encarregat de facilitar a l'alumne l'instrumental necessari per a realitzar les pràctiques, tot i que l'alumne haurà de portar en el termini d'una setmana, el material que li sigui requerit per cada professor en cada mòdul. En qualsevol cas, donat el baix cost del material que es detalla a continuació, i la utilitat del mateix en el transcurs de la vida docent i laboral, l'alumne haurà de disposar de:

Dossiers: El professorat pot demanar als alumnes que assisteixin a classe amb determinats dossiers que es trobaran al servei de reprografia, sempre i quan estiguin disponibles amb tres dies d'antelació.

Llibres de text: En la primera setmana de curs, i a ser possible el dia de la presentació i acolliment, s’indicarà quina és la bibliografia necessària per al seguiment del curs.

Roba còmode Per a evitar riscos al taller d’automoció, i en tots els tallers realitzats al simulador i l’ambulància, serà necessària la utilització d’un pantaló de treball color gris tipus Chester amb una banda reflectant i resistent (millor si tenen protecció al genoll), així com calçat tancat amb sola antilliscant: bota de seguretat (S2) color negre.

Igualment, caldrà portar una samarreta de màniga curta i de color blau marí per a la realització dels procediments a l’alula-taller.
Nota: El material propi de l’alumnat haurà d’estar marcat per a la seva identificació

PRESENTACIÓ DE TREBALLS O INFORMES DE LES PRÀCTIQUES

Els cicles formatius són ensenyaments reglats que tenen una marcada vocació pràctica, de manera que és freqüent la presentació de treballs que seran a la fi, elements d’avaluació que fins i tot poden arribar a tenir més pes específic que el propi examen. Per tant ja es pot imaginar que la seva presentació és molt important. Així doncs es donaran unes pautes per a la presentació de treballs, que s’hauran de seguir llevat que el professor indiqui el contrari: 1. Portada: tot treball s’encapçalarà amb una portada que haurà d’incloure:

  1. Títol del treball amb lletres destacades.

  2. Nom, cognoms i curs de l’ autor o autors, nom del professor i del mòdul en qüestió.

 2. Introducció, objectius, material emprat (en cas de informes de pràctiques), metodologia, dificultats a priori, etc.

 3. Cos: és a dir el desenvolupament de la temàtica proposada. El cos d'un treball té un caràcter molt específic, molt lligat a les característiques pròpies de cada treball, però es poden plantejar pautes a seguir:

  1. En general s'hauran d'estructurar en apartats o capítols per a la seva comprensió. Els diversos capítols o apartats hauran de tenir un cert grau d’ equilibri en quant a la seva extensió.
  1. Els apartats hauran de numerar-se de forma esquematitzada, p. ex.:

1.-

1.1.-


1.2.-

2.-


  1. La numeració dels capítols o apartats en el treball, haurà de coincidir en numeració amb la numeració plantejada en la demanda del treball.

 1. Conclusions: un treball o un informe d'una pràctica, no és un simple recull de informació i/o resultats sobre un paper. A moltes enciclopèdies o a internet podem trobar molta més informació de la necessària. La veritable vàlua d'un treball és en les conclusions que cadascú en pugui extreure, sorgides a partir de la recerca i valoració crítica., ja que és on es podrà avaluar l'aprenentatge.

 2. Apèndix: si s'escau, podem adjuntar aquells materials que es puguin considerar interessants, com ara plànols, disquets, etc.

 3. Bibliografia: una bibliografia és una llista d'obres (llibres, CD-ROM, etc.) que s'han emprat per a realitzar un treball. Formalment s'ha de realitzar de la següent manera: Ordenada alfabèticament segons el cognom de l'autor, cada obra constarà de :

Cognoms, Nom, títol (subratllat o en cursiva), editorial, lloc, any de publicació i pàgines consultades.

 1. Il·lustracions: els gràfics fotos i dibuixos no s'han d'incloure només per guarnir o omplir, sinó per fer una referència al tema objecte d'estudi, i hauran de portar sempre un comentari.

 2. Presentació formal:

  1. Paper Din-A4 escrit a una cara, amb un interlineat no superior a 1,5 espais.

  2. Escriptura mecanografiada a màquina o ordinador a una grandària d’ entre 10 i 14 punts.

  3. Marges laterals adequats per a la posterior enquadernació.

  4. Numeració de les planes, figures i quadres.

  5. Retolació dels apartats i subapartats amb organització numèrica.Compartir con tus amigos:
1   2   3   4


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

    Página principal
Universidad nacional
Curriculum vitae
derechos humanos
ciencias sociales
salud mental
buenos aires
datos personales
Datos personales
psicoan lisis
distrito federal
Psicoan lisis
plata facultad
Proyecto educativo
psicol gicos
Corte interamericana
violencia familiar
psicol gicas
letras departamento
caracter sticas
consejo directivo
vitae datos
recursos humanos
general universitario
Programa nacional
diagn stico
educativo institucional
Datos generales
Escuela superior
trabajo social
Diagn stico
poblaciones vulnerables
datos generales
Pontificia universidad
nacional contra
Corte suprema
Universidad autonoma
salvador facultad
culum vitae
Caracter sticas
Amparo directo
Instituto superior
curriculum vitae
Reglamento interno
polit cnica
ciencias humanas
guayaquil facultad
desarrollo humano
desarrollo integral
redes sociales
personales nombre
aires facultad