Borrador de orden por la que se desarrolla el reglamento orgánico y funcional de los institutos de educacion secundaria sostenidos con fondos públicos en el ámbito territorial de la comunidad valenciana


DOCUMENT ANNEX NÚM 1 3.2.10.- COORDINACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (Propuesta primera)Descargar 0.5 Mb.
Página8/8
Fecha de conversión11.12.2018
Tamaño0.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

DOCUMENT ANNEX NÚM 1

3.2.10.- COORDINACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (Propuesta primera).

La prevención de riesgos laborales como actividad integrada en el conjunto de las actuaciones administrativas una responsabilidad asumida por la Administración Educativa. El cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, exige, además de la necesaria formación de los Delegado/as y del conjunto de los trabajadores/as, la dedicación de recursos materiales y humanos.

En ese sentido:

a) Los Delegados/-as de Seguridad y Salud Laboral dispondrán de 3 horas lectivas, acumulables, para la realización de las competencias y funciones establecidas en el articulo 36 de la citada Ley. Acumulación en una mañana o una tarde.

b) Cada centro docente elegirá en el Consell Escolar, a propuesta del Claustro, a un profesor/-a del Centro que será el Coordinador de Salud Laboral del Centro.

Las funciones serán:

-Disponer de formación necesaria para el ejercicio de sus funciones.

-Colaborar con los Delegados de Salud Laboral, del comité de Seguridad y Salud Laboral y con los Servicios de Prevención para poner en marcha los Planes de Prevención.

*Entre las tareas en las que deberá participar destacan, entre otras:

+ El análisis de riesgos laborales de cada puesto de trabajo y del Centro.

+Propuesta de evaluación de los mismos.

+Incardinación de las riesgos previstos en los Planes de Prevención.

+Elaboración de propuestas sobre seguridad, higiene, ergonomía/psicosociologia y vigilancia de la salud que puedan suponer una disminución o reducción de los niveles de inseguridad laboral.

+Análisis del Plan de Emergencia del Centro, de su cumplimiento y actualización.

+Asistir a reuniones de coordinación con otros centros *Para la realización de estas tareas dispondrá de una hora lectiva y una complementaria.

DOCUMENT ANNEX NÚM 2


ACORD DE PLANTILLES DE PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DELS INSTITUTS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA.
1. OBJECTIUS


 • Racionalitzar l'estructura i l'organització administrativa dels centres docents, adequant-la a les exigències d’una administració moderna i eficaç en relació als serveis que ha de prestar. Aquesta organització administrativa és absolutament fonamental, alhora que representa l’instrument imprescindible per tal d’aconseguir fer efectiu el dret a l’educació.
 • Valorar convenientment les funcions i les tasques que en la pràctica, presta el personal d'administració i serveis.


2. FONAMENTS


 • No existeix actualment als centres docents una estructura administrativa coherent. La responsabilitat de la secretaria, de la gestió administrativa del centre, correspon a un/a professional docent que en moltes ocasions ni té, ni té perquè tenir una preparació específica per a administrar convenientment els assumptes administratius del centre. A més a més, s'afegeix l'inconvenient que representa en nombroses ocasions el constant canvi en l'exercici d'aquesta funció, moltes vegades anual, per part del personal docent que obliga, en la pràctica, als auxiliars administratiu a fer-se càrrec de la bona marxa dels serveis administratius, a més a més de garantir l'estabilitat i la continuïtat del bon funcionament de la secretaria.
 • Resulta evident que els auxiliars de gestió, amb una classificació actual de D 12 E005, no tenen assignada en els seus complements, la responsabilitat que de fet els toca assumir. A més a més, hem de considerar també que els auxiliars presten serveis que corresponen o són competència d'altres administracions, com és el cas de la matrícula de les proves d'accés a la Universitat i posterior tramitació de la preinscripció, tramitació del Número de la Seguretat Social, etc. És a dir, són responsables del compliment de les funciones i tasques que els són pròpies, però també en realitzen d'altres que corresponen a altres administracions, que evidentment tenen el seu personal. A més a més, aquest personal pateix el greuge comparatiu provocat en l'última reclassificació d'aquestos llocs de treball, a l'espera d'una pujada en els seus complements que, a pesar de l'augment constant en les tasques que realitzen, no els acaba d'arribar. Per tant, seria el moment de reclassificar aquests llocs de treball com administratius, possibilitant d’aquesta manera la carrera administrativa i la promoció interna de tot el grup D, drets que fins ara no tenen l’oportunitat d’exercir. Hem de recordar que actualment existeixen centres docents amb administratius entre el seu personal.
 • Pel que fa al personal subaltern, també s'infravalora significativament el seu treball, en la mesura que són també garants del bon manteniment dels centres, funcions que evidentment corresponen als auxiliars de manteniment. Tampoc tenen correspondència les funcions assignades oficialment, amb les que de fet realitzen en la pràctica. De fet, existeixen instituts amb aquest tipus de professionals entre el seu personal.
 • S’ha de tenir present que en l’actual Administració del Consell, existeixen unitats administratives, com poden ser els Centres de Formació i Inserció Professional, les Oficines d’Ocupació, les Residències de la Tercera Edat, que compten amb una organització administrativa convenientment estructurada, havent entre les seues plantilles professionals de tots els grups de titulació, entre els quals s’hi troben els Caps d’Unitat, Administradors, Administratius i Auxiliars de Manteniment. No hi ha raons per les quals ha d’haver tanta diferència entre les estructures organitzatives de les diferents unitats administratives en que es divideix la nostra Administració, per a la prestació dels diversos serveis i per a la consecució dels objectius que l’ordenament jurídic estableix.


3. PROPOSTA


 • Creació del lloc de treball, Cap de Secretaria, amb rang de Cap d'Unitat en cada centre docent, classificat amb B 20 E026, amb les funcions pròpies assignades a aquesta categoria en la corresponent classificació de llocs de treball. Així mateix, col·laboraran amb el/la Secretari/ària en la gestió de la Secretaria.
 • Reclassificació dels auxiliars de gestió en administratius, amb la classificació C 14 E010, assignant les funcions pròpies d'un centre docent.

PLANTILLA TIPUS PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS.


 • Cap de Secretaria, B 20 E026

 • 1 per centre

 • Administratiu, C 14 E010

 • 1 per cada 400 alumnes o fracció i torn

 • Equip comarcal de Manteniment

 • Per comarca

 • Conserge, E 10 E004

 • 1 per cada 300 alumnes o fracció i torn

 • Personal de neteja

 • Mínim 3 (8 unitats) + 1 per cada 4 unitats

Catálogo: stepv -> ensenya -> descarregar
descarregar -> Plan General de Actuaciones para la Formación de Personas Adultas en la Comunidad Valenciana elaborado por la Comisión Interdepartamental de la Formación de Personas Adultas
descarregar -> Consideracions generals
descarregar -> Versión cev: 28 de abril de 2008, 10’00 horas
descarregar -> Borrador de orden por la que se desarrolla el reglamento orgánico y funcional de los institutos de educacion secundaria sostenidos con fondos públicos en el ámbito territorial de la comunidad valenciana
descarregar -> Orden de de de 2008 de la Conselleria de Educación, por la que se dictan instrucciones en materia de ordenación académica y organización de la actividad docente de los centros autorizados para implantar enseñanzas de Bachillerato en régimen ordinario
ensenya -> Conselleria de Cultura, Educación y Deporte


Compartir con tus amigos:
1   2   3   4   5   6   7   8


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

    Página principal
Universidad nacional
Curriculum vitae
derechos humanos
ciencias sociales
salud mental
buenos aires
datos personales
Datos personales
psicoan lisis
distrito federal
Psicoan lisis
plata facultad
Proyecto educativo
psicol gicos
Corte interamericana
violencia familiar
psicol gicas
letras departamento
caracter sticas
consejo directivo
vitae datos
recursos humanos
general universitario
Programa nacional
diagn stico
educativo institucional
Datos generales
Escuela superior
trabajo social
Diagn stico
poblaciones vulnerables
datos generales
Pontificia universidad
nacional contra
Corte suprema
Universidad autonoma
salvador facultad
culum vitae
Caracter sticas
Amparo directo
Instituto superior
curriculum vitae
Reglamento interno
polit cnica
ciencias humanas
guayaquil facultad
desarrollo humano
desarrollo integral
redes sociales
personales nombre
aires facultad