Acta mesa de contratacióN 2017-06-15Descargar 64.89 Kb.
Fecha de conversión02.11.2018
Tamaño64.89 Kb.
  Navegar por esta página:
 • AKTA


AKTA
ACTA
2017ko ekainaren 15ean, goizeko 10:05ean, Irungo Udaleko Kontratazio Mahaia bildu da ohiko deialdian, Pedro Alegre Arrizabalaga jauna buru dela eta ondorengo bokalak bertan direla: Ana Fernandez Manterola andrea, Iñaki Laguna Serrano jauna, Ana Baena Lantero andrea eta Monica Casla Salazar andrea. Mahaiko idazkari lanetan Rakel Deskarga Oiartzabal andrea aritu da.


Siendo las 10:05 horas del día 15 de junio de 2017 se reúne en sesión ordinaria la Mesa de Contratación del Excmo. Ayuntamiento de Irun, bajo la Presidencia de don Pedro Alegre Arrizabalaga, con la asistencia de los siguientes vocales: doña Ana Fernandez Manterola, don Iñaki Laguna Serrano, doña Ana Baena Lantero y doña Monica Casla Salazar. Actúa como Secretaria de la Mesa doña Rakel Deskarga Oiartzabal.

Bilera honetan parte hartu dute Si Se Puede Irun udal taldeko Carlos Javier Reglado Mateos jaunak eta EH BILDU Irun udal taldeko Daniel Berasategui Peña jaunak.


Asisten a esta reunión don Carlos Javier Reglado Mateos, del Grupo Municipal Si Se Puede Irun y don Daniel Berasategui Peña, del Grupo Municipal EH BILDU.
Aipatu bilera horretan ondorengo gaiak aztertu dira:


En dicha reunión se han tratado los siguientes asuntos:
1.- Aurreko Kontratazio Mahaiko Aktaren irakurtzea eta onartzea.

1.- Lectura y aprobación del Acta de la Mesa de Contratación anterior.
2.- CARLOS BLANCO AGINAGA UDAL KULTUR ZENTROKO ERABILTZAILEEI ARRETA EMATEKO ETA BERTAKO DOKUMENTUAK ETA INSTALAZIOAK ERABILTZEKO LANA prozedura irekiaren bidez kontratatzeko eskaintza ekonomikoaren balorazioa eta esleitzeko proposamena. (2017ZAPA0001)


2.- Valoración de la oferta económica y propuesta de adjudicación de la contratación mediante procedimiento abierto de los TRABAJOS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS USUARIAS Y DE UTILIZACIÓN PÚBLICA DE DOCUMENTOS E INSTALACIONES DE CENTRO CULTURAL MUNICIPAL CARLOS BLANCO AGUINAGA DE IRUN. (2017ZAPA0001)

3.- PALMERA-MONTERO GUNEAN ADINEKOENTZAKO DINAMIZAZIO PROGRAMAREN KONTRATAZIOAri buruz Arloak eginiko txostenaren balorazioa eta esleitzeko proposamena. Prozedura negoziatua, publizitate gabea. (2016ZANE0023)


3.- Valoración del informe de Área y propuesta de adjudicación de la contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad del PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN PARA PERSONAS MAYORES EN EL ESPACIO DE PALMERA-MONTERO. (2016ZANE0023)

jarraian azaltzen den eran:


en la forma que a continuación se expone:


1.- Aurreko Kontratazio Mahaiko Aktaren irakurtzea eta onartzea.

1.- Lectura y aprobación del Acta de la Mesa de Contratación anterior.
Idazkariak 2017ko ekainaren 8ko akta irakurri du eta Mahaiak onartzea erabaki du.


La Secretaria da lectura del Acta del día 8 de junio de 2017 y la Mesa acuerda su aprobación.


2.- IRUNGO CARLOS BLANCO AGINAGA UDAL KULTUR ZENTROKO ERABILTZAILEEI ARRETA EMATEKO ETA BERTAKO DOKUMENTUAK ETA INSTALAZIOAK PUBLIKOKI ERABILTZEKO LANA prozedura irekiaren bidez kontratatzeko eskaintza ekonomikoaren balorazioa eta esleitzeko proposamena. (2017ZAPA0001)


2.- Valoración de la oferta económica y propuesta de adjudicación de la contratación mediante procedimiento abierto de los TRABAJOS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS USUARIAS Y DE UTILIZACIÓN PÚBLICA DE DOCUMENTOS E INSTALACIONES DE CENTRO CULTURAL MUNICIPAL CARLOS BLANCO AGUINAGA DE IRUN. (2017ZAPA0001)

Funtzio Publikoko teknikariak jakinarazten du eskaintza ekonomikoa baloratzeko Arloari eskatu zitzaion txostena ez dela jaso.
Beraz, Mahaiak erabaki du gaia mahai gainean uztea aipatu txostena egiten den arte.

La Técnica de Función Pública da cuenta de que no se ha recibido el informe de valoración de la oferta económica que se solicitó al Área.
En consecuencia, la Mesa acuerda dejar el tema sobre la mesa hasta que el informe esté elaborado.


3.- PALMERA-MONTERO GUNEAN ADINEKOENTZAKO DINAMIZAZIO PROGRAMAREN KONTRATAZIOAri buruz Arloak eginiko txostenaren balorazioa eta esleitzeko proposamena. Prozedura negoziatua, publizitate gabea. (2016ZANE0023)


3.- Valoración del informe de Área y propuesta de adjudicación de la contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad del PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN PARA PERSONAS MAYORES EN EL ESPACIO DE PALMERA-MONTERO. (2016ZANE0023)
Funtzio Publikoko teknikariak kontu eman du kontratazio honetarako jaso den eskaintza bakarraren inguruan, HAZLAN IRUN, S.L. enpresarena, Herritarrentzako Arreta Zerbitzuan aurkeztua eta Udal Erregistroan jasoa baldintza ekonomiko-administratiboen pleguan ezarritako epean eta forman.
Jakinarazten da, ekitaldi honen aurretik, Kontratazio eta Erosketa teknikariak, Kontratazio Mahaiko idazkaria bertan zela, dokumentazioa, eskaintza teknikoa eta eskaintza ekonomikoarekin aurkeztutako gutun-azala ireki zuela, baldintza ekonomiko-administratiboen plegua kontuan hartuz.
Dokumentazioa aztertuta, ikusi zen enpresak dokumentazioaren parte bat zuzendu behar zuela.
Enpresa lizitatzaileari eskatu zitzaion dokumentazioa zuzendu zezala. Errekerimendu horri erantzunez, HAZLAN IRUN, S.L. enpresak epe barruan aurkeztu zuen dokumentazioa eta ontzat eman zen. Ondoren, eskaintza Gizarte Ongizate Arlora igorri zen teknikariek balorazio txostena egin zezaten.


La Técnica de Función Pública da cuenta de la recepción de una oferta para esta contratación, de la empresa HAZLAN IRUN, S.L., presentada en el Servicio de Atención Ciudadana,  recibida en el Registro Municipal en el plazo y la forma establecidos en el pliego de condiciones.

Se informa de que con anterioridad a este acto la Técnica de Contratación y Compras, en presencia de la Secretaria de la Mesa de Contratación, procedió a la apertura del sobre de la oferta presentada, comprensivo de la documentación, oferta técnica y oferta económica, según el pliego de condiciones económico-administrativas.


Analizada la documentación se observó que la empresa debía subsanar parte de la misma.
Se requirió a la empresa licitadora para la subsanación de la documentación. En respuesta a dicho requerimiento la empresa HAZLAN IRUN, S.L. presentó la documentación en plazo que fue calificada favorablemente. Seguidamente se remitió la oferta para informe de valoración por parte de los técnicos del Área de Bienestar Social.


Jaso da Gizarte Ongizate Arloak HAZLAN IRUN, S.L. enpresarekin prezioari buruz egindako negoziazioaren txostena, eta bertan adierazten da enpresak berretsi egiten duela hasiera batean eskainitako prezioa. Mahaiak txostenaren edukia aztertu eta bere egin du.


Se ha recibido el informe elaborado por el Área de Bienestar Social sobre la negociación de la oferta de HAZLAN IRUN, S.L. que versa sobre el precio, en el cual se indica la ratificación por parte de la empresa en el precio inicial ofertado. La Mesa analiza y asume el contenido del mismo.

Ekitaldia publiko deklaratu da, eta enpresa lizitatzailearen ordezkaririk bertaratu ez delarik, Mahaiak erabaki du esleipena HAZLAN IRUN, S.L. enpresaren alde proposatzea, 17.200,00 euroko osoko zenbatekoagatik, 15.636,37 euro + 1.563,63 euro (%10eko BEZ) banakatuta, ekonomikoki abantaila handiko eskaintza delako.
Lana gauzatzeko epea: Urte bat (1), kontratua sinatzen den egunetik, beste urtebetez (1) luza daitekeena.
Aplikatuko den Hitzarmen kolektiboa: Hazlan enpresako hitzarmena.

Declarado el acto público sin la asistencia de representantes de la empresa licitadora, la Mesa acuerda proponer la adjudicación a favor de la empresa HAZLAN IRUN, S.L., por la cantidad total de 17.200,00 euros, desglosado en 15.636,37 euros + 1.563,63 euros (IVA 10%), por tratarse de una oferta económicamente ventajosa.
Plazo de ejecución: Un (1) año, desde la fecha de la firma del contrato, prorrogable por otro (1) año más.
Convenio Colectivo de aplicación: Pacto empresa Hazlan.

Aurkeztutako dokumentazioa aztertuta, baldintza ekonomiko-administratiboen pleguko 14. klausula kontuan hartuz, Mahaiak zera erabaki du:


Analizada la documentación presentada, conforme a la cláusula 14.ª del pliego de condiciones económico-administrativas, la Mesa acuerda:

1. HAZLAN IRUN, S.L. enpresari errekeritzea, 10 egun balioduneko epean, errekerimendu hau jaso eta hurrengo egunetik aurrera zenbatuta, honako dokumentazio hau aurkez dezan:

1.º Requerir a la empresa HAZLAN IRUN, S.L. para que en un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que reciba el requerimiento, proceda a la presentación de la siguiente documentación:

 1. Eskaintza aurkeztu duen pertsonaren NAN, Juan Antonio Lejarza Ormaeche jaunarena. 1. Osaera edo aldaketa eskritura, hala behar badu, Merkataritza Erregistroan inskribatua. 1. Eskaintzaren sinatzailearen ordezkaritza egiaztatzen duen dokumentazioa. 1. Ekonomia Jardueren gaineko Zergan alta emana duela eta zerga hori ordaindu duela egiaztatzen duen agiria (edo, hala dagokionean, salbuetsia dagoela).
 1. DNI de la persona que presenta la proposición, don Juan Antonio Lejarza Ormaeche.
 1. Escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible.
 1. Documentación acreditativa de la representación que ostenta el firmante de la oferta.
 1. Justificante del alta y pago (o exención, en su caso) del Impuesto sobre Actividades Económicas. 1. Kontratzeko kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta teknikoa egiaztatzea honako dokumentazioaren bidez:

Enpresak arrisku profesionalei aurre egiteko kalte-ordaina ordaintzeko aseguruaren bidez egiazta dezake bere kaudimena, eta aseguru hori indarrean dagoela eskaintzak aurkezteko epearen amaiera arte; horren zenbatekoak ez du kontratuaren balio zenbatetsia baino txikiagoa izan behar. Gainera, berritzeko edo luzatzeko konpromisoa hartzen duela frogatu beharko du, kontratua gauzatzen den bitartean aseguruaren estaldura mantenduko dela bermatzeko. Baldintza hau betetzat joko da eskatzen den asegurua sinatzeko konpromisoa eskaintzarekin loturik aurkezten duen lizitatzailearen edo hautagaiaren kasuan, esleipendun gertatuz gero. Konpromiso hori Sektore Publikoko Kontratu Legearen testu bateginaren 151 artikuluaren 2 atalean adierazten den bost egun balioduneko epearen barruan gauzatu beharko da.
 1. Kaudimen teknikoa egiaztatzea,honela: Kontratua gauzatzeko ardura duten langileen titulazio akademikoak. Gutxienez honako titulazio minimo hauetako bat edukitzea exijitzen da: Animazio Soziokulturalaren goi-mailako teknikaria, edo Gizarte Hezkuntzan Graduatua, edo Hezkuntza Bereziko irakasle-ikasketak, edo Psikologia
 1. Acreditación de su solvencia económica y financiera, mediante la aportación de la siguiente documentación:

La empresa podrá acreditar su solvencia económica mediante la disposición de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, por importe no inferior al valor estimado del contrato, así como aportar el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. Este requisito se entenderá cumplido por el licitador o candidato que incluya con su oferta un compromiso vinculante de suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido, compromiso que deberá hacer efectivo dentro del plazo de cinco días hábiles al que se refiere el apartado 2 del artículo 151 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
 1. Acreditación de su solvencia técnica de este modo: Titulaciones académicas del personal responsable de la ejecución del contrato. Se exigirá titulación mínima de: Técnico superior en Animación socio-cultural, o Graduado en Educación Social, o Magisterio con educación especial, o Psicología


Euskadiko Autonomia Erkidegoko Kontratisten Erregistroan edo Estatuko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean inskribatutako enpresek b), c) eta d) puntuetan eskaturiko dokumentazioaren ordez, Erregistro horietakoren batean inskribatua dagoen kontratista dela justifikatzen duen dokumentazioa aurkeztu ahal izango dute.


Las empresas inscritas en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma del País Vasco o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado podrán sustituir la documentación referida a los puntos b), c) y d) aportando documentación acreditativa de su inscripción en alguno de estos Registros.

Dokumentazio hori guztia Herritarrentzako Arreta Zerbitzuan –HAZ– (San Martzial kalea, 2 - 20304 Irun) aurkeztu beharko da, jatorrikoan edo kopia kautoetan edo konpultsatuetan.


Toda esta documentación habrá de presentarse en forma original o de copias auténticas o compulsadas, en el Servicio de Atención Ciudadana –SAC–, sito en la c/San Marcial, nº 2 - 20304 Irun.

2. Aipatutako elkarteari errekeritzea, 781,82 euroko behin-betiko bermea jar dezala. Berme hori Udal Kutxan (San Juan Harria plaza 1. - 1. solairua; Udal Ogasuneko bulegoak) jarri beharko da, errekerimendu hau jakinarazi ondorengo 10 egun balioduneko epe berean.

2.º Requerir a la citada asociación la acreditación de la constitución de la garantía definitiva por importe de 781,82 euros. Esta garantía deberá depositarse en la Caja de la Corporación (Plaza San Juan Harria, 1 - 1.ª planta; oficinas de la Hacienda Municipal) en el mismo plazo de 10 días hábiles desde la notificación del requerimiento.

Eta beste aztergairik ez dagoenez, adierazitako eguneko 10:10 direnean, Mahaiburu jaunak amaitutzat eman du bilkura, eta bilkura horretako akta hau egin da, eta idazkaria naizen aldetik, hori guztia ZIURTATZEN DUT.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10:10 horas del día indicado el Sr. Presidente levanta la sesión, de la que se formula la presente Acta, de todo lo cual, como Secretaria, CERTIFICO
Stua./ Fdo.: Pedro Alegre ArrizabalagaStua./ Fdo.: Rakel Deskarga Oiartzabal


KONTRATAZIOA /CONTRATACION San Juan Harria P.,1· 20304 IRUN ·T. 943505165· F. 943505604· e-mail: contratacion@irun.org /Compartir con tus amigos:


La base de datos está protegida por derechos de autor ©psicolog.org 2019
enviar mensaje

    Página principal
Universidad nacional
Curriculum vitae
derechos humanos
ciencias sociales
salud mental
buenos aires
datos personales
Datos personales
psicoan lisis
distrito federal
Psicoan lisis
plata facultad
Proyecto educativo
psicol gicos
Corte interamericana
violencia familiar
psicol gicas
letras departamento
caracter sticas
consejo directivo
vitae datos
recursos humanos
general universitario
Programa nacional
diagn stico
educativo institucional
Datos generales
Escuela superior
trabajo social
Diagn stico
poblaciones vulnerables
datos generales
Pontificia universidad
nacional contra
Corte suprema
Universidad autonoma
salvador facultad
culum vitae
Caracter sticas
Amparo directo
Instituto superior
curriculum vitae
Reglamento interno
polit cnica
ciencias humanas
guayaquil facultad
desarrollo humano
desarrollo integral
redes sociales
personales nombre
aires facultad