Aplicacions de la psicologia dinàmicaDescargar 111 Kb.
Fecha de conversión25.12.2017
Tamaño111 Kb.


MÀSTER


2011-2012

(9nª. Promoció)


APLICACIONS DE LA PSICOLOGIA DINÀMICA


AL DIAGNÒSTIC, LA INTERVENCIÓ I LA INVESTIGACIÓ

FACULTAT DE PSICOLOGIA


DEPARTAMENT DE PERSONALITAT, AVALUACIÓ

I TRACTAMENT PSICOLÒGICS

CENTRES COL·LABORADORS
Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil de la ‘Fundació Orienta’:

Gavà, El Prat, Sant Boi, Castelldefels, Hospitalet
Hospitals de Dia de la ‘Fundació Orienta’.


Departament d’Orientació Psicopedagògica de

l’Escola Tècnica i Professional del Clot’. Barcelona


Fundació Hospital ‘Sant Pere Claver’. BarcelonaServei de Psicologia de ‘l' Escola d' Educació Especial

Mare de Déu de Montserrat’. Barcelona


Servei de Psicologia de la ‘Fundació Puigvert’

Unitat de Salut Mental’ de l’Hospitalet. Barcelona


Societat Catalana del Rorschach i M.P.


PRESENTACIÓ I OBJECTIUS


Aquest Màster, dirigit a psicòlegs, metges psiquiatres i psicopedagogs, té com a objectiu general vincular teoria i pràctica a l’investigació en el marc de la Psicologia Clínica i Psicodinàmica.


Per tal d’asolir aquest objectiu general, contemplem que els recents llicenciats i professionals de la Psicologia, Medicina i Psicopedagogia puguin aprofundir en els coneixements bàsics, tant de la teoria psicoanalítica com de la Psicologia i la Psicopatologia clínica i dinàmica.
D’una banda, el Màster afavoreix la possibilitat d’aprofundir en el coneixement i domini dels instruments utilitzats en el procés psicodiagnòstic (entrevista clínica, test de Rorschach, tests psicomètrics i projectius), en la indicació i contraindicació del tractament.
D’altra banda, també s’afavorirà el coneixement dels diferents tipus de psicoteràpia psicoanalítica que apliquen actualment els professionals dels Centres Col·laboradors (sessió de joc diagnòstica i terapèutica; teràpia individual, breu i de grup; teràpies de suport: dinàmiques de grup i escenoteràpies; formes de intervenció a l’escola; tractaments a poblacions específiques, etc.).
Unir teoria, pràctica i investigació suposa aplicar l’estadística a la clínica, com a punt de confluència de les diferents línies de investigació que es duen a terme en l’actualitat i que queden recollides en aquest Màster.
El suport dels diferents Centres col·laboradors (Fundacions, Hospitals, CAPS, CESMIJS, Serveis de Psicologia i Centres de Dia) ens permet oferir un mínim de 150 hores de pràctiques supervisades i tutoritzades, de tal forma que l’alumne pugui conèixer l’atenció psicològica que actualment es dona des d’una perspectiva clínica i psicodinàmica.
L’obtenció d’aquest títol permet accedir (convalidant les matèries corresponents) als programes destinats a la formació com a psicoterapeuta psicoanalític, així com la possibilitat de formar part de les Associacions nacionals i internacionals de psicoterapeutes.
Aquest Màster té incorporat crèdits europeus.FORMACIÓ TEÒRICASeminaris Professors
PSICOLOGIA DINÀMICA

A. Introducció a la Psicologia Prof. Jaume Patuel

Dinàmica I.
B. Introducció a la Psicologia Dra. Gloria Callicó

Dinàmica II.


C. Psicologia Dinàmica Dr. Lluís Farré

D. El Sentiment de culpabilitat/culpa

(responsabilitat) en l’estructura

psíquica de l’ésser humà. Prof. Jaume PatuelDIAGNÒSTIC PSIQUIÀTRIC I ENTREVISTA CLÍNICA
A. L´Entrevista clínica psicodinà- Dr. Jaume Aguilar;

mica com a instrument d´Ava- Dr. Lluís Mauri

luació
B. L´Entrevista clínica en Prof. Montserrat Palau

l’àmbit infantil i juvenilPSICOPATOLOGIA
A. Psicopatologia Dinàmica I i II. Dr. Antoni Talarn

PSICOLOGIA EVOLUTIVA
A. Psicologia Evolutiva Dra. Gloria Callicó
B. Avaluació del nadó. Les com- Dra. Remei Tarragó;

petències del bebé: escales Prof. Mercè Leonhardt

de Brazelton.
C. Avaluació i intervenció a Prof. Pere Barbosa

l´adolescencia


D. Psicopatologia Evolutiva Prof. Montserrat Palau

infanto-juvenilDIAGNÒSTIC CLÍNIC: TESTS PSICOMÈTRICS, RORSCHACH I TESTS PROJECTIUS

A. Interpretació clínica de les Prof. Pere Barbosa

escales de Wechsler. Estudi

de casos
B. Test psicomètric per a l’Avaluació

de la Personalitat: MMPI-II Dra. Mercedes Torres
C, El test de Rorschach. Dra. María Vives

Fonaments de la codificació i

la interpretació. Casuística

Seminaris Professors
D. Integració de tècniques i models Prof. Teresa Pont

en el diagnòstic clínic i pericial


E. Els tests projectius temàtics: Prof. Pere Barbosa

el TAT i el test de Relacions

Objectals de H. Phillipson
SEMINARIS : ESTUDI DE CASOS: ‘ENTREVISTES, DIAGNÓSTIC, TRACTAMENT:
Prof. Cristina Fabregà
TRACTAMENTS PSICODINÀMICS
A. La psicoteràpia psicoanalítica Prof. Jorge Tió
B. La psicoteràpia focal i breu Prof. Isabel Laudo;

Prof. Victòria Sastre


C. La psicoteràpia psicoanalítica Dr. Lluís Isern

grupal
D. La sessió de joc diagnòstica i Prof. Montserrat Palau

terapèutica
E. Avaluació i intervenció psico- Dr. Joseba Atxotegui y cols.

lógica a pacients immigrantsAVALUACIÓ NEUROPSICOLÒGICA
A. Avaluació Neuropsicològica Dra. Mercedes Torres


INVESTIGACIÓ A LA CLÍNICA I EN EL PROCÉS TERAPÈUTIC
A. Investigació a la clínica Dr. Joan Guardia
B. Investigació empírica en psico- Dra. Mercè Mitjavila

teràpia psicoanalíticaVALORACIÓ DE LES INTERVENCIONS

A. Anàlisis dels canvis després del Dra. Maria Vives

tractament, mitjansant el test

de Rorschach.
FORMACIÓ PRÀCTICA
 • Es realitzaràn anàlisis de casos en la quasi totalitat dels cursos de la formació teòrica.
 • Es realitzaràn un mínim de 150 hores de pràctiques obligatòries (sessions clíniques, observació de primeres entrevistes i seguiments, observació de psicoteràpies a través de mirall unidireccional, observació de grups, administració de proves, etc.) en algun dels següents centres col·laboradors:
 • Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil de la ‘Fundació Orienta’: Sant Boi de Llobregat, El Prat de Llobregat, l'Hospitalet, Gavà, Castelldefels, etc.
 • Hospitals de Dia de la ‘Fundació Orienta’: l’Hospitalet
 • Departament d’Orientació Psicopedagògica de ‘l’Escola Tècnica i Professional del Clot’. Barcelona.
 • Fundació Hospital ‘Sant Pere Claver’. Barcelona.
 • Servei de Psicologia de l'Escola d'Educació Especial ‘Mare de Déu de Montserrat’. Barcelona.
 • Servei de Psicologia de la ‘Fundació Puigvert’.
 • Societat catalana del Rorschach i M. P.
 • ‘Unitat de Salut Mental’ de l’Hospitalet. Barcelona.


RELACIÓ DE PROFESSORS


JOSEBA ATXOTEGUI. Dr. en Medicina, Psiquiatre. Psicoanalista. Professor Titular de la UB. Cap del Servei d’Atenció Psicopatològica a Inmigrants i Refugiats (SAPIR).
PERE BARBOSA. Psicòleg. Pedagog. Membre de l'Associació Catalana de Psicotera-pèutes (ACP). Membre fundador de la Societat Catalana del Rorschach i Mètodes Projectius (SCRIMP). Forma part de la IRS.
GLÒRIA CALLICÓ. Dra. en Psicologia. Psicoanalista (SEP, IPA). Professora Associada de la UB. Membre Titular de la SCRIMP i la SERYMP (Societat Catalana i Espanyola del Rorschach i Mètodes Projectius).
CRISTINA FABREGÁ. Psicòloga. Psicoterapèuta. Cap del Servei de Psicologia de l’Escola Tècnica i Professional del Clot.
JOAN GUÀRDIA. Dr. en Psicologia. Catedràtic d’Universsitat de l’Àrea de les Ciències del Comportament de la UB. Ex - Director del GOU. Ex -Vicerector d'estudiants de la UB.
LLUÍS ISERN. Metge Psiquiatre. Psicoanalista. Membre de la SEP (IPA). Coordinador de la Ponència de Salut Mental a la generalitat de Catalun (Coordinador del Programa d’atenció a les families i de les activitats de formació permanent).
ISABEL LAUDO. Psicòloga clínica. Psicoterapèuta. Psicoanalista. Unitat de Tractaments Específics de la FHSPC.
MERCÈ LEONHARDT. Psicòloga. Especialista del test de Brazelton. Especialitzada en l’educació i el desenvolupament de nens de 0 a 2 anys, així com en nens de baixa visió i nens cecs.
LLUÍS MAURI. Metge Psiquiatre. Psicoterapèuta de la Unitat de Tractaments Específics de la FHSPC. Docent de diferents Postgraus i Màsters (UB, Fundació Vidal i Barraquer)..
MERCÈ MITJAVILA. Dra. en Psicologia. Especialista en Psicologia clínica. Psicoterapeuta psicoanalítica. Especialista en Psicoterapia por la European Federation of Psychologists Association (EFPA). Professora Titular de la UAB. Docent de la UAB, UB, FVIB.
MONTSERRAT PALAU. Psicòloga especialista en Psicologia clínica. Psicoterapeuta. Cofundadora dels Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil de la Fundació Orienta. Ex -Presidenta de l’ACPP (Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica).
JAUME PATUEL. Pedapsicogog. Llicenciat en Psicologia. Psicoanalista. Membre de la FEP. Docent de la UB, Facultat de Teologia, FVIB.
TERESA PONT. Llicenciada en Psicologia. Especialista en Psicologia forense. Psicoterapèuta. Membre de la Societat Catalana i Espanyola del Rorschach i M. P. M. Membre de l’Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica.
VICTÒRIA SASTRE. Psicòloga clínica. Psicoterapèta de l’ACP. Unitat de Tractaments Específics de la FHSPC.

ANTONI TALARN. Dr. en Psicologia, Psicòleg clínic. Psicoterapèuta. Professor Titular de la UB.
REMEI TARRAGÓ. Dra. en Medicina. Psiquiatre. Servei de Psiquiatria de la Creu Roja de Barcelona, de l’Hospital de Sant Pau i de l’Hospital de C’an Ruti. Especialista i investigadora del test de Brazelton.
JORGE TIÓ. Psicòleg clínic. Psicoterapèuta de la Unitat de Tractaments Específics de la FHSPC. Psicoanalista (SEP, IPA)
MERCEDES TORRES. Dra. en Psicologia. Especialista en Psicologia de la Salut. Professora Titular de la UB.
MARÍA VIVES. Dra. en Psicologia. Especialista en Psicologia clínica. Psicoterapèuta psicoanalítica. Especialista en Psicoterapia per la European Federation of Psychologists Association (EFPA). Professora Titular de la UB. Membre de la SERYMP, SCRYMP e IRS. Ex delegada

europea de la ERA.INFORMACIÓ GENERAL
Requisits d’admissió: Llicenciats en Psicologia, Psicopedagogia i Medicina (Psiquiatria).
Títol: Màster: Aplicacions de la Psicologia Dinàmica al Diagnòstic, la Intervenció i la Investigació.
Durada: Un curs acadèmic: del 5 d’octubre de 2011 a finals de juliol de 2012.
Nombre d’hores: Aquest Màster té una durada d’un any: 350 hores mínimes obligatòries (35 crèdits), 200 hores de teoria i pràctique i un mínim de 150 hores de pràctiques el algún dels Centres col.laboradors. Adaptat a crèdits europeus. Treball individual: 35 crèdits; treball tutoritzat: & 30 crèdits.
Horari:

 • Formació teòrica: dimecres i divendres a la tarda i algún dissabte al matí. Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics. Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona.
 • Formació pràctica: durant la resta de la setmana i segons els horaris de cada Centre col·laborador.


Preinscripció: de l’1 de juny a l’1 d’octubre de 2011.
Inscripció i matrícula: de l’1 d’octubre a l’1 de novembre de 2011.
Places limitades: 15 alumnes.
Import de la matrícula: 2.700 €.
Direcció i coordinació acadèmica: Dra. María Vives
Informació i coordinació: Maribel Xufré
Dimarts de 10 h. a 13 h.

i hores convingudes


Telf.

628 782 963

630 912 445

Fax: 934.021.362

A/e: mdvives@ub.edu

Documents a presentar:


 1. Fotocòpia compulsada del títol de Llicenciat/da.

 2. CURRICULUM VITAE.

 3. Fotocòpia DNI, NIE o Passaport.

 4. Dos fotografies en color, tamany carnet.

 5. Detall o explicació dels motius per els quals vol fer aquest Màster.

 6. Expedient acàdemic.

Per els alumnes estrangers es requeriran d’altres tipus de documents (Documents 1 i 6 apostillats segons els convenis entre països).


Per els als psicòlegs que pertanyen a països de la Unió Europèa, es precisa, a més dels 6 primers apartats, la traducció a l’ espanyol dels documents 1 i 6
Adreça Postal:
Dra. María Vives

Facultat de Psicologia – Universitat de Barcelona.

Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic

Despatx Nº. 3.607 - A

Pg. Vall d’Hebron, 171

08035 – Barcelona (Espanya).MASTER


2011-2012

(9ª edición)


APLICACIONES DE LA PSICOLOGÍA DINÁMICA AL


DIAGNÓSTICO, LA INTERVENCIÓN Y LA INVESTIGACIÓNFACULTAD DE PSICOLOGÍA


DEPARTAMENTO DE PERSONALIDAD, EVALUACIÓN

Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO


CENTROS COLABORADORES
Centros de Salud Mental Infantil y Juvenil de la ‘FundaciónOrienta’:

Gavá, El Prat, Sant Boi, Castelldefels, Hospitalet
Hospitales de Día de la ‘FundaciónOrienta’

(Área del Bajo Llobregat)

Departamento de Orientación Psicopedagógica de

la ‘Escuela Técnica y Profesional del Clot’. Barcelona


Fundación Hospital ‘Sant Pere Claver’. BarcelonaServicio de Psicología de la ‘Escuela de Educación Especial

Mare de Déu de Montserrat’. Barcelona
Servicio de Psicología de la ‘Fundació Puigvert’

Unidad de Salud Mental’ de Hospitalet

PRESENTACIÓN Y OBJECTIVOS

Este Master, dirigido a psicólogos, médicos y psicopedagogos, tiene como objetivo general vincular teoría y práctica a la investigación en el marco de la Psicología Clínica y Psicodinámica.


Con el fin de lograr este objetivo general se pretende que los recién licenciados y profesionales de la Psicología, Medicina y Psicopedagogía puedan profundizar en los conocimientos básicos, tanto de la teoría psicoanalítica como de la Psicología y Psicopatología clínicas.
Por una parte, el Master favorece la posibilidad de profundizar en el conocimiento y dominio de los instrumentos utilizados en el proceso diagnóstico (entrevista clínica, tests psicométricos, Rorschach, y tests proyectivos) y en la indicación y contraindicación del tratamiento.
Por otra, también favorece el conocimiento de los diferentes tipos de psicoterapia psicoanalítica que aplican actualmente los profesionales de los Centros Colaboradores (sesión de juego diagnóstica y terapéutica; terapia individual, breve y de grupo; terapias de apoyo: dinámica de grupo y escenote-rapias; formas de intervención en la escuela; tratamientos a poblaciones especí-ficas, etc.).
Unir teoría, práctica e investigación supone aplicar la estadística a la ‘clínica’, como punto de confluencia de las diferentes líneas de investigación que se llevan a término en la actualidad, líneas y aspectos recogidos en este Master.
El apoyo de los diferentes Centros Colaboradores (Fundaciones, Hospi-tales, Escuelas y Centros de Día) nos permite ofrecer más de 150 horas de prácticas supervisadas, de tal forma que el alumno pueda conocer la atención psicológica que actualmente se ofrece desde la Sanidad Pública y concertada.
La obtención de este título permite acceder (convalidando las materias correspondientes) a los programas destinados a la formación de psicoterapeutas de orientación psicoanalítica, así como la posibilidad de formar parte de las asociaciones nacionales e internacionales de psicoterapeutas.

Este Master contempla la adaptación a créditos europeos.


FORMACIÓN TEÓRICA
Seminarios Profesores
PSICOLOGÍA DINÁMICA

A. Psicología Dinámica I Prof. Jaume Patuel


B. Psicología Dinámica II Dra. Gloria Callicó
C. Psicología Dinámica III Dr. Lluís Farré
D. Sentimiento de culpa/culpabi-

dad (responsabilidad) en la estruc-

tura psíquica del ser humano. Prof. Jaume Patuel

DIAGNÓSTICO PSIQUIÁTRICO

Y LA ENTREVISTA CLÍNICA
A. La entrevista clínica psicodiná- Dr. Jaume Aguilar;

mica como instrumento de Dr. Lluís Mauri

evaluación
B. La entrevista clínica en el Prof. Montserrat Palau

ámbito infantil y juvenilPSICOPATOLOGÍA
A. Psicopatología Dinámica I y II Dr. Antoni Talarn

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA
A. Psicología Evolutiva Dra. Gloria Callicó
B. Evaluación del bebé. Las com- Dra. Remei Tarragó;

petencias del bebé: escalas Prof. Mercè Leonhard

de Brazelton.
C. Evaluación e intervención en Prof. Pere Barbosa

la adolescencia


D. Psicopatología Evolutiva Prof. Montserrat Palau

infanto-juvenilDIAGNÓSTICO CLÍNICO: TESTS PSICOMÉTRICOS,

TEST DE RORSCHACH Y TESTS PROYECTIVOS
A. Interpretación clínica de las Prof. Pere Barbosa

escalas de Wechsler. Estudio

de casos
B. Tests Psicométricos para la

evaluación de la Personalidad:

MMPI-II Dra. Mercedes Torres


Seminarios Profesores

C. El test de Rorschach. Funda- Dra. María Vives

mentos de la codificación y

la interpretación. Casuística

D. Integración de técnicas en el Prof. Teresa Pont

diagnóstico clínico y

pericial
E. Los tests proyectivos temàticos: Prof. Pere Barbosa

el TAT y el test de relaciones

objectales de H. Phillipson
SEMINARIS : ESTUDI DE CASOS: ‘ENTREVISTES, DIAGNÓSTIC, TRACTAMENT:
Prof. Cristina Fabregà

TRATAMIENTOS PSICODINÁMICOS
A. La psicoterapia psicoanalítica Prof. Jorge Tió
B. La psicoterapia focal y breve Prof. Isabel Laudo;

Prof. Victòria Sastre


C. La psicoterapia psicoanalítica Dr. Lluis Isern

grupal
D. La sesión de juego diagnóstica y Prof. Montserrat Palau

terapéutica
E. Evaluación e intervención psico- Dr. Joseba Atxotegui

lógica en pacientes inmigrantesEVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA
A. Evaluación Neuropsicológica Dra. Mercedes Torres


INVESTIGACIÓN EN LA ‘CLÍNICA’

Y EN EL PROCESO TERAPÉUTICO
A. Investigación en la clínica Dr. Joan Guardia
B. Investigación empírica en psico- Dra. Mercè Mitjavila (?)

terapia psicoanalíticaVALORACIÓN DE LAS INTERVENCIONES

A. Análisis de los cambios después Dra. María Vives

del tratamiento, mediante el test

de Rorschach.
FORMACIÓN PRÁCTICA
 • Se realizarán análisis de casos en la casi totalidad de los cursos de la formación teórica.
 • Se realizarán un mínimo de 150 horas de prácticas obligatorias (sesiones clínicas, observación de primeras entrevistas, observación de psicoterapias a través de espejo unidireccional, observación de grupos, administración de pruebas, etc.), seguimiento de pacientes en alguno de los siguientes centros colaboradores:
 • Centros de Salud Mental Infantil y Juvenil de la Fundación Orienta:

Gavá, Sant Boi, Castelldefels, El Prat, Hospitalet.


 • Hospitals de Día de la Fundación ‘Orienta’ (Bajo Llobregat).
 • Departamento de Orientación Psicopedagógica de la ‘Escuela Técnica y Profesional del Clot’. Barcelona.
 • Fundación Hospital ‘Sant Pere Claver’. Barcelona.
 • Servicio de Psicología de la ‘Escuela de Educación Especial Ntra. Sra. de Montserrat’. Barcelona.
 • Servicio de Psicología de la ‘Fundación Puigvert’
 • Societat Catalana del Rorschach y M. P.
 • ‘Unidad de Salud Mental’ de Hospitalet. Barcelona.RELACIÓN DE PROFESORES
JOSEBA ATXOTEGUI. Dr. en Medicina. Psiquiatra. Psicoanalista. Profesor Titular de la UB. Director del Servicio de Atención Psicopatológica a Immigrantes y Refugiados (SAPIR).
PERE BARBOSA. Psicólogo. Pedagogo. Miembro de la Asociación Catalana de Psicoterapeutas (ACP). Miembro de la Sociedad Catalana del Rorschach y Métodos Proyectivos (SCRIMP), SERYMP e IRS..
GLORIA CALLICÓ. Dra. en Psicología. Psicoanalista (SEP, IPA). Profesora Asociada de la UB. Miembro Titular de la SCRIMP y la SERYMP (Sociedad Catalana y Española del Rorschach y Métodos Proyectivos).
CRISTINA FABREGÁ. Psicóloga. Psicoterapeuta. Jefe del ‘Servei de Psicologia de l’Escola Tècnica i Professional del Clot’.
JOAN GUARDIA. Dr. en Psicología. Catedràtico de Universitat del Área de las Ciencias del Comportamiento de la UB. Ex –Director del GOU. Ex -Vicerrector de estudiantes de la UB.
LLUÍS ISERN. Dr. en Medicina. Psicoanalista. Miembro de la SEP (IPA). Asesor del Plà de Salut Mental de la Generalitat de Catalunya (Coordinador del Programa de atención a las families y de las actividades de formación permanente).
ISABEL LAUDO. Psicóloga clínica. Psicoterapeuta. Psicoanalista (SEP, IPA). Unidad de Tratamientos Específicos de la FHSPC.
MERCÈ LEONHARD. Psicóloga. Especialista en el test de Brazelton. Especializada en la educación y el desarrollo de niños de 0 a 2 años, así como en niños de baja visión y niños ciegos.
LLUÍS MAURI. Dr. en Medicina. Psiquiatra. Psicoterapeuta de la Unidad de Tratamientos Específicos de la FHSPC. Docente de la UB, FVIB.
MERCÈ MITJAVILA. Dra. en Psicologia. Especialista en Psicología Clínica. Psicoterapeuta Psicoanalítica. Especialista en Psicoterapia (European Federation of Psychologists Association, EFPA). Profesora Titular de la UAB. Docente de la UB.
MONTSERRAT PALAU. Especialista en Psicología clínica. Psicoterapeta. Cofundadora del Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil de la Fundación Orienta. Ex - Presidenta de la ACPP (Asociación Catalana de Psicoterapia Psicoanalítica).
JAUME PATUEL. Pedapsicogog. Licenciado en Psicología. Psicoanalista.(FEP). Profesor de la UB, de la Fundació Vidal i Barraquer).
TERESA PONT. Licenciada en Psicología. Especialista en Psicología forense. Psicoterapeuta. Miembro de la Societat Catalana i Espanyola del Rorschach i M. P. Miembro de l’’Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica’.
VICTORIA SASTRE. Psicóloga clínica. Psicoterapeuta de la ACPP. Unidad de Tratamientos Específicos de la FHSPC.
ANTONI TALARN. Dr. en Psicología. Psicoterapeuta. Profesor Titular de la UB.

REMEI TARRAGÓ. Dra. en Medicina. Psiquiatra del Servicio de Psiquiatría de la Cruz Roja, del Hospital de Sant Pau de Barcelona y del Hospital Ca’n Ruti. Especialista e investigadora del test de Brazelton.
JORGE TIÓ. Psicólogo clínico. Psicoterapeuta de la Unidad de Tratamientos Específicos de la FHSPC. Psicoanalista (SEP, IPA).
MERCEDES TORRES. Dra. en Psicología. Especialista en Psicología de la Salud. Profesora Titular de la UB.
MARÍA VIVES. Dra. en Psicología. Especialista en Psicología clínica. Psicoterapeuta psicoanalítica. Especialista en Psicoterapia (European Federation of Psychologists Association, EFPA)

Profesora titular de la UB. Ex – Delegada española de la European Rorschach Association

(ERA).INFORMACIÓN GENERAL
Requisitos de admisión: Licenciados en Psicología, Psicopedagogía y Medicina (Psiquiatría).
Título: Master en Psicología Dinámica: Psicodiagnóstico, intervención e

investigación.


Duración: Un curso académico: del 1 de Octubre de 2010 a finales de Julio de 2011.
Número de horas: Este Master tiene una duración de 350 horas obligatorias (35 créditos) 200 horas de teoría (más algunas conferencias a finales del curso) y un mínimo de 150 horas de prácticas en alguno de los Centros colaboradores.
Horario:

 • Formación teórica: miércoles y viernes tarde, de 17 a 21, y algún sábado por la mañana. Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Facultad de Psicología. Universidad de Barcelona.
 • Formación práctica: durante el resto de la semana y según los horarios de cada Centro colaborador.


Preinscripción: desde el 1 de Junio al 1 de Octubre de 2010.
Iinscripción y matrícula: desde el 1 de Octubre al 1 de Noviembre de 2010.
Plazas limitadas: 15 alumnos.
Importe de la matrícula: 2.700 €.
Dirección y coordinación académica: Dra. María Vives

Información y coordinación: Maribel Xufré
Martes de 10 h. a 13 h.

y horas convenidas


Telf. 34+ 933.125.117

Fax: 34+ 934.021.362

A/e: mdvives@ub.edu


Documentos a presentar:


 1. Fotocopia compulsada del título de Licenciado.

 2. CURRICULUM VITAE.

 3. Fotocopia DNI, NIE o Pasaporte.

 4. Dos fotografías en color, tamaño carnet.

 5. Detalle o explicación de los motivos por los cuales quiere realizar este Master.

 6. Expediente académico.

Para los alumnos americanos se requerirán otro tipo de documentos (Documentos 1 y 6 apostillados según el convenio entre países).


Para licenciados de la Unión Europea.se requiere que los documentos 1 y 6 estén traducidos al español

Dirección Postal:
Dra. M. Vives

Facultad de Psicología.

Universidad de Barcelona.

Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico


Despacho Nº: 3.607 A

Pg. Vall d’Hebron, 17108035 Barcelona (España)


Compartir con tus amigos:


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

    Página principal
Universidad nacional
Curriculum vitae
derechos humanos
ciencias sociales
salud mental
buenos aires
datos personales
Datos personales
psicoan lisis
distrito federal
Psicoan lisis
plata facultad
Proyecto educativo
psicol gicos
Corte interamericana
violencia familiar
psicol gicas
letras departamento
caracter sticas
consejo directivo
vitae datos
recursos humanos
general universitario
Programa nacional
diagn stico
educativo institucional
Datos generales
Escuela superior
trabajo social
Diagn stico
poblaciones vulnerables
datos generales
Pontificia universidad
nacional contra
Corte suprema
Universidad autonoma
salvador facultad
culum vitae
Caracter sticas
Amparo directo
Instituto superior
curriculum vitae
Reglamento interno
polit cnica
ciencias humanas
guayaquil facultad
desarrollo humano
desarrollo integral
redes sociales
personales nombre
aires facultad