Borrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 1 de octubre de 2014Descargar 0.7 Mb.
Página1/24
Fecha de conversión05.02.2018
Tamaño0.7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

PowerPlusWaterMarkObject47453602


BORRADOR DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA EL MIÉRCOLES, 1 DE OCTUBRE DE 2014
Se reanuda la sesión a las nueve horas
El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días. Se reanuda la sesión.
5. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
5.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS URGENTES EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

(Núm. exp. 671/000136)

AUTOR: GPCIU
El señor presidente da lectura a los puntos 5. y 5.3.
El señor PRESIDENTE: A esta moción inicialmente se habían presentado 3 enmiendas: una, del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes; otra, del Grupo Parlamentario Socialista, y otra, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Posteriormente, se ha presentado una propuesta de modificación firmada por todos los grupos parlamentarios, por lo que las enmiendas decaen.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por tiempo de cinco minutos, la senadora Cunyat.


La señora CUNYAT BADOSA: Molt bon dia a tothom. President, moltes gràcies.

Senyories, presento en nom del Grup Català al Senat de Convergència i Unió la moció conseqüència de la interpel·lació que vaig tenir l’oportunitat de fer-li a la senyora ministra durant l’última sessió plenària ara fa unes setmanes. Ja vaig intentar explicar durant la meva intervenció que al nostre grup no som massa partidaris de portar aquests temes al ple del Senat, especialment pel perill de caure uns o altres en la utilització d’aquest drama des d’un interès estrictament partidista o polític. Per tant, intentem evitar-ho. Però també vaig explicar que, davant de l’increment sobtat de víctimes mortals per violència de gènere que s’han produït aquest estiu, que han generat evidentment alarma, era inevitable que els diferents parlamentaris portéssim aquest tema al debat d’aquesta Cambra.

El nostre grup, com saben, ho va fer via una interpel·lació a la senyora Mato. Una interpel·lació que ens permetia posicionar-nos públicament i de nou en contra de la violència de gènere. Una interpel·lació que ens permetia condemnar tots i cadascun dels casos patits per les víctimes i les seves famílies, per les que vull tenir —si em permeten aquesta llicència— en nom de tots els senadors d’aquesta Cambra, un profund i sentit record. Una interpel·lació que pretenia aprofitar aquest espai de debat directe amb la ministra per conèixer quin és el diagnòstic que ella mateixa en fa, i quin diagnòstic fan des de l’executiu central, sobre el que és un dels fenòmens socials més lamentables del segle XXI, i que com he dit, tristament aquest estiu ha disparat tots els senyals d’alarma pel gran nombre de víctimes mortals que hi ha hagut. Una interpel·lació que també ens permetia, naturalment, posar en evidència alguna de les decisions o actuacions polítiques de l’actual Govern. Polítiques que creiem que tenen un efecte directe i negatiu en la prevenció i en la lluita per l’eradicació de la violència de gènere. Polítiques que no només no compartim sinó que creiem que cal modificar. I finalment, una interpel·lació que, com vaig dir, pretenia aconseguir, davant d’aquesta situació d’extrema emergència, un gran acord entre el Govern i també tots els grups parlamentaris d’aquesta Cambra, per tal de plantejar una moció conseqüència de la interpel·lació, la d’avui, amb mesures concretes i urgents per reforçar, redirigir, reenfocar —tant és el terme que utilitzem— l’estratègia per lluitar contra la violència de gènere.

Ja ho vaig dir durant la meva intervenció: existia de manera clara un gran consens polític en la necessitat de lluitar i actuar contra aquesta tipologia de violència. El que ens faltava ara, el repte, era ser capaços de posar-nos d’acord en com fer-ho. I ahir, després de moltes estones de negociació, ho vam aconseguir. Avui, amb molta il·lusió, presentem una moció que finalment recull, com han pogut observar, una transaccional signada per tots els grups, en la qual hem pogut incorporar totes les propostes —de manera més o menys intensa, però totes les propostes— proposades pels diferents grups. Només un apunt. Durant la meva intervenció, i evidentment en nom de Convergència i Unió, fa uns dies recriminàvem a la ministra la falta de compromís per part d’alguns ministeris en la lluita contra la violència de gènere. I aquest és, al meu parer, un dels vectors, juntament amb les retallades, que influeixen més negativament en les polítiques d’igualtat del Govern. No constatàvem que la lluita contra la violència de gènere fos realment un dels eixos fonamentals del projecte polític del Govern del senyor Rajoy, i per això necessitàvem que avui, amb aquesta moció conseqüència d’interpel·lació, el Govern fes un gest, un cop d’efecte, que els permetés demostrar el contrari. El gran acord aconseguit avui passava indiscutiblement per la necessitat d’obtenir almenys un clar compromís transversal per part del Govern; és a dir, una clara implicació d’actuació per part de diferents ministeris. Evidentment, no tot és responsabilitat de la senyora Mato, encara que ella sigui la màxima responsable de les polítiques d’igualtat. Sense el compromís integral de tot el Govern això no funcionarà, i la lluita mai no serà una realitat.

Continuaré en el meu torn de portaveus. Senzillament vull agrair l’esforç que s’ha fet. Suposo que cada grup explicarà quines són les seves iniciatives, però al final el més important era aconseguir el compromís de tothom en la lluita contra la violència de gènere.

Moltes gràcies.


Buenos días a todos, presidente. Muchas gracias, señorías.

En nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió presento una moción consecuencia de la interpelación que tuve la oportunidad de plantear a la señora ministra en la última sesión plenaria, hace una semana. Ya intenté explicar en mi intervención que nuestro grupo parlamentario no es muy partidario de llevar estos asuntos al Pleno del Senado, especialmente por el peligro de caer unos y otros en la utilización de este drama con un interés estrictamente partidista o político, por lo tanto, intentamos evitarlo. Pero también expliqué que ante el incremento repentino de víctimas de violencia de género que se ha producido este verano, y que evidentemente ha generado alarma, era inevitable que los distintos grupos parlamentarios llevásemos esta cuestión al debate de esta Cámara.

Como saben, nuestro grupo parlamentario lo hizo a través de una interpelación a la señora Mato. Una interpelación que nos permitía posicionarnos públicamente y de nuevo en contra de la violencia de género. Una interpelación que nos permitía condenar todos y cada uno de los casos sufridos por las víctimas y sus familias, para quienes quiero tener, si me permiten la licencia, en nombre de todos los senadores de esta Cámara, un profundo y sentido recuerdo. Una interpelación que pretendía aprovechar este espacio de debate directo con la ministra para conocer el diagnóstico que ella hace de esta cuestión, el diagnóstico que hace el Ejecutivo central sobre lo que es, sin duda, uno de los fenómenos sociales más lamentables de este siglo, del siglo XXI, y que, como he dicho, tristemente este verano ha disparado todas las señales de alarma por el gran número de víctimas mortales que ha habido. Una interpelación que nos permitía también, naturalmente, poner en evidencia algunas decisiones o actuaciones políticas del actual Gobierno; políticas que creemos que tienen un efecto directo y negativo en la prevención y la lucha contra la erradicación de la violencia de género; políticas que no solo no compartimos, sino que creemos que deben modificarse. Y finalmente una interpelación que, como dije, pretendía conseguir ante esta situación de extrema emergencia un gran acuerdo entre el Gobierno y todos los grupos parlamentarios de esta Cámara para plantear una moción consecuencia de interpelación, la de hoy, con medidas concretas y urgentes para reforzar, redirigir o reenfocar -es igual el término que utilicemos– la estrategia para luchar contra la violencia de género.

Ya lo dije en mi intervención: existía de forma clara un gran consenso político sobre la necesidad de luchar y actuar contra este tipo de violencia. Nos faltaba un reto: ser capaces de ponernos de acuerdo en cómo hacerlo. Y ayer, tras mucho trato y negociación, lo conseguimos. Hoy con mucha ilusión presentamos una moción que finalmente recoge, como han podido observar, una transaccional firmada por todos los grupos, en la que de algún modo hemos podido incorporar todas las propuestas -de forma más o menos intensa, pero todas las propuestas- de los distintos grupos.

Tan solo un apunte, en mi intervención, y por supuesto en nombre de Convergència i Unió, le recriminé a la ministra la falta de compromiso de algunos ministerios en la lucha contra la violencia de género, y ese es, a mi entender, uno de los vectores, junto con los recortes, que más influyen negativamente en las políticas de igualdad del Gobierno. No constatábamos que la lucha contra la violencia de género fuera realmente uno de los ejes fundamentales del proyecto político del Gobierno del señor Rajoy, y por eso necesitábamos que hoy, con esta moción consecuencia de interpelación, el Gobierno hiciera un gesto, un golpe de efecto que nos demostrara lo contrario. El gran acuerdo conseguido hoy pasaba, indiscutiblemente, por la necesidad de obtener al menos un claro compromiso transversal del Gobierno, es decir, una clara implicación de actuación por parte de los distintos ministerios. Evidentemente, no todo es responsabilidad de la señora Mato, aunque ella sea la máxima responsable de las políticas de igualdad, porque sin el compromiso integral de todo el Gobierno esto no va a funcionar y la lucha nunca será una realidad.

Continuaré en el turno de portavoces sencillamente agradeciendo el esfuerzo que se ha hecho. Supongo que cada grupo va a explicar cuáles son sus iniciativas, pero lo más importante era conseguir el compromiso de todos en la lucha contra la violencia de género.

Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cunyat.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.
El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Los dos senadores de Izquierda Unida habíamos formulado una enmienda que modificaba uno de los párrafos de la moción en el sentido de reivindicar la recuperación del papel de los ayuntamientos en el trabajo de los servicios sociales como algo fundamental en la lucha contra la violencia de género. La moción lo planteaba en términos de análisis, mientras que nuestra enmienda decía claramente que había que retroceder en lo caminado en la reforma de la Ley de régimen local y devolver esas competencias a los ayuntamientos. Creemos que es imprescindible el papel de los servicios sociales junto con la información que se puede recabar desde la atención primaria en sanidad o desde el ámbito educativo, pero por mor de alcanzar un consenso en una materia sin duda sensible hoy en la sociedad española, aceptamos el acuerdo político planteado y retiramos nuestra enmienda.

La violencia de género es una manifestación de la desigualdad de género existente. Así lo dice el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. Por eso es preocupante que en un informe elaborado por 267 organizaciones de nuestro país, que se ha elevado a las Naciones Unidas, se denuncie el retroceso en las políticas de igualdad y el incumplimiento del Convenio contra la discriminación de la mujer, ratificado por España en el año 1984. Esta denuncia pone en cuestión la política del Gobierno de España en esta materia.

Plantea la moción la necesidad de hacer una evaluación de la Ley de protección integral, y creemos que resulta adecuado este planteamiento porque, a pesar de que el dramatismo que se deriva de los casos de asesinato por razón de violencia de género sin duda alguna es la expresión más extrema del problema a que hace referencia la moción, la ley pretendía establecer una respuesta más amplia, más allá del Código Penal −de ahí el concepto integral que en su propia denominación se incorpora−, para buscar una lucha global contra este fenómeno. Pero no hay duda de que en el desarrollo de la ley, para conseguir este objetivo, han faltado recursos y posiblemente también voluntad política.

Es necesario un cambio cultural, que probablemente solo vendrá a partir de establecer una estrategia adecuada en el sistema educativo apostando por una educación en igualdad. Y tampoco en esta materia el Gobierno ha acertado. La desaparición de la asignatura de Educación para la ciudadanía de la LOMCE no contribuye a avanzar en esta demanda de educación en igualdad. La política presupuestaria desarrollada en los últimos años conecta perfectamente con esta denuncia, a la que hacía referencia anteriormente, de 267 organizaciones ante las Naciones Unidas. En los Presupuestos Generales del Estado de los ejercicios 2009 a 2013 hay un recorte acumulado en las consignaciones para políticas de igualdad del 49%. También las comunidades autónomas se han sumado a estos recortes y en el mismo período la reducción de recursos dedicados ha sido de un 23%.

La moción refleja una preocupación acertada por un fenómeno que parecía que podía ser superado. Si hablábamos de un cambio educativo cabía esperar que el cambio generacional significara un avance en la lucha contra las desigualdades, pero sorprendentemente nos encontramos con una reproducción de roles, incluso con más intensidad en generaciones más próximas a los jóvenes, que exigen una respuesta inmediata.

Finalmente, en el ámbito de lo político he de decir que las fuerzas políticas no solo debemos demandar a los poderes públicos la adopción de medidas de reformas legislativas, o a la sociedad que se involucre, sino que tenemos que ser capaces de reaccionar ante declaraciones y manifestaciones de representantes de nuestras organizaciones que cuestionan estas políticas de igualdad. En los últimos tiempos hemos tenido 3 ejemplos, los 3 del Partido Popular, que demandan una respuesta: las declaraciones machistas en campaña del señor Arias Cañete, las declaraciones del alcalde de Valladolid y más recientemente las declaraciones del alcalde de La Guardia en la provincia de Jaén.

Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Iparragirre.


La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Egun on, mahaiburu jauna; buenos días, señor presidente. Buenos días, señorías.

La moción que la senadora del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió nos trae hoy versa sobre un tema que, desgraciadamente, no es la primera vez que se ha traído a esta Cámara, pero no por ello -también desgraciadamente– está obsoleto. Ayer en la visita que la Comisión de Igualdad del Senado realizó a las instalaciones del teléfono 016 quedamos impactados al ver una vez más la desgraciada y triste realidad que tenemos.

Previamente, quiero decir que nuestra comunidad autónoma tiene transferidas las competencias en este ámbito, pero rescatando la idea de la portavoz, idea que tantas veces hemos comentado aquí, consideramos que este es un problema de tal magnitud que lo que necesita es el paraguas de un acuerdo político por parte de todos, y que más allá de lo que algunos hayamos hecho en nuestras comunidades, no por ello dejemos de darle la importancia que tiene para que las otras comunidades autónomas puedan seguir trabajando en ello.

Somos conscientes de que el problema de la violencia contra las mujeres es un fenómeno estructural y multidimensional cuya eliminación requiere una intervención institucional diversificada, como decía, pero a la vez, bajo esa unidad, debemos alejarnos de partidismos y de intereses de cualquier otro tipo que podamos tener. Por ello, durante todos estos años el trabajo de las administraciones públicas de unas comunidades y de otras sin duda ha estado enfocado a promover actuaciones en muchos y diferentes ámbitos: la planificación; la investigación; la sensibilización; la prevención; la formación, información y asesoramiento –que, como he dicho, ayer hemos presenciado directamente–; la asistencia y la protección social; la coordinación institucional; la legislación, etcétera.

Sin duda, mucho es el trabajo realizado, pero todavía, y puesto que somos conscientes de que la violencia contra las mujeres es una de las mayores vergüenzas a las que se enfrenta nuestra sociedad en el siglo XXI, es mucho más lo que nos queda por hacer, y por ello debemos seguir trabajando denodadamente para erradicar esta lacra, invirtiendo cada vez más recursos humanos y materiales, como se menciona en algún punto de la moción. Y digo recursos, sí, señorías, porque en ocasiones −esta semana también−, cuando hablamos de financiar determinadas campañas o de llevar a cabo determinadas acciones, escuchamos al grupo mayoritario y al Gobierno decir que no es una cuestión económica.

Para hacer frente a la violencia contra las mujeres es necesario y clave, como he dicho al principio, el acuerdo político, pero también lo es la coordinación para poder llevar a cabo las acciones. Es fundamental que todas y todos los profesionales que actúan en este ámbito, sea personal sanitario, policial, judicial, de los servicios sociales, de la abogacía, de la educación o de cualquier otro ámbito que esté relacionado, conozcan perfectamente cómo deben actuar ante estos casos y cómo han de coordinarse con el resto de instituciones, esa transversalidad a la que ya hacía mención la senadora de Convergència i Unió. Ese es el único modo de garantizar a las mujeres que sufren esta violencia una protección eficaz y una atención integral y de calidad a sus necesidades, y es la única manera, asimismo, de evitarles las molestias derivadas de la necesaria intervención de diferentes profesionales e instituciones.

Me gustaría señalar que el problema de la desigualdad de mujeres y hombres y de la violencia machista, que es su expresión más brutal, es un fenómeno muy complejo que hunde sus raíces en las estructuras políticas, sociales, económicas y culturales sobre las que se asienta nuestro modelo de organización social. En este sentido, más allá de las leyes y de las decisiones políticas, lógicamente exige una implicación de toda la sociedad. Por ello, todos los esfuerzos son pocos, pero debemos de partir del que a cada uno de nosotros nos compete, y nadie sobra en esta tarea, ya que está en manos de todas, y especialmente de todos -en tanto que son hombres los que mayoritariamente ejercen la violencia como forma de relación y en tanto que es a ellos a quienes tenemos que atraer a esta labor que tenemos entre manos- crear una cultura y una sociedad en la que las relaciones entre las personas se desarrollen en términos de justicia, igualdad y no violencia.

Pues bien, dicho lo cual, mi grupo considera −como en tantas ocasiones ha quedado reflejado por todos los grupos− que precisamente para dar continuidad a lo anteriormente expuesto, en nuestra condición de políticos debemos demostrar que somos capaces en un tema tan crucial como este de dejar en el camino las diferencias, de priorizar aquello en lo que estamos de acuerdo y de abordar conjuntamente este problema que, como he dicho anteriormente, es la lacra de este siglo.

Nos alegramos de que en esta realidad que estamos abordando en esta moción hayamos podido llegar a un acuerdo, y sí que haría extensa la petición a todos los grupos, empezando por el mío, de que esta no sea una ocasión puntual, sino que sea el comienzo de un camino a recorrer conjuntamente.
Señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.
La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Termino ya, presidente.

Este no es el único problema grave que acucia a esta sociedad, pero sí es cierto que no entiende de períodos preelectorales ni de situaciones que puedan paralizar acciones o medidas tremendamente necesarias para que estas mujeres y todo su entorno puedan vivir en un ambiente de paz y justicia.

Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Iparragirre.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra la senadora Almiñana.


La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gràcies, president.

Yo le pediría al presidente de la Cámara que esta moción en la que todos los grupos hemos llegado a un acuerdo, no se apruebe por asentimiento, porque creo que hay pocos temas en los que podamos ver los marcadores en verde y sentirnos todos satisfechos, y este es uno de ellos.

Dice el estadista Edmund Burke que todo lo que se necesita para que las fuerzas del mal actúen es que los hombres y las mujeres buenos no hagan nada.

La violencia de género, la violencia que los hombres ejercen sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres, es un problema de Estado, porque detrás de cada asesinato está nuestro fracaso como sociedad, está nuestro fracaso de la política, el fracaso del Gobierno, pero también el fracaso de la justicia para garantizar derechos fundamentales como son la seguridad y la libertad de las ciudadanas.

El pasado mes de marzo, la Agencia Europea de Derechos Fundamentales hizo públicos los resultados de la primera encuesta a escala de la Unión Europea sobre violencia de género, hecha en 2010; todos lo pudimos leer en los periódicos, pero vale la pena recordar algunos datos. Se calcula que 13 millones de mujeres en la Unión Europea experimentaron violencia física y 3,7 millones experimentaron violencia sexual en la pareja; una de cada 20 mujeres europeas, un 5%, ha sido violada; un 12% de las mujeres españolas ha sufrido violencia física por parte de su pareja, y una de cada 3, violencia psicológica.

Y yo me pregunto, ¿estamos poniendo los recursos suficientes para terminar con esta barbarie? ¿23,7 millones de euros son suficientes? ¿Les parece suficiente el presupuesto que han presentado para acabar con el asesinato de una mujer cada cinco días en nuestro país? Esto viene sucediendo desde hace mucho tiempo, pero lo cierto es que en los últimos presupuestos, los que presentaron ayer, ustedes vuelven a recortar una de las partidas que afecta a la lucha contra la violencia de género, recortan un 35% del convenio de la Federación Española de Municipios para el programa de la teleasistencia móvil. Pero para que todos tengamos una referencia de lo que quiero expresar, diré que cada kilómetro de autovía de nuestro país cuesta aproximadamente 3 millones de euros, es decir gastamos lo mismo en violencia de género que en unos pocos kilómetros de autovía.

El asesinato de las mujeres a manos de sus parejas no es una cuestión menor para nadie, absolutamente para nadie. “Somos esas mujeres a las que han cogido del cuello con los pulgares, han recorrido las clavículas lentamente, mientras con una mirada fría preguntaban: ¿De qué tienes miedo?, yo te quiero”. Este es el extracto de una carta abierta a la ministra Mato que se publicó en un periódico digital hace pocos días, carta que estremece de principio a fin, carta escrita por una mujer maltratada.

Esas mujeres, las que sufren violencia de género en nuestro país, una de cada 10 aproximadamente, no importa la raza ni la religión ni el nivel socioeconómico, necesitan que las ayudemos a salir de un infierno en el que viven, con políticas, con determinación y con recursos. Los datos revelan que el dispositivo judicial cada vez protege menos. Por eso esta moción incluye muchas mejoras en ese ámbito. Mientras en los últimos años crece alarmantemente el número de mujeres asesinadas; como ya había pasado con anterioridad, disminuyen las denuncias, el número de órdenes de protección y la disponibilidad de recursos públicos. Esto, les guste o no, es una realidad, y algunas de sus leyes estrella, señorías -no podemos dejar de decirlo– y me refiero a la LARSAL, quita la competencia a los ayuntamientos en un asunto tan importante como éste en el que la proximidad tiene un papel clave. Ayer la Comisión de Igualdad tuvo la oportunidad de visitar el 016 y conocer cómo funciona este servicio, servicio que empezó en 2007 y que ha continuado sin interrupción, un servicio que atiende al día aproximadamente unas 200 llamadas de mujeres que sufren violencia de género y que piden asesoramiento legal, información y ayuda, y quiero agradecer desde aquí el trabajo que en el 016 se está haciendo porque están demostrando que es un servicio útil, eficaz y vital para muchísimas mujeres.

Y termino con el final de la carta abierta que les comentaba al principio, que dice así: “Espero poder enviarle algún día esta carta con mi nombre y apellidos verdaderos, pero ahora mismo no me atrevo y no solo por miedo, también es por vergüenza porque también sentimos mucha vergüenza, y sobre todo porque todavía no he sido capaz de decirles a mis padres que su hija, a la que tanto admiran y a la que tanto quieren, es una mujer maltratada.”

Por ellas, para que nadie se avergüence de ser una mujer maltratada, debemos seguir trabajando, invirtiendo en recursos y legislando, y si es con acuerdos, como en esta moción, muchísimo mejor.

Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió tiene la palabra la senadora Cunyat.


La señora CUNYAT BADOSA: Gracias, presidente. Seré muy breve.

Volia aprofitar aquest torn de portaveus per parlar novament de les víctimes mortals que hi ha hagut durant tot aquest 2014. O també per fer referència al servei que ahir teníem l’oportunitat de visitar, el telèfon 016, que és el telèfon que atén a les víctimes de maltractaments. Deixaré de fer-ho, però, perquè les altres portaveus ja n’han parlat.


Catálogo: legis10 -> publicaciones -> borrador -> senado
senado -> Borrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 18 de febrero de 2015
senado -> Borrador incompleto de la sesión plenaria celebrada el miércoles 13 de mayo de 2015
senado -> Borrador incompleto de la sesión plenaria celebrada el díA14 de octubre de 2015
senado -> Borrador de la comisión de presupuestos celebrada el díA 23 de septiembre de 2015
senado -> Borrador de la comisión de sanidad celebrada el díA 7 de abril de 2015
senado -> Borrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 25 de marzo de 2015
senado -> Borrador incompleto de la sesión de la comisión de justicia celebrada el díA 3 de marzo de 2015
senado -> Borrador de la sesión de la comisión de interior celebrada el jueves, 24 de abril de 2014
senado -> Se reanuda la sesión a las nueve horas. El señor presidente: Señorías, buenos días
senado -> Borrador incompleto de la sesión plenaria celebrada el díA 1 de octubre de 2015


Compartir con tus amigos:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

    Página principal
Universidad nacional
Curriculum vitae
derechos humanos
ciencias sociales
salud mental
buenos aires
datos personales
Datos personales
psicoan lisis
distrito federal
Psicoan lisis
plata facultad
Proyecto educativo
psicol gicos
Corte interamericana
violencia familiar
psicol gicas
letras departamento
caracter sticas
consejo directivo
vitae datos
recursos humanos
general universitario
Programa nacional
diagn stico
educativo institucional
Datos generales
Escuela superior
trabajo social
Diagn stico
poblaciones vulnerables
datos generales
Pontificia universidad
nacional contra
Corte suprema
Universidad autonoma
salvador facultad
culum vitae
Caracter sticas
Amparo directo
Instituto superior
curriculum vitae
Reglamento interno
polit cnica
ciencias humanas
guayaquil facultad
desarrollo humano
desarrollo integral
redes sociales
personales nombre
aires facultad