Calendari postgrauDescargar 209 Kb.
Página1/3
Fecha de conversión15.02.2018
Tamaño209 Kb.
  1   2   3


MASTER INTERNACIONAL EN EDUCACIÓ I TERÀPIA PSICOMOTRIU /

MASTER INTERNACIONAL EN EDUCACIÓN Y TERAPIA PSICOMOTRIZ

Coordinació:Dra. Cori CampsCurs 2016 – 2017DIPLOMA POSTGRAU EN EDUCACIÓ PSICOMOTRIU I DESENVOLUPAMENT PSICOLÒGIC /

DIPLOMA POSGRADO EN EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ Y DESARROLLO PSICOLÓGICO
Coordinació:

Dra. Cori CampsCurs 2016 – 2017


OBJECTIUS FORMATIUS:Mòduls de continguts


Relació de competències específiques vinculades amb els fonaments científics de la disciplina i amb habilitats (saber i saber fer)


Bloc I: Introducció a la Psicomotricitat


 • Conèixer el rol, la especificitat i els àmbits de intervenció del psicomotricista

 • Prendre consciència del conjunt de competències que habiliten per aquesta professió

 • Conèixer la implementació del professional de la psicomotricitat en el nostre context, així com les perspectives de futur
Bloc II: Desenvolupament infantil i intervenció psicomotriu


 • Conèixer el procés de desenvolupament i maduració del nen

 • Analitzar les competències vinculades al desenvolupament psicomotriu, afectiu i cognitiu, des d’una perspectiva de globalitat

 • Conèixer les principals teories i autors que constitueixen referents teòrics en la disciplina de la psicomotricidad

 • Analitzar les diverses teories en l’àmbit de la psicomotricitat des de les seves contribucions al desenvolupament infantil.
Bloc III:

Fonamentació psicoanalítica de la intervenció psicomotriu
 • Conèixer els aspectes psicodinàmics de la personalitat que intervenen la construcció del subjecte i la seva identitat

 • Analitzar les dificultats i alteracions possibles en la construcció d’aquesta identitat

Bloc IV:

Estratègies d’avaluació i diagnòstic • Conèixer els mètodes d’avaluació i diagnòstic útils per a l’avaluació en psicomotricitat

 • Valorar la utilitat de diversos instruments per al diagnòstic psicomotor

 • Utilitzar la observació com mètode privilegiat per a la valoració de les competències i alteracions de l’expressivitat psicomotriu

 • Conèixer els paràmetres de la observació psicomotriu

 • Aplicar estratègies i instruments per a l’avaluació psicomotriu
Bloc V:

La intervenció psicomotriu en contextos educatius
 • Fonamentar les estratègies de intervenció educativa des d’una perspectiva d’atenció a la globalitat

 • Conèixer un conjunt raonable d’estratègies que permetin desenvolupar una sessió de pràctica psicomotriu educativa

 • Atendre les dificultats que apareixen vinculades a la diversitat de motivacions, competències i actituds en l’àmbit educatiu
Bloc VI:

La intervenció psicomotriu en contextos d’ajuda
 • Conèixer els principis i les estratègies generals de intervenció en grups d’ajuda psicomotriu.

 • Adquirir estratègies para la intervenció psicomotriu en nens que presenten necessitats educatives especials.

 • Contextualitzar els projectes d’ajuda psicomotriu en l’atenció global al nen i en col·laboració amb altres professionalsBloc VII: Tallers:

Altres tècniques corporals en la dialèctica cos-psique


 • Conèixer tècniques corporals complementàries a la intervenció psicomotriu

Bloc VIIII:

Formació corporal i personal


Integració personal progressiva de las següents actituds: • Respecte del marc de treball

 • Expressivitat psicomotriu

 • Cos en relació

 • Disponibilitat pel treball en grup

 • Gestió emocional

 • Articulació teòrica

 • Articulació pràctica

El desenvolupament d’aquestes competències prèvies permet:
 • Integrar un sistema personal d’actituds que, a partir de l’escolta d’un mateix, eviti projeccions i possibiliti l’escolta correcta de l’altre per tal de poder-lo ajudar a constituir-se com a subjecte

 • Assolir una comprensió dels aspectes inconscients que es mobilitzen en la intervenció psicomotriu, tant per part del psicomotricista com de la persona que rep la intervenció

 • Tenir capacitat d’escolta de sí mateix i de l’altre, per tal d’assolir una relació empàtica

 • Comptar amb una disponibilitat a nivell intel·lectual, afectiu i corporal, que possibiliti un ajustat diàleg tònic, la capacitat de transformar-se i transformar l’altre, des de la disimetria i el simbolisme.

 • Disposar d’una capacitat de contenció que malgrat estar situada en un marc d’intervenció no directiu, possibiliti l’establiment d’uns límits clars, i la seguretat física i afectiva
Bloc IX:

Formació PràcticaAdquirir estratègies de intervenció en l’àmbit de l’educació i la teràpia que permetin: • Maneig del dispositiu de la sessió

 • Us de mediadors personals

 • Assegurament afectiu

 • Promoció del desenvolupament

 • Maneig de dificultats

 • Relació amb altres (persones, institucions) significatius pel nen

 • Construcció del saberOBJETIVOS FORMATIVOS:Módulos de contenidos


Relación de competencias específicas vinculadas con los fundamentos científicos de la disciplina y con habilidades (saber y saber hacer)


Bloque I: Introducción a la Psicomotricidad


 • Conocer el rol, la especificidad y los ámbitos de intervención del psicomotricista

 • Tomar conciencia del conjunto de competencias que habilitan para esta profesión

 • Conocer la implementación del profesional de la psicomotricidad en nuestro contexto, así como las perspectivas de futuro
Bloque II: Desarrollo infantil e intervención psicomotriz


 • Conocer el proceso de desarrollo y maduración del niño

 • Analizar las competencias vinculadas al desarrollo psicomotriz, afectivo y cognitivo, desde una perspectiva de globalidad

 • Conocer las principales teorías y autores que constituyen referentes teóricos en la disciplina de la psicomotricidad

 • Analizar las diversas teorías en el ámbito de la psicomotricidad desde sus contribuciones al desarrollo infantil.
Bloque III:

Fundamentación psicoanalítica de la intervención psicomotriz
 • Conocer los aspectos psicodinámicos de la personalidad que intervienen la construcción del sujeto y su identidad

 • Analizar las dificultades y alteraciones posibles en la construcción de esta identidad
Bloque IV:

Estrategias de evaluación y diagnóstico
 • Conocer los métodos de evaluación y diagnóstico útiles para la evaluación en psicomotricidad

 • Valorar la utilidad de diversos instrumentos para el diagnóstico psicomotor

 • Utilizar la observación como método privilegiado para la valoración de las competencias y alteraciones de la expresividad psicomotriz

 • Conocer los parámetros de la observación psicomotriz

 • Aplicar estrategias e instrumentos para la evaluación psicomotrizBloque V:

La intervención psicomotriz en contextos educativos
 • Fundamentar las estrategias de intervención educativa desde una perspectiva de atención a la globalidad

 • Conocer un conjunto razonable de estrategias que permitan desarrollar una sesión de práctica psicomotriz educativa

 • Atender las dificultades que aparecen vinculadas a la diversidad de motivaciones, competencias y actitudes en el ámbito educativo
Bloque VI:

La intervención psicomotriz en contextos de ayuda
 • Conocer los principios y las estrategias generales de intervención en grupos de ayuda psicomotriz.

 • Adquirir estrategias para la intervención psicomotriz en niños que presentan necesidades educativas especiales.

 • Contextualizar los proyectos de ayuda psicomotriz en la atención global al niño y en colaboración con otros profesionalesBloque VII: Talleres:

Otras técnicas corporales en la dialéctica cuerpo-psique


 • Conocer técnicas corporales complementarias a la intervención psicomotriz

Bloque VIIII:

Formación corporal y personalIntegración personal progresiva de las siguientes actitudes:


 • Respecto al marco de trabajo

 • Expresividad psicomotriz

 • Cuerpo en relación

 • Disponibilidad para el trabajo en grupo

 • Gestión emocional

 • Articulación teórica

 • Articulación práctica

El desarrollo de estas competencias previas permite:
 • Integrar un sistema personal de actitudes que, a partir de la escucha de uno mismo, evite proyecciones y posibilite la escucha correcta del otro con el fin de poder ayudarle a constituirse como sujeto

 • Alcanzar una comprensión de los aspectos inconscientes que se movilizan en la intervención psicomotriz, tanto por parte del psicomotricista como de la persona que recibe la intervención

 • Tener capacidad de escucha de sí mismo y del otro, a fin de lograr una relación empática

 • Contar con una disponibilidad a nivel intelectual, afectivo y corporal, que posibilite un ajustado diálogo tónico, la capacidad de transformarse y transformar al otro, desde la disimetría y el simbolismo.

 • Disponer de una capacidad de contención que a pesar de estar situada en un marco de intervención no directivo, posibilite el establecimiento de unos límites claros, y la seguridad física y afectiva
Bloque IX:

Formación PrácticaAdquirir estrategias de intervención en el ámbito de la educación y la terapia que permitan:
 • Observación del niño

 • Sintonía afectiva con el niño

 • Manejo del dispositivo de la sesión

 • Uso de mediadores personales

 • Aseguramiento afectivo

 • Promoción del desarrollo

 • Manejo de dificultades

 • Relación con otras (personas, instituciones) significativos para el niño

 • Construcción del saber
CALENDARI 1. Formació teòrica: Els divendres de 18 a 21 h.

(Del 30/09/16 al 21/10/16: Aula C-105; del 28/10/2016 al 16/06/2017: Aula C-111)

 • 30 setembre:

Inauguració Master, Postgrau i Curs de Formació Contínua:

Presentació del programa formatiu

Conferència inaugural a càrrec de la Dra. Inés Tomás:

Si el cuerpo habla.... es necesaria la escucha
Introducció a la psicomotricitat: Concepte, història, realitat actual i diferents aproximacions. El desenvolupament motriu. (Bloc I)


 • 14 octubre: Marina Fortuny

Objectius i nivells d’intervenció en la pràctica psicomotriu (Bloc IV)


 • 21 octubre: Fabiana Sánchez

Principis i estratègies d’intervenció en la pràctica psicomotriu educativa: els espais i les fases de la sessió. (Bloc IV)


 • 28 octubre: Carme Mateu i Misericòrdia Olesti

El currículum d’Educació Infantil (0-3) i l’educació psicomotriu. (Bloc IV)


 • 4 novembre: Felip Caudet

Bases psicobiològiques del moviment: escoltant el propi cos per escoltar el dels altres (Bloc I)


 • 11 novembre: Ana Mériz

La psicomotricitat a la llar d’infants. De la vivència del propi cos a l’adquisició del simbolisme i la relació amb els altres (Bloc IV)


 • 18 novembre: Jordi Palací

Psicomotricitat vivenciada i currículum (Bloc IV)


 • 25 novembre: Marina Fortuny

El desenvolupament emocional durant la infància (Bloc I)


 • 16 desembre: Cori Camps

Principis i estratègies d’intervenció en la pràctica psicomotriu educativa: estratègies i rol del psicomotricista. (Bloc IV)


 • 13 gener: Rosa Paixà

El valor de l’activitat autònoma. El model de Lóczy (Bloc I)

 • 20 de gener: Cori Camps

El desenvolupament psicomotor I: La tonicitat i la construcció de la totalitat corporal (Bloc I)


 • 27 de gener: Cori Camps

El desenvolupament psicomotor II i III: Les conductes motrius de base, neuromotrius i perceptivomotrius (Bloc I)


 • 3 febrer: Celia Camps

L’observació de l’infant (Bloc III)


 • 10 febrer: Xavier Forcadell

Observació i avaluació de la intervenció del/de la psicomotricista (Bloc IV)


 • 17 febrer: Estefania Morató

Evolució del joc durant la infància. (Bloc IV)


 • 24 febrer: Tomás Álvaro

Psiconeuroimmunologia i psicomotricitat (Bloc I)


 • 3 març: Inés Tomás

Fonamentació psicoanalítica de la intervenció psicomotriu (Bloc II)


 • 10 març: Inés Tomás

Fonamentació psicoanalítica de la intervenció psicomotriu (Bloc II)


 • 17 març: Inés Tomás

Fonamentació psicoanalítica de la intervenció psicomotriu (Bloc II)


 • 24 març: Inés Tomás

Fonamentació psicoanalítica de la intervenció psicomotriu (Bloc II)


 • 31 març: Cori Camps

Exploració i diagnòstic psicomotor. (Bloc III)


 • 21 abril: Cori Camps

Exploració i diagnòstic psicomotor (Bloc III)


 • 28 abril: Cori Camps

Principis i estratègies d’intervenció en l’ajuda psicomotriu (Bloc V)


 • 5 maig: Javier González

Intervenció psicomotriu en persones amb paràlisi cerebral. (Bloc V) • 12 maig: Miguel Llorca

Us i simbologia dels materials en Psicomotricitat Relacional (Bloc V)


 • 19 maig: Marta Rabadán

Trastorns de la comunicació i la relació. La Psicomotricitat a l’escola d’Educació Especial. (Bloc V)


 • 26 maig: Joaquim Serrabona

Intervenció psicomotriu en els trastorns d’aprenentatge escolar (Bloc V)


 • 2 juny: Eva Guerrero i Celia Camps

Afavorint el vincle i la resiliència. Intervenció Psicomotriu amb infants tutelats a un CAU (centre d'acollida) (Bloc V)


 • 9 juny: Ana Cervera

Intervenció psicomotriu a la tercera edat (Bloc V)


 • A concretar (segons viatge des d’Uruguai): Conferència Juan Mila

Treball corporal amb adolescents (Bloc V) 1. Formació personal: Cori Camps i Marina Fortuny

Dissabtes de 9 a 14 h. i de 16 a 20 h. (Sala de Psicomotricitat, VG-001)
Dies:

 • 15 octubre

 • 19 novembre

 • 17 desembre

 • 14 gener

 • 11 febrer

 • 18 març

 • 22 abril

 • 13 maig

 • 3 juny 1. Tallers Altres tècniques corporals en la dialèctica cos-psique:

Dissabtes de 9 a 14 h. (Sala de Psicomotricidad, VG-001)


 • 28 gener: Cori Camps

Respiració, relaxació i meditació


 • 4 març: Felip Caudet

Reiki: un abordatge subtil


 • 25 de març: Cori Camps i Misericòrdia Olesti

El massatge infantil

La tècnica metamòrfica


 1. Pràctiques formatives en intervenció psicomotriu (veure apartat corresponent del dossier)


CALENDARIO


 1. Formación teórica: Los viernes de 18 a 21 h.

(Del 30/09/16 al 21/10/16: Aula C-105; del 28/10/2016 al 16/06/2017: Aula C-111)

 • 30 septiembre:

Inauguración Master, Especialista Universitario y Curso de Formación Continua
Conferencia inaugural a cargo de la Dra. Inés Tomás:

Si el cuerpo habla.... es necesaria la escucha
Introducción a la psicomotricidad: Concepto, historia, realidad actual y diferentes aproximaciones. El desarrollo motor. (Bloque I)


 • 14 octubre: Marina Fortuny

Objetivos y niveles de intervención en la práctica psicomotriz (Bloque IV)


 • 21 octubre: Fabiana Sánchez

Principios y estrategias de intervención en la práctica psicomotriz educativa: los espacios y las fases de la sesión. (Bloque IV)


 • 28 octubre: Carme Mateu y Misericòrdia Olesti

El currículum de Educación Infantil (0-3) y la educación psicomotriz (Bloque IV)


 • 4 noviembre: Felip Caudet

Bases psicobiológicas del movimiento: Escuchando el propio cuerpo para escuchar el de los otros (Bloque I)


 • 11 noviembre: Ana Mériz

La psicomotricidad en la escuela infantil (0-3). De la vivencia del propio cuerpo a la adquisición del simbolismo y la relación con los otros (Bloque IV)


 • 18 noviembre: Jordi Palací

Psicomotricidad vivenciada y currículum (Bloque IV)


 • 25 noviembre: Marina Fortuny

El desarrollo emocional durante la infancia (Bloque I)


 • 16 diciembre: Cori Camps

Principios y estrategias de intervención en la práctica psicomotriz educativa: estrategias y rol del psicomotricista. (Bloque IV)


 • 13 enero: Rosa Paixà

El valor de la actividad autónoma. El modelo de Lóczy (Bloque I)


 • 20 enero: Cori Camps

El desarrollo psicomotor I: La tonicidad y la construcción de la totalidad corporal (Bloque I)


 • 27 enero: Cori Camps

El desarrollo psicomotor II i III: Las conductas motrices de base, neuromotrices y perceptivomotrices (Bloque I)


 • 3 febrero: Celia Camps

La observación del niño (Bloque III)


 • 10 febrero: Xavier Forcadell

Observación y evaluación de la intervención del psicomotricista (Bloque IV)


 • 17 febrero: Estefania Morató

Evolución del juego durante la infancia. (Bloque IV)


 • 24 febrero: Tomás Álvaro

Psiconeuroimmunologia y psicomotricidad (Bloque I)


 • 3 marzo: Inés Tomás

Fundamentación psicoanalítica de la intervención psicomotriz (Bloque II)


 • 10 marzo: Inés Tomás

Fundamentación psicoanalítica de la intervención psicomotriz (Bloque II)


 • 17 marzo: Inés Tomás

Fundamentación psicoanalítica de la intervención psicomotriz (Bloque II)


 • 24 marzo: Inés Tomás

Fundamentación psicoanalítica de la intervención psicomotriz (Bloque II)


 • 31 marzo: Cori Camps

Exploración y diagnóstico psicomotor. (Bloque III)


 • 21 abril: Cori Camps

Exploración y diagnóstico psicomotor. (Bloque III)


 • 28 abril: Cori Camps

Principios y estrategias de intervención en la ayuda psicomotriz (Bloque V)


 • 5 mayo: Javier González

Intervención psicomotriz en personas con parálisis cerebral. (Bloque V) • 12 mayo: Miguel Llorca

Uso y simbología de los materiales en Psicomotricidad Relacional (Bloque V)


 • 19 mayo: Marta Rabadán

Trastornos de la comunicación y la relación. La Psicomotricidad en la escuela de Educación Especial. (Bloque V)


 • 26 mayo: Joaquim Serrabona

Intervención psicomotriz en los trastornos de aprendizaje escolar (Bloque V)


 • 2 junio: Eva Guerrero y Celia Camps

Favoreciendo el vínculo y la resiliencia. Intervención Psicomotriz con niños tutelados en un CAU (Centro de acogida) (Bloque V)


 • 9 junio: Ana Cervera

Intervención psicomotriz en la tercera edad (Bloque V)


 • A concretar (según viaje desde Uruguay): Conferencia Juan Mila

Trabajo corporal con adolescentes (Bloque V) 1. Formación personal: Cori Camps i Marina Fortuny

Sábados de 9 a 14 h. y de 16 a 20 h. (Sala de Psicomotricidad, VG-001)
Días:

 • 15 octubre

 • 19 noviembre

 • 17 diciembre

 • 14 enero

 • 11 febrero

 • 18 marzo

 • 22 abril

 • 13 mayo

 • 3 junio 1. Talleres otras técnicas corporales en la dialéctica cuerpo-psique:

Sábado de 9 a 14 h. (Sala de Psicomotricidad, VG-001)


 • 28 enero: Cori Camps

Respiración, relajación y meditación


 • 4 marzo: Felip Caudet

Reiki: un abordaje sutil


 • 25 de marzo: Cori Camps i Misericòrdia Olesti

El masaje infantil

La técnica metamórfica


 1. Prácticas formativas en intervención psicomotriz (ver apartado correspondiente del dossier)


PROGRAMA D’ESTUDIS:

Bloc I: Introducció a la Psicomotricitat. Desenvolupament infantil i intervenció psicomotriu

Lliçó inaugural: “Si el cos parla.... és necessària l’escolta”

Concepte, història i realitat actual de la Psicomotricitat

Especificitat de la Psicomotricitat, en relació a altres models d’intervenció educativa i terapèutica

Història de la Psicomotricitat

Realitat actual als diferents països

Diferents aproximacions metodològiques
Bases psicobiològiques del moviment: Escoltant el propi cos per escoltar el dels altres

Moviment i postura.

Bases fisiològiques i estructures implicades.

El sistema sensitiu

Lleis de la postura. Tipologies i respecte a la individualitat.

Propiocepció.

Reconeixement del propi cos i observació corporal.

Emocions i postura. Les quatre direccions bàsiques.


Desenvolupament Psicomotriu I:

Desenvolupament motriu

Tonicitat

Respiració

Relaxació

Esquema Corporal


Desenvolupament Psicomotriu II i III:

Coordinació dinàmica

Coordinació oculomanual

Equilibri

Lateralitat

Organització espacial

Organització temporal
El desenvolupament emocional durant la infància

Naixement i evolució dels vincles afectius

Vinculació i seguretat emocional

Símptomes i signes d’alerta enfront de la inseguretat


Seminari sobre Psiconeuroinmunologia

Què és la psiconeuroimmunologia?

La consciència del sistema immune

Sistemes nerviós central, perifèric i vegetatiu.

El segon cervell. La microbiota.

Psiconeuroimmunologia i psicomotricitat


Bloc II: Fonamentació psicoanalítica de la intervenció psicomotriu
Fonamentació psicoanalítica de la Intervenció Psicomotriu I

La descoberta de l’inconscient

Evolució libidinal

Fixacions i regressions


Fonamentació psicoanalítica de la Intervenció Psicomotriu II

El concepte de pulsió

Recorregut pulsional

Inhibicions en el fi


Fonamentació psicoanalítica de la Intervenció Psicomotriu III

Neurosi


Perversió

Psicosi
Fonamentació psicoanalítica de la Intervenció Psicomotriu IV

Enquadrament

Atenció flotant

Relació transferencial


Bloc III: Estratègies d’avaluació i diagnòstic
La observació de l’infant

Concepte, objecte i sentit de la observació

Actituds i disposició per a la observació

Els temps i els paràmetres de la observació psicomotriu


Exploració i diagnòstic psicomotriu

Balanç psicomotriu

Elements del diagnòstic psicomotriu

Tècniques d’exploració: Perfil psicomotriu de Picq-Vayer

Tècniques d’exploració: Test McCarthy d’aptituds i psicomotricitat per a nens
Exploració i diagnòstic psicomotriu

Tècniques d’exploració: Test de l’esquema corporal Daurat-Hemeljak

Altres tècniques d’exploració

Un exemple d’avaluació i diagnòstic psicomotriu
Bloc IV: La intervenció psicomotriu en contextos educatius
Objectius i nivells d’intervenció en la pràctica psicomotriu

Objectius de la pràctica psicomotriu en relació al desenvolupament infantil

La intervenció en l’àmbit preventiu-educatiu, d’ajuda i terapèutic

La perspectiva d’intervenció en el cicle vital


Principis i estratègies d’intervenció en la pràctica psicomotriu educativa: Estratègies i rol del psicomotricista

Escolta i empatia

Disponibilitat corporal

Capacitat de contenció i límits

La tecnicitat, les propostes per a la progressió del plaer sensoriomotriu
Principis i estratègies d’intervenció en la pràctica psicomotriu educativa: Els espais i les fases de la sessió

Espais, temps i materials que es transformen

L’estratègia de les fases successives

Del plaer de fer al plaer de pensar

Les activitats del plaer sensoriomotriu
El Currículum d’Educació infantil (0-3 anys) i l’educació psicomotriu

Àrees curriculars i continguts psicomotrius en la primera etapa d’educació infantil

Les propostes d’intervenció a la sala

La psicomotricitat a la llar d’infants. De la vivència del propi cos a l’adquisició del simbolisme i la relació amb els altres

Presentació, introducció i justificació del projecte de psicomotricitat de les LLIM Cambrils

Els nadons: llibertat de moviment, el plaer de l’acció i de la transformació postural de l’infant.

Els mitjans (1 a 2 anys): l'autonomia, l'assoliment de reptes corporals i les primeres relacions entre iguals.

Els grans (2 a 3 anys): de la seguretat cap al simbolisme. 

Les famílies a la llar
Psicomotricitat vivenciada i currículum

El paper del cos al sistema educatiu: el tractament del cos a l’escola

Psicomotricitat i Curriculum

De la Programació General anual de Psicomotricitat a la Programació Didàctica: estratègies i recursos per a programar una pràctica psicomotriu espontània


Evolució del joc durant la infància

Sentit i caracterització del joc en la infància

Desenvolupament i tipologies de joc al llarg de la infància

El joc en l’àmbit educatiu i terapèutic


Observació i avaluació de la intervenció del psicomotricista

Observació:

            · Paràmetres psicomotors dels infants

            · Què observem del psicomotricista?

Estratègies i rol del psicomotricista

- Avaluació:

            · Concepte d’avaluació competencial

            · Competències del psicomotricista

            · Avaluació de les competències del psicomotricista: instrument d’avaluació


Bloc V: La intervenció psicomotriu en contextos d’ajuda
Principis i estratègies d’intervenció en l’ajuda psicomotriu

Objectius principals

Paper del psicomotricista

Ajust de la tecnicitat a les diferents dificultats

Utilització dels objectes, espais, temps
La intervenció psicomotriu en els trastorns d’aprenentatge escolar

Principis bàsics

Problemes generals d’aprenentatge

Nens d’aprenentatge lent

Projecte d’ajuda psicomotriu en els trastorns d’aprenentatge

Trastorns de la comunicació i la relació. La Psicomotricitat dins l’escola d’educació especial

La psicomotricitat a l’escola d’educació especial

Les característiques de l’alumnat de l’escola d’educació especial. Els trastorns en la comunicació i en la relació

L’habilitació del dispositiu de la sala de psicomotricitat per l’alumnat amb trastorns en la comunicació i relació

La indicació d’intervenció psicomotriu: grup classe, l’atenció en grup reduït i l’atenció individualitzada

Objectius i estratègies d’intervenció
Intervenció psicomotriu amb persones amb paràlisi cerebral

La Psicomotricitat amb nens amb PCI i trastorns psicomotrius

Exemples de sessions
Ús i simbologia dels materials en Psicomotricitat Relacional:

El material com mediador de la comunicació


Anàlisi dels diferents materials: Pilotes; Pals; Cercles; Cordes; Teles; Caixes de cartó; Paper; Pintura; coixins i matalassos

El cos del psicomotricista

Continguts motrius, relacionals i simbòlics dels materials

Afavorint el vincle i la resiliència. Intervenció Psicomotriu amb infants tutelats a un CAU (Centre d’acollida).

Exclusió social i trastorns del vincle

Resiliència

Exposició de casos: trets de la intervenció, manifestacions motrius i objectius
Intervenció psicomotriu a la tercera edat

Caracterització de l’etapa

Els contextos de intervenció

Propostes per a una sessió


Treball corporal amb adolescents

Característiques psicològiques de l’adolescència

Diferents nivells d’intervenció psicomotriu en el camp adolescent

Bloc VI: Altres tècniques corporals en la dialèctica cos-psique
Respiració, relaxació i meditació.

La importància de la respiració

Experimentació de diferents tècniques de relaxació

La meditació

El mindfulness
Reiki. Un abordatge subtil

Vincle fisiologia, conducta i centres energètics

Ajuda al tractament de l’ansietat, la depressió, l’insomni i d’altres patologies
El massatge infantil. La Tècnica Metamòrfica

Passos


Experimentació de les diferents formes de tocar

Pràctica i ajust a diferents casos

La Tècnica metamòrfica
PROGRAMA DE ESTUDIOS

Bloque I: Introducción a la Psicomotricidad. Desarrollo infantil e intervención psicomotriz
Lección inaugural: "Si el cuerpo habla .... es necesaria la escucha" (2 horas)

Concepto, historia y realidad actual de la Psicomotricidad

Especificidad de la Psicomotricidad, en relación a otros modelos de intervención educativa y terapéutica
Historia de la Psicomotricidad
Realidad actual en los diferentes países
Diferentes aproximaciones metodológicas
Bases psicobiológicas del movimiento: Escuchando el propio cuerpo para escuchar el de los demás

Movimiento y postura.


Bases fisiológicas y estructuras implicadas.
El sistema sensitivo
Leyes de la postura. Tipologías y respeto a la individualidad.
Propiocepción.
Reconocimiento del propio cuerpo y observación corporal.
Emociones y postura. Las cuatro direcciones básicas.

Desarrollo Psicomotriz I:

Desarrollo motriz
Tonicidad
Respiración
Relajación
Esquema Corporal
Desarrollo Psicomotriz II y III:

Coordinación dinámica


Coordinación óculo-manual
Equilibrio
Lateralidad
Organización espacial
Organización temporal
El desarrollo emocional durante la infancia

Nacimiento y evolución de los vínculos afectivos


Vinculación y seguridad emocional
Síntomas y signos de alerta frente a la inseguridad
Seminario sobre Psiconeuroinmunología

¿Qué es la psiconeuroinmunología?


La conciencia del sistema inmune
Sistemas nervioso central, periférico y vegetativo.
El segundo cerebro. La microbiota.
Psiconeuroinmunología y psicomotricidad

Bloque II: Fundamentación psicoanalítica de la intervención psicomotriz
Fundamentación psicoanalítica de la Intervención Psicomotriz I

El descubrimiento del inconsciente


Evolución libidinal
Fijaciones y regresiones
Fundamentación psicoanalítica de la Intervención Psicomotriz II

El concepto de pulsión


Recorrido pulsional
Inhibiciones en el fin
Fundamentación psicoanalítica de la Intervención Psicomotriz III

Neurosis
Perversión


Psicosis
Fundamentación psicoanalítica de la Intervención Psicomotriz IV

Encuadre
Atención flotante


Relación transferencial

Bloque III: Estrategias de evaluación y diagnóstico
La observación del niño

Concepto, objeto y sentido de la observación


Actitudes y disposición para la observación
Los tiempos y los parámetros de la observación psicomotriz

Exploración y diagnóstico psicomotriz

Balance psicomotriz
Elementos del diagnóstico psicomotriz
Técnicas de exploración: Perfil psicomotriz de Picq-Vayer
Técnicas de exploración: Test McCarthy de aptitudes y psicomotricidad para niños
Exploración y diagnóstico psicomotriz

Técnicas de exploración: Test del esquema corporal Dorado-Hemeljak


Otras técnicas de exploración
Un ejemplo de evaluación y diagnóstico psicomotriz

Bloque IV: La intervención psicomotriz en contextos educativos
Objetivos y niveles de intervención en la práctica psicomotriz

Objetivos de la práctica psicomotriz en relación al desarrollo infantil


La intervención en el ámbito preventivo-educativo, de ayuda y terapéutico
La perspectiva de intervención en el ciclo vital

Principios y estrategias de intervención en la práctica psicomotriz educativa: Estrategias y rol del psicomotricista

Escucha y empatía
Disponibilidad corporal
Capacidad de contención y límites
La tecnicidad, las propuestas para la progresión del placer sensoriomotriz
Principios y estrategias de intervención en la práctica psicomotriz educativa: Los espacios y las fases de la sesión

Espacios, tiempos y materiales que se transforman


La estrategia de las fases sucesivas
Del placer de hacer al placer de pensar
Las actividades del placer sensoriomotriz

El Currículum de Educación infantil (0-3 años) y la educación psicomotriz

Áreas curriculares y contenidos psicomotrices en la primera etapa de educación infantil
Las propuestas de intervención en la sala
La psicomotricidad en la escuela infantil (0-3). De la vivencia del propio cuerpo a la adquisición del simbolismo y la relación con los demás

Presentación, introducción y justificación del proyecto de psicomotricidad de las LLIM Cambrils


Los bebés: libertad de movimiento, el placer de la acción y de la transformación postural del niño.
Los medianos (1 a 2 años): la autonomía, la consecución de retos corporales y las primeras relaciones entre iguales.
Los mayores (2 a 3 años): de la seguridad hacia el simbolismo.
Las familias en el hogar
Psicomotricidad vivenciada y currículum

El papel del cuerpo en el sistema educativo: el tratamiento del cuerpo en la escuela


Psicomotricidad y Curriculum
De la Programación General Anual de Psicomotricidad en la Programación Didáctica: estrategias y recursos para programar una práctica psicomotriz espontánea
Evolución del juego durante la infancia

Sentido y caracterización del juego en la infancia


Desarrollo y tipologías de juego a lo largo de la infancia
El juego en el ámbito educativo y terapéutico
Observación y evaluación de la intervención del psicomotricista

Observación: • Parámetros psicomotores de los niños

 • ¿Qué observamos del psicomotricista?

 • Estrategias y rol del psicomotricista

Evaluación:

 • Concepto de evaluación competencial

 • Competencias del psicomotricista

 • Evaluación de las competencias del psicomotricista: instrumento de evaluación


Bloque V: La intervención psicomotriz en contextos de ayuda
Principios y estrategias de intervención en la ayuda psicomotriz

Objetivos principales

Papel del psicomotricista
Ajuste de la tecnicidad a las diferentes dificultades
Utilización de los objetos, espacios, tiempos
La intervención psicomotriz en los trastornos de aprendizaje escolar

Principios básicos


Problemas generales de aprendizaje
Niños de aprendizaje lento
Proyecto de ayuda psicomotriz en los trastornos de aprendizaje

Trastornos de la comunicación y la relación. La Psicomotricidad en la escuela de educación especial

La psicomotricidad en la escuela de educación especial
Las características del alumnado de la escuela de educación especial. Los trastornos en la comunicación y en la relación
La habilitación del dispositivo de la sala de psicomotricidad para el alumnado con trastornos en la comunicación y relación
La indicación de intervención psicomotriz: grupo clase, la atención en grupo reducido y la atención individualizada
Objetivos y estrategias de intervención
Intervención psicomotriz con personas con parálisis cerebral

La Psicomotricidad con niños con PCI y trastornos psicomotrices


Ejemplos de sesiones
Uso y simbología de los materiales en Psicomotricidad Relacional:

El material como mediador de la comunicación


Análisis de los diferentes materiales: Pelotas; palos; círculos; cuerdas; telas; Cajas de cartón; papel; pintura; cojines y colchonetas
El cuerpo del psicomotricista
Contenidos motrices, relacionales y simbólicos de los materiales
Favoreciendo el vínculo y la resiliencia. Intervención Psicomotriz con niños tutelados en un CAU (Centro de acogida).

Exclusión social y trastornos del vínculo


Resiliencia
Exposición de casos: rasgos de la intervención, manifestaciones motrices y objetivos
Intervención psicomotriz en la tercera edad

Caracterización de la etapa


Los contextos de intervención
Propuestas para una sesión
Trabajo corporal con adolescentes

Características psicológicas de la adolescencia


Diferentes niveles de intervención psicomotriz en el campo adolescente

Bloque VI: Otras técnicas corporales en la dialéctica cuerpo-psique
Respiración, relajación y meditación.

La importancia de la respiración


Experimentación de diferentes técnicas de relajación
La meditación
El mindfulness
Reiki. Un abordaje sutil

Vínculo fisiología, conducta y centros energéticos


Ayuda al tratamiento de la ansiedad, la depresión, el insomnio y otras patologías
El masaje infantil. La Técnica Metamórfica

Pasos
Experimentación de las diferentes formas de tocar


Práctica y ajuste a diferentes casos
La Técnica metamórfica

Principio del formularioFinal del formulario


Compartir con tus amigos:
  1   2   3


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

    Página principal
Universidad nacional
Curriculum vitae
derechos humanos
ciencias sociales
salud mental
buenos aires
datos personales
Datos personales
psicoan lisis
distrito federal
Psicoan lisis
plata facultad
Proyecto educativo
psicol gicos
Corte interamericana
violencia familiar
psicol gicas
letras departamento
caracter sticas
consejo directivo
vitae datos
recursos humanos
general universitario
Programa nacional
diagn stico
educativo institucional
Datos generales
Escuela superior
trabajo social
Diagn stico
poblaciones vulnerables
datos generales
Pontificia universidad
nacional contra
Corte suprema
Universidad autonoma
salvador facultad
culum vitae
Caracter sticas
Amparo directo
Instituto superior
curriculum vitae
Reglamento interno
polit cnica
ciencias humanas
guayaquil facultad
desarrollo humano
desarrollo integral
redes sociales
personales nombre
aires facultad