Andoaingo Udala Zerbitzuak / ServiciosDescargar 84.03 Kb.
Fecha de conversión09.05.2019
Tamaño84.03 Kb.

Kodea:

Andoaingo Udala


Zerbitzuak / Servicios

Lizentzi eskaera

Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko

Solicitud de Licencia

Tenencia de animales potencialmente peligrosos1.- Pertsona interesdunaren datuak / Datos de la persona interesada

Izen-deiturak / Nombre y Apellidos

     


NAN / DNI

     

Sexua* / Sexo*

E/M G/H B/O

Telefonoa / Teléfono

     

Helbidea / Domicilio

     


P.K. / C.P.

     

Herria / Municipio

     


e-posta / e-mail

     


* E: Emakumea G: Gizonezkoa B: Besterik / M: Mujer H: Hombre O: Otro

2.- Ordezkariaren datuak / Datos del/de la representante

Izen-deiturak / Nombre y Apellidos

     


NAN / DNI

     

Sexua* / Sexo*

E/M G/H B/O

Telefonoa / Teléfono

     

Helbidea / Domicilio

     


P.K. / C.P.

     

Herria / Municipio

     


e-posta / e-mail

     

3.- Nola jakinarazi / Cómo notificar 4.- Nori jakinarazi / A quien notificarPostaz bidalitako gutun bidez

Carta enviada por correo

Jakinarazpen elektroniko bidez

Mediante notificación electrónica

Interesatuari

Al/A la interesado/a

Ordezkariari

Al/A la representante


4.-Animaliaren datuak / Datos del animal

Espeziea / Especie

«AnimaliEspeziea» / «EspecieAnimal»Arraza / Raza

«Arraza»


Izena / Nombre

«AnimaliIzena»Mikrotxip zk. / Número Microchip

«MikrotxipZkia»

Adierazten dut:

Adinduna naizelarik, abenduaren 23ko 50/1999 Legearen eta martxoaren 22ko 287/2002 Errege Dekretuaren eskakizunak beteta.Expongo:

En mi condición de persona mayor de edad, cumpliendo los requisitos exigidos por la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, y el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo.


Eskatzen dut:

Honekin batera datozen agirien arabera eta aipatutako arauekin bat etorriz arriskutsua izan daitekeen animalia izateko lizentzia eskatzen dut.Solicito:

Según la documentación acreditativa que se adjunta solicito licencia para la tenencia de animales clasificados como potencialmente peligrosos por la normativa citada.


Aurkeztutako agiriak:

Documentación aportada:

NAN Kopia / Copia DNI

Eskatzailearen bi argazki / Dos fotografías del solicitante

Gaitasun fisiko eta psikologikoaren egiaztagiria / Certificado de capacidad física y aptitud psicológica

Animalia erroldatu zeneko inprimakia / Impreso de censado del animal.

3. bati eragindako kalteei aurre egiteko erantzukizun zibileko aseguruaren poliza (> 120.000€)

Fotocopia de la póliza del seguro de responsabilidad civil por daños a terceros (> 120.000€)

Asegurua ordaindu izanaren egiaztagiria / Copia acreditativa del pago de dicho seguro.

Aurrekari penalen agiri eskaera./ Solicitud de certificado de antecedentes penales

Zinpeko aitorpena / Declaración jurada.
Andoainen, ..............................................

Eskatzailea / El/la solicitante


Eskatzailea / Solicitante

Izena-Deiturak / Nombre-Apellidos

     NAN / DNI

     

Jakinarazpenetarako helbidea / Domicilio preferente para notificaciones

     Tf.

     


Zinpean aitortzen dut
Ez dudala arriskutsuak izan daitezkeen animalien zuzenbide araudiari buruzko 1999ko abenduaren 23ko 50/1999 Legeko 13.3 artikuluan legehauste larri edo oso larrietarako aurreikusitako ondorengo zigorretatik bat bera ere jaso. Zigorrak:animalia konfiskatu, ziriratu edo hiltzea, establezimendua ixtea eta arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko lizentzia edo trabatzaile gaituaren ziurtagiria aldi baterako edo behin betiko galtzea.

Eta zinpeko aitorpen hau egiten dut, arriskutsuak izan daitezkeen animaliak izateko lizentzia eskatu nahian, martxoaren 22ko 287/2002 Errege Dekretuko 3.1.c artikuluarekin bat etorriz.
Declaro bajo juramento
No haber sido sancionado/a por infracción grave ni muy grave con alguna de las sanciones accesorias (confiscación, decomiso, esterilización o sacrificio, clausura del establecimiento y suspensión temporal o definitiva de la licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos o del certificado de capacitación de adiestrador) de las previstas en el artículo 13.3 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
Y realizo la presente declaración a los efectos de solicitar la licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos, conforme al artículo 3.1.c del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo.

Andoainen,      

Eskatzailea / El/la solicitante
Lege Oharra: Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko

Jakinaren gainean nago, eskaera hau betetzerakoan emandako datuak Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko abenduaren 5eko 2018/3 Lege Organikoak eta Europako Datuak Babesteko Erregelamenduak babesten dituela. Bertan azaltzen diren eskubideak gauzatu nahi ahala izateko Andoaingo Udalaren helbidera jo dezakedala badakit (Goikoplaza z/g, 20140 Andoain).Advertencia Legal: Protección de Datos de Carácter Personal

Me doy por advertido/a legalmente de que los datos personales facilitados están protegidos por la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre y por el Reglamento Europeo de Protección de Datos de Carácter personal. Los derechos recogidos en los mismo podré ejercitarlos en la siguiente dirección: Andoaingo Udala Goikoplaza s/n, 20140 Andoain (Gipuzkoa).Goikoplaza z/g • 20140 ANDOAIN • IFZ P2001000E • Tf: 943 300 233 • Faxa: 943 300 828 • zerbitzuak@andoain.eusCompartir con tus amigos:


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

    Página principal
Universidad nacional
Curriculum vitae
derechos humanos
ciencias sociales
salud mental
buenos aires
datos personales
Datos personales
psicoan lisis
distrito federal
Psicoan lisis
plata facultad
Proyecto educativo
psicol gicos
Corte interamericana
violencia familiar
psicol gicas
letras departamento
caracter sticas
consejo directivo
vitae datos
recursos humanos
general universitario
Programa nacional
diagn stico
educativo institucional
Datos generales
Escuela superior
trabajo social
Diagn stico
poblaciones vulnerables
datos generales
Pontificia universidad
nacional contra
Corte suprema
Universidad autonoma
salvador facultad
culum vitae
Caracter sticas
Amparo directo
Instituto superior
curriculum vitae
Reglamento interno
polit cnica
ciencias humanas
guayaquil facultad
desarrollo humano
desarrollo integral
redes sociales
personales nombre
aires facultad