Consideracions generalsDescargar 340.19 Kb.
Página1/5
Fecha de conversión28.01.2018
Tamaño340.19 Kb.
  1   2   3   4   5


mEsA dElS AgenTs per la Formació de Persones Adultes


NOTA:

en negreta - de vegades en cursiva- i en arial està el text de les modificacions proposades com a esmenes


Plan General de Actuaciones para la Formación de Personas Adultas en la Comunidad Valenciana elaborado por la Comisión Interdepartamental de la Formación de Personas Adultas.

INDICE1. Presentación.
2. Finalidad y objetivos del Plan de Actuaciones de la Formación de Personas Adultas.
3. Actuaciones por áreas
4. Programas formativos.
5. Actuaciones.

Alfafar, 12 noviembre de 2002
CONSIDERACIONS GENERALS

AL PLA GENERAL D’ACTUACIONS

PER A LA FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES AL PAÍS VALENCIÀ

INTRODUCCIÓ


La publicació del Pla General d’Actuacions per a la FPA havia generat moltes expectatives per al desplegament d’aquesta modalitat educativa al País Valencià. Malauradament, observem que al document no s’arrepleguen alguns dels aspectes contemplats a la Llei 1/95 de Formació de Persones Adultes, que li confereixen el seu caràcter més progressista.
A més, rebutgem el contingut del document per considerar que no respon a allò que s’estableix a l’Art. 8é de la Llei/95 de Formació de Persones Adultes, ja que se’ns presenta un document expositiu amb una simple enumeració de les actuacions fetes pels distints departaments i d’algunes que s’espera executar a curt o mig termini, que no inclou cap criteri de “priorització, organització i coordinació” de les actuacions tal i com s’especifica a l’article esmentat.
Per altra banda, considerem inacceptable que en les actuacions que figuren com a “Normativa Prevista” no s’incloga cap referència a la temporalització en què s’espera executar-la, la consignació pressupostària necessària per a dur-la a terme i, el alguns casos, l’organisme competent de la seua execució.
A més a més, tal i com s’exposa a l’article vuit de la Llei 1/95, la Comissió Interdepartamental es crea "per a la coordinació de les actuacions d’aplicació d’aquesta llei…" i té les següents competències:

 1. Elaborar el Pla General d’Actuacions… que inclourà els criteris de priorització, organització i coordinació de les actuacions.

 2. Promoure i supervisar el compliment dels convenis de col·laboració entre la Generalitat Valenciana i les entitats públiques i privades que realitzen activitats de formació de persones adultes.

 3. Coordinar els recursos pressupostaris que les administracions públiques destinen a la FPA i supervisió de l’execució d’aquests, sense perjudici, si escau, del respecte a l’autonomia financera de les administracions públiques competents.

Per tant, cal saber els CRITERIS DE PRIORITZACIÓ, ORGANITZACIÓ I COORDINACIÓ DE LES ACTUACIONS. Aquestos han d’estar relacionats, fonamentalment amb aquells elements i/o qüestions que no han estat tractats o desenvolupats des de la publicació de la Llei. • Modificar l’Ordre de 14 de juny de 2000 per tal d’adequar l’organització i el funcionament dels centres específics al projecte de l’EPA proposat a la Llei 1/95. Caldria proposar línies de intersecció entre diferents programes formatius atenent als diferents coneixements i actuacions que es desenvolupen des de diferents organismes i institucions públiques.

 • Regular els finançaments de forma actualitzada i elaborar el Conveni General Multilateral. (articles vint-i-sis i vint-i-vuit de la Llei 1/95).

 • Recull de mesures per a la participació de les persones adultes participants en els programes formatius i acreditació amb validesa acadèmica, administrativa i laboral. (articles vint-i-dos i vint-i-tres de la Llei 1/95).

 • Actuacions per promoure el coneixement i l’ús del valencià com a vehicle de comunicació, coneixement i recreació, i també dels trets històrics i culturals que ens caracteritzen. No només el programa formatiu c), sinó també vies de valoració i convalidació per tal d’acreditació acadèmica i administrativa adreçada a tota la població. (article tercer de la Llei 1/95)

 • Actuacions per estimular i sensibilitzar l’opinió pública respecte del sentit i la necessitat de l’alfabetització (de tot tipus: funcional, d’ús de les tecnologies…) i de l’educació permanent (diferents programes formatius), incrementant l’interés de les persones adultes pel gaudi dels béns culturals i educatius. Entre aquestes priorització d’aquells col·lectius més desafavorits (discriminació de tot tipus) que no disposen dels nivells de formació bàsica. (article tercer de la Llei 1/95).

 • Criteris d’organització dels sistema públic de recursos culturals, ocupacionals, de benestar social i educatius (considerant els recursos municipals i de la diputació com a públics, i resaltar que cada vegada que al document se nomenen els centres publics de fpa, fem referencia tant als centres de la generalitat valenciana com el centres d’entitats locals). (article tercer de la Llei 1/95)

 • Sol·licitar a les administracions locals els Plans locals de FPA (article sis de la Llei 1/95).

 • Tal com explicita l’article sisé de la Llei 1/95: "correspon a l’administració educativa l’ordenació, la inspecció i l’avaluació de les ofertes educatives adreçades a les persones adultes i que conduesquen a l’obtenció de titulacions acadèmiques oficials". Si ens atenem a l’especificitat de l’EPA s’hauria de possibilitar una inspecció educativa formada amb el curriculum (Decret 220/1999), amb l’organització (Ordre 14 de juny de 2000). El fet de no tindre un òrgan directriu (estan distribuïdes les competències: subsecretaria i direccions generals) està ocasionant una falta de coordinació en les diferents actuacions (centres, ordenació acadèmica, personal, subsecretaria). No cal tant organisme responsable si existeix l’òrgan directriu. (article deu de la Llei 1/95).

 • El reconeixement dels centres de titularitat municipal com a centres públics de FPA a tots els efectes. (Arts: 12é.2, 14é i 15é.2), reconeixement que deuria estendre’s al professorat que hi treballa.

 • Regulació sobre l’autorització administrativa i subvencions dels centres privats, atesos els programes que es proposen impartir, fent una clara diferenciació entre privats i els d’iniciativa social sense ànim de lucre. Aquesta regulació cal posar atenció al tema dels Centres Associats del l’IVADED, aquestos haurien de ser centres públics i centres privats d’iniciativa social sense ànim de lucre (article setze i vint-i-vuit de la Llei 1/95)

 • Regular els equips multiprofessionals i el personal col·laborador que realitza i/o coopera en la impartició dels programes formatius. (article divuit i vint de la Llei 1/95)

 • Oferta de la formació del professorat més adient a l’actual, on el CEFIRE s’imparteix cursos de formació del professorat com el de religió catòlica. També caldria realitzar una oferta de projectes d’innovació i investigació sobre aquest àmbit social, cultural i educatiu que constitueix l’EPA (article vint-i-un de la Llei 1/95).

 • Realitzar una oferta de línia en valencià, amb un pla d’immersió adequat a les característiques de la població adulta. Cal una revisió dels materials didàctics.


Plan General de Actuaciones para la Formación de Personas Adultas en la Comunidad Valenciana elaborado por la Comisión Interdepartamental de la Formación de Personas Adultas.

1. Presentación.
La Ley 1/95, de 20 de enero, de la Generalitat Valenciana, de Formación de Personas Adultas (DOGV 31-01-95), en su artículo séptimo establece que para la coordinación de las acciones de aplicación de esta Ley el Gobierno Valenciano creará la Comisión Interdepartamental de la FPA.
El artículo 8.a) de la citada Ley, establece que es competencia de la Comisión Interdepartamental la elaboración del Plan General de Actuaciones para la Formación de Personas Adultas en la Comunidad Valenciana. Així mateix els apartats b) i c) d’aquesta Llei assenyalen:
b) Promover y supervisar el cumplimiento de los convenios de colaboración entre la Generalitat Valenciana i las entidades públicas y privadas que realicen actividades de formación de personas adultas.
c) Coordinar los recursos presupuestarios que las administraciones públicas destinan a la formación de les persones adultas y supervisión de la ejecución de estos, sin perjuicio, del respecte a la autonomía financiera de las administraciones públicas competentes.

Asimismo el artículo 24.1. de la Ley 1/955, establece que el Consejo de la Formación de Personas Adultas es el órgano de participación y asesoramiento de las distintas instituciones que intervienen en la formación de las personas adultas, y el artículo 25.a), de la citada Ley prescribe que el Consejo de Formación de Personas Adultas tendrá la función de conocer i dictaminar el Plan General de Actuaciones para la Formación de Personas Adultas.


Con el propósito de dar cumplimiento a lo regulado en la Ley 1/95, la Comisión Interdepartamental de la FPA ha elaborado el presente Plan de Actuaciones de la Formación de Personas Adultas, cuya finalidad es la organización, priorización y coordinación de las actuaciones previstas en el artículo 4º de la Ley 1/95, mediante los programas formativos que figuran en el art. 5º para la implementación de los objetivos establecidos en el artículo 3º de la citada Ley.
2. Finalidad y objetivos del Plan de Actuaciones de la Formación de Personas Adultas.
La finalidad y objetivos de la Formación de Personas Adultas son los establecidos en el artículo tercero de la Ley 1/95, de 20 de enero, de la Generalitat Valenciana, de Formación de Personas Adultas, en el cual se establece:


 1. Para afianzar el derecho de todas las personas a la educación, la formación de las personas adultas garantizará la adquisición y actualización de su educación básica, promoverá el acceso a los diferentes niveles del sistema educativo, estimulará su participación en el diseño del propio proceso formativo y dará atención preferente a los sectores sociales más desfavorecidos.
 1. Para la consecución de la mencionada finalidad se establecen los objetivos siguientes:
 1. Estimular y sensibilizar a la opinión pública con respecto al sentido y a la necesidad de la alfabetización y de la educación permanente, incrementando el interés de las personas adultas por el disfrute de los bienes culturales y educativos.
 1. Establecer un sistema público de recursos que garantice la oportunidad de acceder y participar en los diferentes niveles, grados y modalidades de la enseñanza mediante currículos y ofertas formativas específicas, adaptadas a las características y necesidades de la población adulta.
 1. Promover el conocimiento y el uso del valenciano como vehículo de comunicación, conocimiento y recreación, así como de los rasgos históricos y culturales que nos caracterizan.
 1. Extender de manera efectiva el derecho a la educación de todas las personas adultas de la Comunidad Valenciana, dando prioridad a las actuaciones dirigidas a los colectivos más desfavorecidos que no disponen de los niveles de formación básica.
 1. Mejorar las posibilidades de inserción y de participación en la vida social, económica, política y cultural, incrementando la capacidad de intervención activa en la sociedad, y contribuyendo a la superación de las desigualdades sociales.
 1. Promover y estimular el compromiso de las instituciones en el desarrollo de actuaciones relacionadas con la educación de personas adultas.
 1. Consolidar, coordinar y potenciar las diferentes actuaciones públicas y privadas que desarrollen la formación de personas adultas.


3.- Para la consecución de la finalidad y los objetivos expresados se tendrá que:


 1. Dar apoyo al desarrollo de las capacidades intelectuales y las actitudes que permitan a las personas adultas la interpretación y la participación, mediante los diferentes canales establecidos en la transformación de su realidad social, económica y cultural, con el fin de hacerlas más justas, libres y creadoras.
 1. Impregnar las acciones sobre el entorno y la formación de valores éticos y sociales, capacidad crítica, tolerancia, respeto a la diversidad y solidaridad, elementos todos ellos fundamentales en la estructura democrática. 1. Combatir la discriminación de todo tipo mediante el análisis, la reflexión crítica y las acciones particulares sobre las actitudes sexistas, prejuicios y estereotipos dominantes, y contribuir de esta manera a que las personas puedan descubrirse, relacionarse y valorarse positivamente fomentando la autoestima y la dignidad.
 1. Posibilitar la investigación y el análisis de las acciones de formación de personas adultas, del mismo modo que las acciones dirigidas a los agentes que participan en ella. En este contexto se elaborarán proyectos sobre innovaciones curriculares, metodológicas, tecnológicas, didácticas y de dinamización cultural.3. Actuaciones por áreas
Las actuaciones por áreas se regulan en el artículo cuarto de la Ley 1/95 en el que se establece que:
La formación de personas adultas dará respuesta a las finalidades y a los objetivos expresados en el artículo anterior, mediante actuaciones incluidas en las siguientes áreas:


 1. Formación orientada a garantizar a todas las personas adultas una educación básica y facilitar el acceso a los distintos niveles del sistema educativo.
 1. Formación orientada al ejercicio de los derechos y de las responsabilidades ciudadanas, así como a la participación social.
 1. Formación orientada al desarrollo personal y a la participación en la vida cultural.
 1. Formación ocupacional, orientada al desarrollo profesional que facilite la inserción, la actualización y la promoción laboral.
 1. Formación social orientada a la inserción, al desarrollo comunitario, a la cohesión social y a la atención de personas adultas con necesidades especiales.4. Programas formativos.
Los programas formativos dirigidos a las personas adultas, están regulados en el artículo 5 de la Ley 1/95, en el cual se establece:


 1. Las actuaciones en las diferentes áreas de la formación de las personas se desarrollarán mediante programas específicos, que podrán realizarse en diferentes modalidades de enseñanza presencial y a distancia, formal e informal, institucional y comunitaria, de acuerdo con las características de los programas de ámbito territorial, de las necesidades y de las opciones de los participantes.
 1. La formación de personas adultas se articulará mediante los programas formativos siguientes:
 1. Programas de alfabetización y programas para adquirir y actualizar la formación básica.
 1. Programas que faciliten a las personas adultas la participación y la obtención de titulaciones que posibiliten el acceso al mundo del trabajo y a los diferentes niveles educativos, mediante modalidades, organizaciones y metodologías adaptadas a las características del aprendizaje de las personas adultas.
 1. Programas para promover el conocimiento de la realidad valenciana en todos sus aspectos y, de manera específica, en todo aquello que se relaciona con la lengua y la cultura.
 1. Programas para la preparación del ingreso de las personas adultas a la universidad, mediante la superación de una prueba específica.
 1. Programas que promuevan el desarrollo de la igualdad de oportunidades, la superación de todo tipo de discriminaciones, la participación sociocultural y laboral y la formación medioambiental.

f) Programas de formación ocupacional que, respondiendo a los objetivos y a las finalidades de esta Ley, favorezcan la orientación, la promoción y la inserción laboral, y el desarrollo de iniciativas formativas que fomenten el empleo.


g) Programas de iniciación al trabajo, de actualización y reconversión de las profesiones.
h) Programas sociales de integración de inmigrantes y de minorías étnicas que desarrollen la cohesión social, así como programas sociales dirigidos a personas con dificultades subjetivas de contratación.
i) Programas que favorezcan la integración en la sociedad de las personas con minusvalías físicas y síquicas, su posibilidad de formación y su desarrollo profesional que promueva el acceso al mundo del trabajo.
j) Programas que orienten y preparen para vivir el tiempo de ocio de una forma creativa.
k) Otros programas que contribuyan a la consecución de los objetivos señalados en el artículo 3 de la Ley 1/95, de 20 de enero, de la Generalitat Valenciana, de Formación de las Personas Adultas.

5. Actuaciones.
Además de las actuaciones concretas ya realizadas y las previstas para el futuro que figuran en el apartado 5 de este Plan de Actuaciones, consideramos necesario reseñar una serie de actuaciones directamente relacionadas con la coordinación y el desarrollo de la Ley 1/95, que se han realizado y otras pendientes de realizar y que figuran en el apartado c) de este punto:


 1. Publicación de disposiciones legales para la coordinación, participación y asesoramiento de las distintas instituciones que intervienen en la FPA:

- Decreto 73/95, de 2 de mayo del Gobierno Valenciano, por el cual se crea la Comisión Interdepartamental de la FPA (DOGV 12-5-95) y decreto 3/1998, de 20 de enero, del Gobierno Valenciano por el que se modifica el artículo 3 del decreto 73/1995 (DOGV 27-01-98).
- Decreto 90/1995, de 16 de mayo del Gobierno Valenciano, por el cual se regula la composición, competencias y el funcionamiento del Consejo de la FPA en la Comunidad Valenciana (DOGV 31-5-95) y decreto 148/1997, de 8 de abril, del Gobierno Valenciano (DOGV 17-04-97).
- Orden de 2 de mayo de 2000, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, de la Conselleria de Empleo y de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento del Consejo de la FPA en la Comunidad Valenciana (DOGV 26-6-2000).
b) Reuniones de la Comisión Interdepartamental y del Consejo de Formación de Personas Adultas.
En cumplimiento de lo establecido en las disposiciones legales citadas en el apartado anterior, la Comisión Interdepartamental se constituyó el día 25-3-96, habiéndose reunido anualmente desde su constitución para cumplir las funciones previstas tanto en la Ley 1/95, como en el decreto 73/1995, de 2 de mayo, del Gobierno Valenciano.
Asimismo el Consejo de Formación de personas adultas se constituyó el día 8-4-97 y desde su constitución ha celebrado 12 sesiones plenarias en las cuales además de cumplir con sus funciones de participación y asesoramiento ha dictaminado las disposiciones legales que se han publicado en el DOGV relativas a la FPA.
c) Convenio General Multilateral, normativa que regule los consejos y planes territoriales, un plan (especificar periodización: bianual, trianual, quinquenal..) de construcción y adecuación de centros, con especificación de la consignación presupuestaria, el órgano competente de la ejecución y la temporalización.

a) Programas de alfabetización y programas para adquirir y actualizar la formación básica.

ACTUACIÓN a).1.: Establecimiento del currículo de los programas de alfabetización y de iniciación a la formación básica de las personas adultas, hasta la obtención del GES.

Normativa:


 • Decreto 220/1999, de 23 de noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan los programas formativos que figuran en la Ley 1/95, de 20 de enero, de la Generalitat Valenciana, de formación de las personas adultas, y se establece el currículo de los programas de alfabetización y programas para adquirir y actualizar la formación básica de las personas adultas hasta la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria, en la Comunidad Valenciana ((DOGV 18-02-2000) (Anexos I y II).


Normativa prevista:

Disposició legal per tal de possibilitar l’ensenyament en valencià als centres públics específics de persones adultes: línies en valencià, centres en valencià, immersió,...
Beneficiarios:


 • Centros de FPA.

 • Personas adultas que desean adquirir la formación básica.

Temporalització: 2003/ 2004
Pressupost:
Organismo responsable:
- Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística.a) Programas de alfabetización y programas para adquirir y actualizar la formación básica.
ACTUACIÓN a).2.: Implantación de los programas dirigidos a la formación básica de las personas adultas desde la alfabetización hasta la obtención del Graduado en Educación Secundaria, y regulación de la organización y funcionamiento de los centros de formación de personas adultas.


Normativa:

 • Orden de 14 de junio de 2000, de la Conselleria de Cultura y Educación, por la que se regula la implantación de los programas formativos dirigidos a la formación de personas adultas establecidos en los anexos I y III del Decreto 220/1999, de 23 de noviembre, del Gobierno Valenciano, por la que se dictan instrucciones para la organización y funcionamiento de los centros públicos de formación de personas adultas de la Comunidad Valenciana (DOGV 28-06-00)

Normativa prevista (Dirección General de Centros Docentes):

- Decreto del Gobierno Valenciano por el que se crean centros públicos de formación de personas adultas en los establecimientos penitenciarios de la Comunidad Valenciana y Orden de la Conselleria de Cultura y Educación por la que se dispone el funcionamiento de los centros de FPA creados en los establecimientos penitenciarios.(2003) • Decreto del Gobierno Valenciano por el que se crean centros públicos de formación de personas adultas de Torrevieja, Xàbia, Benicarló y Villar del Arzobispo y orden de la Conselleria de Cultura y Educación, por la que se dispone el funcionamiento de estos centros.(2003)

 • Disposició legal per la qual es creen els centres públics de fpa de titularitat de la GVA amb la seua nova configuració.

 • Disposició legal per la qual es creen els centres públics de fpa de titularitat de les Entitats Locals.

 • Orden de la Conselleria de Cultura y Educación por la que se modifica la composición por unidades de centros públicos de formación de personas adultas de titularidad de la Generalitat Valenciana, a partir del curso 2000-2001. I es reconeixen les unitats proveïdes per d’altres administracions públiques.

 • Disposició legal per la qual es crea el Reglament orgànic i Funcional dels centres públics de FPA.

Beneficiarios:

 • Centros de FPA.; Profesorado de FPA; Personas adultas que desean cursar la formación básica.

Temporalització: 2003 i 2004
Pressupost: 1.400.000.000 ptes anuals
Organismo responsable:
- Conselleria de Cultura y Educación.a) Programas de alfabetización y programas para adquirir y actualizar la formación básica.
ACTUACIÓN a).3.: Formación del profesorado de Formación de Personas Adultas, a través de: CEFIRES, planes de formación en centros, convocatorias anuales de la Administración pública, etc. i que participen tots els centres públics de FPA.
Planes anuales para la formación de profesorado de FPA. Anualmente la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística desarrolla planes de formación del profesorado de FPA a través de las asesorías específicas de formación del profesorado de FPA que existen en 7 CEFIRES de la Comunidad Valenciana.


Normativa:

 • Resolución de 7 de febrero de 2002, del director general de Función Pública, por la que se convocan los cursos del Plan de Formación Continua de los empleados públicos al servicio de la Administración de la Generalitat Valenciana para el año 2002. (DOGV 14-02-2002).
 • Orden de 30 de marzo de 2001, de la Conselleria de Cultura y Educación, por la que se convoca un concurso de ayudas a proyectos de formación del profesorado en centros privados concertados y de titularidad municipal de niveles no universitarios de la Comunidad Valenciana (DOGV 7-5-2001).
 • Orden de 30 de marzo de 2001, de la Conselleria de Cultura y Educación, por la que se convoca un concurso de selección de proyectos de formación del profesorado en centros públicos (DOGV 7-5-2001).
 • Orden de 14 de mayo de 2001, de la Conselleria de Cultura y Educación, por la que se convocan ayudas económicas a entidades sin ánimo de lucro para la organización de actividades de renovación pedagógica y de formación del profesorado (DOGV 24-5-2001).
 • Orden de 14 de mayo de 2001, de la Conselleria de Cultura y Educación, por la que se ofertan ayudas económicas individuales de formación permanente del profesorado (DOGV 24-5-2001).


Normativa prevista:

 • En el año 2002, publicar nuevas disposiciones legales.


Beneficiarios:

 • Profesores de FPA.


Organismo responsable:

- Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística.


a) Programas de alfabetización y programas para adquirir y actualizar la formación básica.

ACTUACIÓN a).4.: Desarrollo y concreción del currículo de formación básica de personas adultas, favoreciendo la elaboración de modelos de materiales didácticos y de proyectos que incluyan innovaciones curriculares, metodológicas y didácticas para responder a las necesidades e intereses de la población adulta que desee adquirir de forma autónoma una formación básica ya que están dirigidos a favorecer procesos de autoaprendizaje y a la enseñanza semipresencial y a distancia.
En este sentido la Conselleria de Cultura y Educación ya ha publicado los Módulos de “Castellano” y “El Mundo del trabajo”. Se están elaborando actualmente 4 Módulos: “Instrumentos y Procesos Matemáticos”, “Ciencias y Tecnología”, “Sociedades, Territorio y Procesos Histórico-Culturales” y “Naturaleza, Ecología y Salud”. I que es presenten al 2003 tots aquests materials en valencià així com el mòdulespecífic de valencià.Normativa:


 • Orden de 27 de abril de 2000, de 19 de abril de 2001 y de 14 de enero de 2002, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se convoca concurso público para la elaboración de materiales didácticos de autoaprendizaje dirigidos a la formación básica de personas adultas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria en la Comunidad Valenciana (DOGV 15-07-00), (DOGV 24-05-01) y (DOGV 25-01-02), respectivamente.


Beneficiarios:


 • Personas adultas que desean obtener el título de Graduado en Educación Secundaria en centros de FPA.

 • Personas adultas que se presentan a la prueba libre para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria.

Temporalització: 2003
Pressupost:

Organismo responsable:
- Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística.
a) Programas de alfabetización y programas para adquirir y actualizar la formación básica.

ACTUACIÓN a).5.: Financiació dels programes formatius de persones adultes de las corporaciones locales y entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollan la formación de personas adultas en la Comunidad Valenciana, a través de un Conveni General Multilateral.
Normativa:
La última es la Orden de 27 de marzo de 2002, de la Conselleria de Cultura y Educación, por la que se convocan ayudas económicas para las corporaciones locales y entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollan la formación de personas adultas en la Comunidad Valenciana (DOGV 12-04-2002).

Normativa prevista:


 • En el año 2003, publicar:

 • El conveni general multilateral per a contribuir al manteniment de les despeses del personal i signatura del mateix.

 • Nueva orden de convocatoria de ayudas económicas para contribuir al manteniment de la resta de despeses originades per la realització dels programes formatius previstos.


Beneficiarios:


 • Corporaciones locales que desarrollen la Formación de Personas Adultas.

 • Entidades sin ánimo de lucro que desarrollen la Formación de Personas Adultas.


Temporalització: 2003
Pressupost: 3.784.000.000 ptes (600.000.000 ordre d’ajudes) anuals
Organismo responsable:
- Comissió Interdepartamental de FPAa) Programas de alfabetización y programas para adquirir y actualizar la formación básica.

ACTUACIÓN a).6.: Regular los requisitos de los centros docentes de formación de personas adultas que impartan enseñanzas básicas.

Normativa prevista (actualmente en trámite)


 • Orden de la Conselleria de Cultura y Educación por la que se establecen los requisitos mínimos de los centros docentes de formación de personas adultas que imparten enseñanzas básicas.Beneficiarios:


 • Centre públics de FPA

 • Corporaciones locales.

 • Centros privados.Organismo responsable:
- Dirección General de Centros Docentes.
a) Programas de alfabetización y programas para adquirir y actualizar la formación básica.
ACTUACIÓN a).7.: Financiación del programa de formación básica de personas adultas en Corporaciones locales de más de 20.000 habitantes, en las cuales no existe centro público de formación de personas adultas de titularidad de la Generalitat Valenciana.


Normativa:

 • Se han firmado, en el año 2001, 5 convenios entre la Conselleria de Cultura y Educación y los Ayuntamientos de Alfafar, Burjassot, Catarroja, Cullera y la Diputación Provincial de Valencia para la financiación del programa de formación de personas adultas durante el ejercicio 2001, por un importe global de 113 millones, renovables anualmente.


Beneficiarios:

 • Ayuntamientos de Alfafar, Burjassot, Catarroja y Cullera.

 • Diputación Provincial de Valencia.


Organismo responsable:

- Dirección General de Centros Docentes.
Subsumir aquesta actuació en la número: a).5.
ACTUACIÓN a).7.bis Redactar la normativa i regular el procediment per tal de fer efectiu l’acompliment de la Disposició Transitòria Tercera de la Llei 1/95 de FPA de la GVA

Normativa:


 • Decret 102/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual es crea la Comissió Mixta de Transferències amb la Diputació Provincial de València per a la transferència i l’adscripció del centre específic provincial d’EPA i del professorat que hi és adscrit.(DOGV 01-06-1995)

Beneficiarios:


 • Diputación Provincial de Valencia.

 • Conselleria de Cultura i EducacióTemporalització: 2003
Pressupost:
Organismo responsable:
- Comissió Interdepartamental de FPAa) Programas de alfabetización y programas para adquirir y actualizar la formación básica.
ACTUACIÓN a).8.: Mejora del equipamiento de los centros: plan para la actualización de las tecnologías de la información.
La Conselleria de Cultura y Educación, dentro del programa para el Equipamiento Escolar, ha diseñado un plan para dotar, completar y actualizar para dotar, completar y actualizar el Aula de Informática con los medios técnicos suficientes (ordenadores, impresoras, escaners, grabadores, connexió ADSL, franja ampla, nodes territorials amb possibilitat de videoconferència,...etc), para que todos los centros de Formación de Personas Adultas dispongan del acceso a las nuevas tecnología. Esta actuación se ha planificado para ser desarrollada en su totalidad a lo largo de tres anualidades.

Normativa o document


Beneficiarios:


 • Centros públicos de FPA de la Generalitat Valenciana i de les entitats locals

 • Profesorado de Formación de Personas Adultas.

 • Personas Adultas que cursan enseñanzas en centros de Formación de Personas Adultas.

Temporalització: 2003. 04 i 05

Pressupost: 2500.000.000 ptes anuals

Organismo responsable:
- Dirección General de Centros Docentes.


ACTUACIÓN a).8.bis: Mejora del equipamiento de los centros: plan para la actualizació i dotació del mobiliari, així com mitjans de reproducció adients
La Conselleria de Cultura y Educación, dentro del programa para el Equipamiento Escolar, ha diseñado un plan para dotar, completar y actualizar els centres públics de FPA

Document i Normativa: Disposició legal per la qual es convoca el finançament específic per als centres públics de titularitat de les entitats locals.


Beneficiarios:


 • Centros públicos de FPA de la Generalitat Valenciana i de les entitats locals

 • Profesorado de Formación de Personas Adultas.

 • Personas Adultas que cursan enseñanzas en centros de Formación de Personas Adultas.

Temporalització: 2003. 04 i 05

Pressupost: 1500.000.000 ptes anuals

Organismo responsable:
- Dirección General de Centros Docentes.

Catálogo: stepv -> ensenya -> descarregar
descarregar -> Plan General de Actuaciones para la Formación de Personas Adultas en la Comunidad Valenciana elaborado por la Comisión Interdepartamental de la Formación de Personas Adultas
descarregar -> Versión cev: 28 de abril de 2008, 10’00 horas
descarregar -> Borrador de orden por la que se desarrolla el reglamento orgánico y funcional de los institutos de educacion secundaria sostenidos con fondos públicos en el ámbito territorial de la comunidad valenciana
descarregar -> Orden de de de 2008 de la Conselleria de Educación, por la que se dictan instrucciones en materia de ordenación académica y organización de la actividad docente de los centros autorizados para implantar enseñanzas de Bachillerato en régimen ordinario
descarregar -> Borrador de orden por la que se desarrolla el reglamento orgánico y funcional de los institutos de educacion secundaria sostenidos con fondos públicos en el ámbito territorial de la comunidad valenciana


Compartir con tus amigos:
  1   2   3   4   5


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

    Página principal
Universidad nacional
Curriculum vitae
derechos humanos
ciencias sociales
salud mental
buenos aires
datos personales
Datos personales
psicoan lisis
distrito federal
Psicoan lisis
plata facultad
Proyecto educativo
psicol gicos
Corte interamericana
violencia familiar
psicol gicas
letras departamento
caracter sticas
consejo directivo
vitae datos
recursos humanos
general universitario
Programa nacional
diagn stico
educativo institucional
Datos generales
Escuela superior
trabajo social
Diagn stico
poblaciones vulnerables
datos generales
Pontificia universidad
nacional contra
Corte suprema
Universidad autonoma
salvador facultad
culum vitae
Caracter sticas
Amparo directo
Instituto superior
curriculum vitae
Reglamento interno
polit cnica
ciencias humanas
guayaquil facultad
desarrollo humano
desarrollo integral
redes sociales
personales nombre
aires facultad